ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่อาศัยพื้นฐานการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับสากล กล่าวคือ การยึดโยงภาคเศรษฐกิจกับภาคสังคมด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งการเตรียมความพร้อมไปสู่การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว ต้องอาศัยวัตถุดิบต้นทางที่สำคัญคือ “งานวิจัยต่อยอด” ด้วยการเข้าสู่กระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักด์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนเดินหน้า “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) ภายใต้กรอบแนวคิด “การออกแบบการศึกษา และวิจัย เพื่องานนวัตกรรม 4.0” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี


SAUNIC2017

รายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceedings) SAUNIC 2017

กำหนดการสำคัญ

  • หมดเขตรับบทคัดย่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • ตอบรับบทคัดย่อ: วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
  • หมดเขตรับบทความ: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

ขยายเวลาหมดเขตรับบทความถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น.

  • แจ้งผลพิจารณาบทความ: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เปลี่ยนแปลงกำหนดแจ้งผลการพิจารณาบทความ เป็นวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

  • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์: วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

ขยายเวลา หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ถึง: วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

  • การลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่าง: วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
  • การนำเสนอบทความ: วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

การพิจารณาและการนำเสนอบทความ

การพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์แต่ละด้าน บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์

ในเอกสารการประชุม (Proceeding) ของ SUNIC 2017 และจะต้องมีการนำเสนอในที่ประชุม

บทความดีเด่นในแต่ละสาขาจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้พิจารณาบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ

การส่งบทคัดย่อ /บทความ กรุณา สมัคร/ล็อกอิน เข้าระบบ easyChair

เลือกการประชุมวิชาการ SAUNIC 2017 หรือคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้

สาขาบทความ

1. บทความวิจัยทางด้านสาขาสังคมศาสตร์

สาขาสังคมศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์,

การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ดิจิทัลมิเดีย,

นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, วิจัยทางการศึกษา

2. บทความวิจัยทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม,

วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมความปลอดภัย,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์. เทคโนโลยีสารสนเทศ,

เทคโนโลยีเกษตร, การจัดการงานวิศวกรรม, และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Registration

SAUNIC2017

Hosted by

Sponsored by

Previous SAUNIC Conferences

saunic2014.sau.ac.th
saunic2015.sau.ac.th
saunic2016.sau.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0

The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017

Innovational Design for Education and Research 4.0

วันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560


ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข 081-9484353

อ. ณัฐภาวี จิระภาพันธ์ 087-7540467

ผศ.ดร. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล

ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี


สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 02-807-4500 ถึง 27 อีเมล์ saunic@sau.ac.th


Research Office, Southeast Asia University,

19/1 Pechkasem Rd., NongKhaem, Bangkok 10160 THA

Tel: (66) 2 807 4500 - 27 Email: saunic@sau.ac.th


saunic2017.sau.ac.th

https://easychair.org/conferences/?conf=saunic2017