Έρευνα

Η τρέχουσα έρευνά μου εστιάζει στα παρακάτω θέματα:
  • Μακροοικονομικά δεδομένα και υποδείγματα κοινών παραγόντων
  • Η μακροοικονομική της μακροοικονομικής αβεβαιότητας - Μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία
  • Δομικές μεταβολές στην προσδιοριστική τάση στο πλαίσιο των VAR υποδειγμάτων -  Ποιά είναι η βαρύτητα των δομικών μεταβολών στην προσδιοριστική τάση μακροοικονομικών χρονοσειρών και πως επηρεάζουν τέτοιες μεταβολές εκτιμήσεις, προβλέψεις, και "ασκήσεις" οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο VAR υποδειγμάτων
  • Βραχυχρόνια και μακροχρόνια αιτιότητα σε στάσιμα και μη-στάσιμα υποδείγματα VAR

Πρόσφατες παρουσιάσεις σε συνέδρια 
  • Testing and measuring multi-horizon causality in VAR models: Two new user-written functions for the Gretl time series menu. 4th biennial gretl Conference June 12-13, 2015, Berlin, Germany, Hans Boeckler Foundation and Free University of Berlin 
  • Transmission channels of economic uncertainty effects on macroeconomic activity. 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE), June 25-27, 2015, hosted by the University of Macedonia, Thessaloniki, Greece