Taller habilitats socials

Per a adolescents

DESTINATARIS

Grup d’adolescents amb dificultats en les habilitats socials. Últims cursos de primària i ESO.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els divendres a la tarda, cada 15 dies i tindràn una durada d’1 hora.

Horari: de 17.00 a 18.00

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Adquirir recursos per facilitar la comprensió del context social.

 • Potenciar la comprensió de les pròpies emocions i les dels altres.

 • Aprendre diferents normes d’interacció social i de conversa.

 • Fomentar la cooperació i la solidaritat entre companys.

 • Desenvolupar aspectes relacionats amb el joc.

 • Conèixer, usar i interpretar les conductes socials no verbals.

CONTINGUTS

 • Les emocions. Identificar i reconèixer les emocions de les altres persones i com donar una resposta ajustada a aquestes, a més de treballar l’empatía.

 • La conversa. Aprendre a iniciar i mantenir les relacions amb les persones que no coneixem i les que coneixem, segons els context en el qual ens trobem. A més, de tenir eines per a desenvolupar aquestes converses de manera funcional i com finalitzar-les de la manera més adequada.

 • Les presentacions. Adquirir habilitats per a conèixer i presentar-se davant de persones o grups de persones desconegudes per tal de conèixer amics o presentar-se als nous companys de classe amb èxit.

 • El llenguatge no verbal. Saber i utilitzar les habilitats socials no verbals adequades en les diferents interaccions socials com són el somriure, situar-se a una distancia corporal adequada, escoltar als altres amb atenció, mantenir el contacte visual, etc.

 • L’assertivitat. Aprendre a ser assertiu a dir no i saber expressar les pròpies opinions, a defensar una postura o a demanar a un company un favor. L’autoestima. Augmentar l’autoestima adonant-se de les pròpies capacitats i habilitats ja assolides i adquirint-ne de noves per a fomentar unes millors relacions.

 • L’autocontrol. Motivar la tolerancia a la frustració i al control d’impulsos i donar eines per tal de rebaixar l’angioxa i fomentar l’acceptació dels esdeveniments negatius donant respostes més adaptatives, seguint les normes socials. També aprendre a relaxar-se.

 • La reestructuració cognitiva. Fomentar pensaments positius vers les relacions socials amb els altres per minvar els negatius i desenvolupar idees més adequades a la realitat.

 • La resolució de conflictes. Adquirir estratègies per a identificar possibles problemes i les diferents alternatives i solucions, escollint la més beneficiosa per a resoldre cada cas concret.