குடிமக்கள் வீடியோவை உறுதிப்படுத்தல்: அலப்போ அழிவு பற்றிய ஒரு விடய ஆய்வு