Garnizoen Padang

web analytics

Garnizoen Padang 1780-1845 (Oost Indisch Leger)
Sumatra's Westkust, posted 23 dec 2002, upd 10 mei 2004


Geschiedenis KNIL:
"http://members.home.nl/hupkens/index.htm">Genealogische site van Ed Hupkens

............................Het grote percentage buitenlanders in het KNIL (soms tot 60 %) was overigens niet de wens van de regering, maar was wel onvermijdelijk, omdat Nederland te klein was om voldoende mankracht te kunnen leveren voor én de landmacht én de marine én het koloniale leger. De grondwet verbood immers (tot na de Tweede Wereldoorlog) de uitzending van dienstplichtigen naar de koloniën. Waren de vrijwilligers voor het Oost-Indische leger in die onstuimige beginjaren dus vooral avonturiers en ex-soldaten uit allerlei delen van Europa, sindsdien nam het aandeel van vrijwilligers vanuit de burgermaatschappij gestaag toe. Voor hen was armoede de belangrijkste drijfveer. Van 1880-1890 speelde zich in Nederland een landbouwcrisis af, die grote armoede en verpaupering bracht; niet alleen op het platteland, maar ook in grote delen van de steden.................................
 • 1.Oost Indisch Leger 1819-1833 door H.M. Lange New per mei 2004
 • Manschappen, Vaartuigen en Inrichting Krijgsmacht op Sumatra's Westkust
 • 2.Deutsche aus Luxemburg bei O.I.L.
 • 3.Militairen in het Plaatselijke Bestuur (update per mei 2004)
 • Deleau, van der Hart, von Schmidt auf Altenstadt, Stuers, Wille
 • 4.Landmagt Batavia 1830 (update per mei 2004 compleet)
  • Groote Staf, Algemeene Staf, Korps Ingenieurs, Materieel der Artillerie, Plaatselijke Staven
  • Militaire Administratie en Militaire Geneeskundige Dienst
  • 1ste, 2de en 3de Gr. Mil. Afd. alsmede Buiten Etablissementen
  • Algemeen Depot en Algemeen Werf-Depot
  • 18de tm 20ste Afdeeling Nationale Infanterie
  • Regiment Huzaren No. 7, Korps Djaijang Sekars
 • 5.Korps der Koninklijke Marine 1830
 • 6.Ridder-Orden, gedecoreerden in Nederlandsch Indie 1830
 • This page is part of the Richard Davies HCCnet website

O ost
I ndisch
L eger


Sumatra's
Westkust
gepensioneerd Luitenant-Kolonel van het Nederl. Oost-Indisch Leger
EERSTE DEEL 1819 - 1833
met eene kaart
's Hertogenbosch
Gebroeders Muller
1852
Hoofstuk 1
Dupuy Dienovereenkomstig werd de heer James du Puy, voormalig Secretaris van het Britsch tusschen-bestuur, en sedert de herstelling van het Nederlandsch gezag op Java, eerste Secretaris, en daarna lid van den raad van financien, door Commissarissen-Generaal benoemd tot Commissaris, om Padang en zijne onderhoorigheden vn het Britsch bestuur over te nemem. Dem 27 mei 1818 vertrok hij van Batavia naar Padang met Z.M. fregat Wilhelmina, waarop ook was ingescheept eene Europeesche kompagnie infanterie, benevens een klein detachement artillerie. p 2/3
Raffles Thomas Stamford Raffles, Luitenant-Gouverneur van Benkoelen, p 2
Vaartuig Z.M. fregat Wilhelmina, p 2
Deinema Deinema, kapitein der infanterie, p 2
Goffinet kapitein Goffinet p24
Goffinet Luitenant-Kommandant L. Goffinet, die den kapitein Deinema in het bevel over de troepen ter Westkust van Sumatra inmiddels was opgevolgd, p 23; overleden p 73;
Hoofdstuk 2
Raaff De hoofd-officier, die met het bevel over de troepen ter Westkust van Sumatra werd belast was de Luitenant-Kolonel A.T. Raaff, destijds waarnemend Chef van den generalen staf, p 25
Michels Generaal A.V. Michels p26
Capellen van der Capellen, Excell. den Gouverneur-Generaal (1825), p 26
Kock de Kock, Generaal (1825), P 26
Gey A.R.W. Gey, majoor, een voordragt voor de buitengewone bevordering (1825) p 26
Geen M. van Geen, 1ste luitenant, een voordragt voor de buitengewone bevordering (1825), p 26
Michels A.V. Michiels, generaal, (1825), p 26, Civielen- en Militairen Gouverneur, p 38; p 118, p 174
Stuers H.I.J.L. Ridder de Stuers, generaal, p 27; per 2 nov 1824 Resident en Militair-Kommandant S.W.
Goffinet Goffinet kapitein infanterie p 29
Laemlin Laemlin kapitein infanterie p 29
Kluppell Kluppell 1sten luitenant artillerie p 29
Laemlin Laemlin, kapitein der infanterie, p 29; berisping, p 108; 15 december 1824 overleden, p 117
Raaff Overste RAAFF, kapitein Laemin, kapitein Goffinet p 33
Goffinet Overste, Goffinet, den 1sten luitenant DE LISER, 1sten luitenants Brusse en van Strageelen p 34
Raaff Luitenant-Kolonel RAAFF, kapitein Goffinet p 35
Leamlin, Goffinet kapiteins Laemlin en Goffinet, Raaff p 39
Raaff, Leamlin Luitenenat-Kolonel RAAFF, kapitein Laemlin p 40
Kluppell G.F. Kluppell, 1ste luitenant der artillerie, p 29; kapitein der artillerie, p 101
Liser J.M. de Liser, 1ste luitenant, p 34; gekwetst p 91; overleden 22 dec 1823?, p 107
Brusse Brusse, 1ste luitenant, p 34, kapitein, p 69
Strageelen van Strageelen, 1ste luitenant, p 34; luitenant-adjudant, p 75;
Veen H.C. van der Veen, luitenant, p 45; gewond, p 63; sneuvelt, p 72;
Bergmann J. Bergmann, sergeant-majoor, p 49; 2de luitenant, p 136
Vaessen J.S. Vaessen, sergeant der artillerie p 49; tot luitenant bevorderd, p 81
Hoofdstuk 3
Prince Prince, Britschen Resident te Natal, p 62
Creemer P.F. Creemer, 2den luitenant, p 71; zie ook p 73
Roux C.J. Le Roux, luitenant, p 75
Liebenstein von Liebenstein, luitenant, p 76
C.N.J. von Ochsee 2de luitenant, p 77; gekwetst p 107
Hoofdstuk 4
Man de Man, Kapitein ter Zee, p 82
Schrooijestein z. Schrooijestein, Kapitein-Luitenant ter Zee, p. 82
Vaartuig jan/feb 1823 troepen met Z.M. fregat Melampus, p 82,Zwaluw, koloniale oorlogs-korvet, p 82, Baron van der Capellen, particulier schip, p 82
Vriesen Vriese(n), kapitein, p 83/85; minachting en verwijdert uit bovenlanden en gepensioneerd, p 96
Heiligers J.B. Heyligers, kapitein der artillerie, p 83
Geen M. van Geen, 1ste luitenent der artillerie, p 83
Temminck Temminck, 1ste luitenant infanterie, p 83; gekwetst p 89
Febre Le Febre, 1ste luitenant infanterie, p 83; gekwetst en overleden, p 93
Verholst Verhorst, 1ste luitenant infanterie, p 83
Veltman Veltman, 2de luitenant infantierie, p 83; dapper gedrag, p 103; gekwetst in rechterarm, p 105; een Fries van geboorte, p 130; door een dooden kogel getroffen, p 175
Schryber Schryber, 2de luitenant infanterie, p 83; gekwetst p 93
Bosch Bosch, 2de luitenant infanterie, p 83; gekwetst p 89
Koelsmit Koelsmit, 2de luitenant infanterie, p 83
Panhuis van Panhuis, 2de luitenant infanterie, p 83; sneuvelt p 95
Comhair Comhair(e), 2de luitenant infanterie, p 83; p 104
Kley Kley, 2de luitenant infanterie, p 83
Hellwig A. Hellwig, 2de luitenant artillerie, p 83; gekwetst p 89
Karnebeek Jonkh. H.A. van Karnebeek, luitenant ter zee, van Z.M. fregat Melampus, p 83; gekwetst p 93
Vaartuig Z.M. fregat Melampus, p 85
Schillet H. Schillet, chirugijn-majoor van Z.M. fregat Melampus, p 85
Quartero J.B. Quartero, chirurgijn der 3de klasse, p 85
Frucht Frucht, 1ste luitenant, p 85
Marinus P.H. Marinus, 2de luitenant der artillerie, p 86; sneuvelt p 88
Dunion P. Dunion, sergeant, p 93
Gesing J.H. Gesing, sergeant-majoor infanterie, p 96
Deams F. Daems, sergeant-majoor infanterie, p 96
Cezar H. Cezar, sergeant infanterie, p 96
Kappus J. Kappus, sergeant infanterie, p 96
Verlaat F. Verlaat, sergeant infanterie, p 96
Bosch A. van den Bosch, sergeant infanterie, p 96
Yzendyk J. van Yzendyk, korporaal infanterie, p 96
Kroes L. Kroes, korporaal infanterie, p 96
Versteeg W.C. Versteeg, korporaal infanterie, p 96
Hamel A.V. du Hamel, flankeur infanterie, p 96
Steiner J. Steiner, flankeur infanterie, p 96
Retif N.P. Retif, flankeur infanterie, p 96
Boer W. de Boer, fuselier infanterie, p 96
Martin C. Martin, fuselier infanterie, p 96
Ringstra Ringstra, korporaal artillerie, p 96
Hansdorff A. Hansdorff, korporaal, marinier Z.M. fregat Melampus, p 96
Vinchent N. Vinchent, korporaal, marinier Z.M. fregat Melampus, p 96, En eindelijk nog verscheidene inlandsche onder-officieren, p 96
Bauer J.H.C. Bauer, kapitein, kompagnie 18de afdeeling in de maand juni naar Padang, p 97
Raaff Bij afwezigheid v Raaff, overdracht bevel aan Majoor Laemlin (verdedigend handelen), p 101
Laemlin Laemlin had beschikking over, p 101
Versema Viersema, luitenant, p 105
Maanen van Maanen, luitenant, p 105
Maclean Mac-Lean, luitenant, p 105
Koels Koels, flankeur, p 106
Mastel Mastel, flankeur, p 106
Berg A.F. van den Berg, Assistent-Resident van Padang
Vaartuig Koopvaardijschip Rosalie, vertrek op 12 jan 1824 naar Batavia, p 109
Vexela le Bron de Vexela, Majoor, p 112
Raaff De Luitenant-Kolonel A.T. Raaff, die zich in de maand Maart naar Indra-poer begeven en andere plaatsen in het zuidelijk gedeelte van het onder hem gestelde gebied bezocht had, keerde ziek op Padang terug, alwaar hij, na twaalf dagen bedlederig te zijn geweest, op den 17den April 1824 aan hevige koortsen overleed. Als een blijk van hunne achting en genegenheid werd door de ingezetenen van Padang, ter plaatse nabij het strand waar zijn stoffelijk overschot rust, eene grafnaald opgericht, welke uit zee op grooten afstand zigtbaar is. p 113
Baud Baud, Assistent-Resident, p 113
Haersolte van Haersolte, 2de luitenant, p 114
Dusser Dusser de Barenne, 1ste luitenant, p 114
Hoofdstuk 5
Vaartuig Z.M. korvet Dolphijn, maart 1825 te Padang, p 125, Koloniale korvet Zwaluw, als voren, p 125,
Verploegh Verploegh, Resident Benkoelen, p 125
Prager F.F. Prager, kapitein, p 128
Vannes Jacobus de Vannes, de tamboer, p 131
Krijgsman Krijgsman, civiel-beambte met de policie aldaar (Aijer-Bangies) belast, p 132
Enter Bernard Enter, flankeur, onderscheiden 31 oktober 1825, p 134
Krijgsmagt
p 138
Bitmap: Deze vermindering van de krijgsmacht ter Westkust van Sumatra, maakte eene nieuwe indeeling van de aldaar overblijvende troepen noodzakelijk. Deze had dan ook plaats als volgt:
Waterloo Waterloo, Assistent-Resident, in 1826 aanvallen Atjinesche zeerovers, p 139
Bergmann 1827, moord op Gouvernement's dienaren (Bergmann),p 139 tm 141
Baak P. van Baak, 2de luitenant der infanterie, p 142; vermoord 18 dec 1827, door uit de Engelsche Dienst overgenomen Engelse soldaten, enz zie aldaar, p 145
Prince Prince, europesche korporaal vermoord, p 142
Krijgsmagtt
p 144
Bitmap Op den 1sten Januarij 1828 is de gehele Westkust bezet door:
http://dl.dropbox.com/u/55053691/oilp144.gif
Zijnde deze magt verdeeld van Tapanoli tot Benkoelen en de Padangsche-binnenlanden op 15 posten.
Vaartuig Schip Cornelis Houtman, suppletietroepen uit Nederland maart 1828 p 147/148
Jacquemine, Fixin Jacquemine en Fixin hoofdaanleggers samenzwering eind 1828 te Natal, naar verdienste gestraft p 149
Krijgsmagt
p 150
Bitmap: Op den 1sten Januarij 1829 was de sterkte en indeeling van onze krijgsmagt ter Westkust van Sumatra als volgt:
MacGillavry Mac-Gillavry, juli 1829, resident, laatstelij Resident Soerakarta op Java, opvolger Stuers, p 152
Rochemont D.L. Rochemont, kapitein der infanterie, Militair-Kommandant, in afwachting van Major colson, echter hij overleed voor zijn vertrek, p 152
Hoofdstuk 6
Wille A. Wille, 2den luitenant, p 158
Helwig A. Helwig, kapitein der artillerie, p 160
Vaartuig civiele schoener de Vlieg, p 162
Olivier H. Olivier, korporaal infanterie, p 160; sergeant, p 187
Teser Teser, fusilier infanterie, p 160
Starck C.F. Starck, 1ste luitenant, p 160
MacGillavry oktober en november 1830 reist Mac-Gillavry naar het noordelijk gedeelte zijner Residentie, p 161
Eeg Eeg, kapitein ter Zee, Kommandant van Z.M. korvet Pollux, p 162
Broek van den Broek, luitenant ter zee der 2de klasse, p 162; sneuvelt, p 163
Diek J. Diek, luitenant infanterie, p 163; zijn lever is gered door serg Keller, p 184
Hart A. van der Hart, luitenant infanterie, p 163
Onnen Onnen, de adelborst der 1ste klasse, p 163
Kodde van der Kodde, sergeant, p 163
Henninger Henninger, flankeur, p 163
Kota's Januari 1831,opstand bevolking XIII Kota's, p 164
Berg suiker-etablissement van de heeren van den Berg en Co.,, p 164
Bernard A. Bernard, flankeur, p 165; willemsorde, p 166
Krijgsmagt
p 167
Bitmap. Weinige dagen voor de aankomst van den Luitenant-Kolonel Elout, namelijk op den 1sten Maart 1831, was de sterkte en indeeling der troepen op de Westkust van Sumatra als volgt:
Elout 4 maart 1831 Resident en Militair-Kommandant Luitenant Kolonel C.P.J. Elout
Hoofdstuk 7
Bosch J. van den Bosch, luitenant-Generaal, p 170
Elout Luitenant-Kolonel Elout kwam den 4den Maart 1831 te Padang aan. Hij bragt eene versterking van 300 man infanterie, welke de 19e en 20ste kompagnie van het algemeen-depot uitmaakten, mede. p 171
Vaartuig Gedurende de zeereis, waarvoor eene maand gevorderd werd, brak op het particulier schip Jessij de cholera morbus uit, door welke ziekte 25 soldaten en 12 matrozen het leven verloren p 171
Quay C.J. de Quay, kapitein, p 171; overname civiel gezag van Assistent-Resident Landre, p 176
Sturler C.B.F. de Sturler, kapitein, gedetacheerd van 1ste Bataillon Infanterie, p 171
Boelhouwer J.C. Boelhouwer, 1ste luitenant, p 171; Herinneringen van het verblijf op Sumatra's Westkust, gedurende de jaren 1831-1854, p 14
Vermeulen P.F. Vermeulen Krieger, Luitenant-Kolonel, Batavia, 174
Schouten W.G. Schouten, luitenant, p 174
Buteux Buteux, kapitein der Generalen Staf, p 175
Thorig W. Thorig, kapitein, p 175
Bevervoorden H.I.Y. Engelbert van Bevervoorden, 2de luitenant, p 176
Donleben J.W. Donleben, 2de luitenant,p 176; onderscheiden p 187
Viatte J.B. Viatte, sergeant, p 176
Ambon Ambon, Boeginesche sergeant, p 176
Bastyn Bastyn, korporaal, p 176
Lackee Lackee, korporaal, p 176
Zwartz Zwartz, hoornblazer, p 176
Zwaap Zwaap, flankeur/jager, p 176
Merki Merki, idem
Richter Richter, idem
Bogaart Bogaart, idem
Noljens Noltjens, idem
Meyden van der Meyden, idem
Schmid Schmid, idem
Tiesje Tiesje, idem
Maffre Maffre, idem
Rhul Rhul, idem
Bangerter Bangerter, idem
Grusius Grusius, idem
Nizhoff Nizhoff, idem
Buflo L. Buflo, sergeant artillerie, p 176
Lheman Lheman, korporaal artillerie, p 176
Henzy Henzy, sappeur, p 176
Haemstede de Witte van Haemstede, luitenant, p 179; voerde de Boeginezen aan, p 187
Veltman Veltman, luitenant, zie elders is overleden??, p 179
Bouman Bouman, luitenant, p 179
Haffner Haffner, korporaal, p 183
Keller Keller, sergeant, p 184
Buhrer Buhrer, scherpschutter, zwaar gewond en overleed aan de gevolgen, p 184
Wiels Wiels, korporaal, p 187
Thiele Thiele, korporaal, p 187
Kleino Kleino, jager, p 187
Everts J.W.H. Everts, 2de luitenant, sneuvelde te midden der manmoedige verdeding, p 187
Michels Michiels naar Padang, p 188
Beethoven J.L. van Beethoven, 1ste luitenant, p 189
Gennet Gennet, kapitein, p 189; p 194
Guyot Guyot, kapitein-adjudant van Zijne Exellentie den Gouverneur- Generaal p 189; p 194
Vaartuig koloniale oorlogschoener Argo, koloniale oorlogschoener Janus, Kruisboot No. 10, transportvaartuig ingehuurd particulier schip Grace p 190
Pool luitenant ter zee vd 1ste kl G.E. Pool, p 190; p 195
Happel luitenant ter zeevd 2de kl P. J. Happel, p 190
Kool luitenant ter zee vd 2de kl M.L. Kool, p 190
Wobben gezaghebber Wobben, p 190; p 195
Rycken G.C.C. Pels Rycken, adelborst der 1ste klasse, bij het detachement gevoegd tot het doen der seinen, p 190
Poland T. Poland, luitenant, p 192
Hugenholtz van Hugenholtz, luitenant der 1ste klasse, p 194
Maxwell C.H. Maxwell, luitenant van het 7de bataillon, p 194
Maxwell H.E. Maxwell, alsvoren, p 194
Hoofd 'T Hoofd, alsvoren, p 194
Bernardt A. Bernardt, alsvoren, p 194
Vaartuig koloniale oorlogschoener Circe, den civielen-schoener de Vlieg p 195
Filwr G. Filet, onder-inspecteur der administratie, p 195
Dommers H. Dommers, officier van gezondheid, p 195
Kamp Kamp, sergeant 1ste bataillon, p 195
Bastyn Bastyn, kadet-korporaal 1ste bataillon, p 195
Muller Muller, jager, p 195
Builke Builke, jager, p 195
Bruine de Bruine, sergeant-majoor 7de bataillon, p 195
Mathieu Mathieu, sergeant-majoor 7de bataillon, p 195
Jonker Jonker, sergeant 7de bataillon, p 195
Straus Straus, sergeant 7de bataillon, p 195
Ingen van Ingen, sergeant 7de bataillon, p 195
Anthons Anthons, flankeur, 7de bataillon, p 195
Longa de Longa, Amboinesche sergeant, p 195
Johannes Johannes, Amboinesche sergeant, p 195
Linta Linta, Amboinesche korporaal, p 195
Bouwmeester Bouwmeester, adelborst 1ste klasse, p 195
Vloot J.B. Vloot, matroos Pollux, p 195
Por J. Pot, matroos Pollux, p 195
Frank J.G. Frank, matroos Pollux, p 195
Starrenburg G.Starrenburg, matroos Pollux, p 195
Wijntjes G. Wijntjes, matroos Pollux, p 195
Poland Poland, luitenant, p 195
Michiels Opdracht aan Majoor Michiels, zending langs de kust benoorden Padang, p 195-199
Maxwell Kampong Batahan en luit. Maxwell dd 31 dec 1831, p 196
Beethoven J.L. van Beethoven, 1ste lnt, p 202
Bender Poland en van Bevervoorden en ....Bender, 2de lnt, p 202
Vuren van Vuren, sergeant, p 202
Kamp Kamp, sergeant, p 202
Ingen van Ingen, sergeant, p 202
De Longa Longa, Amboneschen sergeant, p 202
Weber Weber, jager, p 202
Gertsch Gertsch, jager ,p 202
Lankman Lankman, kanonier, p 202
Maxwell 2de luit H.E. Maxwell gekwetst
Merke en Tourte geprezen Merke en Tourte, scherpschutters
Hoofdstuk 8
Vermeulen Krieger 1ste bataillon Infanterie onder bevel P.F. Vermeulen Krieger, p 205
Ali-bassa 400 man van het legioen van den Ali-bassaPrawiro Dirdjo (Sentot), p 205
Vaartuig Z.M. korvet Pollux, oorlogskorvert/brik, part. transportschip, p 206-207
Ali-bassa 1ste bat. en legioen van Ali, p206
Vermeulen Krieger regtervleugel, Vermeulen Krieger, p 209
Veltman kolonne aangevoerd door kapitein Veltman, p 209
Elout centrum, Elout, p 210
Weyde geschut oa, P.G. van der Weyde, 2de luit, p 210
Bouman de met civiel gezag Agam, belaste luitenant B. Bouman, p 210
Hendriks de met civiel gezag Samawang en XX Kota's belaste 1ste luit A. Hendriks, p 211
Bender 2den luit Bender, p 211
Schenck sneuvelt kapitein C.J.A.H. Schenck, mil. Willemsorde, p212-213
Lithh onderscheiden,1ste luitenant-adjudant Perk van Lith, p 214
Lutzow onderscheiden, 1ste luitenant von Lutzow, p 214
Vermeulen Krieger Onderwerping distrikt Boekit-kamang 29 juli 1832 olv Vermeulen Krieger, p 215-216
Raaff I.J. Raaff, kapitein, zie note, p 216
Helbach A.H. Helbach, p 218
Ali-bassa aug en sep, p 219,aug aankomst overig gedeelte van de Javasch Barisan van den Ali, p 220
Hoofdstuk 9
Liebrich Lieberich, jager vh detachement der 3de kompagnie te Bondjol, vermoord 3 jan 1833 p 258
Kirs Kirs, idem p 258
Wautier G.A.G.J. de Wautier, 2de luitenant en kommandant p 258
Vermeulen Krieger Vermeulen Krieger, luitenant kolonel, tijdelijke overname van het civiel gezag in de Padangsche Bovenlanden den 20sten
December 1832 p 258
Schouten 5 januari 1833 vertrek fort de Capellen,W.G. Schouten, 2den luitenant p 258, detachement: 2 sergeanten, europeaan, 3 korperaals, idem, 3 hoornblazers, idem, 50 jagers, idem,1 sergeant, inlander, 1 korperaal, idem,30 jagers, idem, 1 wachtmeester, inlandsche Djajang-sekar, 6 ruiters, idem, Te zamen 97 hoofden p 258
Lith 1sten luitenant-adjudant Perk van Lith p 259
Vermeulen Krieger 6den en 7den Januari Luitenant Kolonel Vermeulen Kriegerte Bjerro p 259
Bouman met civil gezag in Agam belaste 2de luitenant B. Bouman p 259
Schoch civiel gezag in de XII Kota's en VII Loerah's door den 2den Luitenant J. Schoch en waarheen de 2den luitenant De Wautier uit Bondjol ontboden was p 159
Visbeek sergeant Visbeek, kommandant van het aldaar gestationeerde detachement inlandsche soldaten p 259
Vermeulen Krieger Het detachtment dat den Overste Vermeulen Krieger had vergezeld, en dat nabij het fort de Kock reeds verminderd was met eenen jager, die door eenen ongelukkigen val genoodzaakt werd achter te blijven, telde slechts 86 geweren enz p 262
Thorig W. Thorig kapitein p 265
Abd'elkader onder aanvoering van Abd'elkader een braven inlandschen wachtmeester p 265
Zeller De lijken van den jager Zeller en van den bediende van den luitenant Bouman, vond men deerlijk verminkt op den weg liggen p 272
Vermeulen Krieger De luitenant-Kolonel Vermeuelen Krieger, die den Russischen veldtogt in 1812 in al zijne verschrikkelijkheden heeft bijgewoond en gekend p 277
Krijgsmagt
p 285
Bitmap: Het verlies aan manschappen, beliep voor zooveel dit is kunnen opgegeven worden, de volgende cijfers: Behalve 17 doden en 54 gekwetsten bij het detachement dat met den Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger den terugtogt van Pisang naar Koriri bewerkstelligd had, werden om het leven gebracht G.A.G.J. de Wautier, op den terugmarch van Pisang naar Bondjol, met zijn escorte van ...............9 Europeanen.
Slover De sergeant De Slover, kommandant van eenen kleinen post te Sassak. (17 januarij naar Tikoe) p 286
Dalsum sergeant-majoor C.A. van Dalsum p 289
Poland luitenant T. Poland vergezeld van den heer Adsistent Resident J.W. Boers met ongeveer 33 Amboinesche soldaten, 100 Maleijers van Natal en ongeveer 300 Batta's p 293
Dresse A.F. Dresse, die met het civiel- en militair gezag te Natal p 295 313
Hoofdstuk 10
Quay kapitein de Quay p 317
Quay Den 20sten van die maand kwam aldaar terug, de door den Gouverneur-Generaal, bij besluit van den 24sten December 1832, ter belooning tot dien rang bevorderde Majoor J.C. de Quay, met zich voerende 250 man inlandsche troepen (Javanen) benevens de 1sten luitenant V.A. Rottiers en den 2den luitenant J.M. Kern, beide van de infanterie; den 2den luitenant der artillerie P.C. Stuten; den 2den luitenant-betaalmeester C.F. Schwartz en den officier van gezondeheid van de 2de klasse H. Dommers p 319 en 320
Vermeulen Krieger de Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger van het 1ste batallion overgeplaatst bij het 7de bataillon infanterie te Batavia in garnizoen, terwijl de Majoor de Quay was ingedeeld bij het 1ste bataillon. Laatstgenoemd hoofd-officer vertrok daarom ten spoedigste naar de bovenlanden, om zoowel het civiel gezag aldaar, als het bevel over het 1ste bataillon van den Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger over te nemen, ten einde dezen in staat te stellen naar zijne nieuwe bestemming te vertrekken. Den 25sten Februari kwam de Majoor de Quay te fort van de Cappellen aan, en nam den 1sten Maart de dienst van den Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger over. p 320
Leau kapitein De Leau, welke officier voor de administratie aan het legioen was toegevoegd. p 323
Geersdaele Tot dat einde werd de sergeant-majoor J.F. van Geersdaele met 1 Europeesch korporaal en 17 Europeesche manschappen van de 19de kompagnie van het algemeen-depot (kapt. Veltman) benevens een Tomonggong en 25 man van de Javasche barisan, omstreeks den 10de maart over zee naar Ajer-bangies gezonden, ten einde zich van daar naar het fort Amerongen te begeven, met last om den Tomonggong met de manschappen van de barisan aldaar ter versterking van de bezetting achter te laten, en met de Europeanen over Natal naar Padang terug te keeren. p 325
Souw officier van gezondheid der 2de klasse E. van der Souw bekwam bevel, om zich van Natal alsmede naar het fort Amerongen te begeven. p 325
Hendriks Huiswaarts kerende, werden zij op hunnen weg door de kampong, onverwacht door een tieltal hoeloebalang's van den Radja di Boea aangevallen,en deze bragten den 1sten luitenant Hendriks vijf wonden toe, waaronder een zeer diepen en gevaarlijken sabelhouw over de knie p 337
Quay Den 19den Mei vertrok de Majoor de Quay van het fort van der Capellen aan het hoofd van 150 bajonetten en vergezeld van eenige duizende gewapende Maleijers van Tanah-datar, Batipo en der IV Kota's bij Tandjong-alam, waarbij zich, nadat hij den Marapalm was overgetrokken, nog aansloten die van Alaban en van Lintau, welk laatste gewest het voorbeeld van Boea niet gevolgd had. p 340
Strack 1ste luitenant C.F. Starck, de met civiel- en militair gezag belast over de XX Kota's. p 340
Buflo De sergeant der artillerie L. Buflo werd ...door eenen geweerkogel getroffen p 340
Sturler Het volk van Batipo, bekend als de dappersten van de zoogenaamde zwarte Maleijers, en dat van Alaban, beroemd als de braafsten der witte Maleijers of Padries, werden met een peleton Europesche en een peleton Boeginesche soldaten in eene kolonne vereenigd,welke ruim duizend geweren telde, en onder bevel van den kapitein C.B.F de Sturler gesteld werden. p 341
Thouloup De Maleijers van de IV Kota's (Tandjong-alam) benevens die van Lintau, werden almede in eene kolonne vereenigd, onder leiding van den sergeant P. Thouloup, die bekend was wegens zijne geschiktheid om met dat volk om te gaan p 341
Quay De Majoor de Quay betuigde de meeste tevredenheid over de bij deze gelegenheid door de troepen in het algemeen betoonden ijver en geesdrift, terwijl hij meermalen had moeten trachten hunnen strijdlust eenigzins te matigen. In het bijzonder prees hij den kapitein C.B.F. de Sturler, den 2den luitenant J.M. Kern, de sergeanten L. Buflo, P. Thouloup en P.E.L. Pauwels; de korporaals Geerts en van Vugt, benevens de jagers Bangetan en Bake. p 343
Viatte de kapitein Veltman den sergeant J.B. Viatte, die in den voormiddag met een detachement van 25 man van het fort van der Capellen was aangekomen, aan de rand van een ravijn bij Ladang-lawas laten post vatten. p 346
Geerts De vijand maakte van alle verhevenheden en struiken behendig gebruik om daardoor gedekt, de onzen te beschieten, waardoor de korperaal Geerts werd gedood en eenige anderen gekwetst raakten. p 348
Ochssee kapitein-kommandant C.N.J. von Ochssee p 352
Tamson 1sten luitenant A. Tamson p 352
Wederzigt sergeant Wederzigt p 354
Riesz Generaal-Majoor Riesz met versterking te Padang aangekomen p 358
Vaartuig Z.M. Schoener Circe p 359
Schultze J.H.C Schultze adjudant-onderofficier p 359
Schultze Met het oogmerk om de gemeenschap tusschen het fort Amerongen en Ajer-banjies weder te herstellen, deed de reeds genoemde adjudant-onderofficier, met 20 man van de bezetting van Ajer-bangies benevens 500 Maleijers eene patrouille naar Rau, en kwam den 8sten Februari op het fort Amerongen aan, van waar hij, na met zijnen eenen dag te hebben uitgerust, naar zijnen post terugkeerde p 360
Loender gevechten bij Loender. Bij de gemelde gevechten was van onze geregelde troepen slecht een Amboineesch fuselier gewond geworden.....Wegens hun bij die gelegenheid gehouden gedrag werden bijzonder geprezen:
de 2de luitenant G. Popje, de sergeant-majoor J.F. van Geersdaele, die dezen togt op zijn verzoek mede maakte, de sergeant Johannes, de hoorblazer Beaucamp, de Amboineesche sergeant De Longa, de Tomonggongs Kerto Redjo en Wongso Di Poero, de Regent Radja Gedonbang, Datoe Bagina Alam van Padaman-tinggi, Datoe Soethan Panghoeloe van Natal en de Maduresche fuseliers Sader, Raxa, Tarka en Tanja, die de Rauwenaars hadden aangevoerd. p 363
Souw Den 5den April kwam eindelijk een geneesheer, de officer van gezondheid van de 2de klasse E. van der Souw, te fort Amerongenaan. Ongelukking was deze gedurende de reis ziek geworden, zoodat hij bij zijn aankomst al dadelijk genoodzaakt werd het bed
te houden. p 364
Geersdaele Den 6den April keerde de sergeant-majoor van Geerdaele met den korporaal en 17 Europeesche manschappen van de 19de kompagnie van het algemeen-depot, over Natal naar Padang terug p 364
Hoofdstuk 11
Riesz De zoo ongunstige berigten welke in het begin van het jaar 1833 van de Westkust van Sumatra ontvangen werden, deden den Gouverneur-Generaal besluiten de reis daarheen, welke Zijne excellentie had voorgenomen om die gewesten zelf te aanschouwen en de zaken aldaar te regelen, vooreerst nog uit te stellen. De Opperlandvoogd achtte het nodig vooraf het door den opstand verloren terrein, althans gedeeltelijk op nieuw onder het Nederlandsch gezag te brengen, en dat gezag, dat in andere oorden, ten gevolge van dien opstand in eenen wankelen staat verkeerde, door magtsontwikkeling geheel te herstellen. p 370
Reisz Om dat doel te bereiken besloot de Gouverneur-Generaal eene aanzienlijke versterking aan troepen naar de Westkust van Sumatra te zenden, terwijl de Generaal-Majoor titulair C.J. Reisz, bij besluit van den 18den Mei 1833 No. 1, tot Gouvernements-Commissaris ter genoemde kust benoemd werd, en bestemd om als zoodanig het hoogste civiel- en militair gezag aldaar tijdelijk op zich te nemen. p 371
Krijgsmagt
p 371
Bitmap: De voor de Westkust van Sumatra bestemde versterking werd zamengesteld als volgt:
Hierbij bevonden zich 56 paarden van de officieren en manschappen der kavalerie en 24 paarden van de staf- en hoofdofficieren. Ook werden met die gelegenheid naar Padang verzonden vier veldstukken op berg-affuit, (drieponders en lange houwitsers). p 372
Reisz Gelijktijdig met den Generaal-Majoor Riesz, vertrokken ook naar Padang vier leden van de natuurkundige commissie, namelijk de heeren H. Burger, J.W. Korthals, S. Muller en P. van Oort, zoo mede de luitenant ter zee P.J.B. de Perez die bestemd was om opmetingen van het land te doen, en aan wien tot dat einde als teekenaar werd toegevoegd de heer Osthoff. p 372
Vaartuig Voor den overvoer dezer troepen, paarden, enz. werden ingehuurd, de navolgende vaartuigen, als:
De Nederlandsche koopvaardijschepen: Walcheren, Aurora, Maria Hillegonda en de Hoop van Alblasserdam;
de Nederlandsch-Indische koopvaardijschepen: de Samarangsche vriend, de Mercurij en de Govenor Endicot,
benevens het Amerikaansche koopvaardijschip Hercules.

De vier Nederlandsche schepen bevonden zich te Soerabaja. Deze haalden van daar en van Samarang de troepen van het 3de en 2de batailon af, en vereenigden zich voorts ter reede van Batavia met de overigen. De acht gezamenlijke vaartuigen verlieten den 5den Junij laatstgenoemde reede, naar Padang koers zettende.

De Generaal-Majoor Riesz bevond zich met zijnen staf aan boord van de Walcheren. Van den 17den tot den 21sten Junij kwamen deze schepen achtereenvolgens ter reede van Padang, alwaar de troepen werden ontscheept. Dadelijk na de aankomst ging de 6de kompagnie van het 7de bataillon welke te Padang ganizoen hield, ingevolge de daartoe gezonden bevelen van den Resident en Militairen-Kommandant, op marsch naar de bovenlanden. p 372
Riesz De Generaal Riesz, die bij zijne aankomst te Padang op den 18den Junij het berigt kreeg van den ongunstigen staat van zaken in de bovenlanden, voornamelijk in Agam, besloot met een groot deel der troepen, ten spoedigste derwaarts op te rukken. Dien ten gevolge vertrok eene kolonne zamengesteld uit eene Europeesche en eene inlandsche kompagnie van het 2de bataillon, benevens een detachment artillerie en een detachment kavallerie reeds den 22sten Junij 's morgens om vier ure onder bevel van den Majoor Du Bus van Padang, en kwam over Oelakan en Kajoe-tanam den 24sten Junij te Tambangang aan.
Eilers Eene kolonne zamengesteld uit eene kompagnie Europeanen van het 3de en eene kompagnie inlanders van het 2de bataillon, ging den 22sten Junij 's namiddags om vier ure, onder bevel van den Majoor Eilers van Padang op marsch naar Priaman, alwaar deze troepen voorloopig bleven.
Steenbergen Eene derde kolonne, zamengesteld uit de twee inlandsche kompagnien van het 3de bataillon, verliet onder bevel van den kapitein H.A. de Vos van Steenbergen den 23sten Junij in den vroegen morgen Padang, en marcheerde over Oelakan, Priaman, Passer-koedoe en Lima-badakh naar Agam.
Hanjoel In den namiddag van dien dag ging nog een detachement van 150 inlandsche soldaten van het algemeen-depot onder den kapitein J.F. Hanjoel van Padang op marsch, om zich langs den laatstgemelden weg naar Agam te begeven....
Krijgsmagt
p 374
Bitmap: Door de aankomst der bovenvermelde versterking, was de zamenstelling en sterkte der troepen op de Westkust van Sumatra op den 1sten Julij 1833, als volgt:
Onder deze sterkte is begrepen de bezetting van Benkoelen, welke toen bestond uit een officier van gezondheid, een officier der infanterie, benevens 29 man voetvolk en 14 artilleristen.
1) Onder deze Europeanen van het 7de bataillon is begrepen eene geheele kompagnie Amboinezen, doordien bij het Indisch leger de Amboinesche soldaten, even als de Bengaalsche en Afrikaansche soldaten, als Europeanen gerekend worden. p 374
Bus 1. Eene kolonne onder bevel van den Majoor Du Bus, zamengesteld uit: de 4de kompagnie van het 1ste bataillon (Inlanders, de 6de kompagnie van het 1ste bataillon (Europenanen),de 5de kompagnie van het 2de bataillon (Inlanders), de 6de kompagnie van het 7de bataillon (Europeanen). Wijders een drieponder en een houwitser van 4 2/5 duim met de noodige artilleristen onder den luitenant Stuten. Aan deze kolonne ware gewapende Maleijers uit Agam toegevoegd.
Elout 2. Eene kolonne onder bevel van den Luitenant-Kolonel Elout, zamengesteld uit: de 6de kompagnie van het 2de bataillon (Europeanen), de 4de kompagnie van het 3de bataillon (Inlanders), de 19de kompagnie van het algemeen-depot (Europeanen) en een detachment van de Javasche barisan, beneves eenen houwitser van 4 2/5 duim en een kanon van anderhalf pond, met de benoodigde bediening onder den 2de luitenant der artillerie J.F. Palm. Bij deze kolonne bevonden zich Maleische hulptroepen uit Agam en van Batipo.
Quay Eene kolonne onder den Majoor de Quay, zamengesteld uit: de 2de kompagnie van het 1sten bataillon (Boeginezen), een detachment van de 3de kompagnie van het 1ste bataillon, beneves een detachement van de Javasche barisan, te zamen 200 bajonetten. Bij deze kolonne bevonden zich de hulptroepen van Alaban.
Tak Een detachement van ongeveer 150 man met eenen handmortier en eenige gewapende Maleijers onder den 1sten luitenant P. vander Tak. p 376
Stuten De Majoor verdeelde de Maleische hulptroepen op zijnen regter- en linkelvleugel, en koos, met overleg van den luitenant Stuten, voor zijne beide vuurmonden eene eenigzins gedekte stelling, waaruit hij oordeelde het vuur met voordeel op de vijandelijke verschansingen te kunnen rigten.
Heger Ook de kapitein F. Heger, aan wien was opgedragen met de 5de kompagnie van het 2de bataillon, links van het geschut de vijandelijke linie te forceren, ondervond gelijke hinderpalen en even hardnekkigen tegenstand, zoodat hij eveneens tot den terugtogt genoodzaakt werd, nadat ook van zijne kompagnie eenige manschappen waren gesneuveld en gewond, terwijl de kapitein zelf ligt gekwetst werd. p 378
Sturler De kapitein de Sturler roemde zeer het gedrag zoowel door de officieren als door de soldaten, vooral ook bij den zoo moeilijken terugtogt aan den dag gelegd. Meer bijzonder werden door hem geprezen, de 1ste luitenant J.W.D. Kobold, de 2de luitenants H.M. Seest en J.H. Stolz, de sergeant-majoor L. Pison, de kadet-sergeant Merkens, de sergeant J.B. Speetel, de korporaals van Peteghem en de Bruin, benevens van de artillerie de 2de luitenant P.C. Stuten, benevens de korporaal Burment en de kanonniers Siesert en Peten. p 380
Armstrong ....Basso, welke plaats bezet bleef door het detachement huzaren onder den ritmeester I.J. Armstrong, ..... p 380
Rietveld Toen eenige schrootschoten op dat punt waren losgebrand, en de Generaal vooronderstellen mogt dat die plaats van vijanden gezuiverd was, liet hij haar onder het blazen van den stormpas aangrijpen door de 6de kompagnie van het 2de bataillon en de 19de kompagnie van het algemeen-depot, welke laatste bij afwezigheid van den kapitein Veltman, die te fort van der Capellen ernstig ziek lag, door den 1sten luitenant K. Rietveld werd aangevoerd....... De luitenant Rietveld, die in den oorlog op Java reeds zoo dikwijls door heldenmoed had uitgemunt, gaf ook hier weder het voorbeeld van onverschrokkenheid.
Door den luitenant-adjudant C.P.C. Steinmetz bijgestaan...... p 382
Rhijn Kort daarop kreeg hij van den luitenant van Rhijn, kommandant van den post bij Loeboe-Limbatoe, de mededeling, dat het volk van Arau eene vijandelijke houding had aangenomen. p 385
Schadd ..terwijl den 2de luitenant C.H. Schadd werd opgedragen, de achterna komenden zoo spoeding mogelijk te verzamelen en te doen volgen. p 387
Quay De Majoor De Quay roemde zeer den ijver en de volharding gedurende deze uiterst moeijelijken marsch aan den dag gelegd en prees in het bijzonder den 1sten luitenant Von Lutzow, de 2de luitenants Kern en Schadd, de Radeen-Tomonggong Notto Prawiro en den Tomonggong Prawiro Sabiro, die allen door hun voorbeeld den moed der manschappen wisten levendig te houden, zoo mede den luitenant Helbach die de hulptroepen van Alaban had geleid, en den officier van gezondheid C. Krebs.
Deze kolonne telde slechts 4 zwaar en 3 ligt gekwetsten. p 388
Elout Ook bij de kolonne van den Luitenant-Kolonel Elout, hadden bij den tegenspoed, welken deze op den 9den Julij ondervond,verscheidenen de gelegenheid om uit te munten, hetgeen vooral het geval was met den 1sten luitenant K. Rietveld, den 1sten luitenant-
adjudant C.P.C. Steinmetz, den 2den luitenant G. Wagner, den Radeen-Tommggong Prawiro Di Poero, den sergeant Olivier,
den korporaal hoornblazer Mey en den flankeur Behr. Bij die kolonne waren 2 Europeanen en 2 inlanders gesneuveld en 9 Europeanen
benevens 11 inlanders gekwetst. Onder de gekwetse Europeanen waren verscheidenen die zeer zwaar gewond waren, en eenigen die reeds denzelfden of den volgenden dag overleden, hetgeen onder anderen het geval was met den adjudant-onderofficier der huzaren F. Bredart p 389
Bredart 1)Vermits de adjudant-onderofficier der huzaren F. Bredart, den 9den Julij 1833, toen hij zo zwaar gekwetst werd dat hij den volgenden dag overleed, reeds tot 2de luitenant bevorderd was, waarvan men ter Westkust van Sumatra toen echter nog geene kennis bekomen had, komt hij ook voor op de naamlijst van gesneuvelde en aan hunne wonden overleden officieren, geplaatst in het 2de Deel van de 2de Serie van den Militairen Spectator, bladz. 466-475. p 389
Tak Bij het detachement van den luitenant van der Tak was slechts een inlandsch soldaat gesneuveld. Wanneer men nu de verliezen der verschillende kolonnes te zamen trekt,verkrijgt ment 15 dooden (7 Europeanen en 8 inlanders), benevens 62 veelal zwaar gekwetsten (34 Europeanen en 28 inlanders) van welke gekwetsten verscheidenen overleden, en zulks ongerekend het verlies bij den Maleische hulptroepen. 1)
Stuers 1)Volgens den Generaal H.I.J.L. Ridder De Stuers, bedroeg het verlies der onzen bij deze onderneming tegen Kawang (Deel I bladz. 205) "in alles honderd dooden en zwaar gewonden,waaronder 3 officieren" terwijl volgens bladz 207 "de opgegeven verliezen slechts onze geregelde troepen betreffen en meest uit Europeanen bestaan." namelijk de Majoor Du Bus, de kapitein Heger en de 2de luitenant Bredart, zijn uit de officiele rapporten overgenomen. p 390
Raaff ...ondersteund door een detachement van 100 bajonetten onder den luitenant M.J. Raaf,.. p 395
Rhijn ...ter plaatse alwaar de luitenant van Rhijn post hield .... p 393
Vos Eene kolonne onder den kapitein H.A. de Vos van Steenbergen, en zamengesteld uit de 4de en 6de kompagnie van het 1ste bataillon en de 4de kompagnie van het 3de bataillon, benevens eenen anderhalfponder op berg-affluit en eenen handmortier met eenige artilleristen. Deze kolonne was geplaatst te Soengie-toewah in Tjilatang, alwaar een kampement was opgerigt p 395
Louwaars Eene kolonne onder den kapitein J.C. Louwaars, zamengesteld uit de 5de kompagnie van het 1ste bataillon en de 6de kompagnie van het 2de bataillon, met een drieponder op berg-affuit en de daarvoor benoodigde bedienings-manschappen.
Deze was geplaatst te Magat. p 395
Gantz Eene kolonne onder den kapitein M. Ganz, zamengesteld uit de 3de kompagnie van het 2de bataillon en de 6de kompagnie van het 7de bataillon, bevond zich in het kampement te fort de Kock. p 395
Basso Te Basso was de 19de kompagnie van het algemeen-depot, een detachment van 40 man van de Javasche barisan, benevens het detachement huzaren geplaatst. De forten de Kock, Boekit-Koriri en Goegoer-sigandang waren bezet met manschappen van de 3de kompagnie van het 3de bataillon. p 395
Veltman Het was in deze dagen dat het leger ter Westkust van Sumatra een wezenlijk verlies leed, door het overlijden van den braven en in dit verhaal zoo dikwerf met roem vermelden kapitein T.B. Veltman, die den 20sten Julij te fort van de Capellen ontsliep. In het bevel over de 19de kompagnie van het algemeen-depot werd hij opgevolgd door den 1sten luitenant K. Rietveld, die Veltman's soldaten den 9den Julij reeds met zooveel onverschrokkenheid tegen Kamang's verschansingen had aangevoerd, ... p 396
Grimmelijkhuizen Naauwelijks was de Generaal Riesz te Padang aangekomen of den 1sten en 2den Augustus bekwam hij van den 1sten luitenant L. Grimmelijkhuizen, kommandant te Benkoelen, berigten van den 28sten en 31ste Julij, waarbij hij kennis gaf dat de Adsistent-Resident Knoerle,den 27sten Julij op eene reis naar de binnenlanden vermoord was. p 397
vaartuig Nederlandsch-Indisch koopvaardij-schip Marquis of Hastings p 398
Bakker Alsnu werd de kapitein der infanterie G. Bakker bestemd, om voorlopig met het civiel- en militair gezag te Benkoelen belast te worden, en deze vertrok den 19den Augustus met 25 inlandsche militairen derwaarts, met het Nederlandsch-Indisch koopvaardij-schip Marquis of Hastings, dat inmiddels ter reede van Padang was aangekomen. Op dit vaartuig scheepte zich ook in de kapitein-adjudant de Kock, die met eene bijzondere missie belast werd. p 398
Francis Toen de kapitein Bakker te Benkoelen aankwam, vernam hij dat Zijne Excellentie de Commissaris-Generaal reeds den 15de Augustus, met Z.M. Korvet Amphitrite van Batavia aldaar was aangekomen, en dat door dezen in het bestuur van Benkoelen was voorzien, door daarmede voorloopig te belasten den Adjunct-Inspecteur voor de buitenbezittingen E.A. Francis, die den Commissaris-Generaal op zijne reis naar Padang vergezelde, en nu alhier was achtergelaten. p 398
vaartuig Amerikaansche koop-vaardijschip Hercules p 398
Leau Ook de kapitein de Leau, die benevens den Ali-bassa Prawiro Dirbjo en 200 inlandsche soldaten op het Amerikaansche koop-vaardijschip Hercules was ingescheept, en daarmede gelijktijdig met den Commissaris-Generaal te Benkoelen was aangekomen, bleef met den Ali-bassa en 100 dezer soldaten daar ter plaatse achter om de bezetting te versterken, terwijl aan genoemd kapitein tevens het militair bevel werd opgedragen. p 398
Poland Inmiddels ontving de Resident en Militaire-Kommandant, bij missive van den luitenant Poland van den 8sten Augustus No. 68, minder gunstige berigten uit Rau. p 399
vaartuig Gouvernements civielen-schoener de Vlieg. p 399
Eilers ...het bevel in Rau aan den Majoor H.A. Eilers op te dragen. Genoemd hoofdofficier scheepte zich den 20sten Augustus met 50 Europesche, 10 Amboinesche- en 50 inlandsche militairen benevens een kanon van drie pond op veld-affuit te Priaman in op den Gouvernements civielen-schoener de Vlieg. Hij kwam daarmede den 22sten te Ajer-Bangies aan, vanwaar hij den 24sten met de 50 Europeanen en 10 Amboinezen den marsch naar Rau aannam. p 399
Bischoff De uitenant J. Bischoff zette met de 50 inlandsche militairen de reis over zee voort tot Natal, om zich van daar over land naar Rau te begeven, en den drieponder onder zijn geleide mede te nemen. p 399
Weel Deze hield zich ijverig bezig met de behandeling van den officier van gezondheid van der Souw en de overige zieken en gekwetsten, met dat gunstig gevolg dat laatsgenoemd officier van gezondheid tegen het einde van de maand Julij hersteld was, en de heer van Weel naar Natal kon terug keeren. p 400
Feys den Europeschen sergeant Feys.. p 403 / p 405
Baas den Europeschen korporaal Baas p 405
Coucke Europesche flankeurs Coucke p 405
Courtani Europesche flankeurs Courtani p 405
Longa, de Amboinesche sergeant de Longa p 405
Issa de Amboinesche fuselier Issa p 405
Banke de Amboinesche fuselier Banke p 405
Sandar den Madureschen korporaal Sandar p 405
lokalen diverse lokale personen p 405
Moltzer den luitenant-adjudant J. Moltzer p 406
Tschudy den 2den luitenant H.H. Tschudy p 406
Hoofdstuk 12
Vaartuig Z.M. korvet Amphirite p 411
Machielsen De Opperlandvoogd die, ingevolge de daartoe ontvangen magtiging van Zijne Majesteit den Koning, den titel van Commissaris-Generaal over Nederlandsch-Indie had aangenomen, vertrok met zijn gevolg in het begin (den 5den ?) van Augustus 1833 met Z.M. korvet Amphirite, gekommandeerd door den kapitein ter zee J.P. Machielsen van de reede van Batavia om zich naar Padang te begeven. p 411
Baud Gedurende de afwezigheid van Zijne Excellentie zou het bestuur worden waargenomen door den heer J.C. Baud, die als Gouverneur-Generaal ad interim was opgetreden. p 411
Vaartuig Gelijktijdeig en met dezelfde bestemming vertrok van de reede van Batavia, het andermaal door het Gouvernement ingehuurde Amerikaansche koopvaardijschip Hercules, aan boord waarvan zich bevonden de heer Raad van Indie J.J. van Sevenhoven, de Adjunt-Inspecteur voor de buitenbezittingen E.A. Francis, de Ali-bassa Prawiro Dirdjo met den Pangaran Soemo Negoro, en de kapitein L. de Leau, benevens 200 Javaansche rekruten. (aankomst Benkoelen 15 augustus) p 411
Vaartuig Aan deze kolonne werd ook nog toegevoegd een detachement mariniers en een detachment matrozen onder eenen officier van Z.M. korvet Amphitrite, welke voor Tikoe ten anker lag. p 414
Plas ..de 3de kompagnie van het 3de bataillon (inlandes) onder den kapitein B. van der Plas p 414
Bakker ..de 6de kompagnie an het 3de bataillon (Europeanen) onder den kapitein G. Bakker p 414
Rietveld ongeveer 100 man (Europeanen van de 19de kompagnie van het algemeen-depot) onderde 1sten luitenant K. Rietveld, p 414
Schoch terwijl het overige gedeelte van deze kompagnie, onder den 2de luitenant J. Schoch, in de bovenlanden bleef p 414
Beethoven een detachement onder den kapitein J.L. van Beethoven, een detachement van de Javasche bariean onder den Radeen-Tomonggong Notto Prawiro, benevens Maleische hulptroepen uit het Priamansche, de XII Kota's (benedenlanden), enz., p 414
Boelhouwer welk hulptroepen gesteld onder leiding avn den met het civiel gezag in het Priamansche belasten luitenant J.C. Boelhouwer, die tevens belast werd met de zorg voor den toevoer van levensmiddelen. p 414
Palm Het geschut deze kolonne bestond uit: een korten houwitser van 5 1/2 duim, een drieponder en eenen handmortier, met de noodige bedieningsmanschappen onder den 2den luitenant J.F. Palm p 414
Steenbergen kapitein H.A. de Vos van Steenbergen, aan wien tot dat einde, behalve zijne eigene inlandsche kompagnie, (de 4de van het 3de bataillon) welke te Soengie-toewah gestationeerd was, werd ter beschikking gesteld een detatchment van 50 man van de 19 de kompagnie van het algemeen-depot onder den 2den luitenant J. Schoch en 50 man van de Javasche barisan, benevens eenen houwitser van 5 1/2 duim met de noodige manschappen voor bediening. p 417
Stuten 2de luitenant van de artillerie P.C. Stuten, door wiens zorg het vuur van den houwitser zulk eene goede uitwerking had; p 419
Riet de 2de luitenant der infanterie R.H.W. van der Riet, p 419
Gropp de sergeant-majoor C.E. Gropp, die op den grond liggende onder een hagelbui van kogels de eerste fascine plaatste; p 419
Hon de korporaal van de artillerie de Hon, die hoewel een kogel hem achter het oor was binnen gedrongen en door den mond weder uitgegaan, den houwitser tot op het laatste oogenblik was blijven bedienen; p 419
Verbelen voorts de sergeant Verbelen en de inlandsche tamboer die het eerst de borstwering beklom, doch wiens naam wij niet vermeld vinden. Van de geregelde troepen werden behalve de kapitein de Vos van Steenbergen, 3 Europeanen en 2 inlanders door kogels, en 2 Europeanen en 11 inlanders door randjoe's gekwetst; de hulptroepen van Batipo telden 2 dooden en verscheidene gewonden. p 420
Armstrong Te Basso bleef de ritmeester Armstrong met 30 huzaren benevens 30 man infanterie, om de gemeenschap te verzekeren. p 420
Bastyn ...een twintigtal zwaar gekwetst werden, waaronder de kadet-sergeant Bastyn p 422, overleden p 426
Aschhoff ...een twintigtal zwaar gekwets werden, waaronder de sergeant Aschhoff. p 422
Mahieu tot dien rang bevorderd 2de luitenant G.C. Mahieu p 424
Post tot dien rang bevorderd 2de luitenant F. Post p 424
Seest De luitenant H.M. Seest kreeg last om met een peleton Boeginezen van de 2de kompagnie... p 426
Horn de kadet-sergeant Horn zeer bedenkelijk gekwetst werd, p 426 overleden p 427
Kern terwijl de luitenant J.M. Kern, die den 13den reeds een schampschot bekomen had, opnieuw door eenen kogel getroffen werd. p 426
Kern 2de luitenant J.M. Kern p 428
Seest 2de luitenant H.M. Seest p 428
Mahieu 2de luitenant G.C. Mahieu p 428
Post 2de luitenant F. Post p 428
Kamp de sergeant Kamp p 428
Bethman de korporaal Bethman p 428
croix de flankeur de la Croix p 428
Schwarz de hoornblazer Schwarz p 428
Schouten luitenant W.G. Schouten p 428
Plas kapitein van der Plas p 429
Boelhouwer luitenant Boelhouwer p 429
Rietveld luitenant Rietveld p 429
Bakker kapitein Bakker p 430
Pielat luitenant W.C. Pielat p 430
Rietveld de 1ste luitenant K. Rietveld p 430
Olivier de sergeant H. Olivier p 431
Wal korporaal van de wal p 431
Wolf fuselier Wolf p 431
Sluiter fuselier Sluiter p 431
Kobold 1sten luitenant J.W.D. Kolold p 432
Rietveld De onzen telden gedurende dezen marsch, zoowel bij het voorwaarts- als terugtrekken, bij de geregelde troepen 5 dooden waaronder de luitenant Rietveld, 3 zwaar en 28 ligt gekwetsten. p 435
Westenberg 2de luitenant H.P.J. Westenberg (die den a.o Schultze als kommandant te Ajes-bangies vervangen had) p 435
Schultze adjudant onderofficier J.H.C. Schultze p 435
Deun 2de luitenant J.C. van Deun p 437
Gropp sergeant majoor C.E. Cropp van het 1ste bataillon, ter beloning van zijne dapperheid, tot 2den luitenant bevorderd. p 437
Thouloup adjudant-onderofficier P. Thouloup luitenant bevorderd tot 2den luitenant p 436
Krijgsmagt
p 438
Bitmap: De bezetting welke onder den kapitein J.C. Louwaars te fort de Kock achter bleef, was sterk en zamengesteld als volgt:
Steenbergen kapitein de Vos van Steenbergen p 439
Krijgsmagt
p 442
Bitmap: De sterkte en zamenstelling van de te Pantar vereenigde krijgsmagt, die met later aankomende troepen nog eenigzins vermeerderd werd, was op den 27sten September als volgt:
Men ziet hieruit dat het getal Europeesche soldaten juist de helft bedroeg van dat der inlandsche, doch onder de Europeanen bevonden zich 37 ruiters, waarvan men weinig dienst had. Wijders bespeurt metn uit dezen staat dat de kompagnien reeds veel minder manschappen, dan hunne oorspronkelijke sterkte, onder de wapenen bragten.
Stuten luitenant Stuten p 443
Schoch 2den luitenant J. Schoch p 443
Ligtvoet Door den flankeur A. Ligtvoet werd de Hollandsche vlag op de borstwering geplant. p 443
Wagner ..muntte vooral de 2de luitenant G. Wagner door onverschrokkenheid uit p 444
Bosch ..terwijl de Jonkheer H. van den Bosch thans het geschut, waarvan het vuur deze aanvallen ondersteunde, hielp bedienen. p 444
Steinmetz 1sten luitenant-adjudant C.P.C. Steinmetz p 446
Stuten 2den luitenant der artillerie c.P. Stuten p 446
Gropp 2den luitenant der infanterie G.E. Gropp p 446
Ochssee met het civiel gezag in Tanah-datar belasten kapitein C.N.J. von Ochssee p 446
Krijgsmagt
p 450
Bitmap: De Commissaris-Generaal vertrok onder escorte van het detachement huzaren nar het fort de Kock, waarheen Zijne Excellentie eenige uren later door den Generaal Reisz gevolgd werd, nadat deze laatste eene kolonne had georganiseerd, om onder bevelvan den kapitein de Vos van Steenbergen vooreerst te Panar te blijven stand houden. Deze kolonne werd zamengesteld als volgt:
Bij deze kolone was ook eenig geschut gevoegd, waaronder een houwitser en een handmortier. p 450
Eilers blz 452 tm 453
Moltzer den 1sten luitenant-adjudant J. Moltzer p 454
Souw officier van gezondheid van der Souw p 547
Logeman De luitenant Logeman p 458
Starck Blijkens eene missive den 30sten September 1833 door den 1sten luitenant C.F. Starck, wien destijds het civiel gezag in de XX Kota's was opgedragen, p 459
Hellwig kapitein Hellwig p 460
Sturler een detachement van twee kompagnier onder den kapitein C.B.F. de Sturler geplaatst werd, namelijk de 2de en 6de kompagnie van het 1ste bataillon. p 460
Burger lid natuurkundige commissie p 461
Korthals lid natuurkundige commmissie p 461
Nahuys Nahuys p 461
Raaff luitenant-kolonel p 462
Lange luitenant p 463
Haccou Het lid van de natuurkundige commissie, Burger, de luitenant Lange en de heer Haccou waaraan het traceren van den weg en den aanvakelijken arbeid werd opgedragen, maakten daarmede reeds den 5den October een begin; p 465
Geersdaele Bij besluiten van den 7den October No. 299 en van den 12den October No. 316 werden door den Commissaris-Generaal eenige onderofficieren tot 2den luitenant bevorderd,waaronder de sergeant-majoor der 19de kompagnie van het algemeen-depot J.F. van Geersdaele, die zich zoo herhaaldelijk had verdienstelijk gemaakt. p 465
Stuten Bij besluit van den 12den October No. 322 werd de 2de luitenant der artillerie P.C. Stuten, ter belooning van zijne goede en ijverige diensten,tot adjudant van Zijne Excellentie aangesteld. p 465
Elout Werd de Kolonel C.P.J. Elout eervol ontslagen als civiel- en Militair-Kommandant van Sumatra's Westkust p 465
Sevenhoven Werd het bestuur over Sumatra's Westkust opgedragen aan den Raad van Indie J.I. van Sevenhoven, die benoemd werd als Commissaris van het Gouvernement om het bestuur te regelen en in werking te brengen, volgens nader op te geven politieke en financiele beginselen, met vrijheid om naar Java terug te keeren, wanneer de werking daarvan geregeld zou kunnen voortgaan, wordende hem toegevoegd de Adjunct-Commissaris-Inspecteur der buitenetablissementen E.A. Francis. p 465
Riesz Werd bepaald, dat de Commissaris van het Gouvernement, de Generaal-Majoor C.J. Riesz, gedurende den tijd van zijn aanwezen op de Westkust van Sumatra, die functien met den Raad van Indie van Sevenhoven, gezamenlijk zou blijven uitoefenen, enz.. p 466
Krijgsmagt
p 468/470
Bitmap: Bij een besluit van den 11den October 1833 No. 313 werd door den Commissaris-Generaal eene porvisionele inrigting
van de militaire dienst ter Westkust van Sumatra vastgesteld, welke voornamelijk hierop nederkwam:
Het kommandement zou in drie hoofd-etablissementen verdeeld zijn, als:
de Zuid-Westkust of Benkoelen, het gebied van Padang en de Noord-Westkust.
Zoowel het civiel- als militair hoofdbestuur, zou te Padang gevestigd zijn.

Tot de Zuid-Westkust werd gerekend alles wat vroeger tot Benkoelen behoorde.
Het gebied van Padang zou zich uitstrekken van Benkoelen ten zuiden, Bondjol ten noorden, de zee ten westen, en ten oosten zoo
ver de binnenlanden onder ons gezag waren of zouden gebragt worden.
De Noord-Westkust zou zich uitstrekken van Rau ten zuiden, tot de rivier van Singkel ten noorden, ten westen tot de zee, en ten oosten zoo ver als het Nederlandsch gebied zou kunnen worden uitgebreid.

Dat het civiel gezag op de Noord-Westkust aan den Militairen-Kommandant zou worden opgedragen, in afwachting dat daarvoor
een Adsistent-Resident zou benoemd zijn.

Het gebied van Padang zou worden verdeeld in vier hoofddistrikten, als:
1. De benedenlanden, van Benkoelen tot aan de rivier Massang.
2. Agam, Matoea en de XII Kota's (bovenlanden)
3. Uit de L Kota's, Alaban, Lintau en Boea, en
4. Uit Tanah-datar, Batipo, de XX Kota's en de landen ten zuiden van daar.

Terwijl verder werd bepaald, dat wanneer Bondjol en Loebo-sikaping zouden zijn in onderwerping gebragt, die beide gewesten of tusschen de Noord-Westkust en het gebied van Padang zouden verdeeld worden, of een vijfde distrikt zouden uitmaken.

Ieder distrikt zou bezet worden door eene mobiele-kolonne van twee kompagnien (algemeen-depot), ieder sterk 200 man, terwijl van iedere kompagnie 50 man bestemd zouden zijn voor de bezetting der posten.

Zoo lang Bondjol en de XII Kota's (bovenlanden) niet onderworpen waren, zouden de voor Bondjol bestemde 400 man in de benedenlanden en in het Agamsche gestationeerd blijven.

In ieder distrikt van de Padangsche-landen, zou een officier worden benoemd tot Militairen-Kommandant.

Behalve de sterkte van twee kompagnien voor ieder distrikt, zou een reserve-batallion op de meest geschikte plaats gestationeerd worden.

Zoowel aan het reserve-batallion als aan de mobiele-kolonnes, zou een zeker getal artilleristen worden toegevoegd, terwijl de regeling van de geneeskundige-dienst tevens bepaald werd.

Een Majoor zou bestemd wezen om de kompagnien van het algemeen-depot te inspecteren.

Het reserve- of 1ste batallion zou worden zamengesteld uit twee Europesche- en vier inlandsche kompagnien, waarvan twee kompagnien zouden worden opgerigt uit manschappen van de Javasche Barisan.

Voor de reserve en voor de posten en mobiele-kolonnes in het gebied van Padang, zou worden opgerigt eene kompagnie artillerie en pionniers, 200 man sterk.

Volgens deze formatie zou de krijgsmagt ter Westkust van Sumatra in het geheel sterk zijn als volgt:
Bovendien werden volgens deze formatie nog onder de sterkte van het leger gerekend, 155 inlandsche zoogenaamde postgangers.
De kompagnien van het 2de en 3de bataillon infanterie, welke met den Generaal Riesz in de maand Junij naar Padang waren vertrokken, gingen definitief bij de bezetting van de Westkust van Sumatra over, en zouden bij de gemelde bataillons door nieuw op te rigten kompagnien vervangen worden.

Voorts werd de Javasche Barisan of het legioen van den Ali-bassa Prawiro Dirdjo ontbonden, en bij de bezetting van Sumatra's Westkust ingedeeld. De Pangeran Sorio Bronto verkreeg den rang van Majoor; drie Radeen-Tomonggongs, Prawiro di Poero, Notto Prawiro en Prawiro Kesoemo, werden aangesteld tot kapiteins; de Tomonggongs Prawiro Soediro en Sosro Admodjo werden aangesteld tot eerste- en de overige Tomonggons tot tweede luitenants; de minderen werden als inlandsche onderofficieren, korporaals of soldaten bij het leger ingedeeld.

Vermits de ondervinding geleerd had, dat ruiterij in den oorlog op de Westkust van Sumatra van geen of slechts zeer weinig nut is, en dan nog alleen voor het escorteren van officieren of als ordonnancen kan gebezigd worden, werd besloten het detachment van het 7de regiment huzaren naar Java te doen terugkeeren.
De paarden zouden echter ter Westkust van Sumatra blijven, om te dienen voor bespanning der veldstukken op berg-affuit van de op te rigten kompagnie artillerie en pioniers, of als draagpaarden voor munitie.
Hierdoor werd met de inrigting der veldartillerie eene groote schrede voorwaarts gemaakt. In den oorlog op Java had men immers ondervonden, met hoeveel gemak het geschut op berg-affuit, zelfs op het moeijelijste terrein, vervoerd kan worden, even eens als de munitie met draagpaarden. Bovendien werd men door dezen maatregel bij de militaire bewegingen veel minder afhankelijk van de inlandsche bevolking, omdat men nu zeldzaam koelie's zoude noodig hebben om, althans veld-geschut met de daarbij behoorende munitie te vervoeren, en de bevoling zou daardoor des te minder met koelie-diensten worden lastog gevallen en gekweld.
Berg A.F. van den Berg p 471
Bauer Bij een besluit van den 13den October No. 355 werd de Luitenant-Kolonel der infanterie J.H.C. Bauer, adjudant van Zijne Excellentie den Commissaris-Generaal, die zichdestijds als kommandant van het 4de bataillon infanterie te Salatiga op Java bevond, tot Militair-Kommandant ter Westkust van Sumatra benoemd. p 472
Bosch Na al deze schikkingen en regelingen, scheepte de Commissaris-Generaal van den Bosch zich met zijn gevolg den 15den October 1833 in op Z.M. korvet Amphitrite, welk oorlogsvaartuig tot dat einde van Tikoe ontboden was, en nam daarmede de reis naar
Batavia aan. p 472

Deutsche aus Luxemburg bei O.I.L


IN " SUMATRA "

 • DEUTSCHE AUS LUXEMBURG BE1 DER NIEDERLÄNDISCH-OSTINDÌSCHEN
  KOLONIALARMEE VON 1780 BIS 1895
 • VERÖFFENTLICHUNG Nr. 11 DER FORSCHUNGSSTELLE ,,VOLK UND RAUM” HERAUSGEBER
  Dr. WOLFGANG ISPERT
  ,,DER MEILENSTEIN” VERLAG, SOEST (HOLLAND) Nachdruck verboten
 • ZUM GELEIT Vorliegendes Heft setzt die begonnene Reihe fort und bringt - wie die vorigen - Listen deutscher
  Soldaten in den Niederlanden. Die Veröffentlichung geschieht zur Sicherung des bearbeiteten Materials. Seine
  Auswertung, vor allem in historischer Beziehung, muss späterer Zeit ìiberlassen werden.
  DER HERAUSGEBER Den Haag, im Mai 1944.
 • LokatieNaamOmschrijving
  Aijer Bangies Wagner Johann Peter, geboren zu Ottingen (Luxemburg) 11.11.1814 gestorben zu Aijer-Bangies (Sumatra) 27.5.1845, 1830 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1833 Korporal, 1834 Sergeant, 1837 Feldwebel, 1840 Unteradjutant, 1842 entlassen
  Analobo Heuard Johann Peter, geboren zu Luxemburg (Stadt) 22.9.1855 gestorben zu Analobo (Sumatra) 10.11.1878, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Atchin Pettinger Johann Peter, geboren zu Berchem (Luxemburg) 11.4.1849 gestorben auf der Seereize von Atchin nach Padang 27.1.1886, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Bajan Majerus Franz, geboren zu Burscheid (Luxemburg) 114.11.1865 gestorben zu Bajan (Sumatra) 7.5.1961??, 1893 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1894 Korporal, 1895 Sergeant
  Bandan Portegies Guillaume Jacques Gerard, geboren zu Arlon (Luxemburg) 11.5.1829 gestorben zu Bandan (Sumatra) 11.2.1869, 1846-1849 beim hollandischen Grenadier- und Jagerregiment, 1854 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1855 als Korporal nach Indien, 1856 Fourier, 1859 Sergeant, 1868 Sergeantmajor Schreiber, 1867 nach Europa zuruck, 1867 wieder als Sergeant nach Indien
  Bandar Speidel Jakob, geboren zu Luxemburg (Stadt) 1.1.1853, gestorben zu Bandar (Sumatra) 29-3-1887, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Baros Hitsch Jean Baptist, geboren zu Arlon (Luxemburg) 1.9.1815, 1837 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, gestorben zu Baros (Sumatra) 11.4.1846
  Baros Lazare Joseph, geboren zu Luxemburg (Stadt) 17.9.1822, gestorben zu Baros (Sumatra) 2.2.1840, 1822 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1822 Korporal, 1824 Sergeant, 1834 Feldwebel, 1835 Leutnant, 1838 Oberleutnant
  Baros Patra Peter, geboren zu Luxemburg (Stadt) 2.11.1795, gestorben zu Baros (Sumatra) 13.5.1840, 1817 bei der Infanterie in Holland, 1819 Korporal, 1833 entlassen, 1839 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Benkoelen Schmidt Franz, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 10.4.1807, gestorben zu Benkoelen (Sumatra) 26.9.1839, 1826 bei der hollandischen Infanterie, 1831 in belgischer gefangenschaft, 1831 desertierte er und verpflichtete sich fur 6 Jahre bei den niederlandischen Kolonialtruppen. Er starb in Lazarett
  Biela Fitteux Henry Joseph, geboren zu St. Hubert (Luxemburg) 11.10.1811, gestorben zu Biela (Sumatra) 21.7.1842, 1838 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Bondjol Dierich Gobert, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 9.5.1813, gestorben zu Bondjol (Sumatra) 25.6.1837, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Edi Peiffer Aime Gustav, geboren zu Mamer (Luxemburg) 13.10.1868, gestorben zu Edi (Sumatra) 26.12.1895, 1887 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tebingtinggi Fisch Johann, geboren zu Dudelingen (Luxemburg) 10.0.1828, gestorben zu Fobingtingi (Sumatra) X.9.1859, 1855-1856 bei der britisch-deutschen Legion, 1857 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tebingtinggi Gilet Johann Baptist, geboren zu Luxemburg (Stadt) 1807, gestorben zu Fobingtingi (Sumatra) 1.10.1838, 1833 beim Jagerkorps von Cleerens, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Fort van der Capellen Hellers Peter, geboren zu Schuttringen (Luxemburg) 13.10.1806, gestorben zu Fort de Capellen (Sumatra) 27.9.1832, 1828 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Fort van der Capellen Rausch Stephan, geboren zu Martelingen (Luxemburg) 1800, 1832 gestorben im Fort van der Capellen auf Sumatra, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Fort de Kock Lux Ludwig, geboren zu Luxemburg (Stadt) 26.9.1854, gestorben zu Fort de Kock (Sumatra) 4.10.1912, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1876 Korporal, 1879 Sergeant, 1882 Fourier, 1885 Sergeantmajor, 1891 Adjutant-Unteroffizier der Infanterie, 1899 nach Europa zuruckgekehrt
  Fort de Kock Mertens Nikolaus, geboren zu Harlingen (Luxemburg) 23.4.1855, gestorben zu Fort de Kock (Sumatra) 2.12.1877, 1873-1876 beim luxemburger Jagerbataillon, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Fort de Kock Schmit Michael, geboren zu Pulvermuhl (Luxemburg) 18.2.1869, gestorben zu Fort de Kock (Sumatra) 5.6.1896, 188 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1893 Korporal, 1894 nach Europa zuruck, 1895 wieder nach Indien zuruck
  Gle Kambing Braun Philip, geboren zu Luxemburg (Stadt) 12.5.1855, gestorben zu GleKambing (Atchin 29.3.1881, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Koempolang Gruslin Johann Joseph, geboren zu St. Hubert (Luxemburg) 23.12.1802, gestorben zu Koempolang (Sumatra) 5.8.1836, 1828 bei der Infanterie, 1829 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Koempolang Hinsen Wilhelm, geboren zu Arlon (Luxemburg) 15.5.1810, gestorben zu Koempolang (Sumatra) 1.8.1837, 1835 bei der nederl.-indischen Kolonialarmee
  Koempolang Quarin Jacob, geboren zu Luxemburg (Stadt) 15.4.1809, gestorben zu Koempolang (Sumatra) 24.1.1838, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Basel Markus, geboren zu Luxemburg (Stadt) 29.6.1850, gestorben zu Kota-Rodja (Sumatra) 14.2.1875, 1874 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Bonn Michael, geboren zu Luxemburg (Stadt) 12.12.1842, gestorben zu Kota-Radja (Sumatra) 10.2.1875, 1873 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Busch Jakob Andreas Emil, geboren zu Diekirch (Luxemburg) 1.12.1834, gestorben zu Kota-Radja (Atjeh) 25.2.1876, 1858-1861 franzosischer Fremdenlegionar, 1867 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1871 Sergeant-Schreiber, 1873 nach Luxemburg zuruck, 1874 wieder bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Keiser Nikolaus, geboren zu Diekrich (Luxemburg) 14.1.1870, gestorben zu Kota-Radja (Sumatra) 1.12.1896, 1895 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Majerus Johann Anton, geboren zu Diekirch (Luxemburg) 13.6.1855, gestorben zu Kota-Radja (Sumatra 22.8-1888, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1877 Korporal, 1881 Sergeant
  Kota-Radja Reinard Mathias Anton, geboren zu Echternach (Luxemburg) 14.1.1877, gestorben zu Kota-Radja (Sumatra) 9.8.1906, 1901 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Kota-Radja Wieden Heinrich, geboren zu Clerf (Luxemburg) 17.7.1847, gestorben zu Kota-Radja (Sumatra) 14.2.1878, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Lam-Baro Ballnuss Joseph Karl Julius, geboren zu Luxemburg (Stadt) 24.6.1854, gestorben zu Lam-Baro (Sumatra) 11.7.1881, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Loeboe-Sikabing Friedrich Jacob, geboren zu Luxemburg (Stadt) 7.2.1810, gestorben zu Loeboe-Sikabing (Sumatra) 18.5.1848, 1827 bei der hollandischen Infanterie, 1830 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Loenda Weisgerber Johann Joseph, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 11.5.1811, gestorben zu Loenda (Sumatra) 24.8.1840, 1834 bei den Jagern von Cleerens, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Loender Engelke Heinrich, geboren zu Luxemburg (Stadt) 13.2.1863, gestorben zu Loender (Sumatra) 15.4.1842, 1836 beim Jagerkorps van Cleerens in Holland, 1838 Korporaal bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1848 Sergeant
  Mahonpang Greve Karl, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 12.3.1813, gestorben zu Mahonpang (Sumatra) 7.12.1838, 1835 bei den Jagern von Cleerens, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Medan Huberty Peter, geboren zu Luxemburg (Stadt) 4.7.1840, gestorben zu Medan (Sumatra) 1.5.1878, 1858-1870 beim belgischen Linienregiment, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Medan Schmit Georg, geboren zu Korich (Luxemburg) 29.8.1846, gestorben zu Medan (Sumatra) 9.7.1883, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Medan Thomas Emil, geboren zu Ober-Petrus (Luxemburg) 3.9.1869, gestorben zu Medan (Sumatra) 29.7.1896, 1890 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Melaboeh Kahn Johann Baptist, geboren zu Luxemburg (Stadt) 13.12.1866, gestorben zu Melaboeh (Sumatra) 19.6.1891, 1888 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Mombang Calende Joseph, geboren zu St. Cecile (Luxemburg) 21.12.1801, gestorben zu Mombang (Sumatra) 6.10.1838, 1835 beim Jagerkorps von Cleerens, 1838 Korporal
  Oleh-Leh Haas Paul, geboren zu Hosingen (Luxemburg) 10.2.1869, gestorben zu Oleh-Leh (Sumatra) 23.12.1893, 1892 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Blaize Gaspard, geboren zu Florenville (Luxemburg) 16.4.1818, gestorben zu Padang (Sumatra) 12.16.1856??, 1839 beim Jagerkorps von Cleerens, 1841 Korporal, 1845 Batailons-Tambour, 1853 Sergeant, 1854 Oberlazarettgehilfe beim Sanitatsdienst, 1855 entlassen
  Padang France Antoine Isidor, geboren zu Weris (Luxemburg) 1826, gestorben zu Padang (Sumatra) 15.7.1858, 1853 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang van Gogh Adrian David, geboren zu Echternach (Luxemburg) 17.6.1842, gestorben zu Padang (Sumatra) 3.8.1865, 1858 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1860 Korporal, 1861 Sergeant
  Padang Hoffman Balthasar, geboren zu Luxemburg (Stadt) 1.1.1801, gestorben zu Padang (Sumatra) 27.3.1832, 1829 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Hoffmann Felix Johann Peter, geboren zu Eich (Luxemburg) 8.5.1875, gestorben zu Padang (Sumatra) 23.4.1898, 1895 bei er niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Hofmunn Nikolaus, geboren zu Cruchten (Luxemburg) 9.2.1810, gestorben zu Padang (Sumatra) 15.8.1835, 1826 bei der hollandischen Armee, 1829 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Houdremont Daniel Henrich, geboren zu Luxemburg (Stadt) 14.10.1869, gestorben zu Padang (Sumatra) 23.7.1893, 1890 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Klepper Franz, geboren zu Graulinster (Luxemburg) 30.9.1850, gestorben zu Padang (Sumatra) 9.4.1877, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Kuntgen Wilhelm Mathias, geboren zu Luxemburg (Stadt) 21.8.1836, gestorben zu Padang (Sumatra) 12.6.1875, 1874 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Martin Johann Baptist, geboren zu Beles (Luxemburg) 23.6.1826, gestorben zu Padang (Sumatra) 17.3.1865, 1838-1851 bei der belgischen Infanterie, 1830 machte er den Feldzug gegen Holland mit, 1852 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Maurer Ludwig, geboren zu Luxemburg (Stadt) 27.4.1867, gestorben zu Padang (Sumatra) 29.6.1892, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Omes Johann Peter, geboren zu Diekirch (Luxemburg) 29.11.1848, gestorben zu Padang (Sumatra) 30.7.1886, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Pettinger Johann Peter, geboren zu Berchem (Luxemburg) 11.4.1849, gestorben auf der Seereize von Atchin nach Padang 27.1.1886, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Reckinger Nikolaus, geboren zu Weicherdingen (Luxemburg) 29.2.1852, gestorben zu Padang (Sumatra) 12.9.1891, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang Schneider Nikolaus, geboren zu Nospelt (Luxemburg) 11.4.1857, gestorben zu Padang (Sumatra) 6.11.1890, 1878 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1886 Korporal Bataillons Tamboer
  Padang Zimmer Mathias, geboren zu Luxemburg (Stadt) 18.3.1830, gestorben zu Padang (Sumatra) 13.8.1859, 1849 beim luxemburger Jagerbataillon, 1858 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Padang-Sidenpoean Muller Dominik, geboren zu Kuntzig (Luxemburg) 9.9.1853, gestorben zu Padang-Sidenpoean (Sumatra) 23.1.1890, 1875-1878 beim luxemburger Jagerregiment, 1878 bei der hollandschen Infanterie, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Paja-Combo Kirtz Michael, geboren zu Eschweiler (Luxemburg) 2.9.1848, gestorben zu Paja-Combo (Sumatra) 15.4.1877, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Paja-Combo Metz Heinrich, geboren zu Eschdorf (Luxemburg) 1.9.1856, gestorben zu Paja-Combo (Sumatra) 2.6.1885, 1875-1877 beim luxemburger Jagerkorps, 1878 bei der niedel.-indischen Kolonialarmee
  Paja-Combo Vanorlebeck Peter, geboren zu Luxemburg (Stadt) 19.8.1850, gestorben zu Paja-Combo (Sumatra) 31.10.1878, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Paja-Combo Wallis Otto Elias, geboren zu Hollerich (Luxemburg) 28.8.1867, gestorben zu Paja-Combo (Sumatra) 22.9.1899, 1894 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1896 Korporal, 1898 Fourier-Bataillonschreiber
  Paja-Combo Wurth Franz, geboren zu Bonneweg (Luxemburg) 21.10.1847, gestorben zu Paja-Combo (Sumatra) 5.1.1881, 1866 beim luxemburger Jagerbataillon, 1870 entlassen, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Palembang Huberti Johann, geboren zu Luxemburg (Stadt) 1809, gestorben zu Palembang (Sumatra 8.12.1838, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Palembang Schultz Charles, geboren zu Arlon (Luxemburg) 19.7.1810, gestorben zu Palembang (Sumatra) 19.8.1847, 1842 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Palembang Staud Christiaan, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 16.11.1896 gestorben zu Palembang (Sumatra) 14.1.0.1838, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Pango Lambert Heinrich, geboren zu Differdingen (Luxemburg) 5.10-1855, gestorben zu Pango (Sumatra) 28.11.1883, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perah Baehr Nikolaus, geboren zu Diekirch (Luxemburg) 8.2.1861, gestorben zu Panteh Perah (Sumatra 10.5.1885, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perah Colling Johann Baptist, geboren zu Vianden (Luxemburg) 4.11.1869, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 28.3.1889, 1887 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Deutsch Michael, geboren zu Rollinaergrund (Luxemburg) 4.1.1861, gestorben zu Panteh Perak 20.1.1898, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Gretin Michael, geboren zu Waldbredimus (Luxemburg) 9.5.1849, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 2.2.1885, 1878 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Fedler Jakob, geboren zu Wiltz (Luxemburg) 3.1.1861, gestorben zu Panteh Perak 10.11.1893, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Heiderscheid Peter, geboren zu Pintsch (Luxemburg) 18.6.1854, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 13.1.1881, 1878 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1880 Korporal
  Panteh Perak Heiderscheid Anton, geboren zu Harlingen (Luxemburg) 28.12.1850, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 19.12.1884, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Hoffman Heinrich, geboren zu Hobscheid (Luxemburg) 10.10.1869, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 14.5.1897, 1890 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Krischler Johan, geboren zu Befort (Luxemburg) 2.7.1854, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 3.9.1889, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Kuhlmann Johann Baptist, geboren zu Luxemburg (Stadt) 28.9.1862, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 24.8.1889, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Lucas Paul, geboren zu Insenborn (Luxemburg) 26.7.1849, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 10.6.1879, 1878 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Pleimerling Johann, geboren zu Wahl (Luxemburg) 19.10.1847, gestorben zu Panteh Perak (Atchin) 2.9.1878, 1876 bei der niederl-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Mayer Martin, geboren zu Luxemburg (Stadt) 12.6.1856, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 5.2.1885, 1880 bei der niederl-indischen Kolonialarmee, 1884 Korporal
  Panteh Perak Mechtel Johann Wilhelm Nikolaus, geboren zu Niederkerschen (Luxemburg) 14.2.21870, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 16-10-1892, 1887-1889 beim luxemburger Freiwilligenkorps, 1889 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Prumbaum Karl, geboren zu Luxemburg (Stadt) 22.9.1867, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 11.2.1897, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Reuter Wilhelm, geboren zu Bettingen (Luxemburg) 10.2.1855, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 7.6.1879, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Pantek Perak Schreiber Johann, geboren zu Buschodt (Luxemburg) 8.11.1848, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 21.5.1882, 1879 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Simon Freidrich, geboren zu Luxemburg (Stadt) 15.12.1843, gestorben zu Panteh Perak (Atchin) 21.11.1881, 1872-1876 bei der franzosischen Fremdenlegion, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Steinmetz Albert, geboren zu Wiltz (Luxemburg) 10.12.1854, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 13.11.1885, 1877 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Wallendorff Peter, geboren zu Wilwerwiltz (Luxemburg) 30.5.1871, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 15.2.1901, 1984 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Werner Peter, geboren zu Boxhorn (Luxemburg) 24.4.1857, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 10.1.1885, 1860 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Panteh Perak Zimmer Theodor, geboren zu Wimerskirch (Luxemburg) 6.5.1863, gestorben zu Panteh Perak (Sumatra) 13.1.1892, 1886 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Rau Hausay Jean Hubert, geboren zu Bastogne (Luxemburg) 3.11.1806, gestorben zu Rau (Sumatra) 2.6.1836, 1827 bei der holl. Infanterie, 1830 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Rau Ochs Louis, geboren zu Arlon (Luxemburg) 1.11.1813, gestorben zu Rau (Sumatra) 6.11.1836, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Riouw Bremen Ignatius, geboren zu Luxemburg (Stadt) 13.3.1809, gestorben zu Riouw 15.3.1859, 1835 beim hollandischen Sappeurskorps, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1838 Korperaal
  Riouw Gillet Jean Baptist, geboren zu Mussy la Ville (Luxemburg) 6.9.1805, gestorben zu Riouw (Indien) 27.10.1832, 1829 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1829 nach Indien
  Sigli Knaf Wilhelm Victor, geboren zu Kiintzig (Luxemburg) 26.7.1875, gestorben zu Sigli (Sumatra) 22.12.1897, 1893 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Singkel Fusgen Johann, geboren zu Arlon (Luxemburg) 12.8.1811, gestorben zu Singkel (Sumatra) 27.6.1840, 1839 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Soeraway Freres Johann, geboren zu Domingen (Luxemburg) 29.3.1856, gestorben zu Soeraway (Sumatra) 22.2.1888, 1878 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Takan-Badan Reding Johann, geboren zu Esch an der Alzette (Luxemburg) 5.4.1846, gestorben zu Takan-Badah (Atchin) 23.11.1878, 1875 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tapanoeli Fuchs Johann Jakob Heinrich, geboren zu Luxemburg (Stadt) 30.5.1812, gestorben zu Tapanoeli (Sumatra) 24.5.1842, 1839 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1840 Korporal, 1841 Zivilbeambte bei der Militarverwaltung
  Tapanoeli Gdllaume Johann Baptist, geboren zu Remagne (Luxemburg) 13.5.1807, gestorben zu Tapanoeli (Sumatra) 6.2.1841, 1827 bei der Infanterie, 1828 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tapanoeli Krohn Christian Jakob, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 21.3.1807, gestorben zu Tapanoeli (Sumatra) 19.9.1840, 1835 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tapanoeli Morheng Nikolaus, geboren zu Remich (Luxemburg) 24.11.1869, gestorben zu Tapanoeli (Sumatra) 21.8..1840, 1833 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Tebing-Tinggi Bredimus Johann, geboren zu Fels (Luxemburg) 13.6.1822, gestorben zu Tebing-Tenggi (Sumatra) 27.11.1857, 1842-1846 beim Bundeskontigent (Kavalleriekorps), 1847-1848 beim luxemburger Jagerbataillon, 1848 bei der niederl.-indischen Kolonialarmeee, 1852 Korporal, 1856 Sergeant
  Tebing-Tinggi Gobel Adam, geboren zu Arlon (Luxemburg) 17.12.1812, gestorben zu Teging-Tengi (Sumatra) 9.7.1851, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Telok-Betong Erdmer Alphons Ludwig, geboren zu Clausen (Luxemburg) 11.2.1870, gestorben zu Telok-Betong (Sumatra) 3.4.1897, 1890 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1891 Korporaal, 1894 Sergeant, 1895 Sergeant-Major
  Tobing Marlier Nikolaus, geboren zu Remich (Luxemburg) 12.6.1808, gestorben zu Tobing (Sumatra) 26.5.1845, 1835 beim Jagerkorps von Cleerens, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1838 Fourier
  Toengkoep Birong Mathias, geboren zu Grevenmacher (Luxemburg) 27.11.1852, gestorben zu Toengkoep (Atchin 1.7.1879, 1876 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Sumatra Arendt Nikolaus, geboren zu Diekirch (Luxemburg) 10.2.1796, gestorben auf Sumatra 1833, 1815 bei der hollandisceh Armee, 1817 Sergeant, 1830 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1833 gefallen
  Sumatra Kumpe Friedrich, geboren zu Luxemburg (Stadt) 25.10.1801, gestorben auf Sumatra 1834, 1829 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1834 gefallen
  Sumatra Schmid Nikolaus, geboren zu Luxemburg (Stadt) 26.5.1814, gestorben zu Sumatra 17.11.1852, 1835 bei der niederlandschen Infanterie, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  Sumatra Steijer George, geboren zu Luxemburg (Stadt) 12.12.1868, gestorben auf Sumatra 28.7.1838, 1832 bei den Jager von Cleerens, 1836 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee
  - Meisenburg Peter, geboren zu Beyren (Luxembrug) 29.3.1867, 1887 bei der niederl.-indischen Kolonialarmee, 1891 Korporal, 1899 entlassenTop* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Militairen in het plaatselijk bestuur S.W. (Padang) en
Manschappen Garnizoen Padang (1820-1835)

Amstrong

Family Group Record for Jaques Joseph Armstrong
================================================================================
Husband: Jaques Joseph Armstrong
================================================================================
AKA:
Born: 22 Jun 1789 - Brussel, Belgium
Died: 4 Apr 1854 - Den Bosch, The Netherlands
Father: Pierre Amstrong
Mother: Catharina Ordner
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: NAVORSCHER, DE INDISCHE,
1994INN7/201. De oprichters van de loge “De Ster in het Oosten” te
Batavia door Drs. R.G. de Neve en D. van Duijn.

Jaques Joseph Armstrong (R.L.E.) vermeld als le voorbereider 24 juni
1840,
als voorbereider 1842- 1843, als lid van eer 1844-1845; geb. Brussel 22
juni 1789 (zoon van Pierre Armstrong en Catharina Ordner), 2e luitenant
cav.,
vertrekt als zodanig 10 april 1819 met het schip “Selima” naar Indië, le
luitenant 25 dec. 1823, directeur van de paardenstoeterij 10 nov. 1826-17
april 1828, ritmeester 15 maart 1828, majoor 10 jan. 1839, gepensioneerd
21 febr. 1844’@, overl. ‘s-Hertogenbosch 4 april 1854.
Zijn erkende kinderen:
1. Anna Constantia Armstrong, geb. Padang [1823], overl. ald. 10 okt.
1855, oud 32 jaar, tr. Padang 30 nov. 1853 Edward James Townsend, geb.
Padang omstr. 1825, over]. ald. 9 juli 1865, zn. van Edward James en
Cornelia Johanna Dederingh.
2. Alexander Armstrong, geb. Soerabaja 18 sept. 1829, over]. ald. 19
sept. 1829l’).
3. Adelaide Constante Armstrong, geb. Soerabaja 25 dec. 1830, over]. ?
4. Susanna Eugenie Armstrong, geb. Batavia 30 aug. 1836, overl. ?

2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1826/64 De 1ste Luitenant Amstrong, provisioneel Civiele en Militaite
Kommandant te Aier Bangies

3. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Regiment Huzaren No. 7.
RA 1830/89 J.J. Amstrong ritmeester, gelegerd Garnizoen Padang

4. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
....Basso, welke plaats bezet bleef door het detachement huzaren onder
den ritmeester I.J. Armstrong, ..... p 380

Armstrong Te Basso bleef de ritmeester Armstrong met 30 huzaren benevens
30 man infanterie, om de gemeenschap te verzekeren. p 420

================================================================================
Wife: Sie Tretjie
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Anna Constantia Armstrong
Born: 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 10 Oct 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Edward James Townsend
Marr. Date: 30 Nov 1853 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1854 nr 45, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration.

--------------------------------------------------------------------------------
2 M Alexander Armstrong
Born: 18 Sep 1829 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 F Adelaide Constance Armstrong
Born: 25 Dec 1830 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
4 F Susanna Eugenie Armstrong
Born: 30 Aug 1836 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

niascher vr

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Baud

Family Group Record for Guillaume Auguste Baud
================================================================================
Husband: Guillaume Auguste Baud
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1797 - Den Haag, The Netherlands
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
1. Datum inschrijving
2. Namen en doopnamen van de ingeschrevenen
3. Geboorteland
4. Geboorteplaats
5. Ouderdom op den dag der inschrijving
6. Datum en plaats van aankomst, of waar in Indie woonachtig op den dag
der inschrijving
7. Stand van den ingeschrevenen en veranderingen in dezelven
voorgevallen

1. 1823, 1 aug, 3129 folio 197
2. Baud, Guillaume Auguste
3. Nederland
4. 's Gravenhage
5. 26 jaar
6. in Indie aangekomen, Padang
7. Assistent Resident

2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1823/--- G.A. Baud, Assistent Resident en Secretaris
RA 1824/60 G.A. Baud, Assistent Resident voor de Menankabosche Districten

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Baud, Assistent-Resident, p 113

Gedurende de afwezigheid van Zijne Excellentie zou het bestuur worden
waargenomen door en heer J.C. Baud, die als Gouverneur-Generaal ad
interim was opgetreden. p 411

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bauer

Family Group Record for C. Bauer
================================================================================
Husband: C. Bauer
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1826/64 Kapitein, Civiele en Militaire Kommandant der Pad.
Bovenlanden

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 18 Afd. Nat. Infanterie,
Staven.
RA 1830/88 Majoor, H.J.C. Bauer

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
J.H.C. Bauer, kapitein, kompagnie 18de afdeeling in de maand juni naar
Padang, p 97

Bij een besluit van den 13den October No. 355 werd de Luitenant-Kolonel
der infanterie J.H.C. Bauer, adjudant van Zijne Excellentie den
Commissaris-Generaal, die zichdestijds als kommandant van het 4de
bataillon infanterie te Salatiga op Java bevond, tot Militair-Kommandant
ter Westkust van Sumatra benoemd. p 472

===============================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bergman

Family Group Record for Bergman
================================================================================
Husband: Bergman
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang. RA 1826/64, de 2de Luitenant, Civiele en Militaire Kommandant v
Priamang

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
1827, moord op Gouvernement's dienaren (Bergmann),p 139 tm 141


==============================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Bevervoorde

Family Group Record for E. van Bevervoorde
================================================================================
Husband: E. van Bevervoorde
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1832/65 2de Luitenant E. van Bevervoorde, Civiele en Miltaire
Kommandant te Priaman

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afd. Nat. Inf.
RA 1830/88 2de Luitenant, H.J.IJ. Engelbert van Beveervoorden

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
H.I.Y. Engelbert van Bevervoorden, 2de luitenant, p 176

Poland en van Bevervoorden en ....Bender, 2de lnt, p 202
================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Boelhouwer

Family Group Record for J.C. Boelhouwer
================================================================================
Husband: J.C. Boelhouwer
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1833/70 Tweede Luitenant Boelhouwer, Civiele en Miltaire Kommandant
van Priaman (Regentschap Priaman, Banjol en Rau)

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
J.C. Boelhouwer, 1ste luitenant, p 171; Herinneringen van het verblijf
op
Sumatra's Westkust, gedurende de jaren 1831-1854, p 14

welk hulptroepen gesteld onder leiding avn den met het civiel gezag in
het
Priamansche belasten luitenant J.C. Boelhouwer, die tevens belast werd
met de
zorg voor den toevoer van levensmiddelen. p 414

============================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bon

Family Group Record for Pieter Bon
================================================================================
Husband: Pieter Bon
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 10
Op heden 31 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Pieter Bon,
ziekenoppasser in het garnizoenshospitaal, alhier woonachtig vergezeld
van Levi Eliazar, menagiemeester in het voornoemde hospitaal en Johan
Joseph Strahl, geemployeerde bij de politie alhier en ter dezer plaatse
beiden woonachtigd als
getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heefr verklaard dat
op 30 maart jongstleden van de vrije Niassche vrouw Sie Tawa, ongehuwde
jongedochter, wonende te Padang geboren is een kind van de vrouwelijke
kunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de vader van
hetzelve kind en daaraan de voornaam van Christina Cornelia te geven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

================================================================================
Wife: Sie Tawa
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Christina Cornelia Bon
Born: 30 Mar 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

Niassche vrouw

Last Modified: 6 May 2004

Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Bouman

Family Group Record for Bastiaan Bouman
================================================================================
Husband: Bastiaan Bouman
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1832/65 2de Luitenant Bouman Civiele en Miltaire Kommandant te Agam

RA 1833/70 2de Luitenant Bouman Civiele en Miltaire Kommandant te Agam

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Algemeen Werf Depot.
RA 1830/81 B. Bouman 2de Luitenant, gelegerd Garnizoen Padang

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Bouman Bouman, luitenant, p 179

Bouman de met civiel gezag Agam, belaste luitenant B. Bouman, p 210

Bouman met civil gezag in Agam belaste 2de luitenant B. Bouman p 259

Zeller De lijken van den jager Zeller en van den bediende van den
luitenant Bouman, vond men deerlijk verminkt op den weg liggen p 272

================================================================================
Wife: Anna Christina Alexander
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Johanna Maria Bouman
Born: 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 22 Jun 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: James Gibson Townsend
Marr. Date: 14 Sep 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Brans

Family Group Record for Dirk Karel Brans
================================================================================
Husband: Dirk Karel Brans
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 10
Op heden 25 augustus 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Dirk Karel Brans, sergeant bij
de derde compagnie negentiende bataillon nationale infanterie, vergezeld
van Marinus van Zanten en Johan Joseph Strahl, geëmployeerden bij de
politie ter dezer plaatse en goede bekenden van de declarant als
getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat
gisteren 24 augustus 1829 van hem declarant en Sara Leopati, zijn wettige
huisvrouw, geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, aan hetwelkde
declarant verklaarde de voornaam van Maria Magdalena te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

2. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1830, 1831, 1833, 1835, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia.
Naamlijst Sumatra's .Westkust (Padang)
RA 1830/161 Brans, D.C.
RA 1831/167 Brans, D.K.
RA 1833/212 Brans, D.K

Naamlijst Sumatra's Westkust (afdeeling Agam)
RA 1835/168 Brans, D.C.

3. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 3de Comp. 19de Bat.
Nationale Infanterie.
RA 1830/83tm85 D.K. Brans sergeant, infanterie gelegerd Garnizoen Padang

================================================================================
Wife: Sara Leopati
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Johanna Carolina Henrietta Brans
Spouse: Lucas Godlieb Reedel
Marr. Date: 26 Aug 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Johanna Carolina Henriëtte Brans
Died: 15 Aug 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Willem Brans
Died: 16 Oct 1864 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
4 M Herman Brans
Died: 16 Dec 1843
--------------------------------------------------------------------------------
5 F Maria Magdalena Brans
Born: 24 Aug 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
6 M Karel Lodewijk Brans
Born: 27 Aug 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
7 M Anthonie Johannes Berkhoff Brans
Born: 9 Jan 1841
--------------------------------------------------------------------------------
8 F Carolina Johanna Brans
Born: 11 Sep 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
9 F Carolina Johanna Henrietta Brans
Born: 6 Aug 1850 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

Last Modified: 6 May 2004

Creemer

Family Group Record for Pieter Thomas Creemer
================================================================================
Husband: Pieter Thomas Creemer
================================================================================
AKA:
Born: 1801 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Married: 1826 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/142
Naamlijst Padang (Creemer)

2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang. Sumatra's Westkust (Padang), Plaatselijk Bestuur en
Onderhoorigheden
RA 1826/64 De 2de Luitenant Cremer, Civiele en Militaire Kommandant van
Agam

3. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 18de Afdeeling Nationale
Infanterie.
RA 1830/82 P.T. Creemer 1ste Luit. (verlof NL), gelegerd Garnizoen
Padang

4. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
P.F. Creemer, 2den luitenant, p 71; zie ook p 73

===============================================================================
Wife: Sie-Soentang
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Metje Catharina Creemer
Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 22 Aug 1908 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
Spouse: Andries Hermanus Simon
Marr. Date: 10 May 1844 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1908 nr 24, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 81 jaar

--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Dalsum

Family Group Record for C.T. Dalsum
================================================================================
Husband: C.T. Dalsum
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1833/70 Kadet sergeant majoor C.T. Dalsum, Civiele en Miltaire
Kommandant van Ticoe (Regentschap Priaman, Banjol en Rau)

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
sergeant-majoor C.A. van Dalsum p 289

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Deleau

Family Group Record for Laurent Joseph Deleau
================================================================================
Husband: Laurent Joseph Deleau
================================================================================
AKA:
Born: 20 Nov 1799 - Spa, Belgium
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
kapitein De Leau, welke officier voor de administratie aan het legioen
was toegevoegd. p 323

Ook de kapitein de Leau, die benevens den Ali-bassa Prawiro Dirbjo en 200
inlandsche soldaten op het Amerikaansche koop-vaardijschip Hercules was
ingescheept, en daarmede gelijktijdig met den Commissaris-Generaal te
Benkoelen was aangekomen, bleef met den Ali-bassa en 100 dezer soldaten
daar ter plaatse achter om de bezetting te versterken, terwijl aan
genoemd kapitein tevens het militair bevel werd opgedragen. p 398

Gelijktijdeig en met dezelfde bestemming vertrok van de reede van
Batavia, het andermaal door het Gouvernement ingehuurde Amerikaansche
koopvaardijschip Hercules, aan boord waarvan zich bevonden de heer Raad
van Indie J.J. van Sevenhoven, de Adjunt-Inspecteur voor de
buitenbezittingen E.A. Francis, de Ali-bassa Prawiro Dirdjo met den
Pangaran Soemo Negoro, en de kapitein L. de Leau, benevens 200 Javaansche
rekruten. (aankomst Benkoelen 15 augustus) p 411

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 19e Afdeeling Nationale
Infanterie.
RA 1830/84 A. Deleau 1ste Luitenant, gelegerd Garnizoen Padang

================================================================================
Wife: Tjan Kiem Siok Nio
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Charles Auguste Deleau
Born: 25 Feb 1839 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Elisa Jacobina Deleau
Born: 6 Apr 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Johannes Josephus Carolus van Woesik
Marr. Date:
Spouse: Dirk van Duyvenboode Varkevisser
Marr. Date: 7 Nov 1870 - Soerakarta, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

inlandsche vrouw

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Dresse

Family Group Record for A.F. Dresse
================================================================================
Husband: A.F. Dresse
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1832/66 1ste Luitenant Dresse, Civiele en Militair Kommandant Nattal

RA 1833/70 1ste Luitenant Dresse, Civiele en Militair Kommandant Nattal

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afd. Nat. Inf., 5e
bat. art.

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
A.F. Dresse, die met het civiel- en militair gezag te Natal p 295 313

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

du Puy

Family Group Record for James du Puy
================================================================================
Husband: James du Puy
================================================================================
AKA:
Born: 20 Apr 1792 - Lambeth (Londen), England, UK
Father: Pierre Salomon du Puy
Mother: Susan Augusta Moreau
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Constance Brigitte Breton van Groll Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1820/--- Resident
RA 1821/--- Resident
RA 1822/--- Resident
RA 1823/--- Resident

2. Register 1823: van het Europese personeel op Java en Madoera, als mede
van hunne mannelijke afstammeling, 1 Aug, Batavia, Java, Indonesia.
1. Datum inschrijving
2. Namen en doopnamen van de ingeschrevenen
3. Geboorteland
4. Geboorteplaats
5. Ouderdom op den dag der inschrijving
6. Datum en plaats van aankomst, of waar in Indie woonachtig op den dag
der inschrijving
7. Stand van den ingeschrevenen en veranderingen in dezelven
voorgevallen

1. 1823, 1 aug, 3131 folio 94
2. Dupuy, James
3. Engeland
4. London
5. 31
6. 1812 aangekomen
7. Resident van Padang, in 1824 met verlof naar Nederland

3. IGV Indische Genealogische Vereniging: NAVORSCHER, DE INDISCHE,
1996INN9/51.
IIIa. James du Puy (R.N.L.), geb. Lambeth (Londen) 20 april 1792, sinds
24 maart 1812 in Indië, tijdens het Engelse bewind deputy secretury to
the Government (18 15), secretary (1816); second commissioner of the
Court of Request, member of the Committee of Trade and Commerce, tijdens
het Koninkrijk der Nederlanden resident van Bantam (18 lg), resident van
Padang (1819-1823), met verlof in
Nederland (1824- 1827)) fung . algemeen secretaris (1828); algemeen
secretaris (1829), fung . direkteur van ‘s lands middelen en domeinen
(1830), directeur van ‘s lands middelen en domeinen (1830),
directeur-generaal van Financiën (1838-1840), lid Raad van
Nederlandsch-Indië (1840-1852), directeur van het Civiele Weduwen- en
Weezenfonds (-1841), overl. Meester Cornelis (Bidara Tjina, landgoed “Ma
Retraite”) 27 mei 1881,

tr. le Batavia 31 mei 1815 Elisabeth Johanna van Groll, geb. Zwolle 23
okt. 1789, overl. Meester Cornelis (Bidara Tjina) 25 sept. 1861, dr. van
Gerhardus en Catharina Geertruijda Breton;

tr. 2e Batavia 12 okt. 1870 Constante Brigitte Breton van Groll, geb.
Soerabjia 13 mei 1828, overl. Meester Cornelis 12 sept. 1905, dr. van
Pieter Hendrik van Groll (ex matre Catharina Geertruijda Breton) en
Magdalena Catharina Obreen en wed. van Anthony Leopold Vernet.

4. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Dienovereenkomstig werd de heer James du Puy, voormalig Secretaris van
het Britsch tusschen-bestuur, en sedert de herstelling van het
Nederlandsch gezag op Java, eerste Secretaris, en daarna lid van den raad
van financien, door Commissarissen-Generaal benoemd tot Commissaris, om
Padang en zijne onderhoorigheden vn het Britsch bestuur over te nemem.
Den 27 mei 1818 vertrok hij van Batavia naar Padang met Z.M. fregat
Wilhelmina, waarop ook was ingescheept eene Europeesche kompagnie
infanterie, benevens een klein detachement artillerie. p 2/3

================================================================================
Wife: Elisabeth Johanna van Groll
================================================================================
AKA:
Born: 23 Oct 1789 - Zwolle, The Netherlands
Died: 25 Sep 1861 - Bidara Tjina
Father: Gerhardus van Groll
Mother: Catharina Geertruijda Breton
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Pieter James Gerhard du Puy
Born: 18 Jul 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 27 Feb 1897 - Fernwood, Wallington, Surrey, UK
Spouse: Rosalie Antoinette Vincent
Marr. Date: 7 Nov 1853 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 M James Pieter Gerard Breton du Puy
Born: 24 Aug 1819 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 9 Nov 1821 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 F Augusta Elizabeth du Puy
Born: 1 Dec 1823 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 29 Apr 1855 - Sint Helena
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Eschweiler

Family Group Record for Jacques Jean Henri Eschweiler
================================================================================
Husband: Jacques Jean Henri Eschweiler
================================================================================
AKA:
Born: 12 Aug 1819 - Mechelen, Belgium
Father: Jan Baptist Michel Eschweiler
Mother: Henriette Theodore Adrienne Tellegen
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Marie Helene Elise Cohlmann Date: 6 May 1855 - Muntok
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: NAVORSCHER, DE INDISCHE,
1996INN9/201.
Opgave der Europeanen of daarmede gelijkstaande personen op Banka
aanwezig op ultimo december 1855 door M. Spaans Az.

ter hoofdnlaats Muntok
vertrekt als fourier 1 juni 1841 met het schip “Menado” naar Indië 2e
luitenant inf. 31 juli 1844, le luitenant 5 mei 1850, kapitein en
geplaatst bij het garnizoensbataljon van Banka 28 mei 1854

================================================================================
Wife: Inlandse Vrouw
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Amelia Charlotta Eschweiler
Born: 24 Mar 1844 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Spouse: Roelof Kornelis van der Palm
Marr. Date: 26 Jan 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Henriette Theodore Adrienne Eschweiler
Born: 11 Nov 1845 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Francis

Family Group Record for Emanuel Francis
================================================================================
Husband: Emanuel Francis
================================================================================
AKA:
Born: 7 Mar 1798 - Alape, Cochin, India
Died: 3 Sep 1880 - Delft, The Netherlands
Father: Alexander Francis
Mother: Maria Jospha de Villafranca
Married: 1833 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1829 nr 6, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.

2. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1829, 1830, 1835, Sumatra' s Westkust (Benkoelen / Padang),
Indonesia.
RA 1829/152 Naamlijst Benkoelen Francis, M.
RA 1830/169 Naamlijst Benkoelen Francis, M.
RA 1835/167 Naamlijst Padang Francis, M.

3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1825/64 Buitengewoon Assistent Resident voor Padang

4. IGV Indische Genealogische Vereniging: NAVORSCHER, DE INDISCHE,
1988INN1/23.
Emanuel Francis, geb. Alape bij Cochin 7 maart 1798 als zoon van
Alexander Francis en Maria Josepha N.N., strandde in 1815 bij Straat
Soenda en werd direct door de Engelse resident van Bantam in dienst
genomen. Na de teruggave trad Francis in Nederlandse dienst en wordt
vermeld op de inwonerslijst van Bantam van 1818 en 1819; in RA 1819 en
1820 is hij toegevoegd ambtenaar van du Bois in de Lampongse Districten
(Z.-Sumatra). Daarna rees zijn ster in
gouvenementsdienst. Zie: F. de Haan, Personalia der periode van het
Engelsch tussenbestuur over Java 1811-1816, in: Bijdragen Kon. Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde 92 (1934), p. 547-548; Encyclopedie van
Nederlandsch-Indië ('s-Gravenhage/Leiden, s.d.), 1, p. 529 en zijn eigen
"Herinneringen uit den levensloop van een Indisch ambtenaar" (Batavia,
1856) - 3 dln. Zie ook ARA, Min.v.Kol. 1814-1849, inv. nr. 3092
(stamboeken Indische ambtenaren B), fol.
151 en 3093 (ibidem C), fol. 233.

5. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Toen de kapitein Bakker te Benkoelen aankwam, vernam hij dat Zijne
Excellentie de
Commissaris-Generaal reeds den 15de Augustus, met Z.M. Korvet Amphitrite
van
Batavia aldaar was aangekomen, en dat door dezen in het bestuur van
Benkoelen
was voorzien, door daarmede voorloopig te belasten den Adjunct-Inspecteur
voor de buitenbezittingen E.A. Francis, die den Commissaris-Generaal op
zijne reis naar Padang vergezelde, en nu alhier was achtergelaten. p 398

Werd het bestuur over Sumatra's Westkust opgedragen aan den Raad van
Indie J.I. van Sevenhoven, die benoemd werd als Commissaris van het
Gouvernement om het bestuur te regelen en in werking te brengen, volgens
nader op te geven
politieke en financiele beginselen, met vrijheid om naar Java terug te
keeren, wanneer de werking daarvan geregeld zou kunnen voortgaan,
wordende hem toegevoegd de Adjunct-Commissaris-Inspecteur der
buitenetablissementen
E.A. Francis. p 465

================================================================================
Wife: Catharina Elizabeth In'tveld
================================================================================
AKA:
Born: 5 Dec 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 13 Feb 1883 - Delft, The Netherlands
Father: Teunis In'tveld
Mother: Anna Francina Karels
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Johann H. C. Wilhelm Von Schmidt Auf von Schmidt auf Altenstadt
Date: 15 Mar 1826 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1829 nr 6, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.

================================================================================
Children
================================================================================
1 M Emanuel Alexander Intveld Francis
Born: 1835 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Anna Josepha Francis
Born: 12 Aug 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Frederik Arnold Bik
Marr. Date: 12 Apr 1854 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 F Joan Cornelis Francis
Born: 17 Nov 1837 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

ged. Calcutta 26-2-1815

RA 1834/-- BS Padang Marriage Francis, E.


Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Gesing

Family Group Record for Johannes Hermanus Gesing
================================================================================
Husband: Johannes Hermanus Gesing
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1794 - Amsterdam, The Netherlands
Died: Abt 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
Naamlijst Padang, 1830

2. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang. RA 1826/64 J.H. Gesing klerk

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
J.H. Gesing, sergeant-majoor infanterie, p 96

4. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 3, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 36 jaar

===============================================================================
Wife: Catharina Resse
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Willem Godlieb Gam Date:

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================


Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Haersolte

Family Group Record for van Haersolte
================================================================================
Husband: van Haersolte
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang. RA 1826/64, de 2de Luitenant, Civiele en Militaire Kommandant v
Padang Gunting

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
van Haersolte, 2de luitenant, p 114

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van der Hart

Family Group Record for Alexander van der Hart
================================================================================
Husband: Alexander van der Hart
================================================================================
AKA:
Married: 10 Sep 1840 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 19e Afdeeling Nationale
Infanterie.

RA 1830/85 A. van der Hart 2de Luitenant, gelegerd Garnizoen Padang

2. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1845, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia.
Naamlijst Sumatra's Westkust (Tapanoli)
RA 1845/259 Hart, Alexander van der

================================================================================
Wife: Anna Carolina Elisa Michiels
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Anna Charlotte Josephine van der Hart
Born: 7 Aug 1841 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Carolina van der Hart
Born: 9 Aug 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Alexander Victor van der Hart
Born: 7 Jul 1845 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
4 M Karel George van der Hart
Born: 3 Oct 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 23 Oct 1847 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
5 F Elisa van der Hart
Born: 11 Sep 1849 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
6 F Cornelia van der Hart
Born: 5 Dec 1851 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
7 M Karel Augustus van der Hart
Born: 19 Apr 1853 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1841/249 Marriage

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Helbach

Family Group Record for A.H.Helbach
================================================================================
Husband: A.H. Helbach
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1833/70 Tweede Luitenant Helbach, Civiele en Miltaire Kommandant in
het Danausche (Regentschap Priaman, Banjol en Rau)

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afd. Nat. Inf.
RA 1830/87 2de Luitenant, A.H. Helbach

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
A.H. Helbach, p 218

De Majoor De Quay roemde zeer den ijver en de volharding gedurende deze
uiterst moeijelijken marsch aan den dag gelegd en prees ........, zoo
mede den luitenant Helbach die de hulptroepen van Alaban had geleid, .... p 388

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004

Hendriks

Family Group Record for A. Hendriks
================================================================================
Husband: A. Hendriks
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1832/65 Eerste Luitenant Hendriks Civiele en Miltaire Kommandant
Kotta's Semawang

RA 1833/70 Eerste Luitenant Hendriks Civiele en Miltaire Kommandant
Lintou Boa en de VII Kotta's (P. Bovenlanden)

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afd. Nat. Inf.
RA 1830/88 1ste Luitenant, A. Hendriks

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Huiswaarts kerende, werden zij op hunnen weg door de kampong, onverwacht
door een tien tal hoeloebalang's van den Radja di Boea aangevallen,en
deze bragten den 1sten luitenant Hendriks vijf wonden toe, waaronder een
zeer diepen en gevaarlijken sabelhouw over de knie p 337

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Keijzer

Family Group Record for Johann Keijzer
================================================================================
Husband: Johann Keijzer
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/78 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 5
Op heden 29 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers, assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Frederik Wilhelm
Hoellenstein, flankeur bij de eerste compagnie vijfde bataillon
negentiende afdeling Nationale infanterie, vergezeld van Johann Keijzer,
sergeant bij de eerste compagnie eerste bataillon negentiende afdeling
Nationale infanterie en Martinus Poelmans, korporaal bij de tweede
compagnie eerste bataillon negentiende afdeling Nationale infanterie,
beiden alhier in garnizoen als getuigen, in wier tegenwoordigheid de
comparant mij heefr verklaard dat op 27 maart 1830 van de inlandse vrouw
Tjeripa, ongehuwde jongedochter, wonende alhier, geboren is een kind van
de mannelijke kunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de
vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Johannis Frederik
Wilhelm te geven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord wasvoorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 19e Afdeeling Nationale
Infanterie.
RA 1830/84 Johann Keijzer, sergeant 1ste komp. 1ste bat., gelegerd
Garnizoen Padang

3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
1833/70 Korperaal Keijzer Civiele opziener te Kaijoe Tanam

================================================================================
Wife: N.N.
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Julius Hendrik de Keijzer
Born: 19 Dec 1835 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Anna Maria de Keijzer
Born: 13 Jul 1837 - Benkoelen, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Koks

Family Group Record for Franciscus Koks
================================================================================
Husband: Franciscus Koks
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 14
Op heden 24 december 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Franciscus Koks, korporaal bij de
derde compagnie pionniers, alhier in garnizoen, vergezeld van Jan Adam,
korporaal bij dezelfde compagnie, en Jan van der Horst, korporaal bij de
derde compagnie nationale infanterie als getuigen, in wier
tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat 26 juli 1828 van de
vrije inlandse vrouw Sie Nisa, ongehuwde
jongedochter, wonende destijds in de kampong Singalan in het landschap
Agam geboren is een kind van de mannelijke kunne, verklaarde de comparant
zich te erkennen voor de vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam
te geven van Franciscus Albertus.
Wordende deze inschrijving gedaan naar aanleiding van het besluit van
kommissaris-generaal van de vierentwintigste juli jongstleden nr. 16,
vermits voorschreven Wìlliam lvatts als nog in geene register is
ingeschreven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20e Afd. Nat. Inf. Korps
Pionniers.
RA 1830/87 F Koks, korp. 3e comp. pionniers, gelegerd Garnizoen Padang

===============================================================================
Wife: Sie Nisa
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Franciscus Albertus Koks
Born: 24 Dec 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Siannip
Marr. Date: 30 Sep 1857 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Kornmann

Family Group Record for Friederich Wilhelm Kornmann
================================================================================
Husband: Friederich Wilhelm Kornmann
================================================================================
AKA:
Born: 1803 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Married: 1828 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 7
Op heden 9 juli 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Jan Sander van Loon, sergeant
bij het korps pionniers, alhier woonachtig, vergezeld van Abraham Wille,
sergeant-majoor en Frederik Wilhelm Kornemann, sergeant, beiden in dienst
bij het bataillon artillerie nr. 5, alhier woonachtig en goede bekenden
van de declarant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij
heeft verklaard dat gisteren 8 juli 1829 van hem declarant en Charlotte
Carolina Visser, zijn wettige huisvrouw, geboren is een kind van de
vrouwelijke kunne, aan het welk de declarant verklaarde de voornaam van
Sara Elizabeth te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Vijfde Bataillon Artillerie.

RA 1830/87-88 F.W. Kornmann sergeant, artillerie nr. 5 gelegerd Garnizoen
Padang

3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
1832/65 C.W. Kornmann Civiele opziener te Kaijoe Tanam

================================================================================
Wife: Cornelia Dionisia Dessouw
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1807 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 2 Feb 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Jan Dessouw
Mother: Clara Elisabeth van Cron
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Martinus Hakkers
Date: 8 Nov 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1849 nr 7, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 43 j

================================================================================
Children
================================================================================
1 M Christiaan Wilhelm Kornman
Born: 6 Sep 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Anna Elisabeth Dessouw
Marr. Date: 22 Apr 1858 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Elisabeth Kornman
Born: 31 Jul 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Richard Maidman
Marr. Date: 15 Mar 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Frederik Wilhelm Kornmann
Born: Abt 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 17 Feb 1889 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
Spouse: Goe Nio Tjia
Marr. Date: 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Wilhelmina Henriëtta Johanna Knollaert
Marr. Date: 23 Feb 1863 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Carolina Margaretha Holtzapffel
Marr. Date: 1902
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474372:
Kematian (Overlijden) 1878-1945, 1889 nr 12, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 57 j
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1850/449 Death

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Loon

Family Group Record for Jan Sander van Loon
================================================================================
Husband: Jan Sander van Loon
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1803 - Bergen Op Zoom, The Netherlands
Died: 28 Mar 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: David van Loon
Mother: Catharina Kaatje
Married: 23 Dec 1840 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Charlotte Carolina Fisscher
Date: 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 7
Op heden 9 juli 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Jan Sander van Loon, sergeant
bij het korps pionniers, alhier woonachtig, vergezeld van Abraham Wille,
sergeant-majoor en Frederik Wilhelm Kornemann, sergeant, beiden in dienst
bij het bataillon artillerie nr. 5, alhier woonachtig en goede bekenden
van de declarant als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij
heeft verklaard dat gisteren 8 juli 1829 van hem declarant en Charlotte
Carolina Visser, zijn wettige huisvrouw, geboren is een kind van de
vrouwelijke kunne, aan het welk de declarant verklaarde de voornaam van
Sara Elizabeth te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Korps Pionniers, Vijfde
Bataillon Artillerie.
RA 1830/87-88 J.S. van Loon sergeant, Korps Pionniers, art. nr. 5
gelegerd Garnizoen Padang

3. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1840 nr 9, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration. weduwnaar Charlotte Carolina Fisscher


4. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1843 nr 16, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 39 jaar

============================================================================
Wife: Elizabeth Borghardt
================================================================================
AKA:
Born: 1811 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 4 Jun 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Martin Borghardt
Mother: Sophia Alexander
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1840 nr 9, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.

================================================================================
Children
================================================================================
1 M Louis Sander van Loon
Born: 5 Apr 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Cornelia Elisabeth Hellegers
Marr. Date: 20 May 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

RA 1844/306 BS Sumatra's Westkust (Padang), Death

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

FamilySearch™ International Genealogical Index v4.02
Film Number 1985612 Birth
Film Number 1985737 Marriage J.S. van Loon

BS Sumatra's Westkust (Padang) 1841, Marriage Borghardt

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1862/100 Death, v.

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Marx

Family Group Record for Etienne Marx
================================================================================
Husband: Etienne Marx
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1799 - Germany
Died: 9 Jan 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1833 nr 2, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 34 j, kannonier, ouders onbekend

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Korps Pionniers, Vijfde
Bataillon Artillerie.
RA 1830/87-88 E. Marx korperaal, Korps Pionniers, art nr. 5 gelegerd
Garnizoen Padang

3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 8
Op heden 30 juli 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd pamiert] Anthonius Serana,
soldaat bij het eerste bataillon vijfde afdeling nationale infanterie, in
garnizoen te Padang, vergezeld van Etienne Mam en François Michel, beiden
soldaat, woonachtig alhier en goede bekenden van de declarant als
getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heefr verklaard dat
op 14 april 1829 van Sipia, ongehuwde jongedochter, wonende te Padang,
geboren is een kind van de vrouwelijke kunne en dat hij door afwezigheid
in militaire dienst buiten staat is geweest van die geboorte eerder
aangifte te doen, welke formaliteit door de moeder,
zijnde een inlandse vrouw, niet geweten is, verklaarde de comparant zich
te erkennen voor vader van hetzelve kind en de voornamen van Antoinetta
te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij
alhierhebben ondertekend.

4. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/78 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). Nummer 4.
Op heden 20 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers, assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Marinus van
Zanten, sergeant bij de politie, alhier woonachtig, vergezeld van Abraham
van Mosschell en Etienne (Marx), de eerste korporaal bij de politie en de
tweede korporaal bij het bataillon artillerie, beiden alhier woonachtig,
als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard
dat op 19 maart 1830 van hem comparant en Maria Efancina van Mosschell,
zijn wettige echtgenoote, geboren is een kind van de mannelijke kunne,
verklarende de comparant daaraan de voornaam van Martin te geven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord wasvoorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

================================================================================
Wife: Christina Elisabeth Wijsheijer
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1794 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 18 Mar 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Johannes Wijsheijer
Mother: Catharina Elisabeth Somer
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Dirk Dare Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1859 nr 14, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 45 j

================================================================================
Children
================================================================================
1 M Stephanus Nicolaas Marx
Born: 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Mina Frederika Maria Meijer
Marr. Date: 15 Dec 1864 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Padang 1834 Overleden

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1860/94, Death, v.

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Meinders

Family Group Record for Reinier Meinders
================================================================================
Husband: Reinier Meinders
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer2
Op heden 3 maart 1829 is voor mij Hubert Jean Joseph Lambert de Stuers,
Ridder van de Militaire Willemsorde van de derde klasse en van de Franse
Orde van het Legioen van Eer, kolonel, resident en militair commandant
ter Westkust van Sumatra, bij ontstentenis van de assistent-resident en
secretaris, als ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Padang,
gecompareerd Reinier Meinders, chirurgtjn-majoor van Zijner Majesteits
troepen ter Westkust van Sumatra en plaatselijk heelmeester te Padang,
wonende alhier, vergezeld van de
personen van David Frederik Gehret, apotheker van de tweede klasse in het
gamizoenshospitaal te Padang, goede bekende van de declarant, en Johan
Kleck, tweede luitenant bij het korps pionniers, insgelijkr goede bekende
van de declarant, beiden alhier woonachtig als getuigen, in wier
tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op 1 maart 1829 van
de inlandse vrouw Maas binti Mera Batin, ongehuwde jongedochter, wonende
te Padang, geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, verklarende de
comparant zich te erkennen voor de vader van hetzelve kind en daaraan de
voornaam van Louisa te geven. Aldus ten voorschreven dage en plaatse
gedaan en verleden, ten bewijze der bovengenoemde getuigen, die nevens de
declarant, na dat hun allen, deze acte van woord tot woord was
voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

2. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1830, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. Naamlijst
Sumatra's .Westkust (Padang)
RA 1830/163 Meinders, R.
RA 1831/166 Meinders, R.

3. RA Regerings Almanak: Landmacht (Batavia) Burgelijke Geneeskundige
Dienst Buiten Etablissementen, Padang.
RA 1828/32 R. Meinders Chirurgijn Majoor, Garnizoens Hospitalen Padang

================================================================================
Wife: Maas Binti Mera Batin
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Johannes Henricus Meinders
Died: 9 Jul 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Louisa Meinders
Born: 1 Mar 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Meisenbourg

Family Group Record for Pierre Meisenbourg
================================================================================
Husband: Pierre Meisenbourg
================================================================================
AKA:
Born: 29 Mar 1867 - Beyer, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Book: Deutsche aus Luxemburg bei der Niederlandisch-Ostindischen
Kolonialarmee, 1780-1895.
Peter Meisenburg geboren zu Beyren (Luxemburg) 29-3-1867, 1887 bei der
niederl.-indischen Kolonialarmee, 1891 Korporal, 1899 entlassen

================================================================================
Wife: Arabella Constantia Davies
================================================================================
AKA:
Born: 18 Jan 1869 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Bastiaan Franciscus Richardson Davies
Mother: Sie-Djaninap
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1869 nr 7, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration.

================================================================================
Children
================================================================================
1 F Elisabeth Meisenbourg
Born: 12 Apr 1898 - Kepakiang (Benkoelen), Sumatra, Indonesia
Died: 22 May 1914 - Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 M Nicolas Sebastian Meisenbourg
Born: 25 Mar 1902 - Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
Died: 21 Jul 1945 - Bandoeng, Java, Indonesia
Spouse: Nora Scheeres
Marr. Date: 1928 - Batavia, Java, Indonesia. (Divorce in 1933)
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Victor Thomas Meisenbourg
Born: 2 Apr 1903 - Sawah Loento, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

1902: Pierre werkzaam Ombilinkolenvelden

Zoon Nicolas:
omgekomen interneringskamp naij Bandung Ned. Indie 21 juli 1945

Zoon Victor:
The sinking of the Junyo Maru, one of the largest, yet most forgotten, maritime
disaster of WWII.List of casualties, the list contains the names of 1382 Dutch
POW's and 8 US POW's, but not those of about 4000 Javanese slaves labourers who
also perished. NB. K.N.I.L. translates as Royal Netherlands East Indies Army
Last Name First Names Rank Place and Date of
Birth
Meisenbourg Victor Thomas Wmr Art. K.N.I.L. Sawah Lunto 02-04-1903

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1870/233 birth

1869: Erkenning

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Milar

Family Group Record for Willem Milar
================================================================================
Husband: Willem Milar
================================================================================
AKA:
Born: 13 Apr 1818 - Utrecht, The Netherlands
Died: 20 May 1866 - Poerwakarta, Java, Indonesia
Father: Willem Wijand Milar
Mother: Wilhelmina Antonetta Chatin
Married: 6 Nov 1858 Place: Siboga, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Militaire Administratie.
RA 1830/74 W.W. Milar Adj. Inspecteur der 1ste kl.


================================================================================
Wife: Johanna Maria Tobias
================================================================================
AKA:
Born: 10 Jun 1815 - Semarang, Java, Indonesia
Died: 12 Jan 1900 - Djember (Besoeki), Java, Indonesia
Father: David Tobias
Mother: Susanna Heunauer
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Willem Wijnand Milar
Born: 27 Feb 1848 - Boelecomba, Celebes, Indonesia
Died: 27 Oct 1910 - Tegal, Java, Indonesia
Spouse: Clara Elisabeth Petronella Schluter
Marr. Date: 28 Dec 1882 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 M Rica Emilie Milar
Born: 23 Nov 1857 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Sibolga)
RA 1860/16 Marriage

Last Modified: 6 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Quartero

Family Group Record for Jean Baptiste Quartero
================================================================================
Husband: Jean Baptiste Quartero
================================================================================
AKA:
Born: 8 Jul 1796 - Lu in Casala (Piémont)
Died: Abt 1871 - Pasoeroean, Java, Indonesia
Father: Carolo Valerio Quartero
Mother: Theresia Capra
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Barbara Maria Cameron Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Burgelijke Geneeskundige Dienst Buiten
Etablissementen, Padang.
RA 1828/32 J.B. Quartero Chirurgijn der 2de klasse, Garnizoens Hospitalen
Padang

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 3de Groote Miliaire Afd.,
Buiten Etablissementen.
RA 1830/80 R. Meinders, chirurgijn Majoor


3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
J.B. Quartero, chirurgijn der 3de klasse, p 85

4. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
gep. off. van Gezondheid 2e kl. N.I.L., ridder in de Orde van den Ned.
Leeuw;

==============================================================================
Wife: Maria Gasparina Bon Leopatti
================================================================================
AKA:
Born: 8 Feb 1805 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: Abt 1850
Father: Bon Leopatti
Mother: Susana
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Charles Valere Quartero
Born: 6 Feb 1828 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
2 M Laurens Quartero
Born: 9 Feb 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 4 Aug 1917 - Malang, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
3 F Eliza Rosemont Quartero
Born: 26 Feb 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: Abt 1889
Spouse: G.H. Broekmeyer
Marr. Date:
Spouse: Freiherr Otto Carl von Juncker Bigatto
Marr. Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
4 M Louis Joseph Quartero
Born: 30 Sep 1832 - Fort van der Capellen (Pad. Bovenlanden), Sumatra,
Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
5 M Johannes Fredericus Quartero
Born: 7 Aug 1836 - Pasoeroean, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
6 F Lionara Christina Quartero
Born: 22 Aug 1837 - Pasoeroean, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
7 M Johan Frederik Cornelis Quartero
Born: 1 Mar 1839 - Pasoeroean, Java, Indonesia
Died: 20 Feb 1869 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
8 F Juia Rosina Quartero
Born: 27 Feb 1843 - Pasoeroean, Java, Indonesia
Died: 4 Mar 1843 - Pasoeroean, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
9 M Petrus Julius Quartero
Born: 21 Oct 1844 - Pasoeroean, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------
10 M Josephus Cesar Quartero
Born: Jun 1848 - Pasoeroean, Java, Indonesia
Died: 5 Dec 1848 - Pasoeroean, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. De genealogiesche artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
publicatie Ons Geslacht, 1932-1935.
De indo-europeesche families in Nederlandsch-Indie blz 183 CLXV Quartero
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

de Quay

Family Group Record for J.C. de Quay
================================================================================
Husband: J.C. de Quay
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1834/66 Kapitein C.J. de Quaij, civiel en militair kommandant Pad.
Bovenlandenl

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
kapitein de Quay p 317

Den 20sten van die maand kwam aldaar terug, de door den
Gouverneur-Generaal, bij besluit van den 24sten December 1832, ter
belooning tot dien rang bevorderde Majoor J.C. de Quay, met zich voerende
250 man inlandsche troepen (Javanen) p 319 / 320

terwijl de Majoor de Quay was ingedeeld bij het 1ste bataillon.
Laatstgenoemd hoofd-officer vertrok daarom ten spoedigste naar de
bovenlanden, om zoowel het civiel gezag aldaar, als het bevel over het
1ste bataillon van den Luitenant-Kolonel Vermeulen Krieger over te nemen,
ten einde dezen in staat te stellen naar
zijne nieuwe bestemming te vertrekken. Den 25sten Februari kwam de Majoor
de
Quay te fort van de Cappellen aan, p 320

Den 19den Mei vertrok de Majoor de Quay van het fort van der Capellen aan
het hoofd van 150 bajonetten en vergezeld van eenige duizende gewapende
Maleijers van Tanah-datar, Batipo en der IV Kota's bij Tandjong-alam,
waarbij zich, nadat hij den Marapalm was overgetrokken, nog aansloten die
van Alaban en van Lintau, welk laatste gewest het voorbeeld van Boea niet
gevolgd had. p 340

De Majoor de Quay betuigde de meeste tevredenheid over de bij deze
gelegenheid door de troepen in het algemeen betoonden ijver en geesdrift,
terwijl hij meermalen had moeten trachten hunnen strijdlust eenigzins te
matigen. In het bijzonder prees hij den kapitein C.B.F. de Sturler, den
2den luitenant J.M. Kern, de
sergeanten L. Buflo, P. Thouloup en P.E.L. Pauwels; de korporaals Geerts
en van Vugt, benevens de jagers Bangetan en Bake. p 343

Eene kolonne onder den Majoor de Quay, zamengesteld uit: de 2de kompagnie
van het 1sten bataillon (Boeginezen), een detachment van de 3de kompagnie
van het 1ste bataillon, beneves een detachement van de Javasche barisan,
te zamen
200 bajonetten. Bij deze kolonne bevonden zich de hulptroepen van
Alaban.

De Majoor De Quay roemde zeer den ijver en de volharding gedurende deze
uiterst moeijelijken marsch aan den dag gelegd en prees in het bijzonder
den 1sten luitenant Von Lutzow, de 2de luitenants Kern en Schadd, de
Radeen-Tomonggong Notto Prawiro en den Tomonggong Prawiro Sabiro, die
allen door hun voorbeeld den moed der manschappen wisten levendig te
houden, zoo mede den luitenantHelbach die de hulptroepen van Alaban had
geleid, en den officier van gezondheid C. Krebs. Deze kolonne telde
slechts 4 zwaar en 3 ligt gekwetsten. p 388

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Raaff

Family Group Record for A.T. Raaff
================================================================================
Husband: A.T. Raaff
================================================================================
AKA:
Born: 1 Dec 1794 - Den Bosch, The Netherlands
Died: 27 Apr 1824 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1824/60 Luitenant-Kolonel, Resident en Militair Kommandant

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
Op de militaire scholen te Hondsdolredijk en te St. Cyr in de krijgskunst
onderwezen, nam hij kort daarna als luitenant op eene roemvolle wijze
deel aan de veldtogten van 1812 en 1813 in Duitschland, terwijl hij den
27sten Augustus van laatstgemeld jaar bij Dresden door eenen geweerkogel
werd gewond. p 25

de Overste Raaff was bij zijne aankomst te Padang (8 December 1821) reeds
zijn 28ste jaar ingestreden......, die weduwnaar en vader van twee
kinderen was, ..... p 27

De Luitenant-Kolonel A.T. Raaff, die zich in de maand Maart naar
Indra-poer begeven en andere plaatsen in het zuidelijk gedeelte van het
onder hem gestelde gebied bezocht had, keerde ziek op Padang terug,
alwaar hij, na twaalf dagen bedlederig te zijn geweest, op den 17den
April 1824 aan hevige koortsen overleed. Als een blijk van hunne achting
en genegenheid werd door de ingezetenen van Padang, ter plaatse nabij het
strand waar zijn stoffelijk overschot rust, eene grafnaald opgericht,
welke uit zee op grooten afstand zigtbaar is. p 113

================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 7 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

von Schmidt auf Altenstadt

Family Group Record for Johann H. C. Wilhelm Von Schmidt Auf von Schmidt auf 
Altenstadt
================================================================================
Husband: Johann H. C. Wilhelm Von Schmidt Auf von Schmidt auf Altenstadt
================================================================================
AKA:
Born: 30 Oct 1804 - Sint Oedenrode
Died: 18 Jan 1831 - Batavia, Java, Indonesia
Father: Johann H. Adolph Von Schmidt Auf von Schmidt auf Altenstadt
Mother: Janet Balneavis
Married: 15 Mar 1826 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Vijfde Bataillon Artillerie.

RA 1830/88 J.H.C.W. von Schmidt auf Altenstadt 1ste Luitenant, gelegerd
Garnizoen Padang

2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 8
Nummer 8. Op heden 30 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes
Wilhelmus Boers, assistent-resident en secretaris van Padang als
ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van
Johann Henry Carl Wilhelm von Schmidt auf Altenstadt, eerste luitenant
bij de artillerie alhier woonachtig, vergezeld van William Purvis,
havenmeester van Padang, alier woonachtig, zwager van de comparant en
Charles Delamotte, klerk bij de ontvanger der inkomende en uitgaande
rechten, insgelijks zwager van de comparant als getuigen, in wier
tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op 29 maart 1830
van hem comparant en Catharina Eliza IntVeld, zijn wettige huisvrouw,
geboren is een kind van de mannelijke kunne,
verklarende de comparant daaraan de voornaam van Johann Heinrich Adolph
Otto te geven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

================================================================================
Wife: Catharina Elizabeth In'tveld
================================================================================
AKA:
Born: 5 Dec 1806 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 13 Feb 1883 - Delft, The Netherlands
Father: Teunis In'tveld
Mother: Anna Francina Karels
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Emanuel Francis Date: 1833 - Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1829 nr 6, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Johann Heinrich A.O. Von Schmidt Auf von Schmidt auf Altenstadt
Born: 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 27 May 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1830 nr 1, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration.
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

ged. Calcutta 26-2-1815

RA 1834/-- BS Padang Marriage Francis, E.

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Serana

Family Group Record for [Damien] Anthonius Serana
================================================================================
Husband: [Damien] Anthonius Serana
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer8
Op heden 30 juli 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd [Damien] Anthonius Serana,
soldaat bij het eerste bataillon vijfde afdeling nationale infanterie, in
garnizoen te Padang, vergezeld van Etienne Mam en François Michel, beiden
soldaat, woonachtig alhier en goede bekenden van de declarant als
getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat
op 14 april 1829 van Sipia, ongehuwde jongedochter, wonende te Padang,
geboren is een kind van de vrouwelijke kunne en dat hij door afwezigheid
in militaire dienst buiten staat is geweest van die geboorte eerder
aangifte te doen, welke formaliteit door de moeder, zijnde een inlandse
vrouw, niet geweten is, verklaarde de comparant zich te erkennen voor
vader van hetzelve kind en de voornamen van Antoinetta te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 1ste Bat. Vijfde Afd.
Nationale Infanterie.
----/-- [D].A. Serana soldaat, infanterie gelegerd Garnizoen Padang

===============================================================================
Wife: Sipia
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Antoinnetta Serana
Born: 14 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Joseph James Barthelemy
Marr. Date: 5 Sep 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

de Slovere

Family Group Record for Charles Louis de Slovere
================================================================================
Husband: Charles Louis de Slovere
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 9
Op heden 30 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers,assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Charles Louis de
Slovere, sergeant bij de derde compagnie, eerste bataillon der
negentiende afdeling alhier in garnizoen vergezeld van Jean Joseph
Tonnellier bij de
tweede compagnie eerste bataillon negentiende afdeling en Jan van der
Horst, korporaal bij de derde compagnie der eerste bataillon negentiende
afdeling nationale infanterie, beiden alhier in garnizoen als getuigen,
in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op 23 juli
1827 te Tapanolie in de Noordelijke Afdeling der residentie Padang van de
Javaanse vrouw Tiedja, ongehuwde jongedochter geboren is een kind van de
mannelijke kunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de vader
van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Franciscus te geven.
Wordende deze inschrijving gedaan naar aanleiding van het besluit van de
commissaris-generaal van 24 juli laatstleden nummer 16 vermits voornoemd
kind alsnog in geen register is ingeschreven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 19de Afdeeling Nationale
Infanterie.
RA 1830/82 C.L. de Slovere sergeant, gelegerd Garnizoen Padang

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
De sergeant De Slover, kommandant van eenen kleinen post te Sassak. (17
januarij
naar Tikoe) p 286

===============================================================================
Wife: Tiedja
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Franciscus de Slovere
Born: 23 Jul 1827 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================


================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

javaansche vrouw

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Starck

Family Group Record for C.F. Starck
================================================================================
Husband: C.F. Starck
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.

RA 1833/70 Eerste Luitenant Hendriks Civiele en Miltaire Kommandant XX
Kotta's (P. Bovenlanden)

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
C.F. Starck, 1ste luitenant, p 160

1ste luitenant C.F. Starck, de met civiel- en militair gezag belast over
de XX Kota's. p 340

Blijkens eene missive den 30sten September 1833 door den 1sten luitenant
C.F. Starck, wien destijds het civiel gezag in de XX Kota's was
opgedragen, p 459

===============================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Stavinga

Family Group Record for Frederik Stavinga
================================================================================
Husband: Frederik Stavinga
================================================================================
AKA:
Born: 23 Dec 1798 - Leeuwarden, The Netherlands
Died: 3 Nov 1845 - Soerabaja, Java, Indonesia
Father: Pieter Stavinga
Mother: Jeltje Andringa
Married: 10 Apr 1833 Place: Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Jacoba Alberta van der Beek
Date: 1 Jul 1825 - Harderwijk, The Netherlands
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afdeeling Infanterie.

RA 1830/87 F. Stavinga, 2de Luitenant

================================================================================
Wife: Carolina Florentina Wardenaar
================================================================================
AKA:
Born: 1 May 1813
Died: 20 Feb 1855 - Soerabaja, Java, Indonesia
Father: Hendrik Jacob Wardenaar
Mother: Amarentia van Batavia
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Petrus Johannes Stavinga
Died: 8 Jun 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Jeltje Stavinga
Born: 8 Sep 1838 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Soerabaja
RA 1847/375 Death

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

geadopteerd Batavia 7-7-1813

BS Soerabaja
RA 1834/195 Marriage

BS Soerabaja
RA 1856/534 Death

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Strahl

Family Group Record for Johann Josef Strähl
================================================================================
Husband: Johann Josef Strähl
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1798 - Zwitserland
Died: 22 Aug 1848 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: N.N. Strähl
Mother: N.N.
Married: 1831 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1830, 1835, 1840, 1845, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia.
Naamlijst Sumatra's .Westkust (Padang)
RA 1830/163 Strahl, J.J..
RA 1835/167 Strahl, J.J.
RA 1840/230 Strahl, J.J.
RA 1845/258 Strahl, J.J.

2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). Nummer 10.
Op heden 31 maart 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers,assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Pieter Bon,
ziekenoppasser in het garnizoenshospitaal, alhier woonachtig vergezeld
van Levi Eliazar, menagiemeester in het voornoemde hospitaal en Johan
Joseph Strahl, geemployeerde bij de politie alhier en ter dezer plaatse
beiden woonachtigd als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant
mij heefr verklaard dat op 30 maart jongstleden van de vrije Niassche
vrouw Sie Tawa, ongehuwde jongedochter, wonende te Padang geboren is een
kind van de vrouwelijke kunne, verklarende de comparant zich te erkennen
voor de vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Christina
Cornelia te geven.
Aldus ten voorschreven dag en plaats gedaan en verleden ten bijwezen der
bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na de hun allen deze
akte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben
ondertekend.

3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908). nummer 10
Op heden 25 augustus 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Dirk Karel Brans, sergeant bij
de derde compagnie negentiende bataillon nationale infanterie, vergezeld
van Marinus van Zanten en Johan Joseph Strahl, geëmployeerden bij de
politie ter dezer plaatse en goede bekenden van de declarant als
getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat
gisteren 24 augustus 1829 van hem declarant en Sara Leopati, zijn wettige
huisvrouw, geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, aan hetwelk de
declarant verklaarde de voornaam van Maria Magdalena te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

4. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1848 nr 21, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. gepensioneerd flankeur

================================================================================
Wife: Klarisa
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Johann Ludwig Strähl
Born: 1831 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Rosalie Maria Margaretha
Marr. Date: 3 Jun 1854 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Johanna Carolina Strähl
Born: 27 Apr 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Johan Michiel Ammers van der Heijde
Marr. Date: 21 Sep 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: James Gibson Townsend
Marr. Date: 5 Nov 1859 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1849/418 death

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Streithorst

Family Group Record for Willem Frederik Streithorst
================================================================================
Husband: Willem Frederik Streithorst
================================================================================
AKA:
Born: 7 Jan 1824 - Nijmegen, The Netherlands
Died: 8 Jun 1900 - Indramajoe, Cheribon, Indonesia
Father: Dirk Johannes Streithorst
Mother: Frederika Sophia Sommerkamp
Married: 29 Sep 1859 Place: Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Goei Mi Hoh Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Genealogie van de familie
Streithorst door H.Th.M. de Raad, 1994INN7/179-187.
Hij diende van 25 april 1843 tot 10 juli 1848 als miliciën bij het
regiment jagers,
waarbij hij op 1 juni 1844 in aktiviteit kwam. In 1848 woonde hij als
kleermakersknecht te Nijmegen.
Op 20 aug. 1850 nam hij vrijwillig dienst als marinier 3e kl. bij het
korps mariniers, waarbij hem 25 gld. aan handgeld werd toegestaan. Van 17
dec. 1851 tot 20 jan. 1856 verbleef hij in Oost-Indië en diende hij op
het schip "Van Speijk". Op 19 aug. 1856 verliet hij dit korps, waarbij
hem een certificaat van goed gedrag werd uitgereikt.
Op 8 okt. 1856 nam hij vrijwillig dienst voor de tijd van 6 jaar te
rekenen vanaf de dag van inscheping naar de overzeese bezittingen,
waarbij hem 80 gld. aan handgeld werd toegestaan. Op 8 jan. 1857 werd hij
bevorderd tot korporaal. Te Nieuwediep scheepte hij zich op 25 jan. 1857
in aan boord van het schip "Walvisch" bestemd naar Oost-Indië.
Op 25 mei 1857 kwam hij aan te Batavia. Hij werd ingedeeld bij het
garnizoensbataljon op Sumatra's Westkust. Op 9 juli 1857 werd hij
overgeplaatst naar het 16e bataljon infanterie. Bij dit onderdeel werd
hij bevorderd tot fourier op 16 sept. 1858 en daarna op 6 nov. 1860 tot
sergeant-majoor, Hij ontving op 30 aug. 1858 de bronzen en op 19 maart
1864 de zilveren medaille. In 1861 behaalde hij de 1 e schutprijs. Hij
verliet de dienst op 1 april 1864 te Padang Pandjang, waarbij hem een
certificaat van goed gedrag werd uitgereikt.
In 1873 wordt hij vermeld als cipier van 's lands gevangenis te Padang en
in 1876 als 1 e sleuteldrager van 's lands gevangenis te Soerabaja. Op 18
nov. 1876 werd hem 320 gld. per jaar aan pensioen toegewezen.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia).
in 1857 bij garnizoensbataljon op Sumatra's Westkust

================================================================================
Wife: Elizabeth Goldschmidt
================================================================================
AKA:
Died: 21 Jun 1889 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Jean Baptiste Moeroy
Date: 24 Jun 1857 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Wilhelm Rubertus Streithorst
Born: 12 Jan 1861 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Died: 28 Apr 1861 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Sophia Streithorst
Born: 10 Jul 1862 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Died: 8 Aug 1896 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Dirk Ruben Streithorst
Born: 17 Dec 1864 - Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
Died: 26 Dec 1864 - Aijer Bangies, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
4 M Rubertus Otto Johannes Streithorst
Born: 28 Sep 1866 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 31 Jul 1922 - Batavia, Java, Indonesia
Spouse: Maria Magdalena Palm
Marr. Date: 28 Oct 1892 - Indramajoe, Cheribon, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
5 M Johannes Ruben Streithorst
Born: 22 Jul 1868 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 8 Jan 1874 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
6 M Petrus Joannes Streithorst
Born: 31 May 1870 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 3 Jul 1945 - Ambarawa (Semarang), Java, Indonesia
Spouse: Marie Coppiëns
Marr. Date: 1 Dec 1894 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
7 M Everhardus Reinier Streithorst
Born: 4 Nov 1871 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 8 Jan 1874 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
8 F Anna Rosetta Streithorst
Born: 22 Oct 1872 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
Died: Abt 1930 - Batavia (Meester Cornelis), Java, Indonesia
Spouse: Aurelianus Alexander van Hoven
Marr. Date: 9 Jan 1901 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
9 M Henri Johannes Streithorst
Born: 30 Nov 1873 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
Died: 1 Dec 1873 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
10 M Frederik Willem Streithorst
Born: 17 Mar 1875 - Soerabaja, Java, Indonesia
Died: 15 Apr 1875 - Soerabaja, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
11 M Julius Streithorst
Born: 27 Nov 1877 - Batavia, Java, Indonesia
Died: 27 Oct 1916 - Indramajoe, Cheribon, Indonesia
Spouse: Mathilde Louise Jeaneatte Boellaard van Tuyl
Marr. Date: 9 Apr 1902 - Batavia (Meester Cornelis), Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
12 M Gerrit Levi Streithorst
Born: 17 Mar 1880 - Batavia, Java, Indonesia
Died: 28 Sep 1880 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
13 F Leonora Josephine Streithorst
Born: 16 Nov 1881 - Batavia, Java, Indonesia
Died: 13 Jan 1882 - Batavia, Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Padangsche Bovenlanden (Sumatra's Westkust)
RA 1858/483 marriage Moeroy

BS Sumatra's Westkust (Pad. Bovenlanden)
RA 1861/19 marriage

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Stronkhorst

Family Group Record for Evert Stronkhorst
================================================================================
Husband: Evert Stronkhorst
================================================================================
AKA:
Born: 17 Sep 1823 - Harderwijk, The Netherlands
Died: 1874 - Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
Father: Eibert Dirk Stronkhorst
Mother: Annetje Bosch
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Francisca Josepha Rans
Date: 19 Nov 1855 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1855 nr 14, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.

Sergeant bij het Garnizoens Batailon ter Sumatra's Westkust

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia).
in 1855 gelegerd op Sumatra

3. IGV Indische Genealogische Vereniging: BRONNENPUBLIKATIES brp/bron
ghg/graf.
GHG/2 [35]
Batavia Begraafplaats Tanahabang (Afdeeling 1) Weltevreden

311 . Hier rusten / E. S t r o n k h o r s t + 1874 / G.F.A.E.E.
K l o p p e r + 1878 / en / A. F. S t r o n k h o r s t + 1883 /
geliefde echtgenoote van / G. K l o p p e r / R. I. P.


================================================================================
Wife: G.F.A.E.E. Klopper
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Maria Henri Antoine Stronkhorst
Born: 22 Jun 1852 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Anna Franciska Stronkhorst
Born: 5 Oct 1856 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 1883 - Batavia (Weltevreden), Java, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Evert Stronkhorst
Born: 29 Aug 1861 - Sumatra' s Westkust (Afdeeling Priaman), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
Wife: Francisca Josepha Rans
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1836 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Jan Baptiste Rans
Mother: Inlandsche Vrouw (Naam Onleesbaar)
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1855 nr 14, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.

================================================================================
Children
================================================================================
1 M Cornelis Jesefis Stronkhorst
Born: 6 Feb 1864 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------

1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1864 nr 14, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration.

--------------------------------------------------------------------------------
2 M Petronella Bartha Stronkhorst
Born: 1 Mar 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474369:
Kelahiran (Geboorten) 1829-1908, 1867 nr 6, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration.
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================
bron: Regerings Almanak
Naamlijst 1855 Geen vermelding
Naamlijst 1857 Geen vermelding
Naamlijst 1860/111 Stronkhorst, E., S.W. (afd. Priaman), 112
Naamlijst 1863/124 Stronkhorst, E., S.W. (afd. Priaman)
Naamlijst 1865/138 Stronkhorst, Evert, S.W. (Padang)
Naamlijst 1867/141 Stronkhorst, Evert, S.W. (Padang)
Naamlijst 1870/141 Stronkhorst, Evert, S.W. (Padang)
Naamlijst 1873 Geen vermelding
Naamlijst 1875 Geen vermelding
Naamlijst 1878 Geen vermelding

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

de Stuers

Family Group Record for H.J.J.L. de Stuers
================================================================================
Husband: H.J.J.L. de Stuers
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
Naamlijst Padang

2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908).
2)
Op heden 3 maart 1829 is voor mij Hubert Jean Joseph Lambert de Stuers,
Ridder van de Militaire Willemsorde van de derde klasse en van de Franse
Orde van het Legioen van Eer, kolonel, resident en militair commandant
ter Westkust van Sumatra, bij ontstentenis van de assistent-resident en
secretaris, als ambtenaar
van de Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Reinier Meinders,
chirurgtjn-majoor van Zijner Majesteits troepen ter Westkust van Sumatra
en plaatselijk heelmeester te Padang, wonende alhier, vergezeld van de
personen van David Frederik Gehret, apotheker van de tweede klasse in het
gamizoenshospitaal te Padang, goede bekende van de declarant, en Johan
Kleck, tweede luitenant bij het korps pionniers, insgelijks goede bekende
van de declarant, beiden alhier woonachtig als getuigen, in wier
tegenwoordigheid de comparant mij
heeft verklaard dat op 1 maart 1829 van de inlandse vrouw Maas binti Mera
Batin, ongehuwde jongedochter, wonende te Padang, geboren is een kind van
de vrouwelijke kunne, verklarende de comparant zich te erkennen voor de
vader van hetzelve kind en daaraan de voornaam van Louisa te geven.
Aldus ------------------------- dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

3. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang. RA 1825/64, Kolonel, Resident en Militair Kommandant
RA 1826/63, Kolonel, Opperhoofd van de Westkust van Sumatra en Militair
Kommandant

4. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), Regiment Huzaren No. 7.
RA 1830/89 H.J.J.L. de Stuers, Kolonel, waarnd. Chef van den Algemenen
Staf

5. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
H.I.J.L. Ridder de Stuers, generaal, p 27; per 2 nov 1824 Resident en
Militair-Kommandant S.W.

Mac-Gillavry, juli 1829, resident, laatstelij Resident Soerakarta op
Java, opvolger Stuers, p 152

1)Volgens den Generaal H.I.J.L. Ridder De Stuers, bedroeg het verlies der
onzen bij deze onderneming tegen Kawang (Deel I bladz. 205) "in
alles honderd
dooden en zwaar gewonden,waaronder 3 officieren, terwijl volgens bladz
207; de opgegeven verliezen slechts onze geregelde troepen betreffen en
meest uit Europeanen bestaan namelijk de Majoor Du Bus, de kapitein
Heger en de 2de luitenant Bredart, zijn uit de officiele rapporten
overgenomen. p 390

6. Book: H.J.J.L. Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders
ter Westkust van Sumatra.


================================================================================
Wife:
================================================================================
AKA:

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================


Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Thorig

Family Group Record for Willem Thörig
================================================================================
Husband: Willem Thörig
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Lavina Freeth Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1829 nr 3, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration. Lavina Freeth

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
W. Thorig, kapitein, p 175

W. Thorig, kapitein, p 265

3. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 20ste Afdeeling Infanterie.

RA 1830/85 W. Thörig, Kapitein, (met verlof naar Ned.)

================================================================================
Wife: Catharina van der Ven
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Leonardus Marinus Hypolitus Thörig
Born: 24 Apr 1862 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 13 Feb 1864 - Mandheling, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 M Leonardus Marinus Hypolitus Thörig
Born: 8 Mar 1864 - Mandheling, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Padang 1834 Marriage Lavinia Freeth

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Thouloup

Family Group Record for Pierre Thouloup
================================================================================
Husband: Pierre Thouloup
================================================================================
AKA:
Died: 24 Jan 1851 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Married: Jan 1841 Place:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Plaatselijke Besturen en Onderhoorigheden,
Padang.
RA 1835/60 tweede Luitenant Thouloup, Civiele en Militair Kommandant
Tanjong Alam (Padangsche Bovenlanden)l

2. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.

De Maleijers van de IV Kota's (Tandjong-alam) benevens die van Lintau,
werden almede in eene kolonne vereenigd, onder leiding van den sergeant
P. Thouloup,
die bekend was wegens zijne geschiktheid om met dat volk om te gaan p 34

De Majoor de Quay betuigde de meeste tevredenheid over de bij deze
gelegenheid door de troepen in het algemeen betoonden ijver en geesdrift,
terwijl hij meermalen had moeten trachten hunnen strijdlust eenigzins te
matigen. In het bijzonder prees hij..............de sergeanten L. Buflo,
P. Thouloup......... p 343

adjudant-onderofficier P. Thouloup luitenant bevorderd tot 2den luitenant
p 436

================================================================================
Wife: Maria Anthoinetta Reeder
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Elienzar Goudman
Date: 17 Oct 1860 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
================================================================================
Children
================================================================================
1 M Pierre Thouloup
Born: 26 Aug 1843 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Petronelle Marie Thouloup
Born: 8 Feb 1842 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Henri Louis François de Jacquier de Lompret
Marr. Date: 29 Jun 1861 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M François Thouloup
Born: 21 Feb 1847 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
Died: 13 Mar 1847 - Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
4 F Maria Thouloup
Died: 5 May 1850 - Tapanolie, Sumatra, Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Residentie Padangsche Bovenlanden 1842, Marriage

BS Padangsche Bovenlanden
RA 1852/467 Death

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1862/18 Marriage E. Goudman

================================================================================
Notes (Married)
================================================================================

Residentie Padangsche Bovenlanden, Sumatra, Indonesia

Last Modified: 8 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Weyler

Family Group Record for Johan Heinrich Weijler
================================================================================
Husband: Johan Heinrich Weijler
================================================================================
AKA:
Born: 25 Oct 1798 - Linnich
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Maria Charlotta van der Lith Date: 24 Apr 1845 - Buren, the
Netherlands
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), 19e Afdeeling Nationale
Infanterie.
1830/83 J.H. Weyler 2de Luit Kw. meester a la suite, gelegerd Garnizoen
Padang

2. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1829 gepubliceerd in 1995INN8/87 tm 90, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908).
[12]
Op heden 19 september 1829 is voor mij Johannes Wilhelmus Boers,
assistent-resident en secretaris van Padang, als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang, gecompareerd Johan Heinrich Weyler,
sergeant-majoor bij de negentiende afdeling nationale infanterie, alhier
in garnizoen, vergezeld van Heinrich [. . .], conducteur bij het
bataillon artillerie nr. 5, en Levy Eliazar, menagemeester bij het
hospitaal alhier ter dezer plaatse beiden woonachtig als getuigen, in
wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op 16
september 1829 van de inlandse vrouw Si Manis, ongehuwde jongedochter,
wonende alhier, geboren is een kind van de mannelijke kunne, verklarende
de comparant zich te erkennen voor de vader van hetzelve kind en daaraan
de voornaam van Carel Wìlhelm Adolf te geven.
Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden, ten bewijze
der bovengenoemde getuigen, die nevens de declarant, na dat hun allen,
deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.

================================================================================
Wife: Anna Antoinetta Fronteijn
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1801 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 17 Mar 1851 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Fronteijn
Mother: Rosemond
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Sophia Carolina Weijler
Born: 20 Jun 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 17 Feb 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: George Frederik Ungerer
Marr. Date: 6 Oct 1849 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 M Carel Wilhelm Adolf Weijler
Born: 16 Sep 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 10 Jul 1867 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Christina Steenbach
Marr. Date: 22 Mar 1850 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

Wille

Family Group Record for Abraham Wille
================================================================================
Husband: Abraham Wille
================================================================================
AKA:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/78 tm 82, (LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908).
Nummer 1.
Op heden 2 januari 1830 is voor mij ondergetekende Johannes Wilhelmus
Boers, assistent-resident en secretaris van Padang als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Padang gecompareerd de persoon van Sie Manies,
alhier woonachtig, vergezeld van Johan Kleek, tweede luitenant bij het
coprs pioniers en Johan Hendrick Weyler, tweede
luitenant-kwartiermeester, beiden alhier woonachtig, als getuigen, in
wier tegenwoordigheid de comparante in betrekking van vroedvrouw mij
heeft verklaard dat op 1 januari 1830 van de Niassche vrouw Sie Jong
Keng, ongehuwde jonge dochter, huishoudster van de thans aflezige tweede
luitenant bij het corps infanterie Abraham Wille, wonende te Padang,
geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, wordende aan dit kind de
voornaam van Frederika gegeven. Aldus ten voorschreven dag en plaats
gedaan en verleden ten bijwezen der bovengenoemdegetuigen, die nevens de
declarant, na de hun allen deze akte van woord tot woord was voorgelezen,
dezelve met mij alhier hebben ondertekend.

2. RA Regerings Almanak: Landmagt (Batavia), batailon artillerie nr. 5.
1830/85 A. Wille sergeant-majoor, gelegerd Garnizoen Padang

3. Book: Boek Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger door H.M. Lange ter
Westkust van Sumatra, 1819-1845, Deel 1: 1819-1833, 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller, 1852.
A. Wille, 2den luitenant, p 158

================================================================================
Wife: Sie Jong Keng
================================================================================
AKA:
================================================================================
Children
================================================================================
1 F Frederika Wille
Born: 1 Jan 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 16 Mar 1833 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Adelaide Louise Karoline Wille
Born: 10 May 1840 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 F Elizabeth Henriette Wille
Born: 19 Mar 1846 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

van Zanten

Family Group Record for Marinus van Zanten
================================================================================
Husband: Marinus van Zanten
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1792 - 's Gravensande, The Netherlands
Died: 7 Nov 1832 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Martin van Zanten
Mother: Geertje Otfoord
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Naamlijst Sumatra's Westkust: der Europeesche Inwoners in Nederlands
Indië, 1828-1829, Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia. RA 1828/143
Naamlijst Padang, 1830, 1850, 1855 S.W. (Padang)

2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1832 nr 35, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 40 j

3. IGV Indische Genealogische Vereniging: Het geboorteregister van Padang
1830 gepubliceerd in 1994INN7/72 tm 82, LDS nr 1474369: Kelahiran
(Geboorten) 1829-1908. Nummer 4. Op heden 20 maart 1830 is voor mij
................... gecompareerd de persoon van Marinus van Zanten,
sergeant bij de politie, alhier woonachtig, vergezeld van Abraham van
Mosschell en Etienne (Marx), de eerste korporaal bij de politie en de
tweede korporaal bij het bataillon artillerie, beiden alhier woonachtig,
als getuigen, in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard
dat op 19 maart 1830 van hem comparant en Maria Efancina van Mosschell,
zijn wettige echtgenoote, geboren is een kind van de mannelijke kunne,
verklarende de comparant daaraan de voornaam van Martin te geven.
Aldus ..........................................., dezelve met mij alhier
hebben ondertekend.


================================================================================
Wife: Maria Efrancina van Mosschell
================================================================================
AKA:
Born: Abt 1798 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 11 Aug 1865 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Father: Jan Abraham van Mosschel
Mother: Susanne Elisabeth
--------------------------------------------------------------------------------
Other Spouse: Jean Joseph Strähl Date: 1835 - Sumatra' s Westkust
(Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474484:
Perkawinan (Huwelijken) 1830-1910, 1835 nr 1, Sumatra Barat, Padang
(Kota) - Civil Registration.


2. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1865 nr 36, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 67 j, wed v J.J. Strahl

================================================================================
Children
================================================================================
1 U M.E. van Zanten
Died: 16 Apr 1829 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
2 F Maria van Zanten
Born: 1827 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------
3 M Martin(us) van Zanten
Born: 19 Mar 1830 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Died: 1872 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
Spouse: Sie Boesok
Marr. Date:
--------------------------------------------------------------------------------
Events
--------------------------------------------------------------------------------
1. Microfilm The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: nr 1474485:
Kematian (Overlijden) 1829-1877, 1872 nr 12, Sumatra Barat, Padang (Kota)
- Civil Registration. oud 42 j, ongehuwd, onder kommies bij de recherche

--------------------------------------------------------------------------------
4 F Gertje Elisabeth van Zanten
Died: 20 Jul 1878 - Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Indonesia
Spouse: P(i)eter Willem Hellegers
Marr. Date: 4 Aug 1852 - Sumatra' s Westkust (Padang), Indonesia
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
General Notes (Husband)
================================================================================

BS Padang 1833 Overleden

================================================================================
General Notes (Wife)
================================================================================

BS Sumatra's Westkust (Padang)
RA 1866/118 death v.

Last Modified: 5 May 2004
Top* overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration

" Regerings Almanak van 1 8 3 0 "

Landmagt Batavia 1830

 • Groote Staf, Algemeene Staf, Eerste, Tweede, Derde en Vierde Afdeeling, Korps Ingenieurs
 • xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  RARangNaamLandmagt
  1830/70 Opperbevelhebber van het Leger Hendrik Merkus de Kock,Luitenant Generaal Groote Staf
  1830/70 Adjudant J.B. Cleerens, Kolonel Groote Staf
  1830/70 Adjudant R.J.L. van der Capellen, Luitenant-Kolonel (met verlof naar Nederland Groote Staf
  1830/70 Adjudant F.V.A. de Stuers, Majoor Groote Staf
  1830/70 Adjudant A. de Kock, Eerst Luitenant (a la suite bij de 18de afd. nat. inf.) Groote Staf
  1830/70 Almoezenier bij het leger te velde J.H. Scholten, R.K. Pastoor Groote Staf
  1830/70 Kolonel J.C. Riesz, Chef van den Algemeenen Staf Algemeenen Staf
  1830/70 Luitenant-Kolonel W.A. Roest, Chef thans bij het leger te velde, als waarnemend chef van den staf Eerste Afdeeling
  1830/70 Kapitein J.J.A.A. Ruzette, adjudant Eerste Afdeeling
  1830/70 Eerste Luitenant P. de Wild, adjudant Eerste Afdeeling
  1830/70 Luitenant-Kolonel - - - de Kock van Leeuwen, Chef Tweede Afdeeling
  1830/70 Kapitein J.P. Bouman, adjudant Tweede Afdeeling
  1830/70 Tweede Luitenant F. Seelig, adjudant Tweede Afdeeling
  1830/70 Luitenant-Kolonel --- van der Wijk, Chef Derde Afdeeling
  1830/70 1ste Luit. Adjudant H.A. Porth Derde Afdeeling
  1830/71 Kolonel, Inspecteur en Chef F.J. Timmermans Vierde Afdeeling
  1830/71 Adjunct Inspecteur der 1ste kl. F. Schultze Vierde Afdeeling
  1830/71 Adjunct Inspecteur der 2de kl. J. van Rheeden Vierde Afdeeling
  1830/71 Boekhouder met rang v 2de Luit. J.H. Albrecht Vierde Afdeeling
  1830/71 Luitenant-Kolonel C. van der Wijck Korps Ingenieurs
  1830/71 Majoor W. Brouwer Korps Ingenieurs
  1830/71 Majoor P. Raoul (1ste aanwez. Ingenieur in de 3de groote mil. afd.) Korps Ingenieurs
  1830/71 Kapitein P.A. Huijbrecht, waarn. alsvoren in de 1ste groote mil. afd Korps Ingenieurs
  1830/71 Kapitein H.W. van Waaij, alsvoren in de 2de groote mil. afd. Korps Ingenieurs
  1830/71 Kapitein R.G.R. de Vaijnes van Brakel Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant C. von Hugo Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant W.L. de Sturler Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant J.D. Peeters Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant L.G.J.G. Schonermarck Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant J.W. Muller Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant P.P.C.O. Ondaatje Korps Ingenieurs
  1830/71 Eerste Luitenant J. Sluijter Korps Ingenieurs
  1830/71 Tweede Luitenant P.G. Blockland Korps Ingenieurs
  1830/71 Tweede Luitenant F.A. Kortz Korps Ingenieurs
  1830/71 Tweede Luitenant W. von Schierbrand Korps Ingenieurs

Landmagt Batavia 1830

 • Materieel der Artillerie (1ste, 2de en 3de Groote Militaire Afdeeling),Moluksche Eilanden,
  Makasser, Buskruid Molen (Samarang), Constructie Winkel (Soerabija)
 • RARangNaamLandmagt
  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  1830/71 Luitenant Kolonel vh 5de Bataillon Art. J.L. van der Smissen, waarnd. Onder-Directeur 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/71 Eerste Luitenant Adjunct A. Stieltjes 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/71 id id waaarnd. Magazijnmeester E.F.C. List 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/71 Tweede Luitenant Laborant ----- 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/71 Majoor Onder - Directeur J.C. Rijnbende 2de Groote Mil. Afd.
  1830/71 Eerste Luitenant Adjunct J.J. Esser 2de Groote Mil. Afd.
  1830/71 Tweede Luitenant Laborant J.J. Warnas 2de Groote Mil. Afd.
  1830/71 waarn. Magazijnmeester W.P.J.K. Brunet de Rochebrune 2de Groote Mil. Afd.
  1830/72 Majoor vah het 6de Bat. Art. J.Penning Nieuwland, waarn. Onder-Directeur 3de Groote Mil. Afd.
  1830/72 Tweede Luitenant Adjunct H.C. Snel 3de Groote Mil. Afd.
  1830/72 id id prov. Magazijnmeester J. de Vries 3de Groote Mil. Afd.
  1830/72 id id Laborant J. Polman 3de Groote Mil. Afd.
  1830/72 Kapitein van het 6de Bat. Art. G. Lang, fung. Onder-Directeur Moluksche Eilanden
  1830/72 Tweede Luitenant Adjunt F.F. Kleinschimdt Moluksche Eilanden
  1830/72 id id Magazijnm. der 3de kl. W.J. Hoekstra Moluksche Eilanden
  1830/72 Kapitein, Onder-Directeur J.C. Ham Makasser
  1830/72 Eerste Luitenant E. von Loewenstein, belast met het toezigt Buskruid Molen (te Samarang)
  1830/72 Directeur, 1ste Luit. der Art. H.F. Demmeni Constructie Winkel (te Soerabaija)

Landmagt Batavia 1830

 • Plaatselijke Staven (1ste, 2de en 3de Groote Militaire Afdeeling)
 • RARangNaamLandmagt
  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  1830/72 Kolonel Kommandant W. Schenck, tevens kommandant der 18de afd. nat. inf. (met verlof naar Nederland 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/72 Kapitein Adjudant J. Mess 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/72 Majoor prov. Plaatselijke Kommandant van Weltevrede en Rijswijk H.A. Henrici 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/72 Kapitein Plaats. Majoor van Weltevrede en Rijswijk A.H. Kroegman 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/72 1ste Luitenant id id -- Gaertner 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/72 Kapitein Plaats - Majoor te Batavia J.F. Gowijn 1ste Groote Mil. Afd.
  1830/73 Prov. Kommandant, de Luitenant-Kolonel J. Stijman, tevens prov. kommandant der 19de afd . nat. inf. 2de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Kapitein Adjudant C.L. Meijerziek 2de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Majoor Plaatselijke Kommandant te Samarang J.P. Beer 2de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Eerst Luitenant Plaats - Majoor te Samarang J.F.A. Klingenstein 2de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Kapitein Plaatselijke Kommandant te Klatten H.G.J. Sagermans 2de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Kolonel Kommandant W.L. Beurlin, tevens kommandant der 20ste afd. nat. inf. 3de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Tweede Luitenant Adjudant H. Gerritsen 3de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Majoor Plaatselijke Kommandant te Soerabaija J.W. Croes 3de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Eerste Luitenant Plaats - Majoor te Soerabaija E.G. Aspeling 3de Groote Mil. Afd.
  1830/73 Luitenant Kolonel Kommandant P.C. Reeder Buiten Esablissementen: Moluksche Eilanden
  1830/73 Majoor Kommandant W.F. Muijlman Buiten Esablissementen: Makassar
  1830/73 Kapitein Kommandant G. Bakker Buiten Esablissementen: Z- en Oostkust Borneo
  1830/73 Majoor Kommandant E.J. Trip Buiten Esablissementen: Westkust Borneo
  1830/73 Prov. Kommandant Kapitein J.J. Kuhn Buiten Esablissementen: Banka
  1830/73 Luitenant Kolonel Kommandant C.P.J. Elout Buiten Esablissementen: Riouw
  1830/73 Kapitein Kommandant P. van Otterloo Buiten Esablissementen: Palembang
  1830/73 Prov. Kommandant Kapitein D.L. de Rochemont Buiten Esablissementen: Sumatra's Westkust

Landmagt Batavia 1830

 • Militaire Administratie
 • RARangNaam
  1830/74 Onder-Inspecteur der 1ste kl. F. Lucassen
  1830/74 Onder-Inspecteur der 2de kl. P.H. Menu
  1830/74 Onder-Inspecteur der 2de kl. J.B. Geniets (verlof NL)
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. S. Gordon (verlof NL)
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. G.H. Metz
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. P. Oosthout
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. C. Casteleijn
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. W.W. Milar
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. J. van Schoonhoven
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. J.B. van Doren
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. G. Gabrij
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. J. de Kolff (verlof NL)
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. J.F. Halstenberg
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. C.F. Kleij
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 1ste kl. G. Filet
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 2de kl. C. Rom
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 2de kl. H.J. van Eeusom
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 2de kl. K.J. Odenthal
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 2de kl. J.B. van Geijen
  1830/74 Adj. Inspecteurs der 2de kl. L. Grimmelijkhuizen

Landmagt Batavia 1830

 • Militaire Geneeskundige Dienst, Magazijn van Geneesmiddelen, Scheikundig Laboratorium,
  1ste, 2de en 3de Groote Militaire Afdeeling, Officeren van Gezondheid ter dispositie van
  den Dirigerenden Officier van Gezondheid in de 2de Groote Militaire Afdeeling
 • xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  RARangNaamLandmagt
  1830/74 Chef over den Geneeskundige Dienst G.J. Paitsch Mil. Geneesk. Dienst
  1830/74 Administrateur, der 1ste klasse C. Harcke, Apotheker Magazijn van Geneesm.
  1830/74 Boekhouder, der 1ste klasse E. Wollrabe, Apotheker Magazijn van Geneesm.
  1830/74 Boekhouder, der 2de klasse P.P. Briet, Apotheker Magazijn van Geneesm.
  1830/74 Boekhouder, der 3de klasse A.W. Kreeke, Apotheker Magazijn van Geneesm.
  1830/74 Apotheker, der 1ste klasse H. van den Boogaard Scheik. Laboratorium
  1830/74 Apotheker, der 3de klasse J.A. van der Sande Scheik. Laboratorium
  1830/75 Dirigerend Officier van Gezondheid E.A. Fritz 1ste Gr. Mil. Afd.
  1830/75 Chirurgijn Majoor P.J. Godefroij 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. M.J.E. Muller 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 3de kl. J.J. Jung 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 3de kl. C.M. Binant 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 3de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 3de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn der 3de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Apotheker der 1ste kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Apotheker der 2de kl. S. Mack 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Apotheker der 3de kl. J.H. Poock 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Apotheker der 3de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Apotheker der 3de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Weltevrede
  1830/75 Chirurgijn Majoor - 1ste Gr. Mil. Afd., Garnizoen te Weltevrede en Rijswijk
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. G.J. Maeir 1ste Gr. Mil. Afd., Garnizoen te Weltevrede en Rijswijk
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. A.F. Kirst 1ste Gr. Mil. Afd., Garnizoen te Weltevrede en Rijswijk
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. C.Teitge 1ste Gr. Mil. Afd., Ceram
  1830/75 Chirurgijn Majoor G.J. Kollmann 1ste Gr. Mil. Afd., Buitenzorg
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. - 1ste Gr. Mil. Afd., Cheribon
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. E. Neuendorff 1ste Gr. Mil. Afd., Palimanang
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. C.S. Bechschneider 1ste Gr. Mil. Afd., Indramaijoe
  1830/75 Chirurgijn der 2de kl. P.M. Degent 1ste Gr. Mil. Afd., Nousakambangan
  1830/76 Dirigerend Officier van Gezondheid H. van den Heuvell 2de Gr. Mil. Afd.
  1830/76 Chirurgijn Majoor J.A. Luneau 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. - 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. - 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 3de kl. K. Schalk 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 3de kl. T.F. Boerlage 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 3de kl. - 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Apotheker der 1ste kl. J.P.F. Kramer 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Apotheker der 2e kl. J. Otto 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Apotheker der 3de kl. G. Severing 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Apotheker der 3de kl. - 2de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Samarang
  1830/76 Chirurgijn Majoor J.J. van Kerck?jove 2de Gr. Mil. Afd., Garnizoen te Samarang
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. H.J. Mols 2de Gr. Mil. Afd., Salatiga
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. J.D.V. van Schalk 2de Gr. Mil. Afd., Fort Klatten
  1830/76 Chirurgijn Majoor A. Merklein 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. P. Hahn 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Chirurgijn der 3de kl. C.W.F. Baumgarten 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Chirurgijn der 3de kl. G. Brand 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Apotheker der 2e kl. C. Laurent 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Apotheker der 3de kl. C. van Errelen 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Apotheker der 3de kl. B. Kraag 2de Gr. Mil. Afd., Djokjokarta
  1830/76 Chirurgijn Majoor H. Tilleman 2de Gr. Mil. Afd., Soerakarta
  1830/76 Apotheker der 2e kl. A.A. Scheider 2de Gr. Mil. Afd., Soerakarta
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. G. Harloff 2de Gr. Mil. Afd., Malagang
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. H.S. Couwenberg 2de Gr. Mil. Afd., Malagang
  1830/76 Chirurgijn der 2de kl. J.J. Pfenninger 2de Gr. Mil. Afd., Malagang
  1830/76 Apotheker der 2e kl. B.F.H. Hubers 2de Gr. Mil. Afd., Malagang
  1830/76 Apotheker der 3e kl. H. Bundter 2de Gr. Mil. Afd., Malagang
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. H.B. Houtman 2de Gr. Mil. Afd., Pekalongang
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. - 2de Gr. Mil. Afd., Tagal
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. S.L. Heijman 2de Gr. Mil. Afd., Japara en Joana
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. J. van der Slikke 2de Gr. Mil. Afd., Rembang
  1830/77 Chirurgijn Majoor C. Bach 2de Groote Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn Majoor R.H. Ruempol 2de Groote Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. C. van Haastert 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. L.H.G. Cramerworch 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. A. Piel 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. F. Stokhuizen 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. A.P.F. Sluiter 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. F.J. de Calonne 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. M.A. Lengrandt 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. J. Levinson 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. C. Ruttlinger 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. L. Malinne 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. A. Boers 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 2de kl. K. Schmittmuller 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. G. Hagen 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. J.F. Marien 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. A.A. Gelpke 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. D.M. Piller 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. J.C. Bruns 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. A. Prins 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. L. Lenheim 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. J.A.P. vonGolstein 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. C.H. Eichhorn 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. D. Schot 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. C.G. de Bruin 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. F.J. Kluijskens 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/77 Chirurgijn der 3de kl. J.B. de Calonne 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Apotheker der 2de kl. N. Rompelman 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Apotheker der 3de kl. H.G.D. Pratje 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Apotheker der 3de kl. J. Dumas 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Apotheker der 3de kl. C. van Emmerik 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Apotheker der 3de kl. J.G. Rhemrer 2de Gr. Mil. Afd., (ter disp. v.)
  1830/78 Dirigerend Officier van Gezondheid W. van Raalten 3de Gr. Mil. Afd.
  1830/78 Chirurgijn Majoor - 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. H. Tijthoff 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. C.J. Hoffman 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 3de kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 3de kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 3de kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Apotheker der 1ste kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Apotheker der 2e kl. J. Crans 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Apotheker der 3de kl. C. Seijstal 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Apotheker der 3de kl. D. Kalden 3de Gr. Mil. Afd., Hospitaal te Simpang
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. P. Bell 3de Gr. Mil. Afd., Garnizoen te Soerabaija
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. W. Bosch 3de Gr. Mil. Afd., Passaroeang
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Probolingo
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. J. Ott 3de Gr. Mil. Afd., Bezoekie
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. W. von Steinkuhl 3de Gr. Mil. Afd., Banjoewangie
  1830/78 Chirurgijn der 3de kl. J. Schaap 3de Gr. Mil. Afd., Banjoewangie
  1830/78 Chirurgijn der 2de kl. J.B. op de laeij 3de Gr. Mil. Afd., Grissee
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. - 3de Gr. Mil. Afd., Bankallang
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. J. Mulder 3de Gr. Mil. Afd., Sumanap
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. W. Wischer 3de Gr. Mil. Afd., Fort Oranje
  1830/79 Chirurgijn Majoor J.P. Lengacker Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. C.H.J. Godron Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. L. Brasse Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Chirurgijn der 3de kl. - Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Chirurgijn der 3de kl. - Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Apotheker der 1ste kl. K.W. Ohl Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Apotheker der 2e kl. J.F. de Hosson Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Apotheker der 3e kl. A. Kegener Buiten Etablissementen: Amboina
  1830/79 Chirurgijn der 3e kl. J. Kops Buiten Etablissementen: Sawaija
  1830/79 Chirurgijn Majoor G. Verburgh Buiten Etablissementen: Banda
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. J.W. Wagener Buiten Etablissementen: Banda
  1830/79 Apotheker der 3de kl. C. Scheerder Buiten Etablissementen: Banda
  1830/79 Chirurgijn Majoor C.H. Coldenhoff Buiten Etablissementen: Ternate
  1830/79 Chirurgijn der 3de kl. D. Berendhuizen Buiten Etablissementen: Ternate
  1830/79 Apotheker der 2de kl. J.P. Polack Buiten Etablissementen: Ternate
  1830/79 Chirurgijn der 2de kl. H. Straus Buiten Etablissementen: Menado
  1830/80 Chirurgijn Majoor J.H. Janssen Buiten Etablissementen: Makasser
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J.W. de Groot Buiten Etablissementen: Makasser
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. H.F. Luth Buiten Etablissementen: Makasser
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. C. Brugman Buiten Etablissementen: Makasser
  1830/80 Chirurgijn der 3de kl. N. van Teijn Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Apotheker der 2de kl. C. Mackaij Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. - Buiten Etablissementen: Timor
  1830/80 Chirurgijn Majoor R. Meinders Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J.B. Quartero Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. H. Dommers Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. W. van Weel Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. ----- Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 3de kl. ------ Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 3de kl. ----- Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Apotheker der 2de kl. D.F. Gehret Buiten Etablissementen: Westk. v Sumatra
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. G.H. Muller Buiten Etablissementen: Banjermassing
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J.M. de Craij Buiten Etablissementen: Pontianak
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. A.F. Sem Buiten Etablissementen: Sambas
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. P. Peijpaart Buiten Etablissementen: Riouw
  1830/80 Chirurgijn Majoor P. Otten Buiten Etablissementen: Banka
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J. Luderhoff Buiten Etablissementen: Banka
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. S.G. Camerik Buiten Etablissementen: Banka
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J. Thonard Buiten Etablissementen: Banka
  1830/80 Chirurgijn der 2de kl. J. Dieben Buiten Etablissementen: Banka
  1830/81 Chirurgijn der 2de kl. A. Siewers Buiten Etablissementen: Palembang
  1830/81 Chirurgijn der 2de kl. L.R. Bezel Officier v Gezondheid met verlof naar NL
  1830/81 Chirurgijn der 2de kl. G.H. Verdam Officier v Gezondheid met verlof naar NL
  1830/81 Chirurgijn der 3de kl. F.E. Desprets Officier v Gezondheid met verlof naar NL
  1830/81 Chirurgijn der 3de kl. P.F. Waldeck Officier v Gezondheid met verlof naar NL
  1830/81 Chirurgijn Majoor F.P. Sibold Officier v Gezondheid voor Memorie gevoerd wordende
  1830/81 Apotheker der 1ste kl. C. Perrer Officier v Gezondheid voor Memorie gevoerd wordende

Landmagt Batavia 1830

 • Algemeen Depot (te Weltevrede) upd mei 2004
 • RARangNaam
  1830/81 Kapitein Kommandant M. Fieljard
  1830/81 2de Luit. Kwartiermeester A.S. Schultze
  1830/81 2de Luit. Kwartiermeester F. Magnus (a la suite)
  1830/81 2de Luit. Kwartiermeester J.W. Bouwer ( a la suite)
  1830/81 Kapitein van Kleeding A.B. Kellens, ter beschikking vh mil. departem.
  1830/81 1ste Luitenant J. Galles, ter beschikking vh mil. departem.
  1830/81 1ste Luitenant Kwartierm. J.B. Seiler, ter beschikking vh mil. departem.
  1830/81 2de Luitenant C. Blom, ter beschikking vh mil. departem.
  1830/81 2de Luitenant J.N. Jorissen, ter beschikking vh mil. departem.
  1830/81 2de Luitenant J. Alting Siberg (voor memorie)

Landmagt Batavia 1830

 • Algemeen Werf-Depot
 • RARangNaam
  1830/81 Kapitein Kommandant H.A. Eilers*
  1830/81 2de Luit. Kwartiermeester M. Fridrich
  1830/81 Kapitein F.W. Nagel
  1830/81 1ste Luitenant J. Sutherland
  1830/81 1ste Luitenant C.F.W. Obermuller
  1830/81 2de Luitenant F.C. Gillij de Moutela
  1830/81 2de Luitenant N. Lans
  1830/81 2de Luitenant B. Bouman
  1830/81 2de Luitenant W. Akkerman
  1830/81 2de Luitenant A.N. Stahnke

Landmagt Batavia 1830

 • 18de Afd. Nationale Infanterie (Staven, Kapiteins en Luitenants)
 • * A. de Kock (a la suite) Adj. bij Z.E. de Luit. Gouv. G n.
 • RARangNaam
  1830/82 Kolonel Kommandant W. Schenck (verlof NL)
  1830/82 Kolonel a la suite A.W. Senn van Basel (verlof NL)
  1830/82 Luitenant Kolonel J. de Leeuw
  1830/82 Luitenant Kolonel J.H. Le Bron de Vexela
  1830/82 Majoor E. Errembault de Dudzele
  1830/82 Majoor J.H.C. Bauer
  1830/82 Kapitein Adjudant J. Mess
  1830/82 1ste Luit. Adjudant G.S. Krafft
  1830/82 1ste Luit. Adjudant F. Hanjoel
  1830/82 2de Luit. Vaandrig M. Kern
  1830/82 Kapitein Kwartiermeester T.A. van der Does
  1830/82 Kap. Kw.meester a la suite F. Bornhard
  1830/82 2de Luit. Off. v Kleeding en Bewapening C.F. Schwarz
  1830/82 2de Luit. Kw.meester a la suite C. Brun
  1830/82 kapitein F.E. Neuhaus
  1830/82 kapitein K. de Munck
  1830/82 kapitein C.J.A.W. Schenck
  1830/82 kapitein C.L. du Bus
  1830/82 kapitein P. van Otterloo
  1830/82 kapitein J. de la Costerde Watermalle
  1830/82 kapitein L. de la Paisieres
  1830/82 kapitein F. Raes
  1830/82 kapitein A.J. Lemoine
  1830/82 kapitein H.G. Kruseman
  1830/82 kapitein A.H. von Gehren
  1830/82 kapitein J.C. Louwaars
  1830/82 1ste Luitenant E.F. Schaffter
  1830/82 1ste Luitenant J.J. Boelhouwer
  1830/82 1ste Luitenant F. Behr (verlof NL)
  1830/82 1ste Luitenant J.H.J. Schreijner
  1830/82 1ste Luitenant H.J. Mess
  1830/82 1ste Luitenant P.T. Creemer (verlof NL)
  1830/82 1ste Luitenant L.P. de Wit adj. a la suite (verlof NL)
  1830/82 1ste Luitenant J.J. Verstege
  1830/82 1ste Luitenant F.J. van Dionant
  1830/82 1ste Luitenant R.A.P. Doelen
  1830/82 1ste Luitenant B. van der Plas
  1830/82 1ste Luitenant H. Hilmer (verlof NL)
  1830/82 1ste Luitenant A. de Kock *
  1830/82 1ste Luitenant F. Frantzen
  1830/82 1ste Luitenant B.C. Heijman
  1830/82 1ste Luitenant V. Arboghan
  1830/82 1ste Luitenant H. Lonbar
  1830/82 2de Luitenant J.H. Weinreich
  1830/82 2de Luitenant J.B.J. Sutherland
  1830/82 2de Luitenant J.F. Berden
  1830/82 2de Luitenant J.J. van der Hoven
  1830/82 2de Luitenant D. Taverne
  1830/82 2de Luitenant J. Bolender
  1830/82 2de Luitenant A.J. van Herft
  1830/82 2de Luitenant C. Bosman
  1830/82 2de Luitenant H.W.E. van der Smitte
  1830/82 2de Luitenant F. Ligtnegger
  1830/83 2de Luitenant J.J. Schoch
  1830/83 2de Luitenant C. Montfoort
  1830/83 2de Luitenant A.J. Schreiner (verlof NL)
  1830/83 2de Luitenant T. Poland
  1830/83 2de Luitenant J. Engelen
  1830/83 2de Luitenant A.J. Petit
  1830/83 2de Luitenant K. Rietveld
  1830/83 2de Luitenant J.W.D. Kobold
  1830/83 2de Luitenant M.J. Raaff
  1830/83 2de Luitenant H.E. Cassa
  1830/83 2de Luitenant J.P.A. van der Riet
  1830/83 2de Luitenant C.A. de Brauw
  1830/83 2de Luitenant J.A. van der Spek
  1830/83 2de Luitenant E. Sulzberger
  1830/83 2de Luitenant J.B. Krausse
  1830/83 2de Luitenant C.P.J. Steinmetz
  1830/83 2de Luitenant J.W.L. Arnemann
  1830/83 2de Luitenant H.E. Maxwell
  1830/83 2de Luitenant J. Pieplenbosch
  1830/83 2de Luitenant W. Hilling
  1830/83 2de Luitenant R.L. Wijchgel
  1830/83 2de Luitenant C.G. van der Vlist
  1830/83 2de Luitenant L.B.M. Malbecq
  1830/83 2de Luitenant W. de Boer
  1830/83 2de Luitenant F. Bosch
  1830/83 2de Luitenant P.W. Odenwijlder
  1830/83 2de Luitenant P. Ekermans
  1830/83 2de Luitenant J.P. Roos (verlof NL)
  1830/83 2de Luitenant J. Millet
  1830/83 2de Luitenant J.R. van Lenning
  1830/83 2de Luitenant A.C. Moliere
  1830/83 2de Luitenant H.L. Lassing
  1830/83 2de Luitenant J.J. Sluijs
  1830/83 2de Luitenant C. Westerbaan
  1830/83 2de Luitenant J.J. Schaeffs
  1830/83 2de Luitenant L. Zanfi
  1830/83 2de Luitenant M. Klett
  1830/83 2de Luitenant A.B. Cassa
  1830/83 2de Luitenant G.A. van Dam
  1830/83 2de Luitenant C.G. Lentz
  1830/83 2de Luitenant H.W. Arnold
  1830/83 2de Luitenant P. Potters
  1830/83 2de Luitenant H. Lingard
  1830/83 2de Luitenant W.F. van der Wetering
  1830/83 2de Luitenant L. Doeks
  1830/83 2de Luitenant J. Ehrencron

Landmagt Batavia 1830

 • 19de Afd. Nationale Infanterie (Staven, Kapiteins en Luitenants)
 • C.P.J. Elout, Resident en Militair Kommandant van Riouw
 • RARangNaam
  1830/83 Kolonel Kommandant -----
  1830/83 Luitenant Kolonel B. Sollewijn
  1830/83 Luitenant Kolonel C.P.J. Elout *
  1830/83 Luitenant Kolonel L. du Perron
  1830/83 Majoor H.F. Buschkens
  1830/83 Majoor A.V. Michiels
  1830/83 Majoor J.H. Depaulij
  1830/83 Majoor J.C.A. von Saher
  1830/83 Kapitein Adjudant C.L. Meijerziek
  1830/83 2de Luit. Adjudant F.W.A. Hutschler
  1830/83 2de Luit. Adjudant J. Semmel
  1830/83 2de Luit. Adjudant A. Bernhardt
  1830/83 2de Luit. Adjudant -----
  1830/83 2de Vaandrig F. Martin
  1830/83 Kapitein Kwartiermeester C.J. van Assendelft (verlof NL)
  1830/83 2de Luit. Kw. meester P.W. Heermans
  1830/83 2de Luit. Kw. meester J.F. Duchateau
  1830/83 2de Luit. Kw. meester D.H. Schuack
  1830/83 2de Luit Kw. meester a la suite J.H. Weijler
  1830/84 kapitein P. Teunisz
  1830/84 kapitein J.B.J. Rubaij
  1830/84 kapitein J.J. Kuhn
  1830/84 kapitein F.H. van Hulstein
  1830/84 kapitein A.B. R?smuller
  1830/84 kapitein J.H. Heupner
  1830/84 kapitein A.A.F.D. Bolling
  1830/84 kapitein C.B. van den Worm
  1830/84 kapitein J.D. van den Velden (verlof NL)
  1830/84 kapitein F. Swent
  1830/84 kapitein F.F. Prager
  1830/84 kapitein J.J.A. de Brabant
  1830/84 kapitein L. de Vries
  1830/84 kapitein H.P. van Aitsma
  1830/84 kapitein L. Gennet
  1830/84 kapitein L. Dusser de Barenne
  1830/84 kapitein C.J. de Quaij
  1830/84 kapitein J.J. Raaff (verlof NL)
  1830/84 kapitein D.L. de Rochemont
  1830/84 kapitein L. Weiss (verlof NL)
  1830/84 kapitein C.J. le Roux
  1830/84 kapitein M. Simon
  1830/84 1ste Luitenant W.F. le Roux
  1830/84 1ste Luitenant J.H. Kern
  1830/84 1ste Luitenant Ed. O. Brien
  1830/84 1ste Luitenant A.C. Schlosser
  1830/84 1ste Luitenant P.C. Kern
  1830/84 1ste Luitenant G.W. Tegelaar
  1830/84 1ste Luitenant C. Lans
  1830/84 1ste Luitenant K. von Ochsee
  1830/84 1ste Luitenant T.B. Veltman
  1830/84 1ste Luitenant F. Roth
  1830/84 1ste Luitenant R.E. Roos
  1830/84 1ste Luitenant L. Deleau
  1830/84 1ste Luitenant J.L. van Dijk
  1830/84 1ste Luitenant J. Lincklaan Westenberg
  1830/84 1ste Luitenant W.H.F. Vogel
  1830/84 1ste Luitenant H. Lam
  1830/84 1ste Luitenant J. Ulps
  1830/84 1ste Luitenant C. Commegrain
  1830/84 1ste Luitenant F.C.J. van Swieten
  1830/84 1ste Luitenant F.T.M. van Maanen
  1830/84 1ste Luitenant T. Jackson
  1830/84 1ste Luitenant J. Discaille
  1830/84 1ste Luitenant P. Millioen
  1830/84 2de Luitenant J.J. Gertener
  1830/84 2de Luitenant C.F. Engelen
  1830/84 2de Luitenant A.P.F. von Wolzogen
  1830/84 2de Luitenant F. Comhaire (verlof NL)
  1830/84 2de Luitenant J.H. Eichelberg
  1830/84 2de Luitenant J. Trichard
  1830/84 2de Luitenant C. Maclean
  1830/84 2de Luitenant J.B. Behouden
  1830/84 2de Luitenant J. van den Brand
  1830/84 2de Luitenant J.G. Matzdorff
  1830/84 2de Luitenant J.W. Huismans
  1830/84 2de Luitenant J. Lonneux
  1830/84 2de Luitenant J. Westing
  1830/84 2de Luitenant P.J. Metzelaar
  1830/84 2de Luitenant A.L. Doelen
  1830/84 2de Luitenant T. Vriese
  1830/84 2de Luitenant G. Hijdeman
  1830/84 2de Luitenant P.J. Distree
  1830/84 2de Luitenant C. Sickesz
  1830/84 2de Luitenant M. Schoch
  1830/84 2de Luitenant G. van der Grient
  1830/84 2de Luitenant J. Boogert
  1830/84 2de Luitenant P. de Gros
  1830/84 2de Luitenant L.J.A. Sack
  1830/84 2de Luitenant J. Etzel
  1830/84 2de Luitenant J. Diek
  1830/84 2de Luitenant A. Tamson
  1830/84 2de Luitenant W. Schlosser
  1830/84 2de Luitenant H.J. Knoerle
  1830/84 2de Luitenant E.G.T. van Bijlandt
  1830/84 2de Luitenant J.W.H. Everts
  1830/84 2de Luitenant J. Ermatinger
  1830/84 2de Luitenant F.T.T. de Riemer
  1830/85 2de Luitenant P.J.J. Sudhoff
  1830/85 2de Luitenant C. Ottenga (verlof NL)
  1830/85 2de Luitenant E.G. van der Wees
  1830/85 2de Luitenant L.N. Blondeau
  1830/85 2de Luitenant F.W. Diederich
  1830/85 2de Luitenant P. van der Tak
  1830/85 2de Luitenant A. de Pruijssenaere de la Wostijne
  1830/85 2de Luitenant J.M. Eagermans
  1830/85 2de Luitenant A. van der Hart
  1830/85 2de Luitenant J.F. Mouritz
  1830/85 2de Luitenant J.F. Hotrop
  1830/85 2de Luitenant E. Haijes
  1830/85 2de Luitenant J. Itzig
  1830/85 2de Luitenant A. 't Hoofd
  1830/85 2de Luitenant J.J. Wolf?
  1830/85 2de Luitenant T. de Jage?
  1830/85 2de Luitenant H. Hafkenscheid
  1830/85 2de Luitenant M. Bonzet
  1830/85 2de Luitenant S. Klardie
  1830/85 2de Luitenant J.B. Dorchij
  1830/85 2de Luitenant H. Loseko
  1830/85 2de Luitenant A. Wolthers
  1830/85 2de Luitenant C.P.J. de Croeser (verlof NL)
  1830/85 2de Luitenant H. van der Veen
  1830/85 2de Luitenant J. Wilhelm
  1830/85 2de Luitenant C. van der Kuijt
  1830/85 2de Luitenant J. van Blokland
  1830/85 2de Luitenant J.W. Beer
  1830/85 2de Luitenant J.C.P. Pohler
  1830/85 2de Luitenant J. Brugge
  1830/85 2de Luitenant R.J. Werkman
  1830/85 2de Luitenant A.J. Gieseke
  1830/85 2de Luitenant T.M. van Alphen
  1830/85 2de Luitenant G.D. Kessler
  1830/85 2de Luitenant F.B.W. Disant
  1830/85 2de Luitenant J.C. de Veer
  1830/85 2de Luitenant C. Almerood
  1830/85 2de Luitenant J.F. Klaring
  1830/85 2de Luitenant F. van Petten
  1830/85 2de Luitenant D. Huisman
  1830/85 2de Luitenant N.A. Damas
  1830/85 2de Luitenant J.H.L. Hutschler
  1830/85 2de Luitenant A. Wille
  1830/85 2de Luitenant J. Betram

Landmagt Batavia 1830

 • 20ste Afd. Nationale Infanterie (Luitenants, upd Staven, Kapiteins, 1ste Luit. mei 2004
 • RARangNaam
  1830/85 Kolonel Kommandant W.L. Beurlin
  1830/85 Luitenant Kolonel J. Stijman
  1830/85 Luitenant Kolonel P.C. Reeder
  1830/85 Majoor H.A. Kloosterhuis
  1830/85 Majoor W.F. Muijlman
  1830/85 Majoor E.J. Trip
  1830/85 2de Luit. Adjudant H. Gerritsen
  1830/85 2de Luit. Adjudant D. van den Engh
  1830/85 2de Luit. Adjudant A.P. Droste
  1830/85 2de Luit. Adjudant F.A. Schnorbusch
  1830/85 2de Luit. Vaandrig J.P. Hasslocher
  1830/85 1ste Luit. Kw. meester J. Tuijnman
  1830/85 1ste Luit. Kw. meester W.M. Ravensberg
  1830/85 2de Luit. Kw. meester F.F. Rovekamp
  1830/85 kapitein J.G. de Lassasie
  1830/85 kapitein M. Gelderman
  1830/85 kapitein H.L. Brusse
  1830/85 kapitein W. Thorig (verlof NL)
  1830/85 kapitein N. Mesch
  1830/85 kapitein W.C. von Griesheim
  1830/86 kapitein H.W. Kersch
  1830/86 kapitein C.H. de Ferrare
  1830/86 kapitein E.T. de Jonge
  1830/86 kapitein A.L. Dupont
  1830/86 kapitein H.A. de Vos van Steenbergen
  1830/86 kapitein D. van der Schalk
  1830/86 kapitein M.C.E. Stakman
  1830/86 kapitein G. Bakker
  1830/86 kapitein J.J. Roeps
  1830/86 kapitein A.J. von Bihl
  1830/86 kapitein C.A. de Salis
  1830/86 kapitein W. von Lettow
  1830/86 kapitein F. de Fruij
  1830/86 kapitein G. Schrijber
  1830/86 kapitein L. Wijrsch
  1830/86 1ste Luitenant A. van der Giessen
  1830/86 1ste Luitenant F. Schoenfeld
  1830/86 1ste Luitenant C.T.C. van Cattenburch
  1830/86 1ste Luitenant W. Hegi
  1830/86 1ste Luitenant J.F. Heremans
  1830/86 1ste Luitenant C. van den Vrijhoff
  1830/86 1ste Luitenant F. Meggle
  1830/86 1ste Luitenant J.H. Willemse
  1830/86 1ste Luitenant F. Heger
  1830/86 1ste Luitenant S.H. Burij
  1830/86 1ste Luitenant J.L. van Beethoven
  1830/86 1ste Luitenant J.R. Eisenloffel
  1830/86 1ste Luitenant P.J.T.A. Battaerd
  1830/86 1ste Luitenant G.J.B. van Wintersloven
  1830/86 1ste Luitenant S.M.J. Leruitte
  1830/86 1ste Luitenant H.A. Marchal
  1830/86 1ste Luitenant P.A.A. Zenettini
  1830/86 1ste Luitenant F.A.L. Jackson
  1830/86 1ste Luitenant H. Buitenhuis
  1830/86 1ste Luitenant F. Uilkens
  1830/86 1ste Luitenant P.H. Marnitz
  1830/86 1ste Luitenant J. Moreau
  1830/86 1ste Luitenant A. Hendriks
  1830/86 2de Luitenant A. Ijske
  1830/86 2de Luitenant H.L. Biddaerts
  1830/86 2de Luitenant C.W. Nilant
  1830/86 2de Luitenant G. Bernaert
  1830/86 2de Luitenant A. Weusten
  1830/86 2de Luitenant J.M. van der Helm
  1830/86 2de Luitenant H.W. Nauman
  1830/86 2de Luitenant J. van Dalm
  1830/86 2de Luitenant J. Canela
  1830/86 2de Luitenant L. Stockbroo
  1830/86 2de Luitenant J. van Hogerlinden
  1830/86 2de Luitenant N.M. Verdooren
  1830/86 2de Luitenant A. Vermeltvoort
  1830/86 2de Luitenant C.V. Achenbach
  1830/86 2de Luitenant J. Sterzing
  1830/86 2de Luitenant J.R.W. Sinninghe
  1830/86 2de Luitenant C.H. Maxwell
  1830/86 2de Luitenant F.J.W. Hallwachs
  1830/86 2de Luitenant J.B. van der Buecken
  1830/86 2de Luitenant V. Hepp
  1830/86 2de Luitenant P. la Force
  1830/86 2de Luitenant N. Vergers
  1830/86 2de Luitenant C. Zeegers
  1830/86 2de Luitenant J. Boeren
  1830/86 2de Luitenant P. Boers
  1830/86 2de Luitenant W. Meulenhoff
  1830/86 2de Luitenant J. Louchaert
  1830/86 2de Luitenant J. Moltzer
  1830/86 2de Luitenant H.J.?. Engelbert van Bevervoorden
  1830/86 2de Luitenant F. Preville
  1830/86 2de Luitenant F.A. Barber
  1830/86 2de Luitenant J.H. van Doornum (verlof NL)
  1830/86 2de Luitenant P. Jansse? (verlof NL)
  1830/86 2de Luitenant A. Paardekoper
  1830/86 2de Luitenant A.A. van Poppel
  1830/86 2de Luitenant A.A. ?rissart
  1830/86 2de Luitenant F.C. van Lelijveld van Cingelshouk
  1830/86 2de Luitenant H.M. Lange
  1830/86 2de Luitenant N.?. Moorrees
  1830/86 2de Luitenant P. van Dijk
  1830/86 2de Luitenant E.?. van Lamzweerden van der ?forst
  1830/86 2de Luitenant J.P. Vrijdag
  1830/86 2de Luitenant ?. Meijer
  1830/86 2de Luitenant ?.E.L. Meizenberg
  1830/86 2de Luitenant ?. Meijerink (verlof NL)
  1830/86 2de Luitenant G. de Vink
  1830/87 2de Luitenant R.H.W. van der Riet
  1830/87 2de Luitenant J. Wolff
  1830/87 2de Luitenant ?. Danen
  1830/87 2de Luitenant F. Stavinga
  1830/87 2de Luitenant J.N. de Groot
  1830/87 2de Luitenant G.F. Engelenberg
  1830/87 2de Luitenant E.H.W. Barbier
  1830/87 2de Luitenant J. Hicks
  1830/87 2de Luitenant A.H. Helbach
  1830/87 2de Luitenant J.G. Hubens
  1830/87 2de Luitenant J. Tuoran
  1830/87 2de Luitenant G.J. Bobbink
  1830/87 2de Luitenant C.F. Otto
  1830/87 2de Luitenant E. Strassart
  1830/87 2de Luitenant J. Arthuijs
  1830/87 2de Luitenant A.M. Rondeau
  1830/87 2de Luitenant J.W. Donleben
  1830/87 2de Luitenant J. ?avalleije
  1830/87 2de Luitenant F. Degen
  1830/87 2de Luitenant J.J. Linkhand
  1830/87 2de Luitenant G.L. von Goszijcki

Landmagt Batavia 1830

 • Korps Pionniers (upd mei 2004)
 • RARangNaam
  1830/87 1ste Luitenant L. von Lutzow
  1830/87 1ste Luitenant C.F. Hoffman
  1830/87 1ste Luitenant J.J. Rijk
  1830/87 1ste Luitenant C. Dekker
  1830/87 1ste Luitenant W. van Valkenburg
  1830/87 2de Luitenant P.E. Lalau
  1830/87 2de Luitenant J. Kleck
  1830/87 2de Luitenant J.C. Busscher
  1830/87 2de Luitenant J.J. Peeters
  1830/87 2de Luitenant J.F. Koepoen
  1830/87 2de Luitenant W.L. Baudoin
  1830/87 2de Luitenant C. Bresler
  1830/87 2de Luitenant W. Cramer
  1830/87 2de Luitenant C.H. Schadd (a la suite)
  1830/87 2de Luitenant A. de Brauwere
  1830/87 2de Luitenant J. Wallner

Landmagt Batavia 1830

 • Vijfde Bataillon Artillerie (upd staven, kapiteins, 2de Luitenants, mei 2004)
* waarn. de functien van onder directeur in de 1ste groote militaire afdeeling.
 • RARangNaam
  1830/87 Luitenant Kolonel J.L. van der Smissen *
  1830/87 Majoor J.B. Heijligens
  1830/87 1ste Luit. Adjudant W. Cijre
  1830/87 1ste Luit. Kw. meester J.F. Gerhardt
  1830/87 kapitein A.F. Kilian
  1830/87 kapitein L.H. Stennekes
  1830/87 kapitein W.P.J.K. Brunet de Rochebrune
  1830/87 kapitein M. van Geen (verlof NL)
  1830/87 kapitein A. Hellwig
  1830/87 kapitein P.H. Bastiaanse
  1830/87 kapitein A. Donleben
  1830/88 1ste Luitenant C.E. de Ficquelmont
  1830/88 1ste Luitenant M.G.F.F. de Ficquelmont
  1830/88 1ste Luitenant M.U. van IJperen, a la suite
  1830/88 1ste Luitenant P. van Swieten
  1830/88 1ste Luitenant J.H.C.W. von Schmidt auf Altenstadt
  1830/88 1ste Luitenant D.J. Gaerthe
  1830/88 1ste Luitenant J.J. de Roock
  1830/88 1ste Luitenant A.E. Klaring
  1830/88 1ste Luitenant J.S. Vaessen (verlof NL)
  1830/88 1ste Luitenant A.F. Dresse
  1830/88 2de Luitenant C.G.H. van Bijlandt
  1830/88 2de Luitenant N. van Naerssen
  1830/88 2de Luitenant J.J. Havinga
  1830/88 2de Luitenant J.G. Bresenmann
  1830/88 2de Luitenant P.G. van der Weijde (a la suite)
  1830/88 2de Luitenant A. Meis
  1830/88 2de Luitenant F.A. Neijs
  1830/88 2de Luitenant W.M. Forsten
  1830/88 2de Luitenant P.F. Clignet
  1830/88 2de Luitenant J.A. Kuijtenbrouwer
  1830/88 2de Luitenant A.E.H.S. van Lacum
  1830/88 2de Luitenant H. Nootman
  1830/88 2de Luitenant H.W.J. van der Moore
  1830/88 2de Luitenant E.P. Casius

Landmagt Batavia 1830

 • Zesde Bataillon Artillerie (upd mei 2004 staven, kapiteins)
* Kommandant der artillerie te Velde ** tevens onder directeur in de 3de groote militaire afdeeling
 • RARangNaam
  1830/88 Luitenant Kolonel A. de Kock van Leeuwen *
  1830/88 Majoor J. Penning Nieuwland **
  1830/88 1ste luit. Adjudant W.A. Hojel
  1830/88 2de luit. kw. meester F. Haubner
  1830/88 kapitein A.J. Blieck
  1830/88 kapitein J.H.L. de la Chaux
  1830/88 kapitein G. Lang
  1830/88 kapitein J.S. Wetters
  1830/88 kapitein P.F.T. Mossel (verlof NL)
  1830/88 kapitein L.A. Schippers
  1830/88 1ste Luitenant J.J. Melvill van Carnbee (verlof NL)
  1830/88 1ste Luitenant C.L. Forsten
  1830/88 1ste Luitenant P. Lemmens
  1830/88 1ste Luitenant J.A. Rutten
  1830/88 1ste Luitenant J.P.M. Risch
  1830/88 1ste Luitenant J.G.O.S. von Schmidt auf Altenstadt
  1830/89 2de Luitenant J.L.K. Liedermooij
  1830/89 2de Luitenant S.A.?. Abbema
  1830/89 2de Luitenant D.M. Lammers
  1830/89 2de Luitenant J. Wentzel
  1830/89 2de Luitenant S.P. Dumoulin
  1830/89 2de Luitenant G.W. Vincent
  1830/89 2de Luitenant P.C. Sturen
  1830/89 2de Luitenant D.J.P.N. Gaijmans
  1830/89 2de Luitenant H.J.C. Plancken
  1830/89 2de Luitenant A. ten Cate

Landmagt Batavia 1830

 • Artillerie Trein (nieuw mei 2004)
 • RARangNaam
  1830/88 Kapitein Kommandant A.H.M. Scherpingh (1ste Divisie)
  1830/88 2de Luit. Kommandant J. Haacke (2de Divisie)
  1830/88 2de Luit. Kommandant J.B. Baelen (3de Divisie)

Landmagt Batavia 1830

 • Regiment Huzaren No. 7 (upd mei 2004 1ste en 2de luitenants)
 • * H.J.J.L. de Stuers, waarnd. Chef van den Algemenen Staf *J.J. Perle, Kommandant der Kavallerie te velde
 • RARangNaam
  1830/89 Kolonel H.J.J.L. de Stuers *
  1830/89 Luitenant Kolonel J. Gisser, Kommandant
  1830/89 Majoor J.J. Perle *
  1830/89 Majoor A. Morel de Tangrij
  1830/89 Majoor J.S. Tieleman
  1830/89 Ritmeester Adj. W. Tieman
  1830/89 Standaartdrager F.L. Naumann
  1830/89 Kapitein Kwartiermeester C.W. van den Ham
  1830/89 Paardenarts, Luitenant C.F. Braillard
  1830/89 Ritmeester J.L. Beelaert
  1830/89 Ritmeester N.J. Massart
  1830/89 Ritmeester L.P. de Burbure
  1830/89 Ritmeester C.F.W. de Sturler
  1830/89 Ritmeester F. de Latre
  1830/89 Ritmeester J.J. Armstrong
  1830/90 1ste Luitenant J. Vermeer
  1830/90 1ste Luitenant D.D. le Jolle
  1830/90 1ste Luitenant J.F. Helmrich
  1830/90 1ste Luitenant P.A.A. Bucaille
  1830/90 1ste Luitenant H.F. Smagghe
  1830/90 1ste Luitenant F. la Hure
  1830/90 2de Luitenant J.A.V. de Sturler
  1830/90 2de Luitenant K.A. Cavallini
  1830/90 2de Luitenant J.C. de Puit
  1830/90 2de Luitenant A.A. Mosselman (verlof NL)
  1830/90 2de Luitenant L.N. de Groot
  1830/90 2de Luitenant J.F.V. Pertat
  1830/90 2de Luitenant G. de Lange
  1830/90 2de Luitenant M. van Duivenvoorden
  1830/90 2de Luitenant H.C. Longueville
  1830/90 2de Luitenant C. Klipffel
  1830/90 2de Luitenant A.J. Bruijneel
  1830/90 2de Luitenant A. la Hure

Landmagt Batavia 1830

 • Korps Djaijang Sekars (nieuw mei 2004)
 • * Maj. van het 7de regiment huzaren
 • RARangNaam
  1830/90 Kommandant en Inspecteur, * A. Morel de Tangrij
  1830/90 2de Luit. Adjudant M.A.E. Huizers
  1830/90 Ritmeester D. Borneman
  1830/90 1ste Luitenant M. Mixa
  1830/90 2de Luitenant H. van der Klugt
  1830/90 2de Luitenant J.?. Pluie?
  1830/90 2de Luitenant N. Pravij
  1830/90 2de Luitenant G. Zanders
  1830/90 2de Luitenant W. Philipsen
  1830/90 2de Luitenant J.B. Joachim
  1830/90 2de Luitenant B. Fassotte
  1830/90 2de Luitenant J. Plitz
  1830/90 2de Luitenant F.W. Padtberg

Landmagt Batavia 1830

 • Officieren ter dispositie van het Militair Departement op non activiteit, of tot geen korps
  van het Nederlandsch Indisch leger behoorende (nieuw mei 2004)

 • RARangNaam
  1830/90 Prov. Kap. bij den Algem. Staf R. van Nauta
  1830/90 Kap. bij den Plaatselijken Staf G. Nicolitz
  1830/90 1ste Luit. Adj. bij Pl. Staf S.J. Domburg
  1830/90 1ste Luitenant M. Mixa
  1830/90 Majoor bij den Pl. Staf G.F.F.L. von Rothmaler, op nonativiteit
  1830/90 Kapitein der Artillerie D.L. Strubij, op nonactiviteit
  1830/90 2de Luit. der Artillerie L.H. de Man, op nonactiviteit
  1830/90 1ste Luitenant, P. Wieseman Kommandant der lijfwacht v Z.H. den Sultan van Djocjokarta
  1830/90 2de Luitenant, J.J. Nolten Kommandant der Lijfwacht vd Soesoehoenan van Soerakarta
overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration


 • sources/bronnen
 • NEW posted 23 dec 2002
 • Koninklijke Bibiotheek Den Haag :Regerings Almanakken, website http://www.kb.nl/index.html
 • Bronnenpublikaties IGV (oa grafschriften), IGV-cdrom, website http://www.igv.nl/framened.html
 • familydossiers Sifa website http://www.xs4all.nl/~polleke/
 • Centraal Bureau voor Genealogie Afd N.I. website http://www.cbg.nl/hoofdpag.htm
 • IOC records(Library London); website http://www.a2a.pro.gov.uk/
 • LDS archives website http://www.familysearch.com (search IGI)
 • book Bencoolen by Alan Harfield
 • overzichten onder voorbehoud / listings subject to alteration
Comments