Svetovalna služba

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca in šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v vrtcu in šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in šoli ter po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Najpogostejše teme (o katerih se lahko posvetujete) s svetovalno delavko so:

· priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec;

· pomoč in svetovanje pri postopnem uvajanju otroka v vrtec;

· spoznavanje otrok v vseh starostnih skupinah – spremljanje razvoja in napredka, po potrebi nudenje individualne strokovne pomoči;

· razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih, vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje postelje, nemirnost, agresivno vedenje…);

· posvetovanje ob otrokovih stiskah in kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši);

· težave otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino;

· pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanjem stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok);

· sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami, pomoč in svetovanje pri oblikovanju individualiziranega programa;

· sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju izobraževanj za starše;

· svetovanje in pomoč pri prehodu otroka iz vrtca v šolo in odločitvi za odlog všolanja;

· aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in pri prešolanju;

· aktivnosti v zvezi s poklicnim svetovanjem in vpisom v srednje šole;

· koordinacijo odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci;

· sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev;

· preventivno delovanje, vključevanje v dejavnosti razrednih skupnosti;

· pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju, področje šolske klime, kulture in vzgojnega načrta;

· koordinacija dela in sodelovanje s centrom za socialno delo, uradom za delo, zdravstvenim domom, svetovalnim centrom …

Svetovalni proces je prostovoljen in temelji na skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov. Vedno poteka v dobrobit otroka.

Sodelovanje poteka v obliki:

  • individualnega razgovora (osebno na sedežu svetovalne službe ali po dogovoru);
  • preko elektronske pošte ali po telefonu;
  • v okviru strokovnih skupin (otroci s posebnimi potrebami);
  • skupinskih oblik dela (predavanja in delavnice na želeno temo, krajši seminarji na pobudo staršev).

Pri svetovalni delavki se lahko oglasite vsak dan med 7.00 in 15.00 uro. Če gre za pomembnejšo zadevo se za pogovor prej dogovorite po telefonu 07 30 80 912. Svetovalna delavka je dosegljiva tudi po elektronski pošti: marijanca.kolar@osstopice.si