Highlight

  • บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเกษตร เมคคาทรอนิกส์ และไอที เพื่อสร้างวิศวกรในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • เรียนรู้งานจริงในสถานประกอบการผ่านสหกิจศึกษา (ปี 3 เทอม 1) ในบริษัทชั้นนำด้านเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ โรงงานน้ำตาล และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  • เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงตามโจทย์ของภาครัฐและอุตสาหกรรม (ปี 3 เทอม 2)
  • เรียนรู้การบริหารจัดการและทักษะผู้ประกอบการ (ปี 3 เทอม 2)