การเข้าศึกษา

จำนวนรับ

 • 35 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ช่างกลเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทรับเข้า

 • โควต้า
  • วิทยาลัยที่สนใจส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (เงื่อนไขตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์)
  • สอบสัมภาษณ์

รับตรง

  • สอบข้อเขียน
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ความถนัดทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร
    • PAT3 ส่วน กลศาสตร์ พลังงาน ความร้อน ของไหล ไฟฟ้า แสง เสียง เขียนแบบวิศวกรรม การคิดวิเคราะห์
    • ความรู้ทั่วไปทางระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
  • สอบสัมภาษณ์