บุคลากร

นางทรรศนีย์ พลพวกผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
นางศันสนีย์  สำรวมรัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

นางสาวดวงใจ  ทบวิชาครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางชลธิชา  พิลึกครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายทองสุข  เจียรัมย์ครูชำนาญการหัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายวัชรพล พันธ์ศรีครูชำนาญการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายณัฐปคัลภ์  ปรัชญาวงศ์ชัยครูชำนาญ
นางกนิษฐา สงวนแก้วครู
นายสมนึก  เขื่อนคำครู
นางสาวมัลลิกา  ทองดีนอกครู
นางสาวพิมพ์ชนก  ชิณภาครูผู้ช่วย
นายยิ่งยศ  ร่มสบายครูผู้ช่วย
นางสาวเขมณัฏฐ์  ศาลาแดงครูธุรการ
นายอดิศักดิ์ วรรณกิจนักการภารโรง