Message from the President

สารจากอธิการบดี

งานวิจัยและงานวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของคณาจารย์และนักวิจัยแขนงต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง อย่างมีระบบ และวิธีการที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาชุมชน สังคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เปลี่ยนจาก “ประเทศกำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักต่าง ๆ ได้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (SAU National Interdisciplinary Conference 2017) ในวันที่ 23 ถึง 24 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย ทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและวิชาการของประเทศโดยรวม