ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11 แผนการดำเนินการประจำปี

O12  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน

O13  รายงานผลการดำเนินการประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18  E-service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22  รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O24  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30  การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

O31  ประกาศเจตนารมณ์  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการป้องกันทุจริต

O36  แผนปฎิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี

O37  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน

O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน