Reglement der kegelclub

J`eb ze niet an `n touwtje.

Opgericht 15 juni 1920

Art.1

De kegelclub draagt den naam, J`eb ze niet an`n touwtje. Ze bestaat uit leden, hoogstens,

zestien, eere leden en donateurs.

Art.2

Candidaat leden moeten zich schriftelijk als zodanig bij den secretaris opgeven. Een candidaat lid wordt als lid toegelaten, indien tenminste twee derde van het aantal leden der kegelclub zich daarvoor verklaart.

Art.3

Om lid te kunnen worden moet men de leeftijd van twintig jaar bereikt hebben.

Art.4

Leden en eere leden kunnen op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van minstens vijf leden tot royeering voorgedragen worden. Het lidmaatschap van een lid vervalt, indien tenminste drie vierde van het aantal leden der kegelclub zich daarvoor verklaart.

Art.5

De jaarlijksche contributie bedraagt twaalf gulden, te voldoen bij vooruit betaling in twaalf termijnen,

en wel op den eerste kegelavond van elken maand. Het lidmaatschap kan elken datum eindigen. Het betrokken lid doet dit de secretaris schriftelijk weten. Nieuwe leden betalen twee en een halve gulden entree.

Art.6

Elk lid heeft het recht van introductie van één persoon per keer tegen betaling van vijfentwintig cent entree. Ingezetenen der gemeenten kunnen niet meer dan vier maal per jaar geintroduceerd worden. de introductiegelden worden vermeerderd met de kegelgelden.

Art.7

Personen die zich voor de kegelclub verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen tot eerelid worden verkozen. Donateurs zijn zij, die jaarlijkse bijdrage betalen van minstens twee en een halve gulden.

Art.8

Er wordt eenmaal per week gekegeld van zeven uur n.m. tot des avond`s tien uur.

Art.9

Het bestuur bestaat uit drie leden nl. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, ze worden uit en door de leden gekozen. Elk jaar treedt een lid van het bestuur af. Volgens den rooster, hij is onmiddellijk herkiesbaar. De periodieke verkiezing van bestuursleden heeft plaats op den eerste ledenvergadering van het nieuwe kegeljaar. Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming over gegaan, zoo ook bij deze stemming zo ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt de

stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of staken de stemmen, dan beslist het lot. Indien er een tussentijdsche vacature in het bestuur ontstaat, wordt hierin binnen een maand voorzien.

Art.10

Jaarlijks in de maand Juni heeft een vergadering van leden plaats, eveneens behoort een vergadering te worden belegd, wanneer tenminste een derde van het aantal leden zulks schriftelijk aan het bestuur verzoekt. In vergadering kunnen alleen beslissingen worden genomen, indien tenminste drie vierde der leden aanwezig zijn. Een vergadering wordt minstens drie dagen van te voren uitgeschreven.

Art.11

Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden opgemaakt. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. De stemming over zaken geschieden mondeling; die over personen met gesloten briefjes.

Art.12

De secretaris brengt ieder jaar in de maand Juni verslag uit over de lotgevallen der kegelclub. De rekening en de verantwoording van den penningmeester moet in die vergadering door drie leden worden nagezien.

Art.13

Op iedere kegelavond fungeert een lid, zoo mogelijk één der bestuursleden, als baancomissaris. Ieder lid onderwerpt zich onvoorwaardelijk aan zijn uitspraak.

Art.14

Bij verschil van mening over het aantal der omgeworpen kegels is de uitspraak der kegeljongen

beslissend.

Art.15

Voorstellen van ingrijpenden aard, kunnen niet in stemming komen, wanneer ze niet op de convocatiebiljetten zijn vermeld.

Art.16

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur zoveel moglijk in overleg met de leden. Aldus opgemaakt en vastgesteld in den vergadering van den 15 Juni 1920.

Ondertekend door

Het bestuur:

Voorzitter : B. v.d. Brink,

Secretaris : A.A. van Amerongen

Penningmeester :M. Zegers