Nauczyciel - opiekun konkursu "KANGUR 2018" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną otwierając zakładkę Konta szkół na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl  oraz przesłanie wymaganych dokumentów na adres organizatora regionalnego. (Jeżeli jest problem ze zgłoszeniem uczniów na stare konto – proszę o kontakt na adres e-mail kangur.rsokaganek@gmail.com lub sms na numer 503501869 – np. dotyczy zmiany opiekuna lub zagubienie hasła.)

 2. Jeżeli szkoła nie posiada konta - założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl

 3. Uzupełnienie i poprawienie danych szkoły, szczególnie adresu e-mail i telefonu szkoły oraz telefonu koordynatora szkolnego (jest to bardzo pomocne dla organizacji konkursu i kontaktu koordynatora regionalnego z opiekunem szkolnym).

 4. Zgłoszenie szkoły, tzn. wysłanie zgłoszenia podpisanego przez dyrektora do 22 grudnia 2017 r.
  Jeżeli szkoła nie zdążyła z tą procedurą do wyznaczonego terminu, to proszę zrobić to jak najszybciej, tak aby otrzymać kod szkoły przed dokonaniem wpłaty.

 5. Zgłoszenie uczniów i dokonanie wpłaty do 22 stycznia 2018 r.
  Po tym terminie będzie można jeszcze dodać uczniów, ale może to skutkować nieotrzymaniem odpowiedniej liczby testów i nagród pocieszenia.


 6. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie umieszczonych tam komunikatów, w tym m.in. o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.

 7. Odebranie od powiatowego koordynatora konkursu testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.

 8. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.

 9. Dostarczenie powiatowemu koordynatorowi konkursu zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi oraz wykazem uczniów biorących udział w konkursie, z podziałem na klasy.

 10. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które dostępne będą po zalogowaniu na konto szkoły.

 11. Odbiór od powiatowego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich laureatom i wszystkim nagrodzonym.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (33 816 50 04) lub osobisty w siedzibie Stowarzyszenia w czasie dyżurów (poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-13.00, wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.00) lub pocztą elektroniczną: kangur.rsokaganek@gmail.com lub rsokaganek@gmail.com