Bandera nazionalak-Banderas nacionales-National flags

                                                                                                                                                                           Creative Commons License
by Aingeru Astui Zarraga 2010, Bermeo, Biscay, Basque Country                             Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
 
 
AURREKARIAK – ANTECEDENTES - ANTECEDENTS
 

Kantauriar-Nafarren banderea (1838)

Euskal abertzaletasunaren aintzindaria zan Augustin Xahok Euskalerrirako asmaturiko bandera.

Xahorentzat euskaldunak aintzinako kantauriarren ondorengoak ziran.

Bandera de los Cántabro-navarros (1838)

Bandera de Euskalerria ideada por el precursor del nacionalismo vasco Augustin Chaho.

Para Chaho los vascos eran descendientes de los antiguos cántabros.

Flag of the Cantabrian-Navarrese people (1838)

Euskalerria's flag designed by the predecessor of the Basque nationalism Augustin Chaho.

For Chaho the Basques were descendants from the ancient Cantabrians.

 

IRURAK BAT Probintzia Aizten banderea(1859)

Irurak Bat probintzia aizten Batzar Politikoak XVIII mendeko azkenaldia danik batzartzen ziran arren 1800enean hartu eban sistema honek Erret Baimena koordinazio politikorako erakunde publiko bihurtuz. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Diputazioetako ahaldunek osatzen  ebazan.

“Real Sociedad Bascongada de Amigos del País”-en (1764-5) anagrama bere ikur bihurtu zan eta honegaz zigilatzen eben batzar-agiriak 1816tik 1876ra bitartean hiru probintzien batasun politikoa adieraziz. 1859an asmatu zan guztientzako bandera.

1860ko hamarkadan, Baskongadetako Gobernu Konfederaltzat hartu leiz  hain garrantzia handia hartu eben eta.

Bandera de las Tres Provincias Hermanas IRURAC BAT (1859)

Las Conferencias Políticas de las tres provincias hermanas Irurac Bat (las tres son una) se vinieron celebrando desde el último tercio del siglo XVIII,

aunque fue en 1800 cuando este sistema obtuvo la Sanción Real, convirtiéndose en un organismo público de coordinación política. Estaba formado

por comisionados de las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

El anagrama de la “Real Sociedad Bascongada de Amigos del País” (1764-5) se convirtió en su divisa, con la que sellaban las actas desde 1816 a 1876, simbolizando la unión política de las tres provincias. En 1859 se creó la bandera común.

En la década de 1860 adquirieron tanta importancia que se puede considerar como el Gobierno Confederal Vascongado.

Flag of All Three Sister Provinces IRURAC BAT (1859)

The Political Conferences of all three sister provinces Irurac Bat (the three are one) were come celebrating from the last third of the century XVIII, though it was in 1800 when this system obtained the Royal Sanction, being converted into a public organism of political coordination. It was formed by commissioners of the Foral Deputations of Biscay, Guipuscoa and Alava.

The anagram of the "Real Sociedad Bascongada de Amigos del País"  was converted in its seal with which they were sealing  the minutes from 1816 to 1876, symbolizing the political union of all three provinces. In 1859 the common flag was created.

In the decade of 1860 they acquired so many importance that it can to consider as the Confederal Vascongade Government.

 

"Laurak Bat" bandera

“Laurak Bat” banderea, zeinek, hegoaldeko lau euskal herrialdeen irudikapen legez, Victor Hugoren 80. urteurreneko manifestaldi nagusian hartu eban parte, 1881ko zezeilaren 27an.

Bandera "Laurak Bat"

Bandera de “Laurak Bat” que figuró, como representación de las cuatro regiones vascas peninsulares, en la gran manifestación en honor del 80 aniversario de Victor Hugo el 27 de Febrero de 1881, en París.

"Laurak Bat" flag

Flag of Laurak Bat that figured, as representation of all four Basque peninsular regions, in the great manifestation in honor of Victor Hugo's 80th anniversary on February 27, 1881 in Paris.

 

         

"Laurak Bat" ezkudua edo Lauburuarena: Bertsio ezbardinak, azkena errepublika zaleena.

Escudo de "Laurak Bat" o del "Lauburu": Varias versiones; la última de carácter republicano.

Coat of Arms of "Laurak Bat" or the "Lauburu": Several versions; the last one had a republican character.

 

 

         

Jatorrizko "Zazpiak Bat" armarria eta gaur erabiltzen dan moduan

Jean Jaugainek egina Donibane Lohitzunen ospatu ziran “Congrès et Fêtes de la Tradition Basque”-erako D’Abbadie jaunak asmaturiko “Zazpiak Bat” ikurritzapean. Euskalerri osoaren ikurra da eta herriak bereganatu dau.

Jatorrizko diseinuan ordena honetan agertzen dira ezkuduak: Nafarroa (Nafarroa eta Nafarroa Beherea), Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Lapurdi eta Zuberoa. Lehenago, 1892ko “Fête”-etan ezkudu guztiak alkarren ondoan jarri ziran, baina ez bat osotuz, ordena honetan: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa. Gaur egun, ordena honetan ikusten da gehienetan: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa.

Primitivo escudo de Zazpiak Bat y el que se utiliza en la actualidad

Fue diseñado por Jean Jaugain para las “Congrès et Fêtes de la Tradition Basque” que se celebraron en San Juan de Luz en 1897 bajo el lema “Zazpiak Bat”  (Las Siete son Una) ideado por D’Abbadie. Es el símbolo de todo el País Vasco y aceptado por la población.

En el diseño original los escudos aparecen en el siguiente orden: Navarra (Navarra y Baja Navarra), Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Labourd y Soule. Anteriormente, en las “Fêtes” celebradas en 1892, se colocaron todos los escudos juntos, aunque no formando uno solo, en el siguiente orden: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Labourd, Navarra y Soule. Actualmente el orden más frecuente es: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Labourd, Navarra y Soule.

Early CoA of the Zazpiak Bat and its modern version

It was designed by Jean Jaugain for " Congrès et Fêtes de la Tradition Basque " that were celebrated in St. Jean-de-Luz in 1897 under the motto "Zazpiak Bat" (The Seven are One) created by D'Abbadie. It’s the symbol of all Basque Country and adopted like own by the population.

In the original design the shields appear in the following order: Navarre (Navarre and Low Navarre), Guipuscoa, Biscay, Alava, Labourd and Soule. Previously, in the "Fêtes" celebrated in 1892, they placed all the shields together, but not forming a unit, in thefollowing order: Biscay, Guipuscoa, Alava, Labourd, Navarre and Soule. Nowadays the most frequent order is: Alava, Biscay, Guipuscoa, Labourd, Navarre and Soule.

 

 

EUSKAL ABERTZALETASUNA: ARANA-GOIRI ANAIEN PROIEKTUAK

NACIONALISMO VASCO: PROYECTOS DE LOS HERMANOS ARANA-GOIRI

BASQUE NATIONALISM: PROJECTS OF THE BROTHERS ARANA

 

Bizkaiko ikurriña (1894)

Arana-Goiri anaiek egina Bizkaia burujabearentzat. Bilboko “Euskeldun Batzokija”-n jaso zan lehen aldiz 1894ko uztailaren 14an.

Kolore gorriak Bizkaiko herria (arraza) adierazten dau; kurutze berdeak Lege Zaharrak; eta guztien ganean, kurutze zuria, Jaungoikoaren seinale.

Eusko Alderdi Jeltzaleak bereganatu eban 1895ean, eta 1933an Euskal Autonomia Erkidegoaren ikurtzat hartu.

Bandera de Vizcaya (1894)

Diseñada por los hermanos Arana-Goiri para Vizcaya independiente. Se izó por primera vez en el “Euskeldun Batzokija” de Bilbao el 14 de julio de 1894. El fondo rojo simboliza al pueblo vizcaíno (la raza); el aspa verde las “Leyes Viejas” (los Fueros); y sobre ambos, la cruz blanca, símbolo de Dios.

El Partido Nacionalista Vasco la adoptó como propia en 1895, y como símbolo de la Comunidad Autónoma Vasca en 1933.

Flag of Biscay (1894)

Designed by the Arana brothers for independent Biscay. It was hoisted by the first time in the "Euskeldun Batzokija"

of Bilbao on July 14, 1894. The red bottom symbolizes the Biscayan people (the race); the green saltire, the " Old Laws " (the Fueros); and over them, the white cross, God's symbol.

The Basque Nationalist Party adopted it like own in 1895, and as symbol of the Basque Autonomous Community in 1933.

 
Arana-Goiri anaien Ikurriñaren diseinuaren zirriborroa
Boceto del diseño de la Ikurriña por los hermanos Arana-Goiri
Sketch of the design of the Ikurriña by the Arana-Goiri bros.
 
         
Euzkadiko Konfederazioaren bandera eta pendoia (1907)
Luis Arana Goiriren proposamena. Bai hau zein ondorengoak, proposamen hutsean geratu ziran.
Bandera y pendón de la Confederación Euzkadiana (1907)
Propuestas de Luis Arana Goiri. Tanto éstas como las siguientes, quedaron en simples propuestas.
Flag and gonfanon of the Basque Confederation (1907)
Projected by Luis Arana Goiri. These flags and the following ones stayed in project.
 
         
Bizkaia Estatuaren banderea eta pendoia (Luis Arana, 1907)
Bandera y pendón del Estado de Vizcaya (Luis Arana, 1907)
Flag and gonfanon of the State of Biscay (Luis Arana, 1907)
 
Gipuzkoa Estatuaren banderea (Luis Arana, 1907)
Bandera del Estado de Guipúzcoa (Luis Arana, 1907)
Flag of the State of Guipuscoa (Luis Arana, 1907)
 
Araba Estatuaren banderea (Luis Arana, 1907)
Bandera del Estado de Álava (Luis Arana, 1907)
Flag of the State of Alava (Luis Arana, 1907)
 
Nafarroa Estatuaren banderea (Luis Arana, 1907)
Bandera del Estado de Navarra (Luis Arana, 1907)
Flag of the State of Navarre (Luis Arana, 1907)
 
Lapurdi Estatuaren banderea (Luis Arana, 1907)
Bandera del Estado de Labourd (Luis Arana, 1907)
Flag of the State of Labourd (Luis Arana, 1907)
 
Zuberoa Estatuaren banderea (Luis Arana, 1907)
Bandera del Estado de Sola (Luis Arana, 1907)
Flag of the State of Soule (Luis Arana, 1907)
 

EUSKALERRIKO IKURRIÑA - LA BANDERA VASCA - THE BASQUE FLAG

 

Euskal Herriko Ikurriña eta Euskal Autonomi Erkidegoko bandera ofiziala

1936an, herriak ikurrina onartu ebala ikusirik eta Aznar kontseilari sozialistaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Autonomi Erkidegoarentzat hartu eban. Franco Jeneralak debekatu eban 1938an (Frantziaren menpeko probintzietan erabiltzen zan) eta barriro legeztatu zan 1977an. Urte bi geroago Eusko Jaularitzak barriro jarri eban Euskadiko A.E.aren bandera lez. Zazpi probintzietako jende guztiak onartu dau bere bandera lez.

"Ikurriña" del País Vasco y bandera oficial de la Comunidad Autónoma Vasca

En 1936, en vista de que el pueblo había aceptado la ikurriña y a propuesta del consejero socialista Aznar, el Gobierno Vasco la adoptó como enseña de la Comunidad Autónoma Vasca. El general Franco la prohibió en 1938 (se sigió utilizando en las provincias bajo soberanía francesa) y se volvió a legalizar en 1977. Dos años más tarde el Gobierno Vasco la volvió a adoptar como bandera de la C.A. Vasca. La gente de las siete provincias la ha adoptado como propia.

"Ikurriña" of the Basque Country and official flag of the Basque Autonomous Community

In 1936, due to the fact that the people had accepted the "ikurrina" and at the suggestion of the socialistic counselor Aznar, the Basque Government adopted it as flag of the Autonomous Basque Community. General Franco prohibited it in 1938 (it was continued using in the provinces under French sovereignty) and returned to legalize in 1977. Two years later  the Basque Government turned to adopt it as flag of the Basque A.C. The people of all seven provinces have adopted it like own.

 

Ikurriñaren irudikapena (balkoiak eta abarrerako)
Representación de la "Ikurriña" (para balcones, etc.)
Representation of the "Ikurriña" (for balconies, etc.)
 
 
EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO ARMARRIA
ESCUDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
C.o.A. OF THE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY
 
Euskal Autonomi Erkidegoko armarria

1936an Eusko Jaurlaritzak onartu ebazan komunitate autonomoaren armak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroakoak barne direla. 1939an, Franco jeneralak autonomi estatutua desegin eban eta ezkudu honen erabilera  debekatu. 1978an barriro onartu zan Euskal Autonomi Erkidegoaren estatutua eta 1936ko armak berreskuratu ziran. Nafarroako gobernuaren eskariz, Konstituzio Auzitegiak Nafarroako kateak kenarazi eban 1986ko auzi baten bidez eta orain azpi gorria baino ez da agertzen.

Escudo de la Comunidad Autónoma Vasca

En 1936 el Gobierno Vasco aprobó un escudo de armas en el que se incluían las de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. En 1939, el general Franco anuló el estatuto de autonomía prohibiendo el uso de este escudo. En 1978 se aprobó de nuevo el estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, rescatándose las armas de 1936. A petición del gobierno de Navarra, el Tribunal Constitucional obligó a quitar las cadenas de Navarra en una sentencia de 1986, quedando actualmente tan sólo el fondo rojo del escudo.

C.o.A of the Basque Autonomous Community

 In 1936 the Basque Government approved a coat of arms in wich Alava, Biscay, Guipuscoa and Navarre were included. In 1939, General Franco annulled the Statute of Autonomy prohibiting the use of this arms. In 1978, the Statute of Autonomous Community of the Basque Country was approved again and the arms of 1936 rescued. By request of the Government of the Foral Community of Navarre, the Constitutional Court bound to remove the chains of Navarre in a judgement in 1986, staying nowadays only the red bottom of the shield.

 

 EUSKAL HERRIKO IPARRALDEA - EL PAÍS VASCO CONTINENTAL - THE CONTINENTAL BASQUE COUNTRY

 

by Pascal Vagnat
Iparraldeko armak: Iparraldea (Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa lurraldeak) Frantziaren menpean dago.
Armas del País Vasco Continental: "Iparralde" (los territorios de Labourd, Baja Navarra y Sola) está bajo soberanía francesa.
Arms of the Continental Basque Country: "Iparralde" (the territories of Labourd, Lower Navarre and Soule) is under French sovereignty.
 
         
Frantziako Pirinio Atlantiarraren armarria eta banderea
Euskalerri kontinentalak (Iparraldea) eta Biarnok osotuten dabe departamentu hori.
Escudo y bandera del departamento francés de Pirineos Atlánticos
El País Vasco continental (Iparralde) junto con Béarn, constituyen dicho departamento.
Arms and flag of the French Department of the Atlantic Pyrenees
Continental Basque Country (Iparralde) together with Bearn form that department.
 
 
 NAFARROA - NAVARRA - NAVARRE
 
Nafarroari buruzko guztia bere atalean ikusi daikezu. Joan
Todo lo relativo a Navarra lo puede ver en su sección. Ir
You can see all related with Navarre in its section. Go
 
EUSKAL HERRIKO IKURRAK BESTE IKUR BATZUETAN
LOS SÍMBOLOS DE PAÍS VASCO EN OTROS SÍMBOLOS
SYMBOLS OF THE BASQUE COUNTRY INTO OTHER SYMBOLS
 
 
               
St. Pierre-et-Miquelon-eko armak eta banderea
Ezkuduan, euskal "Zazpirak-Bat"-a, eta Bretainia eta Normandiako armak; banderan, euskal "Ikurriña", eta Bretainiako dukerriko eta Normandiako banderak .
Armas y bandera de St. Pierre-et-Miquelon
En el escudo, el "Zazpirak Bat" vasco, y las armas de Bretaña y Normandía; en la bandera, la "Ikurriña" vasca, y las banderas del Ducado de Bretaña de Normandía.
Arms and Flag of St. Pierre-et-Miquelon
In the shield, the Basque "Zazpirak Bat" and the arms of Britanny and Normandy; in the flag, the Basque "Ikurriña", the flags of the Duchy of Brittany and Normandy.