Shropshire Philatelic Society

Programme for 2021/22: