กระประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O34 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf