Oferta educativa

Oferta educativa pel curs 2017-18

Es poden consultar els programes de les matèries clicant damunt cada curs.

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)
  • Anglès (3h.)
  • Matemàtiques (3h.)
  • Geografia i historia (2h.)
  • Biologia i geología (2h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (possibilitat en anglès) (2h.)
  • Valors ètics / Religió (1h.)

Específiques

  • Educació plàstica, visual i audiovisual I (3h.)
  • Música I (3h.)

Projectes (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO1: 30

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)
  • Anglès (3h.)
  • Matemàtiques (4h.)
  • Geografia i història (2h.)
  • Física i química (3h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (2h.)
  • Valors ètics / Religió (1h.)
  • Tecnologia I (possibilitat en anglès) (2h.)

Específiques (N'han de triar 1)

  • Alemany (2h.)
  • Música II (2h.)
  • Educació plàstica, visual i audiovisual II (2h.)

Projectes (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO2: 30

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura (3h.)
  • Anglès (3h.)
  • Geografia i historia (3h.)
  • Biologia i geologia (2h.)
  • Física i química (2h.)
  • Matemàtiques (4h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (possibilitat en anglès) (2h.)
  • Valors ètics / Religió (1h.)
  • Tecnologia II(Projectes) (2h.)

Específiques (N'han de triar 1)

  • Educació plàstica.visual i audiovisual II
  • Música II (2h.)
  • Alemany (2h.)

Projectes (2h.)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO3: 30

Àmbits:

  • Científic i matemàtic (9h.)
  • Lingüístic i social (9h.)
  • Llengües estrangeres (4h.)
  • Pràctic (4h.)

Educació física (2h.)

Religió/Valors ètics (1h.)

Tutoria (1h.)

Total hores PMAR: 30

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura (3,5h.)

Troncals generals

  • Llengua castellana i literatura (3,5h.)
  • Anglès (3h.)
  • Geografia i historia (3h.)

Ensenyaments aplicats

Troncals generals

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)(3h.)

Ensenyaments acadèmics

Troncals generals

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments academics (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)(3h.)

Específiques obligatòries

  • Educació física (2h.)
  • Valors ètics (possibilitat en anglès)/ Religió (1h.)

Específiques (N'han de triar 1)

Tutoria (1h.)

Total hores ESO4: 30

Modalitat: Ciències

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura I (2,5h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura I (2,5h.)
  • Anglès I (3h.)
  • Filosofia (3h.)
  • Matemàtiques I (4h.)


Específica obligatòria (2h.)

  • Educació física (2h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)


Específiques 4h (N'han de triar 1)

Específiques 2h (N'han de triar 1)

  • Alemany I (2h.)
  • Cultura científica (2h.)
  • Tecnologia de la informació i comunicació I (2h.)
  • Religió (2h.)
  • Llenguatge i pràctica musicals (2h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT1: 32

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura I (2,5h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura I (2,5h.)
  • Anglès I (3h.)
  • Filosofia (3h.)
  • Llatí I (Humanitats) (4h.)
  • Matemàtiques socials I(Socials) (4h.)

Específica obligatòria (2h.)

  • Educació física (2h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2)

Específiques 4h (N'han de triar 1)


Específiques 2h (N'han de triar 1)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT1: 32

Modalitat: Ciències

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura II (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura II (3h.)
  • Anglès II (3h.)
  • Història d'Espanya (3h.)
  • Matemàtiques II (4h.)

Específica obligatòria

  • Història de la filosofía (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2) (4h.)

  • Física
  • Biologia
  • Dibuix tècnic II
  • Química
  • Geologia

Específiques (N'han de triar 1) (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT2: 32

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials

Autonòmica

  • Llengua catalana i literatura II (3h.)

Troncals

  • Llengua castellana i literatura II (3h.)
  • Anglès II (3h.)
  • Història d'Espanya (3h.)
  • Llatí II (Humanitats) (4h.)
  • Matemàtiques socials I(Socials) (4h.)

Específica obligatòria

  • Història de la filosofía (3h.)

Troncals d'opció (N'han de triar 2) (4h.)

Específiques (N'han de triar 1) (4h.)

Tutoria (1h.)

Total hores BAT2: 32

Cicles formatius

Ensenyaments esportius de règim especial

A partir d'aquest curs 2017/18 l'IES Guillem Cifre de Colonya incrementa la seva oferta educativa amb els ensenyaments esportius de règim especial. S'ofereix el grau mitjà de les modalitats esportives de bàsquet, futbol, atletisme i salvament socorrisme, la càrrega lectiva dels quals és la següent:

GRAU MITJÀ DE BÀSQUET. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS ENSENYAMENTS MÍNIMS:

GRAU MITJÀ DE FUTBOL. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS ENSENYAMENTS MÍNIMS:

*Es distingeix entre hores teòriques i pràctiques