PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Introducció

El nostre Projecte Educatiu vol ser una proposta destinada a ordenar el procés d’interrelacions educatives que el Centre desitja oferir. Partint del contingut del Caràcter Propi, pretén ser un nexe entre el PC i les programacions dels diferents nivells, amb l’objectiu d’aconseguir una millora qualitativa en l’acció educativa.

Pretén determinar les línies d’acció que donaran coherència i personalitat a tots els sectors de l’escola de manera dinàmica, mitjançant el plantejament periòdic de la seva revisió, tot i orientant el procés d’actualització en ordre a respondre a les necessitats educatives dels alumnes, a les exigències legals i a les circumstàncies que incideixen en l’acció educativa des de qualsevol dels àmbits del Centre: Pedagògic, Didàctic, Organitzatiu i Administratiu .

Considerem com a prioritats educatives que defineixen el nostre estil d’ensenyament les següents:

  • El desenvolupament personal i l’accés al patrimoni sociocultural del nostre entorn.

  • L’adaptació a les peculiaritats e interessos del nostre alumnat.

  • La resposta a les necessitats d’una societat democràtica, complexa i tecnificada.

  • La compensació de les desigualtats socials.

  • La preparació dels nostres alumnes de la manera més adequada possible per a la seva inserció i participació social.

Versió descarregable en pdf: