มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565.pdf