Inschrijvingen

Om uw kind in de loop van het schooljaar in te schrijven, dient u vooraf een afspraak te maken.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming van het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet.)

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont ( de ISI-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de ingeschreven school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus va nhet lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van uw kind, zullen u bevragen over de organistatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling… We gaa nervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een va nbeide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van uw kind.

Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), kan uw kind bij de volgende instapdatum worden toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

Deze instapdata zijn :

 • de eerste schooldag na de zomervakantie

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie

 • de eerste schooldag van februari ( teldag lestijdenpakket !!! )

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie

 • de eerste schooldag na de paasvakantie

 • de eerste schooldag na hemelvaartdag

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Weigeren/ontbinden van de inschrijving:

 • Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling is gelijk aan het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als maximaal aantal leerlingen.

 • Het aantal beschikbare zitjes voor onze kleuterschool bedraagt 105 kleuters en voor onze lagere school 155 leerlingen.

 • Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

 • Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerd inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgende van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

 • Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na inschrijving blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 • Indien na het overleg de school de disproportionaltiteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

 • Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 • Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

 • Doorlopen van inschrijving

 • Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in VBS ‘Het Kwikstaartje’.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden)

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Schoolverandering

Elke schoolverandering, ook in de maand september, moet schriftelijk worden medegedeeld door de directeur van de nieuwe school aan de directeur van de oorspronkelijke school (dit is de school die de leerling zal verlaten). Deze mededeling kan gebeuren per aangetekend schrijven of bij afgifte van een ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. In geval van betwisting over deze rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze datum van poststempel of afgiftebewijs.