บุคคลากร

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ห้อง EE12 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-404

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล

อาจารย์

ห้อง EE01 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 0-4422-4367
 0-4422-4601


 

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์

อาจารย์


ห้อง EE15 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-468ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี

Assistant Professor Dr. Boonruang Marungsri

อาจารย์

ห้อง EE05 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Visit  my website     http://sites.google.com/site/marungsri     
  044-224-366

                                                                      

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

อาจารย์

ห้อง EE08 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-582

 อาจารย์ ดร.อุเทน  ลีตน

อาจารย์

ห้อง EE02 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-403
อาจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย

อาจารย์

ห้อง EE02 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-401

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณอัญชุลี รักด่านกลาง

เลขานุการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

 0-4422-4400
 0-4422-4601


รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว

อาจารย์

ห้อง EE07 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
0-4422-4405รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์

อาจารย์

ห้อง EE14 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-363

รองศาสตราจารย์ ดร. กองพัน อารีรักษ์

อาจารย์

ห้อง EE11 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
e-mail: kongpan@sut.ac.th  
  044-224-520 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ

อาจารย์

ห้อง EE13 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-407 
 

อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง

อาจารย์

ห้อง EE03 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-395
 044-224-601


 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
อาจารย์

ห้อง EE09 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

e-mail : sudarat_kh@sut.ac.th

044-224-534


 
 
 

อาจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์

อาจารย์

ห้อง EE06 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-402


รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

อาจารย์

ห้อง CHE18 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
 044-224-400
e-mail: