De Randweg Overvecht op Maat (DROOM)

RTV Utrecht reportage

De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is een knelpunt voor het verkeer en leefbaarheid aan de noordkant van Utrecht. 
Daarom maakt de gemeente plannen gemaakt om de NRU op te waarderen. Behalve voor het verkeer heeft dit ook gevolgen voor de bewoners van Overvecht en andere gebieden langs het traject. Bewoners hebben daarom allerlei vragen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer dat in en uit de wijk gaat en voor de toegankelijkheid van het Noorderpark voor fietsers en voetgangers? En voor de kwaliteit van de lucht en voor geluidsoverlast? DROOM behartigt deze belangen voor iedereen langs de NRU.Kort nieuws

30 september 2019
Lees de Nieuwsbrief over de voortgang van de plannen voor de opwaardering van de NRU, de ADC-toest als alternatief voor de PAS, kamervragen, beprijzen en verdiepte onderdoorgangen.

25 juli 2019
Nieuwsbrief over ongeldigheid tracébesluit A27/A12, verdere vertraging NRU, nieuws uit de gemeenteraad en lopende activiteiten.

26 juni 2019
Nieuwsbrief met de laatste informatie over de NRU. Zie ook artikel hiernaast.

30 mei 2019
Opnieuw op veler verzoek actie voor een NRU (Randweg Overvecht) die de leefbaarheid verbetert ! Zaterdagochtend 15 juni tussen 11.15 en 11.45 uur Verzamelen om 11 uur hoek klopvaart/NRU.

30 mei 2019
Nieuwsbrief met de laatste informatie over de NRU.

1 april 2019
Op dinsdagavond 2 april staat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) op de agenda van de commissievergadering Stad en Ruimte.

5 maart 2019
Brief verstuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) over het ontwerpbestemmingsplan en de miliueffectrapportage NRU

4 maart 2019
Volgens het AD.nl lopen de kosten op, onderdoorgangen Noordelijke Randweg Utrecht plots onzeker

28 februari 2019
Uit de 2e bestuurlijke voortgangsrapportage volgt dat de oplevering van de NRU niet meer haalbaar is. Zie ook de berichten van RTV Utrecht en DUIC

26 februari 2019
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht ingediend.

22 februari 2019
Tot 28 februari kunt u een zienswijze indienen op het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht. DROOM bereidt een zienswijze voor. Zie concept. Wilt u de zienswijze van DROOM mee ondertekenen, vul dan het machtigingsformulier in.

23 januari 2019
Start procedure bestemmingsplan: DROOM wil een zienswijze indienen en nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 februari, 20:00 uur in buurthuid De Boog.

16 december 2018
Nieuwsbrief met de laatste informatie over de NRU.

7 december 2018
5 miljoen extra van het Rijk is nog niet genoeg voor een tweede onderdoorgang. Zie ook raadsbrief aan de gemeenteraad.

10 november 2018
De minister heeft aangegeven in gesprek te willen gaan over een extra investering in de NRU bij het notaoverleg MIRT op 29 november

3 november 2018
Brief aan de leden van de Tweede Kamer met een oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de NRU

28 oktober 0218
Op donderdag 1 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Locatie: Varrolaan 100, Rijnsweerd.

2 oktober 0218
Raadscommissivergadering over de NRU op donderdag 4 oktober om 20:15 uur op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd.

23 september 2018
Nieuwe Kamervragen over de NRU, Viaducten slecht voor OvervechtRaadsleden wist u dat ...Agenda bijeenkomst 1 oktober.

7 september 2018
De minister geeft geen extra geld voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Zie RTV Utrecht, Utrecht is Wakker en AD

2 september 2018
In de reactienota Inspraak Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) de reactie van het college van B&W op de 140 inspraakreacties

25 juli 2018
Op zoek naar meer geld, vervolg van de planstudie en meer. Lees het in de laatste nieuwsbrief

24 juli 2018
Privacy statement DROOM gepubliceerd op de website

11 februari 2018
We zijn er nog niet... Lees meer in de laatste nieuwsbrief.

22 december 2017
Lees het laatste nieuws over de NRU in de nieuwsbrief.

12 december 2017
De reactie van DROOM op het IPvE en FO is opgestuurd aan de gemeente.

8 december 2017
Brief aan de Tweede Kamer Commissieleden Infrastructuur en Waterstaat voor extra budget.

5 december 2017
Petitie voor ondergrondse kruisingen Overvecht overhandigd in Den Haag (bron: rtvutrecht.nl) 

1 december 2017
Artikel geplaatst op DUIC: Bewoners Overvecht gaan petitie aan minister overhandigen voor meer geld NRU. Klik hier voor het hele artikel. Lees hier het hele persbericht

1 december 2017
Lees onze Nieuwsbrief over de petitie aan de minister en inspraak op de plannen voor de NRU van de gemeente

14 november 2017
We hebben een petitie gestart om het Rijk op te roepen meer geld beschikbaar te stellen om de NRU te verdiepen. Klik hier om de petitie te tekenen.

9 november 2017
De provincie zet ook een stapje, het is een stapje maar moet groter, zie hier

1 November 2017
Nieuwsbrief (hier) en brief aan de fracties van PS (hier)

februari 2017
Brief aan de Gemeenteraad van Utrecht
zie hier

19 december 2016 
Nieuwsbrief over
- De voortgang planstudie NRU;
- De volgende DROOM bijeenkomst op 30 januari 2017.
klik hier

1 december 2016
DROOM spreekt in tijdens raadsinformatieavond
Inspreektekst, zie hier

28 november 2016
- De voortgang planstudie;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 23 november;
- De raadsinformatieavond van 1 december a.s., met de NRU op de agenda.
Klik hier

7 november 2016
Nieuwsbrief over:
- De voortgang planstudie en de gewijzigde aanpak door de projectgroep;
- De uitgangspunten voor het ontwerp van de NRU;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 26 oktober. 
Klik hier

8 april 2016
Reactie op advies omtrent afkoppeling Moldaudreef
klik hier

2015

13 december 
Reactie op beoordelingskader afkoppeling Moldaudreef van 10 november 2015


Zaterdag 22 augustus
DROOM roept raad op geen graai uit het toch al krappe budget voor de NRU te doen
zie Brief


Donderdag 2 juli
Nieuwsbrief over 1e adviesgroep-bijeenkomst van 30 juni, klik hier

Woensdag 17 juni van 19.30 - 21.30 uur
Informatieavond van Gemeente Utrecht over NRU in de Stefanus op de Braziliëdreef 2 
(bushalte Amazonedreef bij winkelcentrum de Klop)

juni 2015
Nieuwsbrief over vervolg participatieproces, klik hier

2014

11 maart 2014
Informatieavond luchtkwaliteit NRU, 19.30 Stefanus, Braziliëdreef 2, lees hier

28 januari 2014
Raadsinformatieavond over NRU, lees hier onze bijdrage (DROOM) en hier de bijdrage van de fietsersbond

2013

10 oktober 2013
De gemeente heeft gereageerd op onze brief van 7 juni, klik hier

7 juni 2013
DROOM reageert op voorkeursvariant 21 mei, klik hier

5 april 2013
DROOM stuurt een brief aan de wethouder en raad, download hier

2012

15 december 2012

15 oktober 2012
Inspraakreacties:

10 oktober 2012
19.30, de boog, gambiadreef.
De NRU op een dijk dat willen we niet! Zie De NRU op een dijk! Dat willen we niet.


29 augustus 2012

De inspraakreactie van DROOM bij de Raadsinformatieavond is hier te downloaden


20 mei 2012

Openbare bijeenkomst Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

 23 mei 2012 Stadhuis Utrecht (20.00- 22.00 uur)

Thema: Medische kennis over gezondheidsschade luchtkwaliteit
10 april 2012
Reacties bij tweede trechterstap
- NMO


22 Januari 2012
Onze reactie op het trechteringsdocument
 
De reactie van NMO op het trechteringsdocument
 
 
9 Januari 2012
Het concept

8 Januari 2012
Mixst-rapport iov Hollandse Waterlinie over NRU

6 Januari 2012
Verslag discussieavond eerste Inpassingsatelier  4 januari

2011

December 2011
Open brief van Frank Bruisma aan van Lunteren (gedeputeerde Provincie Utrecht) 

November 2011
Lees hier het verslag van de brede DROOM-bijeenkomst van 31 november

September 2011
Lees hier het verslag over de voorbereidingsinpassingsateliers ism NHW met thema's:
-bewoners
-natuur en recreatie
-ondernemers30 september 2019

ADC-toets
Voortgang plannen NRU

Raadsbrief gemeente Utrecht
In een brief aan de gemeenteraadsleden staat dat een extern adviesbureau is gevraagd om het onderzoek naar stikstof te actualiseren en indien nodig een ADC-toets uit te voeren. Het onderzoek maakt deel uit van het bestemmingsplan NRU. Daarna kan het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd worden voor een besluit. De vertraging hierdoor is circa een half jaar. Hier vindt u de raadsbrief en de bijlagen.

ADC-toets als alternatief voor Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De ADC-toets is een onderzoek in het kader van het bestemmingsplan naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het treffen van Compenserende maatregelen. In de ADC-toets staat de instandhouding van de algemene samenhang van Natura 2000 gebieden voorop.

In een recente uitspraak van de Raad van State is de ADC-toets goedgekeurd als alternatief voor de PAS. Een wegverbreding in Veldhoven kan doorgaan omdat de ADC-toets goed is uitgevoerd. De gemeente heeft hiermee de PAS omzeild. Hier vindt u de uitspraak over de wegverbreding in Veldhoven.


26 juni 2019

Milieu, geluid en stikstof
Milieu, geluid en stikstof

Uitsluitsel commissie m.e.r. over milieueffectrapport (MER) van de NRU
De gemeente heeft op verzoek van de commissie m.e.r. in een aanvullend rapport meer inzicht gegeven in de verkeersdoorstroming en de gevolgen voor de leefbaarheid tijdens de aanlegfase van de NRU. Een tijdelijke weg van 2 x 2 rijstroken zorgt voor minder toename van het verkeer in de wijk ten opzicht van een tijdelijke weg van 2 x 1 rijstrook. Het gevolg is meer bomenkap en een verslechtering van luchtkwaliteit en meer geluidsoverlast voor de omwonenden van de NRU. Vervolgens heeft de commissie het eindrapport opgesteld en kan de Gemeente Utrecht verdergaan met de bestemmingsplanwijziging. Hier vindt u alle documenten van de milieueffectrapportage. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in het najaar een besluit.

Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen voor de NRU
Op 29 mei kwam de uitspraak van de Raad van State waarin het stikstofbeleid van het Rijk ongeldig is verklaard. In dit filmpje wordt helder uitgelegd wat het probleem is en waarom de PAS ongeldig is. De uitspraak heeft gevolgen heeft voor veel bouwprojecten, waaronder voor de verbreding van de A27 en de NRU (zie artikel AD). De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) verzet zich al jaren tegen de verbreding van de A27 en hun nieuwsbrief geeft onder andere informatie over een onderzoek naar de haalbaarheid van 2x6 rijstroken in de bak van Amelisweerd. De projectgroep NRU van de Gemeente Utrecht onderzoekt de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de NRU. Om de NRU te kunnen aanpassen is een vergunning nodig omdat de aangepaste NRU tot meer stikstof leidt in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen (Natura 2000 gebied). Mogelijk kan de vergunning niet verleend worden of is deze ongeldig. Bij het college liggen schriftelijke vragen van D66 en PvdD over de PAS en de projecten A27 en NRU.

Nog meer geluid langs de NRU
Voor de bestemmingsplanwijziging moet het nieuwste verkeersmodel worden toegepast. Het verkeersmodel (VRU 3.4) laat zien dat de geluidstoename hoger is dan was berekend met het oude verkeersmodel. Het gevolg is dat ter hoogte van de flat op de Yokohamadreef bij een viaduct het geluidsscherm niet 1,2 m hoog wordt, maar een scherm nodig is van 3,5 m. Ook zijn er andere woningen die een hogere geluidswaarde krijgen.


26 juni 2019

Onderdoorgang Ghandiplein
Een tweede onderdoorgang...
Op 27 juni komt de voorjaarsbegroting van de Gemeente Utrecht aan de orde in de commissie Stad & Ruimte. Bij agendapunt 5 wordt ’s middags het Meerjaren Perspectief Ruimte besproken. Het voorstel is om 1 miljoen vrij te maken voor de indexering van de NRU (pagina 35) en 4 miljoen toe te voegen voor een tweede onderdoorgang (pagina 41). Tijdens de commissievergadering op 2 april jl. bleek het tekort voor een tweede onderdoorgang 8 miljoen te zijn. Het resterend bedrag zal
worden toegevoegd door de Provincie Utrecht. Dit staat te lezen in het coalitieakkoord (pagina 25): “De Noordelijke randweg krijgt steeds meer een bovenregionale functie. We spannen ons ervoor in om samen met het Rijk en de gemeente Utrecht in ieder geval de 2e onderdoorgang verdiept te realiseren en bij voorkeur ook de 3e onderdoorgang. Rijk en gemeente zijn hierbij in beginsel aan zet. Wij zijn bereid om onze bijdrage beperkt te verhogen als een eventueel tekort de realisatie belemmert.”

En een derde onderdoorgang
Voor de derde onderdoorgang is nu nog 60 miljoen extra nodig. De coalitie van de Gemeente wil ook drie onderdoorgangen. Gemeente en Provincie partijen moeten hun belofte waarmaken. Daarom is het goed als er betrokken Overvechters ’s middags naar de commissievergadering gaan op 27 juni a.s. als het Meerjaren Perspectief Ruimte (agendapunt 5) wordt besproken. Daarna volgt in de raadsvergadering de besluitvorming en ook dan is het goed als Overvecht goed is vertegenwoordigd. Raadpleeg de agenda van de raad voor de exacte datum in juli.


1 april 2019

Commissievergadering Stad en Ruimte
Commissievergadering Stad en Ruimte op dinsdag 2 april

Dinsdagavond 2 april staat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) op de agenda van de commissievergadering Stad en Ruimte.

Indicatie tijd: 21.15 - 22.15 uur
Beleidsveld: Verkeer en mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk
Geagendeerd door M. van Heuven (Partij voor de Dieren) ondersteund door de fracties van GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, PVV, D66, SP, Student & Starter, PvdA, VVD en CDA
Alle raadsfracties hebben de ambitie uitgesproken drie onderdoorgangen te willen realiseren bij de NRU. De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de NRU, omdat we een Provinciaal en Randstedelijk probleem oplossen ten koste van groen en volksgezondheid, maar áls die weg dan verbreed wordt, dan wel op een degelijke wijze. Het Rijk zal slechts 5 miljoen euro extra vrijgeven. Het college houdt nu zelfs rekening met slechts één onderdoorgang. Ondertussen is er een wijkbericht verspreid dat ook ruimte open laat voor viaducten. (wijkbericht Start procedure bestemmingsplan NRU, januari 2019) De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel en wil daarom in debat met fracties en college. De PvdD vindt het onacceptabel dat er nu zelfs rekening wordt gehouden met één onderdoorgang. De fractie is van mening dat verdere planvorming uitgesteld moet worden totdat er financiële zekerheid is voor alle drie de onderdoorgangen. Tevens wil de fractie dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de kosten, nu marktprijsindexatie nog niet in de huidige budgetten is opgenomen. Daarnaast ontbreekt nu essentiële informatie over de verkeersmodellen en de luchtkwaliteit die nodig is om een goede afweging te kunnen maken. De PvdD wil graag het debat aan met de raad en het college om tot uitstel van de planvorming te komen. 

Hier vindt u de volledige agenda en de aanvullende documenten bij agendapunt 15 over de NRU.
 
U kunt als toehoorder aanwezig zijn bij de vergadering op de Varrolaan 100 (tijdelijke raadszaal in Rijnsweerd). Door uw aanwezigheid laat u zien dat u ook van mening bent dat er meer geld moet komen voor een goede inpassing van de NRU.
 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de vergadering online volgen. 


5 maart 2019

Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.)
Brief aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
 

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Een van de lopende adviezen betreft de opwaardering van de NRU: 2506. Ring Utrecht 2e fase, onderdeel Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

DROOM heeft de volgende brief verstuurd aan de Commissie m.e.r. over het ontwerpbestemmingsplan en de milieuffectrapportage NRU: "In deze brief wil de Stichting Bewonersplatform enkele onderdelen van de zienswijze met de Commissie m.e.r. delen. Het Bewonersplatform heeft samen met bewoners zorgen over de milieueffectrapportage. Wij hebben tekortkomingen geconstateerd en vragen ons af of de gehanteerde uitgangspunten en berekeningen juist zijn. Verder vragen wij ons af of de volledigheid van de rapportage van de Gemeente Utrecht voldoet aan de richtlijnen MER voor het ontwerpbestemmingsplan NRU".


28 februari 2019

Onderdoorgang Kochplein (bron: gemeente Utrecht)
Oplevering Noordelijke Randweg verder uitgesteld
 

De oplevering van de verniewing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) loopt opnieuw vertraging op. De start van het project heeft al erder vertraging opgelopen. Afhankelijk van de gekozen variant kan de oplevering uitlopen tot 2027.

Dit volgt uit de 2e bestuurlijke voortgangsrapportage van de gemeente, waarin staat: "Door een aantal wijzigingen in de hoofdlijnenplanning is een opleverdatum uiterlijk 31 december 2025, zoals afgesproken met de provincie, niet langer realistisch. Wij zijn in overleg met de provincie over aanpassing van de planning. Naar verwachting leidt dit in het eerste kwartaal tot een aangepaste planning. ... De start van de uitvoering door de hoofdaannemer was voorzien in december 2021. Mede als gevolg van een arrest van het Europese Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de bestemmingsplanprocedure voor de NRU twee maanden later gestart. Daarnaast ruimen we extra tijd in om de consequenties van een verwachte uitspraak van de Raad van State over het PAS te kunnen verwerken in het bestemmingsplan. Dit heeft als gevolg dat de hoofdaannemer een half jaar later, medio 2022, start met de uitvoering. De uiteindelijke opleverdatum is afhankelijk van de gekozen variant, omdat de bouwtijd van een onderdoorgang langer is dan van een viaduct. Voor een variant met één onderdoorgang verschuift de opleverdatum van december 2025 naar medio 2026. Voor een variant met twee onderdoorgangen gaan we uit van 9 maanden extra bouwtijd, waarmee de verwachte opleverdatum van deze variant in het eerste kwartaal van 2027 valt."

Zie hierover ook de berichten van RTV Utrecht en DUIC


26 februari 2019

Zienswijze bestemmingsplan NRU
Zienswijze 
op het ontwerpbestemmingsplan NRU ingediend 

Vandaag is de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) ingediend. Veel bewoners/belanghebbenden hebben zich aangesloten bij onze zienswijze.

DROOM fungeert als werkgroep onder de Stichting Bewonersplatform Overvecht. Omdat een stichting een rechtspersoon is, is de zienswijze op het briefpapier van het Bewonersplatform Overvecht geprint.

Als u nog een zienswijze wilt indienen, dan kan dat nog tot en met donderdag 28 februari (morgen). U kunt uw zienswijze inleveren op het stadskantoor in Utrecht, waar u een ontvangstbevestiging kunt vragen.


23 januari 2019

Inspraakperiode bestemmingsplan NRU 

Vanaf 18 februari tot en met 27 februari kunt u het Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) inzien en reageren. Als u nu geen gebruik maakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, wordt uw inspraakreactie niet geaccepteerd in een latere fase van de planstudie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). 


DROOM wil een zienswijze indienen en u kunt meedoen. Bij deze nodigt DROOM u uit voor de informatiebijeenkomst op: 

Datum: Dinsdag 12 februari

Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.40 uur)

Plaats: Buurthuis De Boog (Gambiadreef 60)

 
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de agenda.
 
Informatie over het Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) kunt u vinden via:
 • De webpagina www.utrecht.nl/nru waar links naar de plannen staan;
 • Het stadskantoor en het wijkbureau Overvecht waar de documenten ter inzage liggen;
 • De omgevingsmanager die op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 februari aanwezig is op het wijkbureau Overvecht en toelichting kan geven;
 • De informatiebijeenkomsten:
  • Donderdag 7 februari van 9.30-12.30 uur in de Jumbo op de Euterpedreef;
  • Donderdag 7 februari van 16.00-19.30 uur tegenover de Albert Heijn in het Shopping Center;
  • Maandag 11 februari van 17.30 – 21.00 uur in Zorgcentrum Rosendael (Indusdreef);
  • Woensdag 13 februari van 19.00 – 21.30 uur in Buurtcentrum De Dreef (Schooneggedreef).
 Zie verder het wijkbericht dat breed verspreid is in Overvecht. 

Wij zien u graag op 12 februari!


7 december 2018

MIRT 29 november 2018
5 miljoen extra van het Rijk

5 miljoen extra van het Rijk is nog niet genoeg voor een tweede onderdoorgang. Het Rijk heeft besloten 5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de NRU. Helaas is het amendement van GroenLinks in de Tweede Kamer niet aangenomen, anders was er genoeg geld geweest voor verdiepte onderdoorgangen bij de drie pleinen.

De kerngroep DROOM heeft vlak voor de besluitvorming e-mails gestuurd naar Tweede Kamerleden en nogmaals onder de aandacht gebracht dat de leefbaarheid langs de NRU niet beter wordt als er viaducten komen. Met de toegezegde 5 miljoen extra kan nog steeds niet een tweede plein met een verdiepte onderdoorgang worden uitgevoerd. Dit staat te lezen in de raadsbrief die naar de gemeenteraad is gestuurd.10 november 2018

 Vragen aan de minister
Vragen aan de minister

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 7 november hebben D66 en de ChristenUnie de minister gevraagd extra te investeren in de NRU, zodat ook de leefbaarheid verbeterd kan worden. De minister wil daarover in gesprek gaan bij het notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op 29 november a.s.
3 november 2018

Geachte leden van de Tweede Kamer

Op maandag 5 november a.s. staat de begroting 2019 van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geagendeerd voor de plenaire vergadering.
 
Graag willen wij de bijlage onder uw aandacht brengen waarin wij pleiten om extra geld beschikbaar te stellen voor de Noordelijke Randweg Utrecht, onderdeel van de Ring Utrecht, zodat het ministerie haar missie nakomt. Alleen met extra geld wordt niet alleen de bereikbaarheid en veiligheid verbeterd, maar ook de leefbaarheid.28 oktober 2018

NRU in de Gemeenteraad van donderdag 1 november 2018

Op donderdag 1 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Hier vindt u de agenda en naar verwachting zal het debat over de NRU starten omstreeks 20.45 uur. Wij roepen u op om naar de raadsvergadering te komen, zodat de raadsleden weten dat Overvecht geen viaducten wil. Dit hebben we ook in onze brief laten weten die we op 3 oktober naar de raadsleden hebben gestuurd. 
Let op: het stadhuis wordt gerenoveerd en daarom vinden de raadsvergaderingen plaats op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u via internet de raadsvergadering volgen.
 
Inmiddels heeft de minister in haar antwoord op Kamervragen laten weten geen extra geld beschikbaar te stellen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Gemeente en Provincie moeten zich inzetten om de middelen bij elkaar te krijgen voor een NRU met verdiepte onderdoorgangen bij de drie pleinen.
 
Niet alleen DROOM heeft een brief gestuurd naar de raadsleden. Ook de adviesgroep NRU (bestaande uit bewoners en belanghebbenden) en de Wijkraad Overvecht hebben aanvullend adviezen uitgebracht.

Donderdag 1 november 2018, ca. 20:45 uur
In de tijdelijke raadszaal op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd
(let op, niet in het stadhuis dat wordt gerenoveerd).


2 oktober 2018 / 4 oktober 2018

Verbetering leefbaarheid?
Raadscommissie vergadering donderdag 4 oktober

Het is belangrijk dat er verdiepte onderdoorgangen komen bij de pleinen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Viaducten langs de wijk Overvecht geven meer geluidsoverlast en zijn een visuele barrière.
 
Aanstaande donderdagavond wordt er in een commissievergadering gediscussieerd over de NRU. Om duidelijk te maken dat Overvechters een goede inpassing belangrijk vinden, is het zinvol om ons te laten zien en daarbij aanwezig te zijn. Daarom roepen wij u op om als toehoorder aanwezig te zijn.
 
Onderwerp NRU is geagendeerd op:
Donderdag 4 oktober a.s. om 20:00 uur
In de tijdelijke raadszaal op de Varrolaan 100 in Rijnsweerd
(let op, niet in het stadhuis dat wordt gerenoveerd).
Zie agenda voor details

Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben wij een aanvullend advies aan de gemeenteraad gestuurd.

Na de commissievergadering zal de gemeenteraad in november een besluit nemen over de vervolgstappen.23 september 2018

Ontwerp NRU bij Overvecht (Gemeente Utrecht)
Vervolg op geen extra geld voor NRU en bijeenkomst op 1 oktober

De afgelopen weken heeft u kunnen vernemen dat de minister geen extra geld beschikbaar stelt voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Inmiddels zijn daarover Kamervragen gesteld.
 
De gemeenteraad heeft besloten om op 20 september een technische raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over het Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp van de NRU. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid was om in te spreken. U kunt de documenten en de presentatie hier vinden.
 
Aansluitend heeft de kerngroep DROOM samen met enkele adviesgroepleden een werkbezoek georganiseerd voor de raadsleden. Op locatie hebben wij aangegeven wat de impact is van viaducten en waarom de verdiepte onderdoorgangen beter zijn. Wij zijn geschrokken van de laatste informatie over geluid en dat er geluidsschermen nodig zijn over het gehele traject langs de wijk. In de bijlagen ziet u een flyer (Viaducten slecht voor Overvecht) en aanvullende informatie (Raadsleden wist u dat ...) die wij hebben gemaakt voor de raadsleden.
 
Graag willen wij ook met u de laatste informatie delen. U bent van harte uitgenodigd op:
Maandag 1 oktober, 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) (Agenda)
Buurthuis De Boog (Gambiadreef 60)
7 september 2018

Geen extra geld voor NRU
Geen extra geld voor NRU. Bijeenkomst op 1 oktober

De minister geeft geen extra geld voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Berichtgeving hierover vindt u in het nieuws van RTV Utrecht en in ‘Utrecht is wakker’ was hierover een interview (tussen minuut 8.30 en 14.35 min). In het AD is te lezen dat de strijd nog niet wordt opgegeven.

Eind 2017 was er inspraak mogelijk op het Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp van de NRU. Inmiddels ligt het aangepast document bij de gemeenteraad en in november zal daarover een besluit vallen. U kunt het document en de reactienota op de inspraak hier vinden.

DROOM beraadt zich op vervolgstappen. Reserveer alvast maandagavond 1 oktober. Dan informeren wij u over de laatste stand van zaken en gaan met u in gesprek over de vervolgstappen.
2 september 2018
Reactienota Inspraak Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht

Reactienota Inspraak Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp "Noordelijke Randweg Utrecht"

Van 3 november tot 14 december 2017 konden zienswijzen op het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp voor de NRU (IPvE/FO) worden ingediend. In de reactienota Inspraak Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vindt u de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de 140 inspraakreacties op de plannen voor de vernieuwing van de NRU.

12 december 2017
Reactie DROOM op Integraal Programma van eisen opgestuurd aan de gemeente

Vandaag is de reactie van DROOM op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgestuurd aan de gemeente.

5 december 2017

Petitie voor ondergrondse kruisingen Overvecht overhandigd in Den Haag
(bron: RTV Utrecht, foto: RTV Utrecht / Lisanne Rutgers)


Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht willen zestig miljoen van het nieuwe kabinet voor ondergrondse kruisingen in de wijk. Er zijn namelijk drie grote kruisingen rondom Overvecht en omwonenden willen dat die ondergronds worden aangelegd. Omdat er maar geld is voor één, hebben ze Haagse politici vandaag een petitie aangeboden. 


Lees het hele artikel op: rtvutrecht.nl
1 december 2017

Bewoners Overvecht gaan petitie aan minister overhandigen voor meer geld NRU

DROOM, belangengroep De Randweg Overvecht Op Maat, overhandigt op 5 december een petitie aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. In de petitie dringen bewoners aan op meer geld voor de verdieping van de Noordelijke Randweg Utrecht, de NRU.

Zie website van DUIC voor het hele artikel

Lees hier het hele persbericht


14 november 2017Voor de doorstroming wordt de Noordelijke Randweg Utrecht ( NRU) opgewaardeerd. Alleen een verdiepte NRU kan de verkeersoverlast beperken. Daar is meer geld voor nodig. Gemeente en Provincie hebben al extra geld toegezegd. Wij roepen het Rijk op om ook extra bij te dragen. 

We hebben een petitie gestart om het Rijk op te roepen om ook boter bij de vis te doen en meer geld beschikbaar te stellen om de NRU te verdiepen. Klik hier om de petitie te tekenen.
9 november 2017

 

Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp
Tot en met 14 december kunt u reageren op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de NRU. Zie: www.utrecht.nl/nru

 

Wij hebben een modelbrief gemaakt die u kunt gebruiken. Pas deze aan en vul deze aan.

 

Inmiddels is er door de Gemeente Utrecht in het voorjaar 19 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de NRU. De Provincie Utrecht heeft daar op 6 november 9 miljoen aan toegevoegd. Dat is nog steeds niet genoeg om de NRU bij de drie pleinen te verdiepen, laat staan de hele NRU langs de wijk Overvecht.

 

Wij willen daarom het Rijk aansporen extra te investeren voor de NRU zodat de opwaardering van de NRO ook een verbetering van de leefomgeving wordt.

 

Wilt u onze nieuwsbrieven ontvangen en op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar droomutrecht@gmail.com