แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 Complete.pdf