Keynote Speakers

ประวัติและผลงาน ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

หน่วยงานที่สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โทรศัพท์ 02 5643001-9 ต่อ –3153

E-mail ratphadu@engr.tu.ac.th

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)


ประวัติการศึกษา:

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Post Doctoral Fellow, Chem. Eng. and Material Sci., University of Minnesota Twin Cities,
 • USA.
 • Ph.D (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
 • (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น: Monbukagakusho: MEXT)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยที่ทำ:

Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, Computational Heat and Mass Transport in Phase Change Materials (Moving Boundary Problems and etc.), Computational Heat and Multi-Phases Flow in Porous Media under Electromagnetic Energy, Analysis of Transport Phenomena in Highly Complex System by Statistical Modeling( LBM: Lattice Boltzmann Modeling, Random Walk and Monte-Carlo Technique), Computational Transport Phenomena in Human Body and Tissue Membrane, Dielectric Heating Technology

กล่าวในภาพรวม ผลงานวิจัยของ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชที่ผ่านมา ได้เน้นวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) และบูรณาการที่ครบวงจร กล่าวคือ โดยในส่วนของงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ผ่านกระบวนการทางโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงควบคู่ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขชั้นสูงที่ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช พัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งได้มุ่งเป้าในเชิงวิชาการ (Academic side) และสร้างผลงานคุณภาพบ่งบอกถึงการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor และ H- Index สูง (ปัจจุบัน ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติเฉลี่ยปีละกว่า 12 เรื่อง) ในส่วนของงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ได้ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อมุ่งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยในชั้นนี้ผลสรุปงานวิจัยจะออกมาในรูปออก Experimental Data และสุดท้ายเป็นงานวิจัยอุตสาหกรรม (Industry Research) โดยเป็นการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็น รูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาต่อเนื่องให้อยู่ในรูป Pilot Scale และ Commercial Scale ซึ่งเป็นภาคส่วนสุดท้ายของงานวิจัยที่ครบวงจร ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องต้นแบบทั้งในระดับ Pilot Scale และ Commercial Scale ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นยังได้รับรางวัลสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ปัจจุบัน ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมซึ่งนำมาสู่การจดสิทธิบัตรกว่า 10 ผลงาน มีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง (high impact factor) มากกว่า 100 รายการ นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ของ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังได้รับการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 2000 รายการ และได้รับรางวัลวิจัยระดับนานาชาติกว่า 15 รางวัล และรางวัลภายในประเทศกว่า 80 รางวัล (สืบค้นได้จากhttp://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html)

ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีความร่วมมือวิจัยกับ ศาสตราจารย์วิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง อาทิ University of California, Riverside, USA., Cornell University, USA, Cambridge University, UK. และ Nagaoka University of Technology, Japan เป็นต้น

ประวัติการทำงานภาคบริหาร

 • อธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย)
 • คณะทำงานมหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0)
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์ประเทศไทย (ในนาม ทปอ.วิจัย) Thailand 4.0
 • กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการและคณะทำงานยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ (ในนาม วช.)
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 • คณะกรรมการบัญชีรายชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไทย (วช.)
 • กรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ (วช.)
 • คณะกรรมการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (วช.)
 • คณะกรรมการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาทั้งประเทศ (วช.)
 • ประธานคลัสเตอร์พลังงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (RUN: Research University Network)
 • Research Manager คลัสเตอร์พลังงานประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (RUN)
 • ที่ปรึกษาการจัดตั้งโครงการหลักสูตรใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย สถาบันรัชภาคย์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • กรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประวัติการทำงานภาคเอกชน

 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท เชลล์ ประเทศไทย
 • ผู้จัดการส่วน บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประวัติการทำงานด้านวิชาการและการบริงานงานวิจัย
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 และ 2559
 • ศาสตราจารย์ระดับ 11 (2555)
 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 (2552)
 • รองศาสตราจารย์ วิธีพิเศษ (2549)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2547)
 • วุฒิเมธีวิจัย สกว. 2550 2552 และ 2555
 • ทุนวิจัย Translation Grant สกว. 2550 และ 2552
 • เมธีวิจัย สกว. 2547 2549 และ 2559
 • เป็น Committee และ Chair สำหรับการประชุมนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 50 รายการ
 • เป็น Reviewer ประจำวารสารวิจัยระดับนานาชาติ มากกว่า 50 วารสาร
 • ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภายใต้ทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน สกอ. สำเร็จการศึกษาแล้วรวม 10 คน
 • ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโทและเอกด้วยทุนอื่นๆกว่า 30 คน


รางวัลวิชาการ

 • 3 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2559
 • รางวัลเข็ม "เสมาคุณูปการ" จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงฯ
 • รางวัล ผลงานวิจัยระดับดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558
 • รางวัลผู้มีจำนวนผลงานอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีค่า Impact factor) สูงสุดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2558
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2558
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ระดับดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2558
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก รางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2558
 • รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติยศทองคำ “บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556” คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลโล่พระราชทานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556
 • รางวัลผู้มีจำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีค่า Impact factor) สูงสุดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น 2 ผลงาน (คลัสเตอร์พลังงาน) โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • รางวัล Special Prize for Outstanding Invention by Korea Invention Promotion Association (KIPA) 2013
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2555
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2555
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก (SIIF 2012) รางวัลเหรียญทอง (1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน)
 • ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554 ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2555
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2554
 • รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2554
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก (SIIF 2011) รางวัลเหรียญทอง (2 เหรียญทอง)
 • ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • รางวัล กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
 • รางวัลผลงานวิจัยระดับ Outstanding ของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2553
 • รางวัล Outstanding Reviewer, Talor&Francis Press 2010
 • รางวัลผลงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2549 2550 และ 2554
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2548 2549 2550
 • 2551 2552 และ 2554
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขา Thermal System and Fluid Mechanics การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก (SIIF 2006) รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • รางวัลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2546 สาขา
 • วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 ครั้ง (2546-2559)
 • ข้อมูลอื่นๆ สืบค้นได้จาก:http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html