Website van Ap J.H.G. CloostermanAp Cloosterman

Inhoud van de website


I.   Astronomie en klimaatverandering;

II.  Beschikbare lezingen;

III. Artikelen

In de linker kolom staan alle artikelen vermeld, die ik heb geschreven. Ook staan ze onderaan deze pagina vermeld.
Als u een artikel aanklikt dan verschijnt deze.

I.    Astronomie en Klimaatverandering:
Een toegevoegde waarde voor uw Algemene Ontwikkeling

Al op de HBS en later op de HTS was er bij mij veel belangstelling voor resp. Kosmografie en Kernfysica. Tijdens mijn werkzame leven is er nooit meer enige connectie met deze takken van wetenschap geweest. Op 68 jarige leeftijd (2005) heb ik een punt gezet achter mijn werkzame leven en zag toen de kans schoon om mij in de Astronomie/Kosmologie te verdiepen en dit is gebeurd (en gebeurt nog steeds) door hierover veel te lezen, door cursussen en lezingen bij te wonen en HOVO colleges te volgen op verschillende universiteiten.

Overzicht gevolgde cursussen en colleges

1.          Relativiteitstheorie
8 colleges Okt. Nov. Dec. 2005
Radboud Universiteit Nijmegen.

2.          Cursus Astrodeeltjes fysica
6 lessen Jan. Feb. 2006
Vereniging Weer- en Sterrenkunde Thales Zwolle.

3.          Cursus Basis Sterrenkunde
10 lessen Okt. Nov. Dec. 2006
Vereniging Weer- en Sterrenkunde Thales Zwolle.

4.          Witte dwergen, neutronensterren  en zwarte gaten
6 colleges Mrt. Apr. 2009
Radboud Universiteit Nijmegen.

5.          Het veranderende klimaat
8 colleges Sept. Okt. Nov. 2009
Universiteit Utrecht.

6.          Gevolgen van klimaatverandering
5 colleges Nov. Dec. 2010
Universiteit Utrecht.

7.          Planeten en exoplaneten
9 colleges Feb. Mrt. Apr. 2012
Universiteit Utrecht.

8.          De evolutie van het Heelal
3 colleges Feb. 2013
Universiteit Utrecht.

9.          Climate Change
8 colleges met 8 lessen per week Jan. Feb. Mrt. 2014
University of Exeter GB.
Resultaat: 9,2 (certificaat)

10.      Monitoring Climate from Space
5 colleges met 20 lessen per week Nov. Dec. 2015
ESA – University of London GB.
Resultaat: 9,6 (certificaat)

11.      Gravity, The Big Bang, Black Holes and Gravitational Waves
6 colleges met 18 lessen per week Jan. Feb. Mrt. 2017
University of Paris.
Resultaat: 9,4 (certificaat)


Kosmologie is een onderdeel van de wetenschap Astronomie en houdt zich bezig met het ontstaan en de ontwikkeling van het Heelal. Hoewel Astronomie verre van eenvoudig is, werd ik gegrepen door de grootheid en pracht van het Heelal en heb mij voorgenomen om de verworven kennis zodanig te populariseren, dat het ook voor de leek te begrijpen moet zijn en dat deze kennis, over wat zich boven ons afspeelt, ook hem of haar in vervoering mag brengen.

De Aarde is essentieel in ons leven, vandaar dat er ook onderwerpen aan klimaatverandering en duurzame energie zijn gewijd.
Op het gebied van klimaatverandering heb ik twee HOVO cursussen gevolgd op de universiteit van Utrecht.

Begin 2014 heb ik gedurende twee maanden op de universiteit van Exeter (GB) de cursus Climate Change gevolgd. De colleges werden via webvideo's gegeven. In totaal waren het 8 colleges en elk college bestond uit 7 lessen. Verder moest je literatuur bestuderen en enkele opdrachten uitvoeren. Na elk college volgde een tentamen en de 8 colleges tezamen omvatte 60 vragen.
Ik ben geslaagd met een 9,2 als score.

In november en december 2015 heb ik via internet gedurende 5 weken de cursus "Monitoring Climate from Space" gevolgd. 
De cursus werd gegeven door experts en wetenschappers van ESA (European Space Agency).
Ik ben geslaagd met een 9,6 als score.

In januari, februari en maart 2017 heb ik colleges gevolgd via webvideo's aan de Universiteit van Parijs: "Gravity, The Big Bang, Black Holes and Gravitational Waves"
Een score van 9,4 was het resultaat.

De overdracht van kennis gebeurt door het geven van lezingen voor gezelschappen of verenigingen met behulp van PowerPoint presentaties. 
De duur van een lezing is ongeveer 1½ uur. De lezingen kunnen zowel ’s morgens, ’s middags als ook ’s avonds worden gegeven. De gastheer zorgt voor de accommodatie.Als een bijdrage in de kosten wordt er voor een lezing € 60,- berekend met daarnaast € 0,25 per km aan reiskosten.

In totaal zijn er inmiddels meer dan 200 lezingen gegeven aan diverse clubs (Probus, Rotary, Volksuniversiteiten, gepensioneerde ROC leraren, gepensioneerde specialisten van het Jansdal Ziekenhuis, IVN, TEG, Physica, etc.)
Er blijkt ook belangstelling te zijn vanuit basisscholen en dan met name voor de plusgroepen 7 en 8 (begaafde kinderen). Inmiddels zijn er lezingen gegeven op de basisschool
't Blokhuus in Hoevelaken, de Katholieke Montessorischool in Bussum en de basisschool Elckerlyc te Hilversum. Zowel in het basisonderwijs alsook in het voortgezet onderwijs wordt er geen onderricht gegeven in Astronomie/Kosmologie, terwijl dit een wetenschap/technologie is met veel toekomst en waar de ontwikkelingen met een raketvaart voortschrijden. Mijn ervaring met de plusgroepen is, dat de kinderen enorm veel belangstelling hebben, zij maken aantekeningen tijdens de lezing, stellen veel vragen en vertellen thuis met veel enthousiasme over hun opgedane kennis. Meer aandacht voor dit vak op de scholen zou de toeloop naar de faculteit Natuurkunde/Sterrenkunde ook bevorderen en was het wellicht niet nodig geweest om de afdeling Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht te sluiten.
In Oosterbeek bevindt zich het klooster van de paters van Mill Hill. Paters en broeders die hun hele leven in de missie hebben gewerkt en daar scholen en ziekenhuizen hebben gebouwd brengen hier hun oude dag door. Meer dan een AOW uitkering staat hen niet ter beschikking.Er was duidelijk behoefte aan recreatie en ik heb daar inmiddels al 14 Pro Deo lezingen gegeven. De belangstelling is groot! 

Een totaal andere ervaring met het geven van een lezing was de vraag van een mevrouw, die met haar (volwassen) kinderen en schoolgaande kleinkinderen nu niet eens een uitje wilde organiseren naar een pretpark, maar thuis een lezing over astronomie aan haar kinderen en kleinkinderen wilde aanbieden.
De lezing werd enkele keren onderbroken voor een hapje en een drankje en het is bijzonder plezierig als je binnen de familiekring vragen en meningen kunt ontwikkelen en ventileren over een onderwerp, waar de meeste mensen nog weinig weet van hebben.   

In juni 2013 heb ik lezingen mogen geven in Zwitserland. Op uitnodiging van de NCW (Nederlandse Club Wallis) heb ik drie lezingen  verzorgd in Agarn en Susten. De NCW is een club van +/- 180 Nederlanders, die permanent of semi-permanent in Zwitserland wonen. Zij organiseren bijeenkomsten en nodigen hiervoor sprekers uit. 


Voor verdere informatie kunt u terecht bij:


Ing. Ap J.H.G. Cloosterman

Platanenstraat 32
3785 LE Zwartebroek
Tel. 0342 – 462080
e-mail: apcloos@gmail.comII.    Overzicht van beschikbare lezingen en cursussen   

Lezingen

            1.       Het ontstaan van ons Heelal en het ontstaan en vergaan van ons Zonnestelsel;

            2.      De Zon;

            3.    Moeder Aarde, een zandkorrel in de woestijn;

De Aarde is 4,5 miljard jaar geleden ontstaan uit restanten van de Zon.
Onze Aarde is uniek in ons Melkwegstelsel. Hoewel er al ruim 2000 exoplaneten zijn ontdekt in ons stelsel en dit zijn planeten, die ook een ster (Zon) als middelpunt hebben, is er nog geen enkele planeet ontdekt, die zulke specifieke eigenschappen van leefbaarheid heeft als onze Aarde.
Deze prachtige eigenschappen komen uitgebreid in deze lezing aan de orde.
Verder wordt uitleg gegeven over de oorzaak van eb en vloed, de reden waarom de lucht blauw is  en het onderzoek naar buitenaards leven. Ook wordt een waarschuwende vinger opgestoken naar ons onverantwoord omgaan qua voortbestaan van de Aarde.

4.      De Maan;

5.      De Planeten;

6.      Duurzame energie;


7.       Albert Einstein, zijn leven en zijn belangrijkste theorieën;


8.    Het mysterie Zwaartekracht.


9.    Is de mens alleen in het Heelal of zijn er ook nog buitenaardse wezens?

10.  Klimaatverandering: ja   Oorzaak CO2: neen. Hoe werkt CO2


Er is sprake van een regionale verandering van het klimaat.
Het gaat hierbij om temperatuur, wind, neerslag en droogte.
De gemiddelde wereldtemperatuur (land en zee) is in de afgelopen 18 jaar nauwelijks
 gestegen.
Vanaf het begin van de industriële revolutie heeft er een gemiddelde opwarming plaats gevonden van 1,2 graden Celcius. Hiervan is CO
2 voor 0,23 graden verantwoordelijk.
De temperatuurstijgingen zijn vooral te wijten aan natuurlijke oorzaken. De mens gaat echter niet geheel vrijuit door het kappen van oerwouden en de enorme verstedelijking. De inleider gaat hier verder op in.
Er zijn steeds meer wetenschappers (sceptici), die ontkennen dat CO
2 een oorzaak is van klimaatverandering.
Het gehele bestaan van de Aarde is gepaard gegaan met regionale veranderingen. Denk aan de ijstijden en het subtropisch klimaat dat op de Noordpool heeft geheerst. In die tijden was er nog geen menselijke emissie van CO
2. Klimaatverandering is de norm!
De inleider zal uitleggen hoe een broeikasgas (bijvoorbeeld CO
2) werkt en aan de hand van wetenschappelijk onderzoek toelichten, dat dit niet de belangrijkste oorzaak kan zijn van klimaatverandering.
Het afremmen van de snelheid van de Warme Golfstroom heeft een veel grotere invloed op een klimaatverandering. 
De overheid is er bij gebaat om de CO
2 mythe in stand te houden door de enorme inkomsten die via heffingen worden binnen gehaald.
Wereldwijd is dit 1 miljard dollar per dag!
Het zijn het bedrijfsleven en de burger die het gelag betalen.


11.  Energie transitie

              12. Ons Zonnestelsel, het Heelal, Asteroïden, Aardscheerders, Meteoren, vallende Sterren en Kometen. 

             Naast de 8 planeten en een dwergplaneet, die ons Zonnestelsel telt, zijn er nog 150 manen en miljoenen tot miljarden brokken graniet en ijs die ook om onze Zon                draaien.
             Onze Zon is een van de 200 miljard sterren binnen ons Melkwegstelsel (de Melkweg).
             In deze lezing komen verder nog de volgende onderwerpen aan de orde:
             De Oerknal
             Donkere energie
             Uitdijing van het Heelal
             Onze Maan.
             Ook wordt stil gestaan bij de brokstukken welke vanuit de ruimte op Aarde kunnen neerploffen.

             13. De invloed van kosmische straling op het weer/klimaat.

            Zonnewind vormt een barrière voor de kosmische straling uit de ruimte (Galactische kosmische straling). Een deel van deze straling wordt door de zonnewind 
            meegetrokken en om ons planetenstelsel afgebogen en bereikt de Aarde niet. Het overige deel, dat wel binnendringt, botst met luchtmoleculen en er vormen zich
            elektronen welke als condensatiekernen optreden voor wolkenvorming. Deze wolken kaatsen een groot deel van het invallende zonlicht terug waardoor de Aarde
            minder warmte ontvangt. De Aarde is omgeven door een magnetisch veld, dat ervoor zorgt dat het grootste deel van de kosmische zonstraling om de Aarde heen
            buigt. Afhankelijk van de sterkte van dit aardmagnetisme zal meer of minder kosmische straling in onze atmosfeer binnendringen. Deze geladen deeltjes worden
            door het aardmagnetisme naar de polen getrokken en botsen met zuurstof- en stikstof-moleculen waardoor het poollicht ontstaat.
            
            Er is een nieuwe theorie over een van de mogelijkheden van de opwarming van de Aarde, welke is geponeerd door dr. Richard Moore.            
            Richard Moore is van mening dat implosies van supernova’s, waarbij enorme hoeveelheden energie vrijkomen, mogelijk verantwoordelijk zijn voor de interglaciale               periodes op onze Aarde.

Cursussen


                14. Kosmologie: 4 dagdelen van 2 uur;

              15. Klimaatverandering en duurzame energie: 3 dagdelen van 2 uur.
                    

III.     Artikelen

  Overzicht onderwerpen met bijbehorende artikelen

Aarde

Onze kwetsbare Aarde – juni 2014

De pauselijke zorg over het moederschip Aarde – november 2015

 

Kosmologie

Neutrino’s sneller dan licht? – oktober 2011

Het ontstaan en vergaan van ons zonnestelsel – november 2011

Was er een God vóór de oerknal? - augustus 2016

Het Higgs deeltje – juli 2012

Higgs……idée fixe – 2012 en november 2014

Tijd is relatief – april 2014

Kosmologen twijfelen nooit, maar kunnen zich wel vergissen:
   Heeft de oerknal ooit plaats gevonden? – maart 2015

         

Zie subpagina's  onderaan deze pagina of in de linkerkolom bovenaan deze pagina.


Publicaties op de website van Climategate.nl

Climategate.nl is een vaste waarde geworden in het Nederlandse medialandschap en vooral ook een levendig discussieplatform. De thematiek die we beslaan is sterk verbreed. Eigenlijk alles op het gebied van natuur, milieu, energie, duurzaamheid, ecologie en wetenschap passeert de revue. Maar ook economie en politiek.
Climategate.nl is politiek neutraal.

Zie:

https://www.climategate.nl/author/apcloosterman/   

Op deze site zijn mijn artikelen terug te vinden.

01. Hoe werkt CO2 nu precies?

02. Verduurzamen / verpauperen.

03. Kwetsbare Aarde  Deel I.

04. Kwetsbare Aarde   Deel II.

05. Kwetsbare Aarde Deel III. 

06. Windmolenpark Wieringermeer: een windei van 500 miljoen Euro.

07. CO2 in onze atmosfeer is voor de mensheid een zegen en veroorzaakt
      geen extreme warmte, storm of regen Deel 1.

08. Oorzaken van klimaatverandering 
Deel 2.

09. Klimaatdonor: Onze Zon Deel 3.

10. En toen was er sneeuw...ja heel veel sneeuw.

11. Onjuiste en onvolledige voorlichting door de overheid.

12. Water naar de zee.

13. Vervolg Al Gore's "Een onaangename waarheid" flopt.

14. Klimaatverandering en duurzame energie


15. Bepaling van temperatuur en CO2-gehalte van de aardatmosfeer uit het verleden.

16. Klimaat op Venus, een gevolg van broeikasgas CO?

17. Twijfel over de juistheid van klimaatgegevens uit de oudheid met behulp van ijskernen.


18. Het ijs op Groenland smelt - Oorzaak, Deel I.


19. Het ijs op Groenland smelt - Gevolgen, Deel II.


20. Waterdamp afkomstig van verbranding van aardolie en aardgas.


21. Opvatting over klimaatverandering door de Koninklijke Nederlandse Vereniging
      voor Weer- en Sterrenkunde.


22. Een controversiële verklaring voor het afbreken van Larsen C.


23. Klimaatverandering voor beginners.


24. Klimaatdebat: overeenstemming en verschil.


25. Nutatie, een van de mogelijke oorzaken van regionale klimaatverandering?


26. Klimaatverandering door CO2. Of zijn er ook andere oorzaken?


27. De twaalf artikelen van Pieter Lukkes.


28. De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.


29. Een mogelijk nieuwe energiebron met Helium-3.


30. Fijnstof: roet.


31. Is de klimaatfobie nog te keren?


32. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


33. Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan.


34. Meerderheid politiek volhardt in CO
2-
dwaling.


35. CO
2-reductie leidt tot grote problemen.


36. In de greep van massahysterie.


37. W
aterstof-middel kan erger zijn dan de (CO2) kwaal.


38. Het verkiezingsdebat over klimaat.


39. Twee "hot items"in onze samenleving:opwarming en zeespiegelstijging.
 

40. Aan de knoppen van ons klimaat- en energiebeleid.


41. Klimaatbevlogenheid- emoties versus ratio.


42. Een "Grand Solar Minimum" op komst?


43. Het boek: "De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat"

 door: Ap J.H.G. Cloosterman 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar

44. Klimaatverandering: oorzaak de mens?

45. Krijtinjecties in de stratosfeer om opwarming van de Aarde tegen te gaan.

46. Vier interessante hypothesen.

47. Pas is nu ongepast geworden - Deel 1.

48. Pas is nu ongepast geworden - Deel 2.

49. Klimaatmodellen - Is het wel juist wat zijn voorspellen?

50. De opwarming van de oceanen, gebeurt dit nu wel of niet door CO2?

51. Wat de overheid verzwijgt: rampzalige uitslag publieksconsultatie klimaatbeleid.

52. De energietransitie dreigt een catastrofe te worden.

53. Kan ijzerpoeder als energiebron een bijdrage leveren aan een duurzame energietransitie?

54. Olivijn: de CO2-killer? Of moeten we kernenergie gaan gebruiken?

55. Onrust over energietransitie.

56. Onrust over energietransitie- vervolg.

57. Klimaatverandering is dermate opgeblazen, dat er meer mensen van leven dan eraan sterven.

58. De ongereptheid van Moeder Aarde en ons welzijn hebben onder het huidige klimaatbeleid zwaar te lijden.

59. Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen – met ‘Green Deal’ daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht.

60. ‘Tegenwind’ in gemeenteraad van Barneveld.

61. Tsunami aan klimaatbeleid.

62. Voorwaarts …. Mars.

63. Voorwaarts …. Mars! (Deel II).

64. Voorwaarts ….. Mars ! (Deel III).

65. Voorwaarts … Mars! (Deel IV).

66. Een groot zonneminimum.

67. Overhaaste energietransitie verandert niets aan opwarming Aarde.

68. Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming
      van onze atmosfeer.

69. Politieke partijen over klimaat- en energie transitiebeleid.

70. De afsmelt van zee-ijs en landijs is onomkeerbaar. Is er nog hoop?

71. Een duurzaam energie- en transitiebeleid.

72. De geschiedenis herhaalt zich.

73. Het broeikasgas CO2.

74. Gemeente start met "windgesprekken" over turbines op Harselaar Barneveld.

75. Gesmolten-zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof.

76. Energietransitie in de Regio Food Valley en de gevolgen van de energietransitie in het algemeen.

77. Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen?

78. Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid.

79. Opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en energietransitie.

80. Enorme regionale klimaatverschillen.

81. Klimaatpaus Timmermans: Fit for 55 is te behappen.