Internationella möjligheter

Är du intresserad av att studera utomlands under din studietid vid Fysioterapeutprogrammet?

Ansvarig för internationaliseringsarbete på Fyisoterapeutprogrammet är Susanne Brokop (susanne.brokop@med.lu.se). Varje termin ger Susanne och programmets internationella koordinator på Internationella avdelningen, Maria Sjöström, en information om att studera utomlands dels en separat för studenter i termin 1 och dels en terminsgemensam information för studenter i övriga terminer.

Inom ramen för programmet finns ett par olika möjligheter och inledningsvis är det viktigt att tydliggöra att det inte är möjligt att resa ut före termin 4.

Programmet har följande internationella möjligheter:

  • Kurs FYPK 58 – ”Kandidatuppsats” 15 hp - insamling av data kan genomföras utomlands under upp till 8 veckor i termin 5.

  • Kurs FYPA 69 ”Fysioterapi i ett internationellt perspektiv” 7,5 hp i termin 6, en valbar VFU-kurs som alternativ till FYPA 67 VFU i kommunal verksamhet

  • Kurs VBMF 61 – ”Fysioterapi i ett globalt perspektiv” 15 hp – en sommarkurs som kan genomföras mellan efter termin 4 eller 5 beroende på om du påbörjat dina studier höst- eller vårtermin. Kursen är helt extracurriculär och ger alltså 15 extra högskolepoäng vid examen.

  • Lunds universitet har ett antal så kallade universitetsgemensamma avtal inom vilka alla studenter på medicinska fakulteten kan ansöka om möjlighet att studera utomlands under 1 – 2 terminer. Viktigt att påpeka är att dessa avtal inte specifikt omfattar fysioterapi. Det är också viktigt att nämna att det inte är en garanti att man får tillgodoräkna sig studierna i programmet när man återvänder hem.

Universitetsgemensamma avtal finns i: USA, Kanada; Nya Zeeland, Australien, Kina, Singapore och Sydafrika. Ansökningsperiod är oftast 1-15 november för utbytesstudier under kommande hösttermin, 1-15 april för utbytesstudier under kommande vårtermin. University of California har en egen ansökningsperiod mellan 5 oktober till 1 november


Råd rörande ansökan till utbyte för utbyte vid universitetsgemensamm avtal i stora drag

Det första steget är att till Medicinska fakultetens Internationella avdelning ansöka om att bli nominerad. Det sker via Solemove. Det finns ingen maxgräns på hur många universitet du kan ansöka om att bli nominerad till, men du kan maximalt bli nominerad till ett universitet per ansökan. Glöm inte att rangordna dina val.

I ansökan bifogar du ett brev, enligt en mall du hittar på Internationella avdelingens hemsida och ett ladokutdrag. Du får inte släpa på några tentamina! Om du blir nominerad dig till ett av universiteten du önskade får du via mejl mer information om hur den slutgiltiga ansökan till universitetet i fråga går till.

Sök inte boende, visum, CSN mm innan du har fått ett “Letter of acceptance”.

Innan du gör din ansökan bör du kolla upp både vilka krav Lunds universitet, Medicinska fakulteten och partneruniversiteten har (för partneruniversitetens krav se Solemove). Exempelvis kan specifika språkkrav förekomma. Kontakta även Susanne Brokop för att diskutera vilka kurser som kan vara rimliga att läsa och om någon kurs skulle gå att tillgodoräkna.

Läs mer på Lunds universitets hemsida: https://www.lu.se/studera/internationella-mojligheter


Certificate of International Merits (CIM)

Genom att delta i olika internationella aktiviteter kan du samla meriter som kan leda fram till ett Certificate of International Merits. Du behöver vara med på minst tre aktiviteter som just nu bara kan utföras hemma i Sverige på grund av Covid-19. Exempelvis kan tre träffar med International Buddy Group ge en av dessa tre aktiviteter, du kan också gå på föreläsning av gästforskare, språkcafe´ eller journal club. Normalt sett måste en av de tre aktiviteterna ske utomlands. För att under pandemins reserestriktioner överbrygga detta måste du delta i någon form av internationell virtuell aktivitet. Det kan vara en konferens eller en gruppdiskussion med studenter på universitet i annat land. Programmet jobbar just nu på lösningar för detta. För mer aktuell information kolla på Internationella avdelningens facebook samt Lunds universitets hemsida: https://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/certificate-of-international-merits-cim

Beroende på vilket utbyte man väljer att göra finns möjlighet till att ansöka om Medicinska fakultetens resebidrag för finansiering. Läs mer på Medicinska fakultetens hemsida för internationella möjligheter för att veta vad resebidraget finansierar och inte. Det finns även stipendier man kan ansöka om. Gör detta i god tid.

Kontakt

För mer information: int.kommitten@ssgi.nu

För personlig rådgivning: susanne.brokop@med.lu.se