Equip Impulsor

INS PEDRALBES

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Qui és i què fa l'Equip impulsor del centre?

L'equip impulsor de l'INS Pedralbes està integrat per professores i professors del centre, membres de l'equip directiu i personal dels Serveis Educatius de Les Corts i compta amb l'assessorament dels programes Eines per al Canvi del Consorci d'educació de Barcelona i Xarxes per al Canvi.

La constitució d'un equip impulsor té com a finalitat la nucleació de processos de transformació educativa. Ja sigui en l'àmbit del replantejament de la pràctica docent com en el de l'organització i funcionament del centre o la seva relació amb entitats externes.

Des del curs 2019-2020 aquest equip treballa per la implementació progressiva del Treball cooperatiu a l'etapa de l'ESO i ho fa sota l'assessorament de l'equip del Centre d'Informació i Formació Educativa (CIFE) de la Universitat de Vic a través de la participació al programa Cooperar per aprendre / aprendre a cooperar. Així mateix, també treballem per acompanyar el professorat en el descobriment de noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge, tant a nivell presencial com on line així om, també en l'assessorament vers la millora en l'aplicació de l'avaluació competencial.

  • Els i les membres de l'equip impulsor de l'INS Pedralbes són:

   • Sílvia Morales, Marta Galindo, Montserrat Colomer, Judit Boix, Laura Matas, Maria Rodríguez, Carme Prats i Roger Company. També es compta amb la participació de la mentora Marta Ponti, dels Serveis Educatius de Les Corts.

Com treballa l'equip impulsor de l'institut?

L'equip impulsor es nodreix de la participació, per part d'alguns dels seus membres, en programes formatius i de treball en xarxa.

  • Programa Cooperar per aprendre / aprendre a cooperar del CIFE de la Universitat de Vic:

Programa formatiu adreçat als centres educatius del districte que ha estat organitzat per el Centre de Recursos Pedagògics i Serveis Educatius de Les Corts. Aquest programa persegueix l'objectiu d'implementar el Treball cooperatiu a les aules amb la finalitat de garantir un millor assoliment competencial, una millora en la inclusió de l'alumnat a l'aula i el desenvolupament d'estratègies d'organització, autonomia i resolució de problemes en l'alumnat.


  • Xarxes per al canvi:

Programa liderat pel Consorci d'Educació de Barcelona que neix fruit de la col·laboració entre el programa Escola Nova 21, l'Associació de mestres Rosa Sensat i l'ICE de la UAB i que té com a finalitat el foment de la innovació educativa.

El treball de la xarxa es vehicula a través de trobades de centres de l'entorn en les quals es fomenta la reflexió en relació a la necessitat de l'aplicació dels canvis en l'organització i gestió dels centres, accions de millora i replantejament de la tasca docent.


Aquests dos espais formatius i de treball són la font de recursos i d'inspiració que nodreixen el treball de l'equip impulsor de l'institut. En trobades i reunions de treball periòdiques els i les membres de l'equip impulsor comparteixen experiències i recursos i consensuen les accions a dur a terme per executar les mesures de millora i poder dur a terme aquelles accions de canvi metodològic que es volen tirar endavant.

El Treball cooperatiu és una metodologia de treball a l'aula en la que, a través d'agrupacions petites de l'alumnat i l'aplicació d'unes estructures concretes de treball, es fomenta la participació directa i activa de l'alumnat i el desenvolupament de les competències personals i socials. El Treball cooperatiu és una metodologia de treball inclusiva i motivadora però que cal aprendre a desenvolupar, de manera que en el desenvolupament a l'aula del treball cooperatiu, aprendre a cooperar esdevé un objectiu més d'aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE L'APRENENTATGE COOPERATIU:

 1. Interdependènciapositiva: L'èxit grupal i l'èxit individual depenen mútuament l'un de l'altre.

 2. Interaccions cara a cara: Es maximitza la interacció entre els i les membres del grup (demanar i prestar ajuda, donar opinió, fer una proposta, argumentar, etc.)

 3. Responsabiliat individual: Definició de rols de treball i avaluació individual.

 4. Treball de les habilitats socials: Comunicar-se apropiadament, resolució constructiva de conflictes i foment de la participació de l'alumnat.

 5. Autoreflexió grupal: Foment de la reflexió sobre les relacions en el treball i l'assoliment d'objectius. Plantejament de decisions de millora.


(Fonts: 1. Dossier de treball cooperatiu. INS Ausiàs March (2017). Carles Olivé Garcia. 2. Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Eumo Editorial. Universitat de Vic (2002) Pere Pujolàs)
Aplicació del treball cooperatiu a l'aula
Formació del professorat

EL TREBALL PER PROJECTES:

El treball per projectes és una metodologia de treball a l'aula en la que l'alumnat no estructura el seu horari en diferents matèries curriculars, sinó que el treball es vertebra a través de reptes que cal resoldre utilitzant estratègies de treball cooperatiu que desemboquen en la creació d'un producte final. En el desenvolupament d'un projecte l'alumnat treballa de forma simultània i integrada continguts i competències lligades a diferents matèries. Donant lloc a un aprenentatge autèntic i significatiu que involucra les emocions de l'alumnat en l'assoliment d'uns objectius que són clars, tangibles i que involucren la creativitat com a eina transversal.

El treball per projectes és un model d'aprenentatge d'èxit i que es focalitza en el desenvolupament d'habilitats i l'assoliment de les competències bàsiques a través del treball dels diversos continguts curriculars.

En el marc de pandèmia per COVID-19 en el que ens trobem, ens hem vist abocats a haver d'aprendre a treballar amb l'alumnat de manera virtual. Les classes a distància generen tota mena de handicaps que anem descobrint sobre la marxa i això ens obliga a haver de pensar estratègies i cercar eines i recursos digitals que permetin els i les docents poder connectar més i millor amb els seus alumnes quan realitzen docència a distància.

Les persones que formem part de l'Equip Impulsor assistim a trobades, càpsules i sessions formatives en les que, a través de la compartició d'experiències, aprenem els uns dels altres i, posteriorment, podem fer-ne el retorn a la resta del claustre amb la finalitat de facilitar la tasca del professorat i millorar els resultats acadèmics de nostre alumnat.

El Decret 187/2015 i l'Ordre ENS/108/2018 d'ordenació del currículum i l'avaluació de l'Educació secundària obligatòria han forçat una profunda transformació de la tasca docent i, per extensió, del procés d'avaluació de l'alumnat.

Aquesta transformació és fàcil de fer pel que fa a l'adequació de la documentació, però un canvi del model d'avaluació requereix una transformació de les metodologies de treball a l'aula i de les activitats d'avaluació que es dissenyen per dur a terme el seguiment i acompanyament de l'alumnat.

Els i les membres de l'equip impulsor està duent a terme una formació en Avaluació competencial per tal de definir recursos, tasques i eines que es puguin posar a disposició del centre i ajudar la comunitat docent a adaptar-se als requeriments i possibilitats que ofereix l'avaluació competencial.