Arkusz kalkulacyjny

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i zakłada naukę pracy w arkuszu kalkulacyjnym od podstaw. Idea jego powstania zrodziła się z otrzymywanych od nauczycieli sygnałów, którzy podczas różnego rodzaju spotkań oraz konferencji przyznawali, że choć wykorzystują technologię informacyjną w swojej pracy, to odczuwają spore braki w podstawowych umiejętnościach z zakresu arkusza kalkulacyjnego. Autorzy kursu skupili się zatem na doborze treści pod kątem wykorzystania nabytych umiejętności w pracy nauczyciela. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla tych nauczycieli, którzy czują się niepewnie w obsłudze arkusza kalkulacyjnego i chcą - najlepiej od podstaw - ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Rynek dostępnego oprogramowania biurowego jest obecnie bardzo szeroki, dlatego też autorzy kursu starali się opracować materiały w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie w różnych pakietach biurowych. Materiały opracowane w ramach kursu przygotowane zostały dla następujących pakietów: pakietu komercyjnego Microsoft Office (Excel), oraz dwóch darmowych:

  1. WPS Office (Spreadsheets), którego wygląd oraz obsługa jest bardzo mocno zbliżona do MS Office; pakiet dostępny jest dla systemów: MS Windows oraz Linux

  2. LibreOffice (Calc) - uniwersalnego pakietu biurowego dostępnego dla systemów: MS Windows, MacOS oraz Linux

Cele kursu

  • Wyrównanie a następnie poszerzenie wiadomości i umiejętności do korzystania z arkusza kalkulacyjnego na poziomie podstawowym.
  • Nabycie umiejętności tworzenia formuł oraz pracy z wbudowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego
  • Sprawne tworzenie oraz formatowanie tabel
  • Nabycie umiejętności prawidłowego układania danych w arkuszu
  • Nabycie umiejętności prezentacji danych w postaci wykresów
  • Nabycie umiejętności wykorzystania mechanizmu tabel i wykresów przestawnych w arkuszach kalkulacyjnych
  • Przekazanie informacji na temat dostępnych arkuszy kalkulacyjnych on-line jako alternatywy dla programów instalowanych na komputerze

Praca na kursie

Kurs składa się z 5 modułów prowadzonych metodą on-line (metodą e-learningową). W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka poszczególnych modułów

1. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

2. Adresowanie w arkuszu.

3. Graficzna prezentacja danych.

4. Stosowanie funkcji w arkuszu kalkulacyjnym.

5. Arkusze kalkulacyjne on-line jako alternatywa dla programów instalowanych na komputerze. Mechanizm tabel i wykresów przestawnych w arkuszach kalkulacyjnych oraz jego zastosowanie.