Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er "Idrættens Venner" i Slagslunde-Ganløse, og dens formål er at yde støtte til foreninger med en ungdomsafdeling i Ganløse og Slagslunde.

§ 2. Som medlemmer af foreningen kan optages alle med interesse for idrættens fremme.

§ 3. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4.  Foreningen ledes og dens midler administreres af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kan afgå hvert år. Bestyrelsen kan udvides efter behov. Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig på de øvrige poster. Desuden vælges 2 bestyrelses suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle disse vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden, og bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alt bestyrelsesarbejde er uden vederlag.

§ 5. Foreningens pengemidler skal anbringes i et anderkendt pengeinstitut, valgt af bestyrelsen, og kan kun hæves af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. Marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dette gøres elektronisk.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, og skal afholdes når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det

§ 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

§ 9. Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsens midte valgt dirigent. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet. Til vedtagelse af nye love eller ændringer i de bestående kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal være for forslaget. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.                                               .

§ 10. Dagsorden på generalforsamlingen skal være

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg til foreningens tillidsposter.

7) Eventuelt.

§11. Foreningen kan kun opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling og kun hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. midler idrætsforeningerne i Slagslunde-Ganløse og fordeles efter en af den afsluttende generalforsamling godkendt fordelingsplan.

Lovene er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. marts 1968, og revideret på generalforsamlingen januar 2014 og igen på generalforsamlingen Februar 2023.