หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
 
 
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Electrical Engineering)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หลัก สูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนี้ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรอาชีพ ในแขนงไฟฟ้ากำลัง ดังนั้นเนื้อหารายวิชาที่จัดการศึกษาจึงเช้มขันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นรากฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาการไฟฟ้ากำลัง อันได้แก่ วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงสูง นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาทางอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุม ระบบดิจิตอล และไมโครโปรเซสเซอร์ เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ และจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตอีกด้วย

รายวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ จะเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้อุดมด้วยทักษะเทคโนโลยีที่พร้อมมูล ในหลักสูตรยังมีรายวิชาอื่นๆ ทางด้านศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน ที่ช่วยให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยทักษะมนุษย์ (humanware) ทักษะการจัดการ (orgaware) และทักษะข้อมูล (infoware) ที่พร้อมจะดำเนินชีวิตในฐานะวิศวกรที่ดีและพลเมืองที่ดีของชาติ

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่

 

ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ M.Eng. (Electrical Engineering)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
การ พัฒนาอุตสาหกรรมของชาตินับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำโครงสร้างทางเกษตรกรรมของชาติให้เข้มแข็ง เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเป็นประเทศทางเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเต็มตัว คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อคนส่วนใหญ่โดยทั่วไป จะนึกถึงพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อเอ่ยถึงอุตสาหกรรม เพราะหากไม่มีพลังงานไม่ว่าในรูปแบบใดที่เหมาะสมแล้ว มนุษย์ก็มิอาจดำเนินกิจการอุตสาหกรรมได้ แต่เมื่อก้าวย่างเข้าไปในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะพบว่า มีการใช้กลไกต่างๆ เครื่องมือทางอุตสาหกรรม บางโรงงานก็อาจพึ่งพาแรงงานคน แต่อีกจำนวนไม่น้อยที่พึ่งพาหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติต่างๆ นักอุตสาหกรรมไม่น้อยเมื่อใช้งานกลไกและระบบอัตโนมัติ จะนึกถึงว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกร ไฟฟ้า หรือวิศวกรสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง

สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติว่า มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายต่อพัฒนาการทางอุตสาหกรรมของชาติ นอกจากนั้นแล้วธรรมชาติของวิทยาการแขนงนี้ยังเป็นพหุวิทยาการด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเล็งเห็นว่าการสร้างกำลังคนของชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการระบบควบคุมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ที่จะรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของประเทศจากเกษตรกรรมไปเป็นเกษตร อุตสาหกรรม หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เน้นทางระบบควบคุมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ที่มีความรู้ขั้นสูงด้านระบบและการควบคุมอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สังคมต่อไป

หลัก สูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จึงเน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบงานวิจัยล้วน หรือแบบมีการเรียนรายวิชาบรรยายผนวกกับงานวิจัย ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานทางความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย ผู้เลือกแบบวิจัยล้วนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดี มาก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมากทางคณิตศาสตร์ ระบบควบคุม การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานวิจัยทางด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ ด้านพลังงาน หรือทางด้านระบบอัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณาจารย์ ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ด้วย

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่

 

ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ. ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
ชื่อย่อ Ph. D. (Electrical Engineering)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์

การ พัฒนาอุตสาหกรรมของชาตินับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำโครงสร้างทางเกษตรกรรมของชาติให้เข้มแข็ง เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเป็นประเทศทางเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเต็มตัว  คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อคนส่วนใหญ่โดยทั่วไป จะนึกถึงพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า  เป็นต้น เมื่อเอ่ยถึงอุตสาหกรรม  เพราะหากไม่มีพลังงานไม่ว่าในรูปแบบใดที่เหมาะสมแล้ว  มนุษย์ก็มิอาจดำเนินกิจการอุตสาหกรรมได้  แต่เมื่อก้าวย่างเข้าไปในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะพบว่า มีการใช้กลไกต่างๆ  เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  บางโรงงานก็อาจพึ่งพาแรงงานคน  แต่อีกจำนวนไม่น้อยที่พึ่งพาหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติต่างๆ  นักอุตสาหกรรมไม่น้อยเมื่อใช้งานกลไกและระบบอัตโนมัติ  จะนึกถึงว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกร ไฟฟ้า  หรือวิศวกรสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติว่า   มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายต่อพัฒนาการทางอุตสาหกรรมของชาติ  นอกจากนั้นแล้วธรรมชาติของวิทยาการแขนงนี้ยังเป็นพหุวิทยาการด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเล็งเห็นว่าการสร้างกำลังคนของชาติ  ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการระบบควบคุมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ที่จะรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของประเทศจากเกษตรกรรมไปเป็นเกษตร อุตสาหกรรม  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่เน้นทางระบบควบคุมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ที่มีความรู้ขั้นสูงด้านระบบและการควบคุมอย่างลึกซึ้ง  มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สังคมต่อไป
หลัก สูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ จึงเน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบงานวิจัยล้วน  หรือแบบมีการเรียนรายวิชาบรรยายผนวกกับงานวิจัย  ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานทางความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย ผู้เลือกแบบวิจัยล้วนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดี มาก    ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมากทางคณิตศาสตร์  ระบบควบคุม   การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์   และการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์     จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานวิจัยทางด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ  ด้านพลังงาน หรือทางด้านระบบอัจฉริยะ  และปัญญาประดิษฐ์    ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณาจารย์ ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ด้วย

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่
 
 
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์