Vedtægter2. udgave, vedtaget på generalforsamling i 2016.

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN "SLIPPEN".

1.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor Odder Kommune med hensyn til den fysiske udformning af den del af Rosensgade, der er beliggende mellem Nymøllevej og udkørslen til Sønderbakken, d.v.s. Rosensgade 83-101 og 80-124.

Foreningen kan iøvrigt tage initiativer, der fremmer trivsel og samvær i området.

2.

Som medlemmer kan optages alle, der er ejere eller lejere af ejendomme, der er beliggende i Rosensgade 83-101 og 80-124.

3.

Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen.

Medlemmer, hvis indmeldelse sker i løbet af et regnskabsår, betaler fuldt kontingent.

Kontingent betales ved indmeldelse.

4.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Dog kan der højst vælges 2 medlemmer til bestyrelsen fra samme ejendom. Dens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Forud for første ordinære generalforsamling afgår 3 medlemmer, udpeget ved lodtrækning. Medlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en kasserer og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

5.

Foreningens regnskabs- og virkeår er kalenderåret, dog løber første regnskabs- og virkeår fra foreningens stiftelsesdato til 31.12.1988.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.

Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

6.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden ved en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

7.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser. Hvert medlemsskab (husstand) har en stemme.

8.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning for

det forløbne virkeår, fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmer på en i indkaldelsen nærmere angivet måde -, behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts og foretages valg til bestyrelsen, valg af 2 bestyrelsessuppleanter og af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem Ønsker det.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, dog ikke § 9 og 10.

9.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

10.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning overgår foreningens formue til Odder Museum.