Paper Submission

การจัดเตรียมและจัดส่งบทความ

ขณะนี้ได้เปิดระบบสำหรับส่งไฟล์สไลด์ หรือไฟล์โปสเตอร์ ผ่าน easyChair แล้ว

ท่านสามารถล็อกอินเข้าระบบ และเลือกเมนู Update file เพื่ออัพโหลดไฟล์สไลด์หรือโปสเตอร์ (.ppt, .pptx, .pdf) ของท่านได้จนถึงวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.

เข้าระบบ easyChair คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้

Submission Page (EasyChair) ส่งบทความ <<Click

ท่านสามารถดาวโหลดเทมเพลทไฟล์ (DOC) สำหรับบทความ ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

SAUNIC 2017 Template << Click คลิกเพื่อดาวโหลด

เทมเพลทนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่จะนำเสนอในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบ PDF โดยหากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะนำในเอกสาร

การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อรับการพิจารณาให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ easyChair เท่านั้น โดยส่งเป็นไฟล์ MS Word จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการนำเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera – ready” เป็นไฟล์ pdf

ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขียนบทความทำการทดสอบพิมพ์และตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการ ทั้งนี้จะถือว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่จัดส่งมาเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ และกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบทความที่การเขียนหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

กำหนดการส่งบทความฉบับเต็ม ให้ผู้นำเสนองานวิจัย ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามประกาศในเว็บไซต์

template SAUNIC 2017.pdf