Curriculum Vitae

Mgr. Bc. Michal Černý, * 1987.

Zaměstnání na MU

2014 - doposud: KISK FF, INTERES garant oborových didaktik (odborný pracovník)
2014: KFChOV PedF akademický pracovník (odborný pracovník)
2012 - 2014: KISK FF, CEINVE: metodik a odborný pracovník (lektor)
2012 - 2014: ÚVT, SITMU: lektor.
2012 - 2013: KF PedF: lektor, fyzik.
2012: CpTT, MEPKIT: mentor. 

Vzdělání:

2012- doposud: Doktorský studijní program Obecné otázky fyziky. Školitel prof. RNDr. Jan Novotný, Csc.
2010 - 2012: Student PřF MU a FI MU v navazujícím magisterském programu Fyzika, oborech Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství výpočetní techniky pro střední školy. Diplomová práce na téma Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody. Udělen titul Mgr.
2009 - 2012: CMTF UP v bakalářském programu Teologie, oboru Teologické nauky. Bakalářská práce na téma Život podzemní církve na Moravě na příkladu konkrétních osobností. Udělen titul Bc.
2007 - 2010: PřF MU a FI MU v bakalářském programu Fyzika, obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Informatika a druhý obor. Bakalářská práce na téma Experimentální ověřování vybraných fyzikálních modelů a aproximací. Udělen titul Bc.

2003 - 2007: Biskupské gymnasium v Brně, přírodovědný směr.

Vyučované předměty na MU

 • VIKMB41: Vzdělávací technologie (podzim 2014) (přednášející)
 • VIKMB50: Metodik ICT (jaro 2015) (přednášející)
 • VIKMB30: Výzkumný seminář (podzim 2014, jaro 2015)  (cvičící, přednášející)
 • VIKBB54: Výzkumný seminář (podzim 2014) (cvičící)
 • VIKBB51: Filozofie informace (jaro 2014, jaro 2015) (přednášející)
 • VIKBM33: Laboratoř vzdělávacích technologií (jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015) (přednášející, cvičící)
 • VIKBA14: Digitální kompetence (podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014) (přednášející)
 • KPI11: Kurz práce s informacemi (podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014) (přednášející)
 • KPI22: Kreativní práce s informacemi (jaro 2013, jaro 2014) (přednášející)
 • F2180: Fyzikální praktikum 1 (jaro 2013) (cvičící)
 • VIKERA09: New Technology in Education (jaro 2013) (cvičící)

Vybrané publikace

 1. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. ISBN 978-80-265-0267-8.
 2. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 3. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 4. ČERNÝ, MichalZásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167, 9 s. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
 5. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
 6. ČERNÝ, Michal. Požadavek interdisciplinárnosti v edukačním procesu. In MUSILOVÁ, Jana; DUB, Petr. Ernst Mach - Fyzika - Filosofie - Vzdělávání. Brno : Nakladatelství MU, 2011. s. 222-225. ISBN 978-80-210-4808-9.
 7. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In Leoš Dvořák. The International Conference on Physics Education: Active learning – in a changing world of new technologies. Prague: Charles University in Prague, 2014. s. 1122-1129, 8 s. ISBN 978-80-7378-266-5.
 8. ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktikuMatematika, fyzika, informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách. 2012, roč. 21, č. 9, s. 560-565. ISSN 1210-1761.
 9. ČERNÝ, Michal. Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu AlgodooMatematika–fyzika–informatika, Prometheus, 2013, roč. 22, č. 3, s. 216-223. ISSN 1805-7705.
 10. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurzČeskoslovenský časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.
 11. ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmatPaideia, Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 12. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovyPaideia, Praha: Univerzita Karlova, 2013, X, Autumn 2013, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 13. ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnáchKnihovna, Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
 14. ČERNÝ, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu knihovenKnihovna, Praha: Národní knihovna, 2013, roč. 24, č. 1, s. 104-111. ISSN 1801-3252.
 15. ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kulturyProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406.
 16. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow, Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.
 17. ČERNÝ, Michal. K problematice role kajících bohoslužeb při slavení svátosti smíření. Teologické texty, Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2013, roč. 24, 1 (138), s. 31-34. ISSN 0862-6944.
 18. ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 20.12.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/nekolik-strucnych-poznamek-nejen-k-de-chardinove-prispevku-k-teorii-informace>. ISSN 1804–2406.
 19. ČERNÝ, Michal. Management. Souhrnná skripta kurzu. 2012 UZS.  68 s.
 20. ČERNÝ, Michal. Marketing. Souhrnná skripta kurzu. 2012. UZS.  57 s.

Novinářská činnost:

2007 - doposud: Redaktor serveru Christnet.cz , občasný vedoucí týdenního vydání (od 2008), příležitostný autor zpráv; Zaměření práce: texty týkající se teologie a filosofie.
2007 - doposud: Externí redaktor serveru DIGIarena (spadá pod E15); Zaměření práce: online foto editory, software, fotografie týdne (od 2009). 
2009 - doposud: Externí redaktor serveru RootZaměření práce: věda, právo, software ve vzdělávání.
2011 - doposud: Šéfredaktor myšlenkové-mapy.cz.

2007 - 2014: Externí redaktor serveru DSL.cz. Zaměření práce:  Internet, média, software.
2007 - 2013: Externí redaktor serveru Lupa a dříve autor pravidelných pátečních glos. Zaměření práce: sociální aspekty IT, etika, technologie, média, eBook.
2008 - 2011: Externí redaktor serveru MěšecZaměření práce: Internet, bankovnictví a technologie.
2012 - 2014: Šéfeditor Inspiromat.
2011:             Stálý spolupracovník časopisu Jak na počítačZaměření práce: návody.
2008 - 2009: Externí redaktor serveru Slunečnice; Zaměření práce: recenze software a výukový kurz "Základy práce s OpenOffice.org 3".
2007 - 2008: Externí redaktor časopisu PC Word; Zaměření práce: komunikace a Internet.

Občasný přispěvatel do Neviditelného psa a dříve také do dominikánského měsíčníku Rosa mystica, kam psal seriál "Fundamentální liturgika v otázkách a odpovědích". Články byly pravidelně publikovány v OpenMagazinu, Rozcestí nebo na České škole.

Další

Ocenění odbornou komunitou

 • Navržen Mikulášem Lobkowiczem na Cenu Oty Mádra za rok 2011.
 • 6 oceněných článků - Tým RVP doporučuje - na Portálu RVP.cz; spoluautor dalších 5.
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2013: Autor nejlepších článků
 • Spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ)
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2014:  Ocenění za systematický intelektuální rozvoj komunity

Absolvované kurzy

2004 - 2005: Teologický kurz.
2005 - 2006: Katechetický kurz.
2005: Kurz spolupracovník ve farnosti.
2011: Kurz pro hlavní táborové vedoucí.

Pastorální a jiná církevní činnost

2006 - doposud: Akolyta u svatého Tomáše v Brně.

2006 - 2011: Katecheta Biskupství brněnského. Výuka u sv. Tomáše v Brně, pro druhý stupeň ZŠ; fundamentální liturgika, úvod do eklesilogie;
úvod do Písma svatého.
2008 - 2010: Liturgický koordinátor pro VKH v Brně.
2009: Spoluautor textu Symbolika související s areálem papežské bohoslužby.
2008 - 2009: Partikulární příprava na přijetí svátostí smíření a eucharistie u sv. Tomáše v Brně.
2007 - 2008: Člen rady VKH Brno pro společenství.
2004 - 2007: Člen neformální pastorační rady Biskupského gymnasia v Brně; koordinace lektorského kurzu, liturgie, vzdělání a duchovní život, misijní činnost.

Oblasti zájmu

Fyzika
 • Filosofické otázky fyziky
 • ICT ve výuce fyziky
 • Didaktika fyziky
 • Historie fyziky
Informatika
 • Informační společnost
 • Počítačové sítě
 • Didaktika informatiky
 • Sociální informatika
Filosofie
 • Filosofie techniky
 • Filosofie vědy
 • Filosofická kosmologie
 • Teorie poznání

Pedagogika

 • Distanční vzdělávání (e-learning, webináře)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Filosofie výchovy
 • Obecná didaktika