DROOM - De Randweg Overvecht Op Maat

Over DROOM

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een groep actieve bewoners die zich inzet voor een goede inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef. Deze wegen lopen langs de wijk Overvecht in Utrecht Noord. Aan de andere kant ligt het recreatiegebied Noorderpark. Contact: droomutrecht@gmail.com. Meer...

De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is een knelpunt voor het verkeer en leefbaarheid aan de noordkant van Utrecht. Daarom maakt de gemeente plannen gemaakt om de NRU op te waarderen. Behalve voor het verkeer heeft dit ook gevolgen voor de bewoners van Overvecht en andere gebieden langs het traject. Bewoners hebben daarom allerlei vragen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer dat in en uit de wijk gaat en voor de toegankelijkheid van het Noorderpark voor fietsers en voetgangers? En voor de kwaliteit van de lucht en voor geluidsoverlast? DROOM behartigt deze belangen voor iedereen langs de NRU.

Volledige tekst

Stuur een e-mail naar droomutrecht@gmail.com om je aan te melden voor onze nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Laatste nieuws

Verschil tussen 2030 NRU en 2030 autonoom, Overvecht: rood is toename, groen is afname

Commissievergadering Gemeente Utrecht

1 juli 2020

Op donderdagavond 2 juli aanstaande vanaf 20:00 uur wordt de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) besproken in de vergadering van de Commissie Stad en Ruimte.

Deze vergadering is een voorbereiding op besluiten die in de raadsvergadering van 16 juli worden genomen. Dit zijn de links met de agenda en om de vergaderingen live te volgen of later te bekijken. Meer...

De commissievergadering volgt op de raadsinformatiebijeenkomst over de NRU van woensdag 24 juni. Namens DROOM hebben we ingesproken en vragen van de raadsleden beantwoord. Voorafgaand aan de vergadering hebben wij een brief naar de raadsleden gestuurd.

U kunt deze raadsinformatiebijeenkomst terugkijken. Vanaf 1u18min komt de NRU aan bod en op 1u24min de inbreng vanuit DROOM.

Ter informatie: regelmatig wordt gesproken over WSB. Dit is de Westelijke Stadsboulevard (de weg tussen het 24 oktoberplein en de Einsteindreef).

Raadsinformatiebijeenkomst over NRU op woensdag 24 juni

22 juni 2020 / 24 juni 2020

Op woensdag 24 juni aanstaande is er een raadsinformatiebijeenkomst over de NRU. DROOM heeft een brief gestuurd aan de raad en zich aangemeld om in te spreken.

Als u zelf ook wilt inspreken, kunt u zich hier aanmelden uiterlijk voor dinsdag 23 juni 12 uur. De bijeenkomst wordt digitaal (met ZOOM) gehouden en er worden maximaal 30 insprekers toegelaten.

Op de website van de gemeente vindt u de agenda en stukken van de raadsinformatiebijeenkomst. Meer...

Informatie raadsinformatiebijeenkomst

Digitaal gesprek over de Noordelijke Randweg tussen raadsleden, genodigden en overige betrokken deelnemers

  • Datum: woensdag 24 juni
  • Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
  • Meekijken of terugkijken kan via de website van de gemeente Utrecht

Vervolgonderzoek kosten Noordelijke Randweg Utrecht

9 juni 2020

De gemeente heeft de kosten van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verder onderzocht. Hieruit blijkt dat er te weinig geld is om de NRU met voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen realiseren, zo blijkt uit de second opinion van de kostenraming van het project. Berichten hierover heeft u kunnen lezen in het AD, RTVUtrecht en DUIC. Meer...

Raadsbrief over kostenraming NRU

In de brief aan de gemeenteraad staat dat het aan te bevelen is om al op voorhand rekening te houden met reserveren van meer geld om risico's in de bouw op te vangen. Zowel een variant met twee onderdoorgangen als een variant met één onderdoorgang is financieel niet haalbaar als er niet een aanzienlijk extra bedrag van (minstens) tientallen miljoenen euro’s beschikbaar komt.

De projectgroep stelt de volgende sporen voor:

  • Spoor1: De gemeente gaat samen met de provincie in gesprek met het Rijk over de ontstane situatie en mogelijke oplossingen. De inzet is het verkrijgen van voldoende extra financiële middelen voor een kwalitatief goede variant met in ieder geval twee onderdoorgangen;
  • Spoor 2: Daarnaast gaat de gemeente een alternatieve oplossing verkennen om te komen tot een verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid in Overvecht en oversteekbaarheid van de NRU, waarbij het uitgangspunt van drie ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten.

Eind 2020 wordt de balans opgemaakt over het al dan niet vervolgen van deze sporen. het project.

De projectgroep doet een toezegging aan de raad om nog geen onomkeerbare stappen te zetten en geen bomen te gaan kappen zo lang het bestemmingsplan nog niet is goedgekeurd. Om het bestemmingsplan vast te stellen is er een oplossing nodig voor het stikstofprobleem. Daarom werkt de projectgroep tegelijkertijd aan een oplossing voor het stikstofprobleem. De kosten daarvoor moeten ook uit het budget van de NRU komen.

Het ontwerp bestemmingsplan lag begin 2019 ter inzage en veel bewoners hebben een zienswijze ingediend. Medio 2019 zijn de indieners geïnformeerd over de vertraging vanwege de stikstofproblematiek. De indieners zullen opnieuw geïnformeerd worden over de stand van zaken.

De projectgroep is van plan om uiterlijk 1 juli 2020 de raad een brief te sturen over de effecten van het project op de luchtkwaliteit in de stad. Het project wilde dit opleveren bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het Milieueffectrapport NRU. Door de vertraging in het bestemmingsplan wordt dit onderdeel naar voren gehaald.

Uit de brief kunnen we concluderen dat de NRU opnieuw zal vertragen en als er geen extra geld komt het hele ontwerpproces opnieuw gedaan moet worden.

Werkplaats Overvecht ontwikkelstrategie

9 juni 2020

De Werkplaats Overvecht heeft in mei hun ontwikkelstrategie voor de wijk gepresenteerd in een ZOOM vergadering van het Wijkplatform Overvecht. Daarin staat over de NRU:

“Hoewel planvorming in een verre fase is blijft de ambitie overeind om zoveel mogelijk overbruggingen te realiseren. Op deze plekken, en ter plaatse van de verdiepte ligging ontstaan ook kansen voor ontwikkeling van woon- en werkfuncties.”

Als kans ziet de Werkplaats Overvecht ook de verbinding met het Noorderpark:

“De planvorming van de NRU is al in een vergevorderd stadium. Ambitie blijft om in te zetten op zoveel mogelijk brede, frictieloze en groene verbindingszones tussen Overvecht en buitengebied.” Meer...

De Werkplaats Overvecht is een initiatief van betrokken 10 marktpartijen om samen met de wijk en de gemeente Utrecht een transformatieplan voor de wijk Overvecht te maken. In mei is het voorgelegd aan bewoners via het Wijkplatform Overvecht. Bewoners die willen meepraten over hun eigen buurt kunnen zich aanmelden om mee te praten bij de vervolgstappen. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben zich nog niet uitgesproken over de ontwikkelstrategie die de Werkplaats Overvecht voor de wijk ziet.

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Overvecht.

Leefbaarheid

Reactie DROOM op voortgangsrapportage NRU

31 maart 2020

Steeds minder aandacht voor leefbaarheid Overvecht

DROOM heeft samen met veel bewoners in februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Door de stikstofproblematiek is de voortgang van het bestemmingsplan stilgevallen en is daarover nog steeds geen besluit genomen. In dit artikel wil DROOM haar reactie geven op de bestuurlijke voortgangsrapportage en tevens een aantal zorgpunten onder de aandacht brengen. Dit artikel is als brief met bijlagen verstuurd naar de gemeenteraad. Meer...

Samenvatting

Het budget voor de NRU is vanaf het begin te krap geweest en staat door PAS, PFAS, kostenstijging en vertraging verder onder druk. Meerkosten door onrechtmatig gebleken regelingen zoals de PAS mogen niet ten laste komen van het NRU budget. Het Rijk heeft hierin gefaald en het is onlogisch en onredelijk dat de gemeente de kosten voor de oplossing moet dragen als de rijksspelregels tijdens de rit veranderen. Het Rijk zal dit moeten compenseren, zeker omdat zij een aandeel hebben in het project Ring Utrecht. Er moet helderheid komen over de financiële compensatie vanuit het Rijk en/of de Provincie nu de PAS niet meer toegepast mag worden.

De ambitie om kostenbesparingen te realiseren door aangepaste ontwerpen is gezien de huidige omstandigheden te ambitieus en niet realistisch. In deze fase is er bovendien nog steeds een grote onzekerheidsmarge.

Er is een risico dat het aanpassen van de ontwerpen om reden van kosten op gespannen voet staat met de oorspronkelijke uitgangspunten. Alles op alles wordt gezet op het opwaarderen van de NRU, terwijl door de voortschrijdende aanpassingen het aangepast ontwerp steeds verder komt te staan van de doelstelling dat de opgewaardeerde NRU de leefbaarheid van Overvecht verbetert.

De voortgangsrapportage geeft geen inzicht in het bereiken van de voorgenomen initiële doelstellingen. De visualisatie van de beheersaspecten zou aangevuld moeten worden met de projectdoelstellingen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Er is nooit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt voor de varianten van de NRU. Een MKBA geeft meer inzicht in de kansen voor het gebied en mogelijk ook de noodzaak voor de investering. Dit kan mede van belang zijn in relatie tot de aanwezigheid van Fort De Gagel (bij het Gandhiplein) als onderdeel van het voor Unesco genomineerde werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bewoners en belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Later gebleken noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp hebben een dusdanige impact, dat het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voorgelegd dient te worden of in ieder geval een aanvullende inspraakprocedure nodig is voor de wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan.

Daarbij dienen goede virtual reality filmpjes inzicht te geven in de impact van onderdoorgangen en fly-overs vanaf beide zijden van de NRU, zodat zowel bewoners en belanghebbenden als beslissers een goede indruk krijgen van de beleving van de omgeving.

Een opgewaardeerde NRU blijft voor tientallen jaren liggen en het is van groot belang zorgvuldige keuzes te maken die later niet betreurd worden omdat de ruimtelijke impact zoveel afbreuk doet aan de kwaliteit van de leefomgeving langs de NRU.


Aantal onderdoorgangen

DROOM heeft altijd gepleit voor onderdoorgangen van alle drie verkeerspleinen. Dit is de minimale uitvoeringsvariant omdat alleen dan op termijn het gehele traject verdiept (en mogelijk ondertunneld) aangelegd zou kunnen worden. Deze ‘wensvariant’ scoorde in het keuzedocument voorkeursvariant als beste, waarbij het budget ontoereikend was. Gaandeweg is de ambitie voor drie onderdoorgangen omarmd door het nieuwe college van de gemeente en van de provincie.

In de voortgangsrapportage visualiseert de afbeelding met beheersaspecten dat een tweede onderdoorgang niet haalbaar is en dat er ook risico’s zijn voor de uitvoering van een variant met één variant. DROOM vindt dit erg zorgwekkend als dat het resultaat is van meer dan 10 jaar onderzoeken, ontwerpen, afstemmen en adviseren met participatie van bewoners. Vanaf het begin was het duidelijk dat er te weinig budget is voor een goede inpassing.


Doelstelling leefbaarheid glijdt steeds verder weg

In 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het keuzedocument, met daarin de doelstelling: “De NRU is een barrière tussen Overvecht en het Noorderpark en heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de omgeving. Doel is om de doorstroming te verbeteren door het Robert Kochplein, het Henri Dunantplein en het Gandhiplein ongelijkvloers te maken. Daarbij moet de inpassing en vormgeving van de weg zodanig zijn dat deze bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheids- en gezondheidssituatie en dat de barrièrewerking verminderd wordt.”

In de voortgangsrapportage is verder te lezen: “Het hoofddoel van het project Vernieuwing NRU is: Het verbeteren van de doorstroming op de NRU op een verkeersveilige wijze en het zoveel mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in Overvecht,”

De verbetering van de leefbaarheid voor Overvecht is afgezwakt. De invloed van de weg op de omgeving wordt hierdoor van ondergeschikt belang. Daarnaast staat in het voortgangsrapport dat als beheersmaatregel voor de kosten aanpassingen in de scope worden overwogen. In het algemeen betekent dit dat wordt getornd aan de doelstellingen en/of de uitgangspunten.


Geld versus kwaliteit

De leefbaarheid voor Overvecht zou moeten verbeteren. Er is een druk om door middel van ‘slim ontwerpen’ kosten te besparen. Dit is niet realistisch omdat er nog een onzekerheidsmarge is. Ook is het aanbod in de markt op dit moment niet erg ruim. Er is een groot risico dat omwille van binnen budget blijven steeds meer concessies worden gedaan aan de kwaliteit en dus aan de leefbaarheid. Er is al een glijdende schaal in de formulering en ook in de maatregelen zoals blijkt uit het volgende.

DROOM constateert vanuit de adviesgroep dat vanwege nieuwere geluidsberekeningen de geluidsschermen toch hoger moeten worden, op delen van het traject wel tot 3,5 m hoog. In het hoofdrapport Ontwerp Bestemmingsplan was sprake van 1,2 m. En dan zijn er nog steeds woningen die een hogere geluidsbelasting krijgen. Er zijn ook veiligheidskwesties bij de gelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer bij het Gandhiplein en Henri Dunantplein.

De vraag rijst dan: Wat blijft er nog over van het verbeteren van de leefbaarheid voor Overvecht?

Het budget is vanaf het begin te krap geweest. Door stikstofproblematiek, PFAS, vertraging en stijgende bouwkosten is een opwaardering NRU niet meer uitvoerbaar vanuit de doelen en uitgangspunten. Het Rijk dient hierin haar aandeel ter nemen en te zorgen voor extra budget. Ook mag het College van B&W niet alleen oog hebben voor de ontwikkelingen in het centrum (waar veel geld naar toe gaat) en mag de ogen niet sluiten voor de omgeving van de NRU. Er is nooit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt. Nu de kosten zo onder druk komen te staan is zo’n MKBA essentieel om ook inzicht te krijgen in de niet-financiële kosten en baten. Verder uitstel en dan de opwaardering van de NRU ineens goed uitvoeren met voldoende budget wordt dan mogelijk een optie.


Visualisaties ondermaats

Voor een goed inzicht in de impact op de omgeving en de beleving van de oversteken zijn goede visualisaties nodig. De beschikbare visualisaties zijn ondermaats en geven geen inzicht in de beleving van de omgeving. Er zijn digitale mogelijkheden om met virtual reality filmpjes als het ware met bijvoorbeeld de fiets langs, over of onder de NRU te gaan. In acht nemend de totale kosten is een investering voor de virtual reality filmpjes niet alleen ‘peanuts’ maar ook essentieel voor de besluitvorming voor een project dat 40-50 jaar het landschap aan de noordkant van de stad gaat bepalen.


Vertraging en bomenkap

Voorkomen moet worden dat vooruitlopend op een besluit bomen worden gekapt. Het is aan te bevelen dat door de vertraging in het project ook de bomenkap wordt opgeschoven. De bomenkap mag pas plaatsvinden nadat een definitief positief besluit genomen is over het ontwerp bestemmingsplan NRU. Hiermee wordt voorkomen dat er een kaalslag komt gedurende een onnodig lange periode voorafgaand aan uitvoering.


Ontwerp bestemmingsplan en de aanpassingen

In de voortgangsrapportage is aangegeven dat wordt overwogen om het Voorlopig Ontwerp (VO) vooruitlopend of tegelijk met het bestemmingsplan aan u voor te leggen.

Inmiddels zijn er substantiële aanpassingen gedaan in het ontwerp die ook gevolgen hebben voor het bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage tot eind februari 2019. De verwachting is dat een besluit over het bestemmingsplan met 1,5 jaar wordt vertraagd. Er zijn nu al substantiële wijzigingen in het ontwerp waar bewoners en belanghebbenden nog geen zienswijze over hebben kunnen indienen. En mogelijk volgen er nog meer wijzigingen.

Het zou onbehoorlijk bestuur zijn als de raad zou instemmen met plan waarbij ambities en uitgangspunten gaandeweg steeds verder op de achtergrond raken. Onbehoorlijk bestuur zou ook een besluit zijn op een bestemmingsplan met essentiële onderdelen waar bewoners en belanghebbenden niet de mogelijkheid hebben gehad om zich over uit te spreken. Het gaat daarbij niet om de details, maar om onderdelen die een aanzienlijke impact hebben op de beleving van de omgeving en de verbindingen langs, over en onder de NRU. Het is daarom noodzakelijk dat er straks (circa 2 jaar na inzage ontwerp bestemmingsplan) het bestemmingsplan opnieuw ter inzage wordt gelegd.

Project dashboard

Vierde bestuurlijke voortgangsrapportage

24 maart 2020

U heeft uit de media kunnen vernemen dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opnieuw vertraagt. Zie het AD, RTV Utrecht en DUIC. De berichten zijn gebaseerd op de voortgangsrapportage die op 12 maart naar de gemeenteraad is gestuurd. Meer...

NRU duurt langer en kost meer

Het project is vertraagd door de stikstofproblematiek. Inmiddels wordt rekening gehouden met een vertraging van 1,5 jaar. Door de vertraging en kostenstijging gaat de NRU ook meer geld kosten. Vooralsnog moeten de kosten voor het oplossen van de stikstofuitstoot van de NRU ook uit het NRU-budget komen. De provincie krijgt geld voor de opkoop van veehouderijen maar het is nog niet duidelijk wat de randvoorwaarden zijn en of dit soelaas biedt voor de NRU.


Geen onderdoorgangen meer?

In het vierde bestuurlijke voortgangsrapport is een overzicht gegeven van de beheersaspecten. De variant met één onderdoorgang van de pleinen is van groen naar oranje gegaan. Een tweede onderdoorgang dreigt niet door te gaan.


Uitkomsten informatiebijeenkomst

In de bijeenkomst van DROOM op 10 maart heeft de kerngroep informatie gedeeld over de wijzigingen in het ontwerp. En er is in detail gekeken naar de fietsroutes en voetpaden langs, over en onder de NRU. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn:

  • De PAS (Programma Aanpak Stikstof) was een Rijksbeleid voor natuur die niet meer toegepast mag worden. Daar mag de NRU geen financieel nadeel van ondervinden. Het Rijk moet de oplossing, bijvoorbeeld een uitkoop van veeboeren bekostigen en het mag niet ten laste komen van het toch al te krappe NRU budget. Er moet helderheid komen over de financiële compensatie vanuit het Rijk en/of de Provincie nu de PAS niet meer toegepast mag worden.- Er is in 2019 aangegeven om diverse onderwerpen nog uit te werken en we willen de status daarvan weten. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds geen plan voor de tijdelijke bereikbaarheid. Er is één bijeenkomst geweest met bewoners van de Gageldijk. Omdat de tijdelijke wegen langs de NRU tijdens de bouw ruimte vragen heeft dit gevolgen voor het groen.
  • Het ontwerp van de NRU is op onderdelen aangepast en op sommige punten moeten de geluidsschermen hoger worden dan eerder is berekend.
  • Het is noodzakelijk dat er nu goede visualisaties (dynamisch in 3D) komen. Hoe gaat een onderdoorgang eruitzien en hoe een flyover. Straks gaat de raad een beslissing nemen en zij moeten dan een goed beeld hebben van de toekomstige situatie. We blijven pleiten voor drie onderdoorgangen.
  • De fietsoversteken tussen de wijk en het Noorderpark v.v. bij het Gandhiplein en Henri Dunantplein moeten gehandhaafd blijven. Het moeten veilige oversteken worden, eventueel (desnoods) met een verkeerslicht.


Tijdens de bijeenkomst zijn ideeën en alternatieven verzameld voor een verbetering van de fietsroutes en soorten fietspaden. In het algemeen is er te weinig aandacht voor de voetpaden. De uitkomsten gaat de kerngroep voorleggen aan de projectgroep.


Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage tot eind februari 2019. De verwachting is dat door de stikstofproblematiek een besluit over het bestemmingsplan met 1,5 jaar wordt vertraagd. Er zijn nu al wijzigingen in het ontwerp waar bewoners nog geen zienswijze over hebben kunnen indienen. En mogelijk volgen er nog meer wijzigingen. De kerngroep pleit ervoor om straks een zienswijze te kunnen indienen op de aanpassingen. Daarnaast mogen er vooruitlopend op een besluit nog geen bomen worden gekapt.

Zie onze laatste nieuwsbrief voor meer informatie

Stikstof kringloop

Geen onderdoorgangen meer door stikstof en PFAS

19 februari 2020

Het project is vertraagd door de stikstofproblematiek. In de raadsbrief over Aanpak Stikstofdepositie is te lezen dat het bestemmingsplan met minimaal één jaar en mogelijk meer wordt vertraagd als er een ADC-toets nodig is. In het oorspronkelijk plan zou er voor de zomer van 2020 een besluit over het bestemmingsplan worden genomen. Zie ook: Ook vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht loopt vertraging op door stikstofcrisis. Meer...


Voortgang

Het projectteam is in overleg met boeren vlak bij de Oostelijke Vechtplassen voor het oplossen van de milieuproblemen. Als deze boeren willen stoppen, zou dit voldoende ruimte geven binnen de stikstofdepositie. Van de stikstofruimte die vrijkomt, mag dan 70% worden gereserveerd en benut voor de NRU. De overige 30% komt ten bate van de natuur. De kosten voor het uitkopen van boeren komen ten laste van het NRU budget. Dat budget komt verder onder druk te staan. Het projectteam werkt aan een nieuwe kostenraming en er is geen zicht op extra geld. Daarom wordt het Gandhiplein alleen nog uitgewerkt in de variant met een fly-over. Naar verwachting zal uiterlijk in maart een brief en voortgangsrapportage naar de raad worden gestuurd. In een Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten naar de raad is de NRU aangemerkt als een risicovol project. Er zal kritisch worden gekeken naar de kosten in de voortgangsrapportage NRU. Zie ook: Meer inzicht in risicovolle projecten van gemeente Utrecht als Uithoflijn of wal- en kluismuren.

Er is een audit naar verkeersveiligheid uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. De uitkomsten hebben consequenties voor het ontwerp en er zijn enkele aanpassingen nodig voor de aansluiting met de Gageldijk. De gelijkvloerse kruisingen van de fiets- en voetpaden bij de pleinen in het huidig ontwerp zijn volgens de experts niet veilig. Het is de vraag of er aanpassingen mogelijk zijn zodat ze wel veilig worden.

De fietspaden langs de NRU worden verder uitgewerkt. Welk type tweewielers (fiets, e-bike, speedpedelec, snorfiets, e-snotfiets, bromfiets of scootmobiel) mogen waar komen en wat betekent dit voor de bebording? Het is een lastige puzzel omdat er drie categorieën (brom)fietspaden mogelijk zijn.


Infomatie bijeenkomst

DROOM nodigt u uit voor een informatie bijeenkomst op

Datum: 10 maart

Tijd: 20 – 21:30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats: Buurtcentrum De Boog, Gambiadreef 60

Agenda

1. Welkom en Introductie

2. Informatief:

Terugblik: wat gebeurde er na de inspraakperiode Bestemmingsplan?

Actueel: waar staat het project nu?

Inhoudelijk: ontwikkelingen in de planstudie en wijzigingen in ontwerp

3. Raadplegend:

Uw mening over de fietsroutes langs/boven/onder de NRU

4. Afsluiting