எவ்வாறு: YOUTUBE வீடியோக்களில் இருந்து சரியான பதிவேற்ற நேரம் மற்றும் சிறுபடவுருக்களை (THUMBNAILS) பிரித்தெடுத்தல்