เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร)

B.Eng. (Agro-Industrial Systems Engineering)

วัตถุประสงค์

  1. สร้างวิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคเกษตรของประเทศ
   • ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตพืชเชิงอุตสาหกรรม
   • ใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานเกษตรกรรม
  2. ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และรองรับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
  3. ต่อยอดศักยภาพของนักศึกษาสายอาชีพ และขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต

 • 112 หน่วยกิต
 • เทียบโอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได้สูงสุด 21 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา

 • 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)

ภาคการศึกษา

 • เทอม 1 สิงหาคม – ธันวาคม
 • เทอม 2 มกราคม – เมษายน
 • (ภาคฤดูร้อน พฤษภาคม – กรกฎาคม)

เวลาเรียน

 • จันทร์ – ศุกร์ 17:30 – 20:30 น.
 • เสาร์–อาทิตย์ 9:00 – 20:30 น.

คณาจารย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

ทุนการศึกษา

 • ทุน กยศ.
  • ติดต่อ สำนักทะเบียน
 • ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต
  • สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าและมีผลการศึกษาระหว่างศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ติดตามจำนวนทุนและเงื่อนไขจากประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ทุนอื่นๆ
  • ติดตามข้อมูลจากแผนกกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

** เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ **

อาชีพหลังจบการศึกษา

 • วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและระบบอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่นๆ
 • วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
 • วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยี ทางการเกษตร และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ