Zorg

Ons zorgbeleid op school

Visie

Vooreerst willen we u danken dat u ons uw kostbaarste bezit toevertrouwt.  De zorg over uw kind(eren) vinden wij heel belangrijk! Hier besteden wij ‘zorg’vuldige aandacht aan.

In ons zorgbeleid is een positief zelfbeeld heel belangrijk. In de groei naar volwassenheid maken wij er werk van om kinderen te leren vertrouwen in hun eigen kunnen. Elk kind is uniek en we willen dat elkeen zich goed voelt op onze school. In onze school willen we alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.

We willen kinderen met hun eigen mogelijkheden en moeilijkheden zo goed mogelijk begeleiden in onze basisschool.  Dit noemen we zorgbreed werken.

Die zorg situeert zich binnen alle domeinen van de ontwikkeling:


Deze visie op zorg houdt in dat we - binnen de mogelijkheden en met de middelen die we hebben - streven naar onderwijs op maat voor elk kind.

Wij willen zorg besteden aan al onze leerlingen. Wij zijn bereid om kinderen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden. Dit binnen de draagkracht van de klasgroep, de titularis en de school.


Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. 

We verbreden eveneens onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.


 Een zorgbrede werking is geen gemakkelijke opdracht. Het vergt overleg binnen het team, met ouders en externe hulpverleners.

Zorgbeleid is een gezamenlijke opdracht van ieder die bij de opvoeding van het kind betrokken is.Hoe werkt dit?


Onze zorgwerking is opgebouwd volgens een vastgelegde structuur: het zorgcontinuüm. 

Binnen deze structuur vind je 4 stappen of fases terug. Bij elke stap worden de ouders betrokken.


Fase 0 : Brede basiszorg

Zoals een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor alle leerlingen .

Dit houdt in dat elke leerkracht zorgt voor:


Fase 1: verhoogde zorg

Wanneer een leerling specifieke zorg nodig heeft, verhogen we de zorg. We overleggen met het zorgteam hoe we hulp kunnen bieden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Voorbeelden:


Fase 2: uitbreiding van zorg

Voor sommige leerlingen volstaat de in de klas aangeboden zorg niet.

Dan kunnen we de hulp van het VCLB inroepen. We organiseren een overleg met de ouders, de klastitularis, de zorgcoördinator, de directie en eventuele externe hulpverleners.

Aan de hand van onze zorgvragen zoeken we welke bijkomende hulp en ondersteuning nodig en haalbaar is. Dit verschilt van kind tot kind. De gemaakte afspraken vormen een handelingsplan. Dit wordt opgenomen in het leerlingendossier.

Voorbeelden:


Fase 3: overstap naar een school op maat

Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt en halen we niet het gewenste resultaat. De leerling voelt zich niet goed, de ontwikkeling staat stil, … Wanneer alle voorgaande stappen zonder succes doorlopen zijn, zal het VCLB in samenwerking met alle betrokkenen een verslag opstellen om de overgang naar een school op maat mogelijk te maken.Zorgcoördinator


Zoals jullie in ons zorgbeleid kunnen lezen, hechten wij heel veel belang aan de zorg die wij bieden op school.

Onze zorgcoördinator zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

U kan haar contacteren via mail.

Voor de vestiging De Vlinder en De Linde : zorg@schoolvelzeke.be

Voor de vestiging Het Leeuwke : zorg@schoolleeuwergem.be

CLB

Werking VCLB

Wanneer een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft, schakelen we het CLB in. Ook de ouders worden betrokken bij het overleg over hun kind.

Het CLB heeft 6 onthaalmomenten (=MDO’s) op school waarop zo een overleg kan plaatsvinden.   Het VCLB werkt met een onthaalteam en een trajectteam.

Onthaalteam

Een vaste CLB-contactpersoon voor elke school onthaalt en verheldert de vragen met de betrokken partijen op overlegmomenten af te spreken met de school.

De onthaler kijkt of hij bijkomend kan ondersteunen om school, ouders en leerling weer verder te helpen.

Bij elke aanmelding vertrekken we van de maatregelen genomen in fase 1 en hoe leerling en/of ouders betrokken zijn. In het “team onthaal” krijgen ook de vragen naar schoolondersteuning een antwoord.

Onze vaste CLB-contactpersoon, mevr. Myriam De Geyter, mag vanaf 1/2 genieten van haar welverdiend pensioen. Mevr. Laura De Staercke zal vanaf dan de onthaler voor onze school worden.

Trajectteam

We lopen een HGW-HGD-traject door met de leerlingen waarvan in het CLB-team ‘onthaal’ beslist is dat het CLB hier verder de begeleiding opneemt. Hier kan verder onderzoek gebeuren, begeleiding worden opgestart, intensief gezocht naar de juiste studierichting of samen met het netwerk voor aanklampende hulpverlening worden gezorgd.

Wie het meest deskundig is om de casus op te nemen, contacteert de betrokkenen en gaat aan de slag.

Ondersteuningsnetwerk

Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen


Sinds enkele jaren wordt er een nieuw ondersteuningsmodel gehanteerd.  Dit nieuwe model vervangt de GON en ION werking. De gewone en buitengewone scholen bundelen hun expertise. Zo kunnen kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren(teams) nog beter ondersteund worden.

Om dit te realiseren is elke school aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk. Voor de school van uw kind is dit het Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen. Vanaf 1/9/23 zal het ondersteuningsnetwerk overgaan naar Leersteuncentrum. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de school jullie hierover informeren.

 

Zorg voor elk kind

De school is verantwoordelijk voor de uitbouw van een goed zorgbeleid voor elk kind. Men streeft er naar om elk kind in de klas zoveel mogelijk kansen te geven. Voor kinderen die het nodig hebben, worden extra maatregelen genomen. Soms is dit niet voldoende en heeft je kind meer hulp en ondersteuning nodig. Het CLB start dan een traject en onderzoekt samen met de school, de ouder(s) en indien mogelijk het kind zelf, wat precies de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden zijn.

Wanneer nodig, krijgt je kind van het CLB op het einde van het traject een (gemotiveerd) verslag en kan er beroep gedaan worden op het ondersteuningsnetwerk. Met een 'verslag' kan een leerling naar het buitengewoon onderwijs, maar heeft men ook het recht om zich in te schrijven in een gewone school en er een individueel aangepast curriculum te volgen. Met een gemotiveerd verslag is er mogelijkheid tot extra ondersteuning in de gewone school. Als het traject niet leidt tot een (gemotiveerd) verslag, dan kan bekeken worden of het ondersteuningsnetwerk de zorgvraag toch kan opnemen als extra ondersteuning noodzakelijk is.


Het zorgloket

Het ondersteuningsnetwerk waar de school van je kind bij aangesloten is, heeft een zorgloket. De school deelt aan dat zorgloket mee dat je kind een (gemotiveerd) verslag heeft of dat er een zorgvraag is waarvoor (tijdelijk) ondersteuning nodig is. Het zorgloket wordt bemand door deskundigen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding. Ze bekijken in overeenstemming met de bevindingen van het CLB of er effectief ondersteuning wordt ingezet en zo ja, wie de ondersteuning kan bieden, hoe vaak en voor hoe lang.


Ondersteuners op school

De ondersteuning wordt geboden door ondersteuners die de nodige expertise hebben voor de gestelde ondersteuningsvraag. Zij brengen waar nodig ook handicap-specifieke kennis binnen in de gewone scholen.

De extra ondersteuning kan leerlinggericht zijn, maar is ook bedoeld om de leraar of het lerarenteam meer te ondersteunen zodat ze beter kunnen inspelen op de noden van je kind.

Ondersteuning wordt meer flexibel en op maat.

In tegenstelling tot vroeger, bepaalt de overheid niet langer hoeveel uren ondersteuning per week ingezet worden en ook niet meer hoeveel schooljaren. De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd. Ze kan zelfs onderbroken worden en later opnieuw worden opgestart. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere leerling zo snel mogelijk een gepast aanbod aan ondersteuning te voorzien.

Indien je vragen hebt, of iets is niet duidelijk, dan kan je altijd terecht bij de school, het CLB of het ondersteuningsnetwerk. Wij helpen je graag verder.

Reva/externe hulpverleners

Zoals reeds aangehaald willen we elk kind optimale ontwikkelingskansen bieden.  Soms zijn onze mogelijkheden echter onvoldoende toereikend. Op dat ogenblik zal de school met u in overleg gaan en zullen de verschillende mogelijkheden besproken worden.

Zo is er bvb. het revalidatiecentrum (kortweg Reva).  Hier worden kinderen met vertraagde motorische of algemene ontwikkeling, leerstoornissen en aanpassingsmoeilijkheden behandeld.  Onze school kent een zeer intense en soepele samenwerking met het revalidatiecentrum. Alle inlichtingen op tel. 09/ 360 28 81.


Ook met zelfstandige deskundigen (logopedisten, kinesisten, …) worden afspraken gemaakt om tot een goede samenwerking te komen. Er is tevens overleg op school met deze deskundigen.