Nauczyciel - opiekun konkursu "KANGUR 2017" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

  1. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną otwierając zakładkę Konta szkół na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl  oraz przesłanie wymaganych dokumentów na adres organizatora regionalnego. (Jeżeli jest problem ze zgłoszeniem uczniów na stare konto – proszę o kontakt na adres e-mail kangur.rsokaganek@gmail.com  – np. dotyczy zmiany opiekuna lub zagubienie hasła.)

  2. Jeżeli szkoła nie posiada konta - założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl 

  3. Zgłoszenie szkoły do 22 stycznia 2017 r.

  4. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów, w tym m.in. o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.

  5. Odebranie od powiatowego koordynatora konkursu testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.

  6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.

  7. Dostarczenie powiatowemu koordynatorowi konkursu zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi oraz wykazem uczniów biorących udział w konkursie, z podziałem na klasy.

  8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które dostępne będą po zalogowaniu na konto szkoły.

  9. Odbiór od powiatowego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich laureatom i wszystkim nagrodzonym.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33 816 50 04 lub osobisty w siedzibie Stowarzyszenia w czasie dyżurów (poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-13.00, wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.00) lub pocztą elektroniczną: kangur.rsokaganek@gmail.com