หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
 
 
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่

 

ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ M.Eng. (Electrical Engineering)

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่

 

ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ วศ. ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
ชื่อย่อ Ph. D. (Electrical Engineering)

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่