JEYEEDE HEEN

Amin njananaa golle men ɗee ko denndaaɗe, ko ɗuum addani min udditan’de on ngal damal mbele mo woni kala ana waawa winnditaade, o hollira heen yiɗaande makko ngam kawrital jiyanɗe ɗee wonana en tuugnorgal ɓetu golle men haa payndale men njottoroo no haaniri.