ติดต่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ดำบลสุรนารี
อำเภอเมือง  จังหวัดนคราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4400  แฟกซ์ 0-4422-4601
อีเมล์ติดต่อ: unchulee@sut.ac.th
เว็บไซต์: http://www.sutee.info

https://www.facebook.com/eesut        https://twitter.com/eesut