JAƁƁORGO

Banndiraaɓe, on njaɓɓaama he www.aanyamtv.com woni lowre men nde tufɗe keewɗe ngam newnan’de en jokkondiral, ballondiral e mo woni kala mbele moƴƴina bannge ɗo heedi he ɓamtaare leñol Fulɓe e aawde koɗdigal moƴƴal e kala neɗɗo to kala nokku..

Caggal nde miijo baɗgol ndee lowre jolani mi miin giɗo mon Ibraahiima Umar KAN - Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe hitaande 1995, tawi jibini ɗuum ko yeewtere am e giɗo men Tijjaani AAN mo Gamaaji Sahre he miijo o joginoo yoo haalirde Fulɓe winndere wood, ko ngoon miijo o joginoo haa o rentini jaayndeyaŋkooɓe Fulɓe mbele ɗuum siynee.

Nde Ceerno Tijjaani AAN yalti Aduna hitaande 2001, ngoon miijo heddii he ɓernde am haa ɗuum jibini pellital am kadi keɓ-mi wallidiiɓe haa miijo ngoo siynaa ñalnde 26/05/2014 to Waala-fenndoo « leydi Farayse » ko adii nde godɗum heɓatee he mbaydi ɓuroori yaajde.

Lowre ndee jibinii Haalirde Aanyam - ɓamti Pulaagu Aanyam Yero- yaaɓe he weeyo tuddunde yiir-yiirnde « Enternet » tawi tammbii ɗum ko fedde KISAL E ƁAMTAARE AANYAM e sagataaɓe, yarlitaniiɓe ɓamtaare leñol Fulɓe.

So tawii on njolii he tufɗe lowre ndee, miɗo joortii nde gooto he men kala yiytata heen ko waawi addan’de ɗum ko ɓuri heewde he payndale mum mbele ɗuum wonana mo njooɓaari he yolnde nguurndam...