DROOM - De Randweg Overvecht Op Maat

Over DROOM

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een groep actieve bewoners die zich inzet voor een goede inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef. Deze wegen lopen langs de wijk Overvecht in Utrecht Noord. Aan de andere kant ligt het recreatiegebied Noorderpark. Contact: droomutrecht@gmail.com. Meer...

De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is een knelpunt voor het verkeer en leefbaarheid aan de noordkant van Utrecht. Daarom maakt de gemeente plannen gemaakt om de NRU op te waarderen. Behalve voor het verkeer heeft dit ook gevolgen voor de bewoners van Overvecht en andere gebieden langs het traject. Bewoners hebben daarom allerlei vragen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer dat in en uit de wijk gaat en voor de toegankelijkheid van het Noorderpark voor fietsers en voetgangers? En voor de kwaliteit van de lucht en voor geluidsoverlast? DROOM behartigt deze belangen voor iedereen langs de NRU.

Volledige tekst

Stuur een e-mail naar droomutrecht@gmail.com om je aan te melden voor onze nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Laatste nieuws

Een stil jaar

23 december 2022

Afgelopen jaar is het stil geweest rond de NRU. We verwachten in 2023 meer ontwikkelingen. Spoor 1 en spoor 2 voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) staan 'in de wacht'. Ondertussen is de de toplaag van het asfalt aan vervanging toe is. Het goede nieuws is dat het geld voor de NRU gerserveerd blijft. In januari is er een gesprek gepland van de adviesgroep met de wethouder Lot van Hooijdonk. Na het overleg met de wethouder zal naar verwachting duidelijk worden welke rol de adviesgroep in 2023 heeft voor de aanvullende maatregelen van het onderhoud van de NRU. meer...

Geld blijft gereserveerd voor de NRU

Voor de opwaardering van de NRU hebben het Rijk, de Provincie en de Gemeente geld beschikbaar gesteld. Onder andere door de stikstofcrisis zijn de plannen voor de NRU stopgezet. Het was de vraag wat alle partijen van plan waren met de gereserveerde gelden. In het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) is besloten het geld voor de NRU vast te houden. Bij het BO MIRT van 2023 gaan ze besluiten over het vervolg van het project op basis van inzichten over de ontwikkeling van Overvecht en de Ring Utrecht. In de raadsbrief kunt u lezen wat het BO MIRT heeft opgeleverd voor Utrecht. Daarin staat ook een alinea over de NRU.

Het is goed dat het geld voor de NRU gereserveerd blijft. Het zal echter onvoldoende zijn om écht goede aanpassingen uit te voeren. De plannen zijn namelijk (naast de stikstofproblematiek) ook stopgezet omdat er onvoldoende geld was om de plannen volgens het (uitgeklede) voorkeursontwerp uit te voeren. Inmiddels zijn de bouwkosten enorm gestegen en is er nog minder mogelijk voor het beschikbare geld.

De gemeente werkt op dit moment niet meer aan de plannen voor de NRU op lange termijn. Er wordt nu onderzocht wat gedaan kan worden op korte termijn. Het asfalt moet worden vervangen en dat biedt kansen.

Onderhoud voor de NRU

Het asfalt van de NRU is aan vervanging toe. Dat is meteen een moment om te kijken welke aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren. En wat kan gedaan worden om de oversteekbaarheid tussen de wijk en het Noorderpark te verbeteren?

De adviesgroep NRU, bestaande uit actieve bewoners die al jaren zijn betrokken bij de plannen voor de NRU, is begin dit jaar in twee sessies geïnformeerd over de aanvullende maatregelen die meegenomen kunnen worden bij het onderhoud. De projectgroep had al een selectie gemaakt maar de adviesgroep was niet betrokken bij de voorgestelde keuzes. Er bleef een verschil van inzicht over de aanpak en er was te weinig ruimte om ideeën en suggesties in te brengen. De adviesgroep kon zich niet vinden in het opgeleverde rapport.

Daarnaast wilde de adviesgroep niet weer veel werk stoppen in een traject waarvoor vervolgens later blijkt dat er te weinig geld is voor de uitvoering. De adviesgroep heeft in een brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd meer duidelijkheid te geven over het budget dat beschikbaar is voor aanvullende maatregelen.

Door ziekte van de projectleider is het traject na de zomer stil komen te liggen. Met een nieuwe projectleider is er overeenstemming dat het rapport niet goed genoeg is om besluiten te nemen. Het is de verwachting dat de uitvoering van het onderhoud nog niet zal plaatsvinden in 2023. In een constructieve sfeer is gesproken over het vervolg. In januari 2023 heeft de adviesgroep een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk. De adviesgroep heeft veel vragen voor de wethouder, zoals o.a.:

 • Welke strategie/aanpak voor de NRU heeft de wethouder voor ogen voor de korte en lange termijn aanpassing van de NRU?

 • In het coalitieakkoord staat: "Onderhoud is inmiddels hoognodig. Dat voeren we de komende jaren uit en we zetten daarbij zo veel mogelijk stappen naar de gewenste eindsituatie, zoals met geluidsmaatregelen of een lagere maximumsnelheid. We willen in alle gevallen voorkomen dat het doorgaande verkeer toeneemt." Wat betekent een lagere maximumsnelheid (van 50 km) voor de aanpassingen op korte en lange termijn voor de NRU?

 • Welke maatregelen heeft de wethouder voor ogen om het verkeer niet te laten groeien op de NRU of te verminderen (zoals is aangegeven in spoor 2)?

 • Welke financiële middelen zijn er voor het onderhoud en de aanvullende maatregelen?

 • Hoe ziet de wethouder dat de plannen NRU en het mobiliteitsplan voor Overvecht op elkaar afgestemd kunnen worden? Dat mobiliteitsplan (als onderdeel van de omgevingsvisie Overvecht) wordt ook in 2023 uitgewerkt.

2023

Na het overleg met wethouder Lot van Hooijdonk zal naar verwachting duidelijk worden welke rol de adviesgroep in 2023 heeft voor de aanvullende maatregelen van het onderhoud van de NRU. In het BO MIRT van 2023 wordt door het Rijk opnieuw gekeken naar het vervolg van de NRU. Wat zijn de ontwikkelingen van Overvecht en de Ring Utrecht en wat betekent dat voor het gereserveerde geld?

Afgelopen jaar is het stil geweest rond de NRU. We verwachten in 2023 meer ontwikkelingen en houden u op de hoogte.

Mobiliteitsplan Overvecht

28 maart 2022

Afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan een Omgevingsprogramma en zijn er inspraakmogelijkheden geweest. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat het programma nog niet compleet is en er eerst, conform de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 en het Mobiliteitsplan 2040 a) een raamwerk moet komen voor de openbare ruimte, groen en verdichting, en b) een mobiliteitsplan voor Overvecht. Vanuit bewoners is hiervoor gepleit omdat er veel weerstand is om woningen te bouwen in het groen. Zolang er nog geen raamwerk is en het mobiliteitsplan ontbreekt kan de gemeente niet zomaar ruimte vrijgeven voor bouwen. In deze raadsbrief is meer te lezen over de stand van zaken van het Omgevingsprogramma en de verlenging van de haalbaarheidsonderzoeken voor verdichting (lees bouwen) in Overvecht-Noord. meer...

Ook de NRU

Voor NRU geïnteresseerden is het relevant dat het mobiliteitsplan ook de NRU omvat en de verbindingen voor langzaam verkeer. Hoe gaat bijvoorbeeld een snelfietsroute vanuit Utrecht naar Hilversum (via het Robert Kochplein) lopen?

Oproep

Als u actief wilt betrokken worden bij het mobiliteitsplan voor Overvecht, reageer dan via droomutrecht@gmail.com.

Onderhoud NRU 2023

28 maart 2023

De toplaag van het asfalt op de NRU is aan vervanging toe en dit wordt gefaseerd aangepakt. De gemeente gaat in 2022 de voorbereidingen treffen voor dit noodzakelijke onderhoud in 2023. Er moeten dan ook keuzes gemaakt worden over de maximumsnelheid en het type geluid reducerend asfalt. De gemeente gaat nu al verkennen welke maatregelen uit het eindrapport ‘Quick scan verbetermaatregelen NRU’ meegenomen kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren. Denk daarbij aan geluidsschermen, verbeteren van de oversteekbaarheid en doorstroming. meer...

Tijd voor maatregelen

De adviesgroep NRU (van bewoners) heeft in het advies over de NRU aangegeven dat de studie al zo lang duurt en dat het tijd wordt dat er maatregelen worden getroffen om de leefbaarheid te verbeteren. De gemeente heeft dit ter harte genomen en wil het onderhoud combineren met het treffen van maatregelen. De gemeente wil – eveneens op advies van de adviesgroep – dat de maatregelen een toekomstige aanpassing niet onmogelijk maken. In het advies heeft de adviesgroep NRU suggesties gegeven voor verbetering van de leefbaarheid.

De stand van zaken NRU is in een raadsbrief gecommuniceerd naar de gemeenteraad.

De kerngroep DROOM, tevens lid van de adviesgroep, pleit ervoor om de resultaten van het onderzoek en de voorstellen van de maatregelen ook te bespreken met de omwonenden.

Oproep

Als u actief betrokken wilt worden bij de plannen voor de aanpassingen die tegelijk met het onderhoud van de NRU uitgevoerd kunnen worden, reageer dan via droomutrecht@gmail.com op deze nieuwsbrief.

Spoor 1 en spoor 2 NRU 'in de wacht'

28 maart 2022

Het kabinet heeft afgesproken dat er een vorm van prijsbeleid zal worden ingevoerd in 2030 en de regio Utrecht zal een verkenning uitvoeren naar alternatieven voor de verbreding van de A27. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de NRU. Eerst moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van die afspraken uit het regeerakkoord en daarna kan de planvorming voor de NRU worden voortgezet. In het najaar van 2022 volgt er een gesprek tussen de gemeente en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Utrecht. Dan bepalen ze of, en zo ja, in welke vorm er verder wordt gegaan met spoor 1 en 2 van de NRU. Met de provincie Utrecht en het Rijk is afgesproken om de budgetten die gereserveerd zijn voor de NRU beschikbaar te houden voor het project.

Eindrapport spoor 2 en de "quick wins"

3 januari 2022

Het onderzoeksrapport spoor 2 van de studie naar de varianten voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is vrijgegeven. Daarnaast heeft de gemeente een vervolgonderzoek quick scan uitgevoerd waarin maatregelen zijn beschreven die op kortere termijn genomen kunnen worden.

In de raadsbrief bij het eindrapport staan de volgende conclusies:

 • Conclusie 1: met alleen een reconstructie van de weg kunnen we de beoogde bereikbaarheid niet realiseren; we zullen in alle gevallen moeten sturen op vermindering van de hoeveelheid verkeer.

 • Conclusie 2: er zijn verschillende varianten mogelijk als alternatief voor het Voorlopig Ontwerp spoor 1 die binnen het beschikbare budget te realiseren zijn.

meer...

Met andere woorden

Er is geen enkele variant die de NRU filevrij zal maken. Welke aanpassing ook wordt gedaan. Daarnaast zal het aantal voertuigen in de spits omlaag moeten. Er zijn wel mogelijkheden om binnen het budget verbeteringen aan te brengen.

Het doel is om de bereikbaarheid, leefbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren. Al tien jaar zitten bewoners in een adviesgroep en kijken mee, reageren en doen voorstellen. De adviesgroep kon voor de tweede keer een officieel advies uitbrengen naar het college van Burgemeester en Wethouders. In dit advies is aangegeven dat de NRU-studie nu al zo lang duurt en het ondertussen niet beter wordt voor de leefbaarheid. De hoofdlijn van het advies is:

 • Laat spoor 1 met drie onderdoorgangen (de ambitie voor de NRU uit 2014) niet los voordat er een echt goed alternatief ligt. Maak dus nu niet overhaast een keuze voor een alternatief;

 • Maak nu wel werk van de vraagbeïnvloedingsopgave (= verminderen van het verkeersaanbod);

 • Ga aan de slag met quick wins om de overlast voor Overvecht op de korte termijn te verminderen.

In lijn met het advies heeft de gemeente een aanvullend onderzoek gedaan. In die quick scan is gekeken wat er op kortere termijn mogelijk is en waar de gemeente zelf een besluit over kan nemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Stiller asfalt;

 • Plaatsen van geluidswering langs de weg;

 • Een herprofilering van de weg met een lagere maximumsnelheid (50 km/uur);

 • Ongelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers);

 • Een aparte (verkeerslichtvrije) doorgaande rijstrook bij de verkeerspleinen (waar mogelijk);

 • Het ombouwen van het Henri Dunantplein tot een regulier verkeerslichtkruispunt;

 • Het toepassen van dynamisch verkeersmanagement (regulering/dosering verkeer).

Budget

De NRU opwaardering zou worden bekostigd door het Rijk, provincie en gemeente. Het is niet duidelijk of het Rijk het toegezegde bedrag zal vrijgeven voor andere oplossingen dan onderzocht is in spoor 1 (waarin is uitgegaan van drie ongelijkvloerse kruisingen). De nieuwe minister zal hierover een besluit nemen. Inmiddels is al ruim 17 miljoen besteed aan de planstudie. De kosten worden deels door de provincie en deels door de gemeente betaald. Het is dus de vraag met welk budget verder gegaan kan worden.

Gageldijk wel al aanpassen

De gemeenteraad heeft een motie Motie 187 Fiets ‘m erlangs aangenomen, waarin de gemeente de opdracht heeft gekregen om de Gageldijk te verbeteren en er een fietsstraat van te maken. Er is gevraagd dit direct na de aanpassing van de NRU uit te voeren. Omdat die aanpassing langer op zich laat wachten en omdat de Gageldijk aan onderhoud toe is, wordt het deel van de Gageldijk tussen het Fort de Gagel en de St. Anthoniedijk op kortere termijn aangepast. In de motie wordt ook gevraagd naar goede aansluitingen op het fietsnetwerk. In het (concept) omgevings-programma voor Overvecht staat dat in 2022 een mobiliteitsplan uitgewerkt moet worden. Het fietsnetwerk zal daar ook onderdeel van uitmaken.

Komende maanden

De nieuwe minister van Verkeer zal een besluit nemen over het vervolg van de NRU. De minister bepaalt of het geld dat gereserveerd staat voor de NRU wordt vrijgegeven voor spoor 2. De NRU zal op de agenda komen van de commissievergadering Stad en Ruimte en mogelijk willen de raadsleden ook de mening van bewoners horen in een raadsinformatiebijeenkomst.

Links naar de documenten

We wensen u een voorspoedig en gezond 2022!

Komende maanden op spoor 2

23 november 2021

In dit artikel vind u informatie over de informatiebijeenkomst van DROOM op 30 september, de stand van zaken over spoor 2 van de studie naar de opwaardering van de Noordelijke randweg Utrecht (NRU) en wat er de komende maanden gaat gebeuren. Meer...

Informatiebijeenkomst DROOM op 30 september

De kerngroep DROOM heeft verduidelijkt wat de effecten op files zijn bij de verschillende varianten die de gemeente heeft verkend. Daaruit blijkt dat de aansluiting van de NRU op de A27 een knelpunt blijft. Dit blijkt ook het geval bij de eerder voorgestelde variant uit spoor 1 (met de ongelijkvloerse kruisingen op de pleinen). In alle varianten is het noodzakelijk om 10% reductie van het autoverkeer in 2030 (t.o.v. de prognose in 2015) te realiseren. Pas dan is een NRU aanpassing zinvol. Maar na 2030 zullen er nieuwe maatregelen nodig zijn om het verkeer niet weer vast te laten lopen. Het is goed dat we nu dit inzicht hebben, maar roept ook de vraag op wat nu te doen met de NRU. Hebben we als wijkbewoners wel baat bij een weg die na een aanpassing nog steeds overlast geeft?

Het de deelnemers in de bijeenkomst hebben we besproken wat het advies zou moeten zijn naar het college van B&W. De uitkomst was: begin met de maatregelen die direct al effect hebben voor een betere leefbaarheid langs de NRU en niet verhinderen om de weg later te verbeteren met een goede inpassing. Het onderzoek naar de opwaardering van de NRU duurt al zo lang en er zijn nog veel onzekerheden. Gaat de verbreding A27 straks wel door, waar komt het geld vandaan om het gedrag te beïnvloeden om die 10% autoreductie te realiseren, is het wel realistisch en haalbaar, gaat iedere partij nog steeds meebetalen, stikstof, corona-effecten, etc. etc.? En is 10% autoreductie wel genoeg? De kerngroep DROOM heeft de uitkomsten van de bijeenkomst meegenomen naar de adviesgroep NRU.

NRU spoor 2: stand van zaken en wat gebeurt er komende maanden

Op basis van een eerste (nog onvolledig) concept rapport heeft de adviesgroep NRU een eerste advies gegeven zodat wethouder Lot van Hooijdonk dit alvast kon meenemen in haar gesprek met het Rijk en de Provincie. Die partijen dragen ook financieel bij aan het project en hebben belangen. In dit eerste advies is aangegeven nog geen beslissing te nemen omdat er teveel onzekerheden zijn om nu al besluiten te nemen. De 10% autoreductie is bijvoorbeeld alleen te realiseren door beprijzing en daarvoor ontbreken nog de wettelijke kaders. De uitkomst van dat gesprek was dat het Rijk wil wachten en het besluit over de NRU overlaat aan het nieuw kabinet. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is ook het Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Dan debatteert de Tweede Kamer over de verschillende ruimtelijke programma’s en wordt het geld verdeeld over alle infrastructurele projecten van Nederland.

Eind oktober heeft de adviesgroep NRU het definitieve onderzoeksrapport spoor 2 ontvangen en is het definitieve advies voor het college van B&W opgesteld. In dat advies is aangegeven dat de varianten al snel als ‘kansrijk’ worden gezien, er geen inzicht is gegeven in het beoordelingskader, dit onvolledig is en de onderbouwing op veel aspecten ontbreekt. Begin november heeft een delegatie van de adviesgroep een gesprek gehad met Lot van Hooijdonk over het advies. Daarin waren ook twee personen van de kerngroep DROOM vertegenwoordigd.

Het uitgangspunt in spoor 2 is dat er 10% autoreductie is in de spits. Dat geldt voor alle varianten. Dit vraagt om een omslag in het denken over mobiliteit. Eerder is in spoor 1 nog uitgegaan van een robuuste Ring Utrecht, waarbij mogelijk 90.000 voertuigen per etmaal op delen van de NRU zouden gaan in 2030. Nu blijkt dat een aanpassing van de NRU alleen zinvol is als er juist minder verkeer in de spits langs de wijk gaat in 2030 dan was berekend. Het is nog onduidelijk of het Rijk meegaat in die omslag in het denken over mobiliteit en dan nog wel wil meebetalen aan de NRU. Het is bekend dat het ministerie I&W veel geld nodig heeft voor het onderhoud van bruggen en viaducten.

De adviesgroep NRU vindt een capaciteitsvergroting van de NRU niet in het belang van de wijk. Zij blijft bij het standpunt dat een aanpassing ook een verbetering voor de wijk moet worden. De planstudie duurt al tien jaar en begin nu snel met "quick wins" die op korte termijn bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Dat gaat over het verminderen van de overlast van verkeersgeluid, een betere luchtkwaliteit en het verbeteren van de oversteekbaarheid van de NRU. Die “no-regret” maatregelen kunnen sneller uitgevoerd worden, kosten minder geld en staan een verbetering van de NRU op langere termijn niet in de weg.

Komende maanden

Naar verwachting zal het eindrapport NRU spoor 2 met het advies van de adviesgroep NRU eind van het jaar naar de raad worden gestuurd, zodat zij er een besluit over kunnen nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dan wordt duidelijk hoe de gemeente verder wil gaan met de NRU. Op dat moment kunnen wij u de informatie sturen en kunnen we als DROOM aanvullend onze reactie geven aan de raadsleden. We houden u op de hoogte.

Spoor 2 onderweg en werelderfgoed

31 juli 2021

De gemeenteraad heeft in de commissievergadering Stad en Ruimte van 27 mei 2021 een debat gevoerd over de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De brief van DROOM die wij naar de raadsleden hebben gestuurd is door verschillende politieke partijen ter sprake gebracht. De raadsleden willen ook de antwoorden weten op de brief die de kerngroep DROOM naar de projectgroep NRU heeft gestuurd. Hier is de reactie te vinden op die brief van de kerngroep die meer in detail ingaat op onderwerpen die in de adviesgroep zijn behandeld. Als u geïnteresseerd bent in het debat: Hier vindt u (in de lijst) de links naar vergaderingen van de commissie. Meer...

Vervolg NRU: spoor 2 ziet er heel anders uit

In spoor 2 wordt opnieuw gekeken naar kansrijke oplossingen voor de NRU. Voor elk plein worden verschillende ontwerpen gemaakt die goedkoper zijn. Bijvoorbeeld door alleen het doorgaande verkeer met 2 x 1 rijstrook ongelijkvloers (met een onderdoorgang of een viaduct) af te wikkelen. Ook wordt de aansluiting van de Moldaudreef op de NRU opnieuw bekeken. Als er toch nog files dreigen te ontstaan, zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit is bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding waarbij verkeersdeelnemers met het openbaar vervoer (OV) gaan reizen, de fiets pakken of op een ander moment met de auto reizen.

Wij zijn van mening dat er nog veel risico’s zijn omdat veel afhangt van het Rijk en de Provincie. Gaan ze nog wel hun financiële bijdrage leveren die ze eerder hebben toegezegd? En wat blijft er straks over in het budget om het ook leefbaar te maken voor de direct omwonenden van de NRU? De Provincie gaat over het openbaar vervoer (OV). Gaan zij voldoende investeren zodat het OV een goed alternatief is voor de auto? Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen gemeente en de Provincie.

Beoordelingskader

Wij hebben in de adviesgroep gepleit voor een beter beoordelingskader voor spoor 2. Als de verschillende ontwerpen (varianten) worden beoordeeld, moet niet alleen gekeken worden naar de effecten op het autoverkeer. Ook de kwaliteit van inpassing, de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer, de veiligheid voor die oversteken en de effecten op de leefbaarheid (luchtkwaliteit en verkeersgeluid) moeten meewegen in de beoordeling.

Wij vinden het ook belangrijk dat spoor 2 niet de mogelijkheid blokkeert om op termijn spoor 1 met drie verdiepte onderdoorgangen bij de pleinen uit te voeren. Als er bijvoorbeeld één fly-over komt, is dat niet meer mogelijk. Elders worden wegen verdiept aangelegd en ook in een tunnel om de leefbaarheid voor de omgeving te verbeteren. Het is onbegrijpelijk dat dit niet kan voor de NRU. En als er nu een tussenoplossing komt, mag het niet de beste oplossing op termijn in de weg staan.

Relatie met de A27

De gemeente gaat er in deze planstudie nog steeds van uit dat de A27 wordt aangepast, omdat dit is vastgelegd. Er wordt niet geanticipeerd op een eventueel andere uitkomst.

Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en planning

In november of december is het Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dan debatteert de Tweede kamer over de verschillende ruimtelijke programma’s en wordt het geld verdeeld. Hierin wordt spoor 2 besproken en wordt ook duidelijk hoeveel geld naar de NRU gaat. Deze datum bepaalt de tijdsdruk van het onderzoek van spoor 2.

Nieuwe Hollandse Waterlinie is werelderfgoed geworden

De NRU loopt langs twee forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort de Gagel bij het Gandhiplein en Fort Blauwkapel bij het Robert Kochplein. Ook de Gageldijk en de Klopdijk maken deel uit van de verdedigingsstructuur. De gemeente heeft als eigenaar van deze objecten de verplichting goed voor dit erfgoed te zorgen. Dit is een extra argument voor een goede inpassing van de NRU. Wij zijn van mening dat fly-overs (viaducten) het gebied aantasten en niet passen dicht bij het werelderfgoed.

Invloed van DROOM

De kerngroepleden DROOM zitten in de adviesgroep NRU. De adviesgroep bestaat uit bewoners en enkele ondernemers die de plannen kritisch volgen. Zo vraagt de adviesgroep aan de projectgroep en ontwerpers te verduidelijken waarom een ontwerp een goede oplossing zou zijn en wijst op aandachtspunten. Dit najaar gaat de adviesgroep haar advies geven over de resultaten van de eerste onderzoeken voor spoor 2.

Zoals in het verleden wil de kerngroep DROOM de gelegenheid krijgen om bewoners te horen over de plannen voordat zij een advies geven. Vanwege corona zijn afgelopen jaar geen bijeenkomsten mogelijk geweest. In het najaar – waarschijnlijk oktober – willen wij weer een bijeenkomst organiseren, zodat we ook uw mening kennen en waar mogelijk meenemen in het advies. Hou alvast rekening met deze planning. Zodra hierover meer bekend is ontvangt u nader bericht.

Het college van burgemeester en wethouders zal de meest kansrijke oplossingen van spoor 2 voorleggen aan de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk of en hoe u individueel kunt reageren op het besluit over de meest kansrijke oplossingen.

Hoe nu verder met de NRU?

18 juni 2021

Hoe moet het verder met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)? De verschillende plannen die er geweest zijn om deze – voor Overvecht van groot belang – weg op te waarderen blijken niet haalbaar. Er wordt nu gezocht naar creatieve oplossingen. Wat vinden de bewoners? Op woensdag 30 juni om 20:00 uur organiseert het wijkplatform een digitale dialoogbijeenkomst over o.a. de NRU. Meer...

De projectleider van de gemeente geeft dan een toelichting op de stand van zaken en Royal HaskoningDHV geeft een presentatie over de mogelijke oplossingen voor de NRU. Hoe kunnen het Gandhiplein, Henri Dunantplein en Robert Kochplein eruitzien en wat betekenen die oplossingen voor de leefbaarheid van Overvecht?

Het tweede onderwerp deze avond is het Plan Einsteinkwartier dat het Wijkplatform en het Bewoners Platform Overvecht hebben gepresenteerd aan de gemeente Utrecht.

Dit concept bevat ideeën voor het vergroten van de wijkeconomie, de toegankelijkheid via de NRU, de leefbaarheid van de wijk met cultuur en andere voorzieningen. Het kan een nieuw centrum gaan vormen voor Overvecht en zelfs voor de stad Utrecht.

Agenda

20.00 Opening

20.05 Toelichting van de stand van zaken van de NRU

door: Adriaan van Doorn

Projectmanager NRU Gemeente Utrecht

20.10 Vragen aan Adriaan van Doorn

20.20 Toelichting onderzoek naar mogelijkheden voor de NRU

door: Gerard Broekstra

Projectmanager Royal Haskoning DHV

20.30 Vragen en discussie

21.00 Presentatie Plan Einsteinkwartier:

- Verband met Mobiliteitsplan 2040, Ruimtelijke Strategie 2040 en NRU

- Bewoners en participatie

- Plan Einsteinkwartier door en voor Overvechters

21.25 Vragen en discussie over Plan Einsteinkwartier

22.00 Sluiting

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst, zie de website van Wijkplatform Overvecht

Bijlagen

Spoor 1 loopt dood en spoor 2 gaat verder

10 mei 2021 (aangevuld op 26 mei 2021)

Er komt geen extra geld voor de NRU om minstens 2 verkeerspleinen te verdiepen. Het plan is in zijn geheel niet meer uitvoerbaar en spoor 1 loopt daarmee dood. De NRU wordt niet opgewaardeerd volgens het bestemmingsplan dat eind 2019 in inspraak is geweest. De procedure van dit bestemmingsplan is stopgezet. Meer...

In het onderzoek voor spoor 2 wordt breder gekeken naar de mogelijkheden voor aanpassingen met veel minder geld. Niet alleen wordt gekeken naar aanpassingen van de NRU, maar ook naar OV-voorzieningen, verkeersmanagement, vraagbeïnvloeding etc.. De kerngroep onderschrijft deze denkrichting die niet alleen uitgaat van meer asfalt en beton maar van een palet aan maatregelen die op diverse vervoersaspecten inspeelt. De eendimensionale benadering van meer asfalt en beton heeft veel impact op de omgeving, is duur en leidt na enige jaren nogmaals tot meer van hetzelfde door het hogere verkeersaanbod. Wij zien dat als een heilloze weg in het waardevolle landschap en met monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (forten) langs de NRU.

Onduidelijk is hoeveel geld de verschillende partijen over hebben voor de plannen van spoor 2. Wel gaat het (nieuwe) projectteam uit van dezelfde ambities. Dat lijkt ons niet mogelijk. Het is niet logisch dat met veel minder geld voor aanpassingen er straks wel veel meer verkeer (zo’n 30.000 - 40.000 extra voertuigen) over de NRU kan rijden en daarbij de overlast tot een minimum wordt beperkt. De kerngroep is van mening dat in ieder geval vastgehouden moet worden aan de doelstelling dat een aanpassing een verbetering wordt voor Overvecht. Ook moet worden vastgehouden aan het eindbeeld dat de NRU uiteindelijk geheel verdiept kan worden. Er mogen geen maatregelen uitgevoerd worden die dat in de weg staan.

De resultaten uit het kentekenonderzoek zijn nog niet bekend. Wel zijn resultaten bekend uit een ander onderzoek waarin de situatie ‘niets doen’ (= autonome situatie) wordt vergeleken met een opgewaardeerde NRU (met drie ongelijkvloerse kruisingen) met de inzet van dynamisch verkeersmanagement. Dynamisch verkeersmanagement bestaat uit geautomatiseerde maatregelen die het verkeer te reguleren om de doorstroming te verbeteren. In eerdere onderzoeken is dynamisch verkeersmanagement niet meegenomen bij de berekeningen. Het resultaat is dat een opgewaardeerde NRU volgens het eerdere plan (met ongelijkvloerse kruisingen op alle pleinen) nog steeds knelpunten heeft met risico op files. Het is daarom logisch om in spoor 2 breder te zoeken naar oplossingen.

Informatie gemeenteraad

Hier vindt u de informatie die de gemeenteraad heeft ontvangen:

In het laatste document staat dat wordt gedacht aan betaald parkeren voor Overvecht. Dit wordt gezien als een maatregel om het gedrag te veranderen: minder vaak de auto gebruiken en vaker de fiets. Volgens de parkeernota zou betaald parkeren alleen toegepast worden in zone A gebieden (in Overvecht is dat rondom het station Overvecht). Het artikel in het AD heeft alleen het onderdeel betaald parkeren uit het document gehaald. De kerngroep is van mening dat het effect hiervan goed onderzocht moet worden. Het mag pas worden ingevoerd als er voldoende draagvlak voor is en na politieke besluitvorming. Hier vindt u meer informatie over de strategie om parkeergeld in te zetten als oplossing voor de groeiende mobiliteit en verstedelijking.

In de Aanpak uitwerking spoor 2 NRU 2021 zijn ook andere mogelijke oplossingen genoemd die verkend gaan worden. De kerngroep leden DROOM hebben aanvullende mogelijkheden genoemd om spoor 2 te verkennen.

De gemeente heeft de website aangepast met informatie over spoor 2: www.utrecht.nl/nru

Berichten in de media

In de media zijn de volgende berichten gepubliceerd over de NRU:

Brief naar de gemeenteraad

Naar aanleiding van de informatie over spoor 2 die naar de gemeenteraad is gegaan en de informatie die wij hebben uit de adviesgroep, hebben wij een brief gestuurd naar de raadsleden om onze overwegingen mee te geven voor de commissievergadering van 27 mei 2021 waar de NRU op de agenda staat.

Commissievergadering 27 mei 2021

U kunt de commissievergadering live volgen, of later via het archief terugkijken. Naar verwachting begint het onderwerp NRU om 10:50 uur en zal dit circa 2 uur duren.

Inspraakreactie DROOM op Mobiliteitsplan 2040

31 januari 2021 (aangevuld op 10 mei 2021)

Tot en met 1 februari 2021 kan er worden gereageerd op het Mobiliteitsplan 2040. De kerngroep van DROOM heeft een inspraakreactie opgesteld en voorafgaand aan het insturen daarvan deze verspreid onder haar achterban (meer dan 200 e-mailadressen) met de vraag in te stemmen met de inhoud van de reactie. De inspraakreactie is daarmee een reactie van een grote groep betrokken bewoners uit Overvecht op het Mobiliteitsplan 2040. Meer...


Het Mobiliteitsplan 2040 is richtinggevend voor mobiliteit en verkeer in de stad Utrecht. De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) als onderdeel van de Ring Utrecht is een belangrijke schakel in de visie dat autoverkeer zo lang mogelijk rond de stad moet rijden, alvorens ‘in te prikken’ naar de wijk van bestemming.

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) volgt al 10 jaar de planstudie NRU en de kerngroep leden maken deel uit van de adviesgroep voor de planstudie. DROOM zet zich in om de bewoners te betrekken bij de planstudie en blijven ervoor pleiten dat de aanpassingen van de NRU ook een verbetering worden voor de leefbaarheid van Overvecht.

Link naar de Inspraakreactie DROOM op Mobiliteitsplan 2040

Aanpassingen, reacties en antwoorden zienswijze

10 mei 2021

Hier vindt u de links naar de aanpassingen en de reacties en antwoorden (voor de reactie op de zienswijze van DROOM is dit nr 95). Inmiddels is ook de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) in inspraak geweest. Het mobiliteitsplan is een afgeleide van de RSU. In deze nieuwsbrief geven we de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van de planstudie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Vervolg NRU: spoor 1 en 2

14 december 2020

Op dit moment worden twee sporen gevolgd. Gemeente, Provincie en Rijk voeren ambtshalve nog gesprekken over de financiën (spoor 1) en tegelijkertijd kijken de drie partijen wat er mogelijk is binnen het beschikbare budget (spoor 2). Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er is voor spoor 2 en er wordt vooral gekeken naar een gezamenlijk beeld voor de verkeerskundige opgave en de leefbaarheid. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt duidelijk met welk spoor verder wordt gegaan. Meer...

Het huidig projectteam NRU van de gemeente wordt afgebouwd en er komt een nieuw projectteam. De adviesgroep van actieve bewoners wordt op dit moment geïnformeerd over de voortgang en later wordt bekeken wat de rol van de adviesgroep wordt.

Er gaat een kentekenonderzoek plaatsvinden op de NRU. Hiermee wil men inzicht krijgen in het soort verkeer op de weg. Is het doorgaand verkeer of vooral lokaal verkeer dat ook een andere vervoersvorm zou kunnen kiezen? De planning van het onderzoek is mede afhankelijk van de coronaontwikkelingen. Om een goed beeld te krijgen moet er voldoende verkeer zijn.


Visie van de Gemeente Utrecht

In het nieuwe mobiliteitsplan wordt gekeken naar de periode tot 2040. De stad zal groeien en er komen meer woningen, maar het autoverkeer in de stad mag niet groeien. De fiets en het openbaar vervoer worden belangrijke vervoersmiddelen. Het autoverkeer moet zo lang mogelijk op de Ring Utrecht rijden en autorijden door de stad wordt ontmoedigd. De route via de Ring moet aantrekkelijker worden dan door de stad. Daarom worden bepaalde wegen in de stad heringericht naar Stadsboulevards. Om te voorkomen dat er teveel verkeer op de Ring komt, wordt er aan gedacht om dit te doseren voor de Ring en reizigers worden aangemoedigd via andere vervoersmiddelen naar de stad te gaan. In het mobiliteitsplan wordt uitgegaan van een opgewaardeerde NRU.

DROOM gaat een inspraakreactie voorbereiden en wij houden u daarvan op de hoogte. Daarnaast kunt u ook zelf tot en met 1 februari 2021 reageren op het nieuwe mobiliteitsplan.

Het Bewonersplatform Overvecht en het Wijkplatform Overvecht organiseren op dinsdagavond 15 december een dialoogavond waarin het nieuwe mobiliteitsplan aan de orde komt. U kunt zich aanmelden via de mail: info@wijkplatformovervecht.nl of WhatsApp: ☎ 06-15421983 en u ontvangt de ZOOM-link voor de digitale bijeenkomst.


Kruising Einsteindreef-Oranjerivierdreef-Humberdreef

DROOM heeft in 2018 tijdens een fietstocht met gemeenteraadsleden aandacht gevraagd voor de kruising Einsteindreef-Oranjerivierdreef-Humberdreef. De gemeenteraad heeft vervolgens een motie aangenomen om onder andere samen met DROOM te kijken naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Recent is met enkele bewoners gekeken naar de knelpunten van dit kruispunt.


Voorlopig ontwerp Westelijke Stadsboulevard (WSB)

De Westelijke Stadsboulevard loopt van het 24 oktoberplein naar de kruising Einsteindreef-Brailledreef. De gemeente wil dit traject versmallen naar 2 x 1 rijstrook over een groot deel van het traject. Om het verkeer te doseren op de Stadsboulevard wordt dynamisch verkeersmanagement ingezet waarbij het plan was om het autoverkeer te bufferen op de Einsteindreef voordat het de stadsboulevard op rijdt.

DROOM heeft er bij de gemeenteraad op aangedrongen om onderzoek te doen naar de effecten op de Einsteindreef. Aan de ene kant zijn er plannen om de NRU op te waarderen zodat daar meer verkeer overheen kan. Het aantal voertuigen zal dan ook op de Einsteindreef toenemen. Aan de andere kant wil de gemeente een Stadsboulevard inrichten vanaf de kruising met de Brailledreef en het verkeer moet dan bufferen op de Einsteindreef. In 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken wat de effecten van het bufferen zijn op het verkeer in Overvecht. Na drie jaar zijn nu de resultaten bekend van het onderzoek. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht en geen enkel scenario heeft het gewenste effect en het heeft vooral negatieve effecten zoals sluipverkeer. Het is daarom niet verstandig om te bufferen op de Einsteindreef. Dit is te lezen in de raadsbrief bij het Voorlopig Ontwerp van de WSB.


A27

Er komen steeds meer geluiden om voorlopig nog niet verder te gaan met de aanpassing van de A27. De motie daarover in de Tweede Kamer is niet aangenomen. Het nieuwe Tracébesluit ligt ter inzage en belanghebbenden die eerder bezwaar hebben ingediend kunnen dat opnieuw doen tot en met 13 januari 2021.


Wij wensen u prettige en vooral gezonde feestdagen.

Verschil tussen 2030 NRU en 2030 autonoom, Overvecht: rood is toename, groen is afname

Commissievergadering Gemeente Utrecht

1 juli 2020

Op donderdagavond 2 juli aanstaande vanaf 20:00 uur wordt de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) besproken in de vergadering van de Commissie Stad en Ruimte.

Deze vergadering is een voorbereiding op besluiten die in de raadsvergadering van 16 juli worden genomen. Dit zijn de links met de agenda en om de vergaderingen live te volgen of later te bekijken. Meer...

De commissievergadering volgt op de raadsinformatiebijeenkomst over de NRU van woensdag 24 juni. Namens DROOM hebben we ingesproken en vragen van de raadsleden beantwoord. Voorafgaand aan de vergadering hebben wij een brief naar de raadsleden gestuurd.

U kunt deze raadsinformatiebijeenkomst terugkijken. Vanaf 1u18min komt de NRU aan bod en op 1u24min de inbreng vanuit DROOM.

Ter informatie: regelmatig wordt gesproken over WSB. Dit is de Westelijke Stadsboulevard (de weg tussen het 24 oktoberplein en de Einsteindreef).

Raadsinformatiebijeenkomst over NRU op woensdag 24 juni

22 juni 2020 / 24 juni 2020

Op woensdag 24 juni aanstaande is er een raadsinformatiebijeenkomst over de NRU. DROOM heeft een brief gestuurd aan de raad en zich aangemeld om in te spreken.

Als u zelf ook wilt inspreken, kunt u zich hier aanmelden uiterlijk voor dinsdag 23 juni 12 uur. De bijeenkomst wordt digitaal (met ZOOM) gehouden en er worden maximaal 30 insprekers toegelaten.

Op de website van de gemeente vindt u de agenda en stukken van de raadsinformatiebijeenkomst. Meer...

Informatie raadsinformatiebijeenkomst

Digitaal gesprek over de Noordelijke Randweg tussen raadsleden, genodigden en overige betrokken deelnemers

 • Datum: woensdag 24 juni

 • Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

 • Meekijken of terugkijken kan via de website van de gemeente Utrecht

Vervolgonderzoek kosten Noordelijke Randweg Utrecht

9 juni 2020

De gemeente heeft de kosten van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) verder onderzocht. Hieruit blijkt dat er te weinig geld is om de NRU met voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen realiseren, zo blijkt uit de second opinion van de kostenraming van het project. Berichten hierover heeft u kunnen lezen in het AD, RTVUtrecht en DUIC. Meer...

Raadsbrief over kostenraming NRU

In de brief aan de gemeenteraad staat dat het aan te bevelen is om al op voorhand rekening te houden met reserveren van meer geld om risico's in de bouw op te vangen. Zowel een variant met twee onderdoorgangen als een variant met één onderdoorgang is financieel niet haalbaar als er niet een aanzienlijk extra bedrag van (minstens) tientallen miljoenen euro’s beschikbaar komt.

De projectgroep stelt de volgende sporen voor:

 • Spoor1: De gemeente gaat samen met de provincie in gesprek met het Rijk over de ontstane situatie en mogelijke oplossingen. De inzet is het verkrijgen van voldoende extra financiële middelen voor een kwalitatief goede variant met in ieder geval twee onderdoorgangen;

 • Spoor 2: Daarnaast gaat de gemeente een alternatieve oplossing verkennen om te komen tot een verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid in Overvecht en oversteekbaarheid van de NRU, waarbij het uitgangspunt van drie ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten.

Eind 2020 wordt de balans opgemaakt over het al dan niet vervolgen van deze sporen. het project.

De projectgroep doet een toezegging aan de raad om nog geen onomkeerbare stappen te zetten en geen bomen te gaan kappen zo lang het bestemmingsplan nog niet is goedgekeurd. Om het bestemmingsplan vast te stellen is er een oplossing nodig voor het stikstofprobleem. Daarom werkt de projectgroep tegelijkertijd aan een oplossing voor het stikstofprobleem. De kosten daarvoor moeten ook uit het budget van de NRU komen.

Het ontwerp bestemmingsplan lag begin 2019 ter inzage en veel bewoners hebben een zienswijze ingediend. Medio 2019 zijn de indieners geïnformeerd over de vertraging vanwege de stikstofproblematiek. De indieners zullen opnieuw geïnformeerd worden over de stand van zaken.

De projectgroep is van plan om uiterlijk 1 juli 2020 de raad een brief te sturen over de effecten van het project op de luchtkwaliteit in de stad. Het project wilde dit opleveren bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het Milieueffectrapport NRU. Door de vertraging in het bestemmingsplan wordt dit onderdeel naar voren gehaald.

Uit de brief kunnen we concluderen dat de NRU opnieuw zal vertragen en als er geen extra geld komt het hele ontwerpproces opnieuw gedaan moet worden.

Werkplaats Overvecht ontwikkelstrategie

9 juni 2020

De Werkplaats Overvecht heeft in mei hun ontwikkelstrategie voor de wijk gepresenteerd in een ZOOM vergadering van het Wijkplatform Overvecht. Daarin staat over de NRU:

“Hoewel planvorming in een verre fase is blijft de ambitie overeind om zoveel mogelijk overbruggingen te realiseren. Op deze plekken, en ter plaatse van de verdiepte ligging ontstaan ook kansen voor ontwikkeling van woon- en werkfuncties.”

Als kans ziet de Werkplaats Overvecht ook de verbinding met het Noorderpark:

“De planvorming van de NRU is al in een vergevorderd stadium. Ambitie blijft om in te zetten op zoveel mogelijk brede, frictieloze en groene verbindingszones tussen Overvecht en buitengebied.” Meer...

De Werkplaats Overvecht is een initiatief van betrokken 10 marktpartijen om samen met de wijk en de gemeente Utrecht een transformatieplan voor de wijk Overvecht te maken. In mei is het voorgelegd aan bewoners via het Wijkplatform Overvecht. Bewoners die willen meepraten over hun eigen buurt kunnen zich aanmelden om mee te praten bij de vervolgstappen. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben zich nog niet uitgesproken over de ontwikkelstrategie die de Werkplaats Overvecht voor de wijk ziet.

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Overvecht.

Leefbaarheid

Reactie DROOM op voortgangsrapportage NRU

31 maart 2020

Steeds minder aandacht voor leefbaarheid Overvecht

DROOM heeft samen met veel bewoners in februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Door de stikstofproblematiek is de voortgang van het bestemmingsplan stilgevallen en is daarover nog steeds geen besluit genomen. In dit artikel wil DROOM haar reactie geven op de bestuurlijke voortgangsrapportage en tevens een aantal zorgpunten onder de aandacht brengen. Dit artikel is als brief met bijlagen verstuurd naar de gemeenteraad. Meer...

Samenvatting

Het budget voor de NRU is vanaf het begin te krap geweest en staat door PAS, PFAS, kostenstijging en vertraging verder onder druk. Meerkosten door onrechtmatig gebleken regelingen zoals de PAS mogen niet ten laste komen van het NRU budget. Het Rijk heeft hierin gefaald en het is onlogisch en onredelijk dat de gemeente de kosten voor de oplossing moet dragen als de rijksspelregels tijdens de rit veranderen. Het Rijk zal dit moeten compenseren, zeker omdat zij een aandeel hebben in het project Ring Utrecht. Er moet helderheid komen over de financiële compensatie vanuit het Rijk en/of de Provincie nu de PAS niet meer toegepast mag worden.

De ambitie om kostenbesparingen te realiseren door aangepaste ontwerpen is gezien de huidige omstandigheden te ambitieus en niet realistisch. In deze fase is er bovendien nog steeds een grote onzekerheidsmarge.

Er is een risico dat het aanpassen van de ontwerpen om reden van kosten op gespannen voet staat met de oorspronkelijke uitgangspunten. Alles op alles wordt gezet op het opwaarderen van de NRU, terwijl door de voortschrijdende aanpassingen het aangepast ontwerp steeds verder komt te staan van de doelstelling dat de opgewaardeerde NRU de leefbaarheid van Overvecht verbetert.

De voortgangsrapportage geeft geen inzicht in het bereiken van de voorgenomen initiële doelstellingen. De visualisatie van de beheersaspecten zou aangevuld moeten worden met de projectdoelstellingen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Er is nooit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt voor de varianten van de NRU. Een MKBA geeft meer inzicht in de kansen voor het gebied en mogelijk ook de noodzaak voor de investering. Dit kan mede van belang zijn in relatie tot de aanwezigheid van Fort De Gagel (bij het Gandhiplein) als onderdeel van het voor Unesco genomineerde werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bewoners en belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Later gebleken noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp hebben een dusdanige impact, dat het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voorgelegd dient te worden of in ieder geval een aanvullende inspraakprocedure nodig is voor de wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan.

Daarbij dienen goede virtual reality filmpjes inzicht te geven in de impact van onderdoorgangen en fly-overs vanaf beide zijden van de NRU, zodat zowel bewoners en belanghebbenden als beslissers een goede indruk krijgen van de beleving van de omgeving.

Een opgewaardeerde NRU blijft voor tientallen jaren liggen en het is van groot belang zorgvuldige keuzes te maken die later niet betreurd worden omdat de ruimtelijke impact zoveel afbreuk doet aan de kwaliteit van de leefomgeving langs de NRU.


Aantal onderdoorgangen

DROOM heeft altijd gepleit voor onderdoorgangen van alle drie verkeerspleinen. Dit is de minimale uitvoeringsvariant omdat alleen dan op termijn het gehele traject verdiept (en mogelijk ondertunneld) aangelegd zou kunnen worden. Deze ‘wensvariant’ scoorde in het keuzedocument voorkeursvariant als beste, waarbij het budget ontoereikend was. Gaandeweg is de ambitie voor drie onderdoorgangen omarmd door het nieuwe college van de gemeente en van de provincie.

In de voortgangsrapportage visualiseert de afbeelding met beheersaspecten dat een tweede onderdoorgang niet haalbaar is en dat er ook risico’s zijn voor de uitvoering van een variant met één variant. DROOM vindt dit erg zorgwekkend als dat het resultaat is van meer dan 10 jaar onderzoeken, ontwerpen, afstemmen en adviseren met participatie van bewoners. Vanaf het begin was het duidelijk dat er te weinig budget is voor een goede inpassing.


Doelstelling leefbaarheid glijdt steeds verder weg

In 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het keuzedocument, met daarin de doelstelling: “De NRU is een barrière tussen Overvecht en het Noorderpark en heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de omgeving. Doel is om de doorstroming te verbeteren door het Robert Kochplein, het Henri Dunantplein en het Gandhiplein ongelijkvloers te maken. Daarbij moet de inpassing en vormgeving van de weg zodanig zijn dat deze bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheids- en gezondheidssituatie en dat de barrièrewerking verminderd wordt.”

In de voortgangsrapportage is verder te lezen: “Het hoofddoel van het project Vernieuwing NRU is: Het verbeteren van de doorstroming op de NRU op een verkeersveilige wijze en het zoveel mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in Overvecht,”

De verbetering van de leefbaarheid voor Overvecht is afgezwakt. De invloed van de weg op de omgeving wordt hierdoor van ondergeschikt belang. Daarnaast staat in het voortgangsrapport dat als beheersmaatregel voor de kosten aanpassingen in de scope worden overwogen. In het algemeen betekent dit dat wordt getornd aan de doelstellingen en/of de uitgangspunten.


Geld versus kwaliteit

De leefbaarheid voor Overvecht zou moeten verbeteren. Er is een druk om door middel van ‘slim ontwerpen’ kosten te besparen. Dit is niet realistisch omdat er nog een onzekerheidsmarge is. Ook is het aanbod in de markt op dit moment niet erg ruim. Er is een groot risico dat omwille van binnen budget blijven steeds meer concessies worden gedaan aan de kwaliteit en dus aan de leefbaarheid. Er is al een glijdende schaal in de formulering en ook in de maatregelen zoals blijkt uit het volgende.

DROOM constateert vanuit de adviesgroep dat vanwege nieuwere geluidsberekeningen de geluidsschermen toch hoger moeten worden, op delen van het traject wel tot 3,5 m hoog. In het hoofdrapport Ontwerp Bestemmingsplan was sprake van 1,2 m. En dan zijn er nog steeds woningen die een hogere geluidsbelasting krijgen. Er zijn ook veiligheidskwesties bij de gelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer bij het Gandhiplein en Henri Dunantplein.

De vraag rijst dan: Wat blijft er nog over van het verbeteren van de leefbaarheid voor Overvecht?

Het budget is vanaf het begin te krap geweest. Door stikstofproblematiek, PFAS, vertraging en stijgende bouwkosten is een opwaardering NRU niet meer uitvoerbaar vanuit de doelen en uitgangspunten. Het Rijk dient hierin haar aandeel ter nemen en te zorgen voor extra budget. Ook mag het College van B&W niet alleen oog hebben voor de ontwikkelingen in het centrum (waar veel geld naar toe gaat) en mag de ogen niet sluiten voor de omgeving van de NRU. Er is nooit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt. Nu de kosten zo onder druk komen te staan is zo’n MKBA essentieel om ook inzicht te krijgen in de niet-financiële kosten en baten. Verder uitstel en dan de opwaardering van de NRU ineens goed uitvoeren met voldoende budget wordt dan mogelijk een optie.


Visualisaties ondermaats

Voor een goed inzicht in de impact op de omgeving en de beleving van de oversteken zijn goede visualisaties nodig. De beschikbare visualisaties zijn ondermaats en geven geen inzicht in de beleving van de omgeving. Er zijn digitale mogelijkheden om met virtual reality filmpjes als het ware met bijvoorbeeld de fiets langs, over of onder de NRU te gaan. In acht nemend de totale kosten is een investering voor de virtual reality filmpjes niet alleen ‘peanuts’ maar ook essentieel voor de besluitvorming voor een project dat 40-50 jaar het landschap aan de noordkant van de stad gaat bepalen.


Vertraging en bomenkap

Voorkomen moet worden dat vooruitlopend op een besluit bomen worden gekapt. Het is aan te bevelen dat door de vertraging in het project ook de bomenkap wordt opgeschoven. De bomenkap mag pas plaatsvinden nadat een definitief positief besluit genomen is over het ontwerp bestemmingsplan NRU. Hiermee wordt voorkomen dat er een kaalslag komt gedurende een onnodig lange periode voorafgaand aan uitvoering.


Ontwerp bestemmingsplan en de aanpassingen

In de voortgangsrapportage is aangegeven dat wordt overwogen om het Voorlopig Ontwerp (VO) vooruitlopend of tegelijk met het bestemmingsplan aan u voor te leggen.

Inmiddels zijn er substantiële aanpassingen gedaan in het ontwerp die ook gevolgen hebben voor het bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage tot eind februari 2019. De verwachting is dat een besluit over het bestemmingsplan met 1,5 jaar wordt vertraagd. Er zijn nu al substantiële wijzigingen in het ontwerp waar bewoners en belanghebbenden nog geen zienswijze over hebben kunnen indienen. En mogelijk volgen er nog meer wijzigingen.

Het zou onbehoorlijk bestuur zijn als de raad zou instemmen met plan waarbij ambities en uitgangspunten gaandeweg steeds verder op de achtergrond raken. Onbehoorlijk bestuur zou ook een besluit zijn op een bestemmingsplan met essentiële onderdelen waar bewoners en belanghebbenden niet de mogelijkheid hebben gehad om zich over uit te spreken. Het gaat daarbij niet om de details, maar om onderdelen die een aanzienlijke impact hebben op de beleving van de omgeving en de verbindingen langs, over en onder de NRU. Het is daarom noodzakelijk dat er straks (circa 2 jaar na inzage ontwerp bestemmingsplan) het bestemmingsplan opnieuw ter inzage wordt gelegd.

Project dashboard

Vierde bestuurlijke voortgangsrapportage

24 maart 2020

U heeft uit de media kunnen vernemen dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opnieuw vertraagt. Zie het AD, RTV Utrecht en DUIC. De berichten zijn gebaseerd op de voortgangsrapportage die op 12 maart naar de gemeenteraad is gestuurd. Meer...

NRU duurt langer en kost meer

Het project is vertraagd door de stikstofproblematiek. Inmiddels wordt rekening gehouden met een vertraging van 1,5 jaar. Door de vertraging en kostenstijging gaat de NRU ook meer geld kosten. Vooralsnog moeten de kosten voor het oplossen van de stikstofuitstoot van de NRU ook uit het NRU-budget komen. De provincie krijgt geld voor de opkoop van veehouderijen maar het is nog niet duidelijk wat de randvoorwaarden zijn en of dit soelaas biedt voor de NRU.


Geen onderdoorgangen meer?

In het vierde bestuurlijke voortgangsrapport is een overzicht gegeven van de beheersaspecten. De variant met één onderdoorgang van de pleinen is van groen naar oranje gegaan. Een tweede onderdoorgang dreigt niet door te gaan.


Uitkomsten informatiebijeenkomst

In de bijeenkomst van DROOM op 10 maart heeft de kerngroep informatie gedeeld over de wijzigingen in het ontwerp. En er is in detail gekeken naar de fietsroutes en voetpaden langs, over en onder de NRU. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn:

 • De PAS (Programma Aanpak Stikstof) was een Rijksbeleid voor natuur die niet meer toegepast mag worden. Daar mag de NRU geen financieel nadeel van ondervinden. Het Rijk moet de oplossing, bijvoorbeeld een uitkoop van veeboeren bekostigen en het mag niet ten laste komen van het toch al te krappe NRU budget. Er moet helderheid komen over de financiële compensatie vanuit het Rijk en/of de Provincie nu de PAS niet meer toegepast mag worden.- Er is in 2019 aangegeven om diverse onderwerpen nog uit te werken en we willen de status daarvan weten. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds geen plan voor de tijdelijke bereikbaarheid. Er is één bijeenkomst geweest met bewoners van de Gageldijk. Omdat de tijdelijke wegen langs de NRU tijdens de bouw ruimte vragen heeft dit gevolgen voor het groen.

 • Het ontwerp van de NRU is op onderdelen aangepast en op sommige punten moeten de geluidsschermen hoger worden dan eerder is berekend.

 • Het is noodzakelijk dat er nu goede visualisaties (dynamisch in 3D) komen. Hoe gaat een onderdoorgang eruitzien en hoe een flyover. Straks gaat de raad een beslissing nemen en zij moeten dan een goed beeld hebben van de toekomstige situatie. We blijven pleiten voor drie onderdoorgangen.

 • De fietsoversteken tussen de wijk en het Noorderpark v.v. bij het Gandhiplein en Henri Dunantplein moeten gehandhaafd blijven. Het moeten veilige oversteken worden, eventueel (desnoods) met een verkeerslicht.


Tijdens de bijeenkomst zijn ideeën en alternatieven verzameld voor een verbetering van de fietsroutes en soorten fietspaden. In het algemeen is er te weinig aandacht voor de voetpaden. De uitkomsten gaat de kerngroep voorleggen aan de projectgroep.


Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage tot eind februari 2019. De verwachting is dat door de stikstofproblematiek een besluit over het bestemmingsplan met 1,5 jaar wordt vertraagd. Er zijn nu al wijzigingen in het ontwerp waar bewoners nog geen zienswijze over hebben kunnen indienen. En mogelijk volgen er nog meer wijzigingen. De kerngroep pleit ervoor om straks een zienswijze te kunnen indienen op de aanpassingen. Daarnaast mogen er vooruitlopend op een besluit nog geen bomen worden gekapt.

Zie onze laatste nieuwsbrief voor meer informatie

Stikstof kringloop

Geen onderdoorgangen meer door stikstof en PFAS

19 februari 2020

Het project is vertraagd door de stikstofproblematiek. In de raadsbrief over Aanpak Stikstofdepositie is te lezen dat het bestemmingsplan met minimaal één jaar en mogelijk meer wordt vertraagd als er een ADC-toets nodig is. In het oorspronkelijk plan zou er voor de zomer van 2020 een besluit over het bestemmingsplan worden genomen. Zie ook: Ook vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht loopt vertraging op door stikstofcrisis. Meer...


Voortgang

Het projectteam is in overleg met boeren vlak bij de Oostelijke Vechtplassen voor het oplossen van de milieuproblemen. Als deze boeren willen stoppen, zou dit voldoende ruimte geven binnen de stikstofdepositie. Van de stikstofruimte die vrijkomt, mag dan 70% worden gereserveerd en benut voor de NRU. De overige 30% komt ten bate van de natuur. De kosten voor het uitkopen van boeren komen ten laste van het NRU budget. Dat budget komt verder onder druk te staan. Het projectteam werkt aan een nieuwe kostenraming en er is geen zicht op extra geld. Daarom wordt het Gandhiplein alleen nog uitgewerkt in de variant met een fly-over. Naar verwachting zal uiterlijk in maart een brief en voortgangsrapportage naar de raad worden gestuurd. In een Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten naar de raad is de NRU aangemerkt als een risicovol project. Er zal kritisch worden gekeken naar de kosten in de voortgangsrapportage NRU. Zie ook: Meer inzicht in risicovolle projecten van gemeente Utrecht als Uithoflijn of wal- en kluismuren.

Er is een audit naar verkeersveiligheid uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. De uitkomsten hebben consequenties voor het ontwerp en er zijn enkele aanpassingen nodig voor de aansluiting met de Gageldijk. De gelijkvloerse kruisingen van de fiets- en voetpaden bij de pleinen in het huidig ontwerp zijn volgens de experts niet veilig. Het is de vraag of er aanpassingen mogelijk zijn zodat ze wel veilig worden.

De fietspaden langs de NRU worden verder uitgewerkt. Welk type tweewielers (fiets, e-bike, speedpedelec, snorfiets, e-snotfiets, bromfiets of scootmobiel) mogen waar komen en wat betekent dit voor de bebording? Het is een lastige puzzel omdat er drie categorieën (brom)fietspaden mogelijk zijn.


Infomatie bijeenkomst

DROOM nodigt u uit voor een informatie bijeenkomst op

Datum: 10 maart

Tijd: 20 – 21:30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats: Buurtcentrum De Boog, Gambiadreef 60

Agenda

1. Welkom en Introductie

2. Informatief:

Terugblik: wat gebeurde er na de inspraakperiode Bestemmingsplan?

Actueel: waar staat het project nu?

Inhoudelijk: ontwikkelingen in de planstudie en wijzigingen in ontwerp

3. Raadplegend:

Uw mening over de fietsroutes langs/boven/onder de NRU

4. Afsluiting