Curriculum Vitae

Mgr. Bc. Michal Černý, * 1987.

Zaměstnání na MU

2014 - doposud: KISK FF, INTERES garant oborových didaktik (odborný pracovník)
2014: KFChOV PedF akademický pracovník (odborný pracovník)
2012 - 2014: KISK FF, CEINVE: metodik a odborný pracovník (lektor)
2012 - 2014: ÚVT, SITMU: lektor.
2012 - 2013: KF PedF: lektor, fyzik.
2012: CpTT, MEPKIT: mentor. 

Vzdělání:

2012- doposud: Doktorský studijní program Obecné otázky fyziky. Školitel prof. RNDr. Jan Novotný, Csc.
2010 - 2012: Student PřF MU a FI MU v navazujícím magisterském programu Fyzika, oborech Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství výpočetní techniky pro střední školy. Diplomová práce na téma Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody. Udělen titul Mgr.
2009 - 2012: CMTF UP v bakalářském programu Teologie, oboru Teologické nauky. Bakalářská práce na téma Život podzemní církve na Moravě na příkladu konkrétních osobností. Udělen titul Bc.
2007 - 2010: PřF MU a FI MU v bakalářském programu Fyzika, obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Informatika a druhý obor. Bakalářská práce na téma Experimentální ověřování vybraných fyzikálních modelů a aproximací. Udělen titul Bc.

2003 - 2007: Biskupské gymnasium v Brně, přírodovědný směr.

Vyučované předměty na MU

 • VIKMB41: Vzdělávací technologie (podzim 2014) (přednášející)
 • VIKMB50: Metodik ICT (jaro 2015) (přednášející)
 • VIKMB30: Výzkumný seminář (podzim 2014, jaro 2015)  (cvičící, přednášející)
 • VIKBB54: Výzkumný seminář (podzim 2014) (cvičící)
 • VIKBB51: Filozofie informace (jaro 2014, jaro 2015) (přednášející)
 • VIKBM33: Laboratoř vzdělávacích technologií (jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015) (přednášející, cvičící)
 • VIKBA14: Digitální kompetence (podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014) (přednášející)
 • KPI11: Kurz práce s informacemi (podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014) (přednášející)
 • KPI22: Kreativní práce s informacemi (jaro 2013, jaro 2014) (přednášející)
 • F2180: Fyzikální praktikum 1 (jaro 2013) (cvičící)
 • VIKERA09: New Technology in Education (jaro 2013) (cvičící)

Vybrané publikace

 1. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. ISBN 978-80-265-0267-8.
 2. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 3. ČERNÝ, MichalZásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167, 9 s. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
 4. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
 5. ČERNÝ, Michal. Požadavek interdisciplinárnosti v edukačním procesu. In MUSILOVÁ, Jana; DUB, Petr. Ernst Mach - Fyzika - Filosofie - Vzdělávání. Brno : Nakladatelství MU, 2011. s. 222-225. ISBN 978-80-210-4808-9.
 6. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In Leoš Dvořák. The International Conference on Physics Education: Active learning – in a changing world of new technologies. Prague: Charles University in Prague, 2014. s. 1122-1129, 8 s. ISBN 978-80-7378-266-5.
 7. ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktikuMatematika, fyzika, informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách. 2012, roč. 21, č. 9, s. 560-565. ISSN 1210-1761.
 8. ČERNÝ, Michal. Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu AlgodooMatematika–fyzika–informatika, Prometheus, 2013, roč. 22, č. 3, s. 216-223. ISSN 1805-7705.
 9. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurzČeskoslovenský časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.
 10. ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnáchKnihovna, Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
 11. ČERNÝ, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu knihovenKnihovna, Praha: Národní knihovna, 2013, roč. 24, č. 1, s. 104-111. ISSN 1801-3252.
 12. ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kulturyProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406.
 13. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow, Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.
 14. ČERNÝ, Michal. K problematice role kajících bohoslužeb při slavení svátosti smíření. Teologické texty, Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2013, roč. 24, 1 (138), s. 31-34. ISSN 0862-6944.
 15. ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 20.12.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/nekolik-strucnych-poznamek-nejen-k-de-chardinove-prispevku-k-teorii-informace>. ISSN 1804–2406.
 16. ČERNÝ, Michal. Management. Souhrnná skripta kurzu. 2012 UZS.  68 s.
 17. ČERNÝ, Michal. Marketing. Souhrnná skripta kurzu. 2012. UZS.  57 s.
 18. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2014. 15 s. ISSN 1801-2213.
 19. ČERNÝ, Michal Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 8 s. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/sbornik/2012/15. ISSN 1801-2213.

Novinářská činnost:

2007 - doposud: Redaktor serveru Christnet.cz , občasný vedoucí týdenního vydání (od 2008), příležitostný autor zpráv; Zaměření práce: texty týkající se teologie a filosofie.
2007 - doposud: Externí redaktor serveru DIGIarena (spadá pod E15); Zaměření práce: online foto editory, software, fotografie týdne (od 2009). 
2009 - doposud: Externí redaktor serveru RootZaměření práce: věda, právo, software ve vzdělávání.
2011 - doposud: Šéfredaktor myšlenkové-mapy.cz.

2007 - 2014: Externí redaktor serveru DSL.cz. Zaměření práce:  Internet, média, software.
2007 - 2013: Externí redaktor serveru Lupa a dříve autor pravidelných pátečních glos. Zaměření práce: sociální aspekty IT, etika, technologie, média, eBook.
2008 - 2011: Externí redaktor serveru MěšecZaměření práce: Internet, bankovnictví a technologie.
2012 - 2014: Šéfeditor Inspiromat.
2011:             Stálý spolupracovník časopisu Jak na počítačZaměření práce: návody.
2008 - 2009: Externí redaktor serveru Slunečnice; Zaměření práce: recenze software a výukový kurz "Základy práce s OpenOffice.org 3".
2007 - 2008: Externí redaktor časopisu PC Word; Zaměření práce: komunikace a Internet.

Občasný přispěvatel do Neviditelného psa a dříve také do dominikánského měsíčníku Rosa mystica, kam psal seriál "Fundamentální liturgika v otázkách a odpovědích". Články byly pravidelně publikovány v OpenMagazinu, Rozcestí nebo na České škole.

Další

Ocenění odbornou komunitou

 • Navržen Mikulášem Lobkowiczem na Cenu Oty Mádra za rok 2011.
 • 6 oceněných článků - Tým RVP doporučuje - na Portálu RVP.cz; spoluautor dalších 5.
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2013: Autor nejlepších článků
 • Spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ)
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2014:  Ocenění za systematický intelektuální rozvoj komunity

Absolvované kurzy

2004 - 2005: Teologický kurz.
2005 - 2006: Katechetický kurz.
2005: Kurz spolupracovník ve farnosti.
2011: Kurz pro hlavní táborové vedoucí.

Pastorální a jiná církevní činnost

2006 - doposud: Akolyta u svatého Tomáše v Brně.

2006 - 2011: Katecheta Biskupství brněnského. Výuka u sv. Tomáše v Brně, pro druhý stupeň ZŠ; fundamentální liturgika, úvod do eklesilogie;
úvod do Písma svatého.
2008 - 2010: Liturgický koordinátor pro VKH v Brně.
2009: Spoluautor textu Symbolika související s areálem papežské bohoslužby.
2008 - 2009: Partikulární příprava na přijetí svátostí smíření a eucharistie u sv. Tomáše v Brně.
2007 - 2008: Člen rady VKH Brno pro společenství.
2004 - 2007: Člen neformální pastorační rady Biskupského gymnasia v Brně; koordinace lektorského kurzu, liturgie, vzdělání a duchovní život, misijní činnost.

Oblasti zájmu

Fyzika
 • Filosofické otázky fyziky
 • ICT ve výuce fyziky
 • Didaktika fyziky
 • Historie fyziky
Informatika
 • Informační společnost
 • Počítačové sítě
 • Didaktika informatiky
 • Sociální informatika
Filosofie
 • Filosofie techniky
 • Filosofie vědy
 • Filosofická kosmologie
 • Teorie poznání

Pedagogika

 • Distanční vzdělávání (e-learning, webináře)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Filosofie výchovy
 • Obecná didaktika