GUIA PRÀCTICA PER FER UN BON TdR A BATXILLERAT


PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER UN BON TREBALL DE RECERCA?

Perquè és molt important en la nota del batxillerat: un 10% de la nota de segon. Perquè és un avançament del que et trobaràs a la Universitat. I sobretot, perquè un TdR implica usar i dominar moltes i molt diverses habilitats que et serviran per a la majoria de graus, per a tota la vida i que són especialment valorades en molts àmbits laborals o professionals. També per la satisfacció personal d’haver treballat bé, el TdR representarà la teva fotografia acadèmica de batxillerat.

Fer un bon TdR és una bona inversió! Es pot considerar l’oportunitat de presentar-lo a algun dels moltíssims premis que es convoquen al país per als millors TdR. Aquí en trobaràs una recopilació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/ batxillerat/treballrecerca/premis

SABER PLANIFICAR LA FEINA I GESTIONAR BÉ EL TEMPS

Una bona planificació del Treball de Recerca (TdR) t’evitarà cometre errors per manca de temps i t’estalviarà molts neguits d’última hora. Tot i que ara et sembli que tens molt de temps per elaborar-lo, per experiència saps que el temps passa molt de pressa i que moltes vegades et trobes fent les coses a l’últim moment.

A continuació t’oferim algunes recomanacions que t’ajudaran a planificar-lo.

Primer de tot, has de ser conscient del temps que pot comportar fer el treball. Elaborar un pla de treball pot ser d’una gran utilitat. En aquest pla has de fer el calendari de les diferents fases de l’elaboració del TdR, i atorgar-hi una data límit o un període de realització. Recorda que les planificacions han de ser realistes i flexibles. Pensa que sempre sorgeixen imprevistos i, per tant, la planificació ha de ser prou flexible per poder tenir en compte que sempre hi ha coses inesperades.

Quan ja tinguis aquesta primera planificació, és important que assignis uns dies i unes hores concrets a l’elaboració del treball. Això et permetrà crear un hàbit i evitar que deixis les coses per al final. Les sessions de dedicació al TdR haurien de ser de dues hores, com a mínim, perquè siguin rendibles.

El següent pas és pensar quines tasques has de fer en cadascuna de les fases. Per exemple, en la fase de documentació potser has pensat que podries passar una enquesta per saber l’opinió sobre el tema en què estàs treballant. Aleshores has de pensar què comporta això: dissenyar l’enquesta, decidir a qui la passaràs, buscar els contactes de la gent a qui la vols passar, fer el buidatge i l’anàlisi de les enquestes.

Les tasques de les diferents fases són les que has de posar en un calendari, és a dir, posar a l’agenda o en un cronograma. Hauries de descriure les tasques de cada fase i, abans d’iniciar-les, dedicar un temps a pensar-les i posar-les a l’agenda. Has de ser conscient que les has de compatibilitzar amb la resta d’activitats del teu dia a dia, tant acadèmiques com personals.

No t’oblidis d’anar comprovant que vas acomplint les tasques planificades en el temps que havies previst. És important que revisis el cronograma i que hi vagis fent les adaptacions que calgui.

COM COMENÇAR?

El començament acostuma a ser la part més difícil. De vegades pot costar tenir clar què es vol fer. Però és imprescindible que hi dediquis el temps necessari i aclareixis bé quin és l'objectiu.

Hi ha molts tipus de recerca i, en cada àmbit, humanitats, art, ciències socials, ciència, tecnologia... fer una recerca té una connotació diferent.

Primer de tot, abans de començar el TdR, val la pena fer tres coses:

- llegir amb atenció els criteris que t’ha donat el centre,

- parlar amb el teu tutor o tutora,

- llegir amb atenció algun document com aquest que ara llegeixes sobre l’elaboració del TdR. Et recomanem que, en aquest tipus de documents, no hi vagis només a buscar coses concretes i quan ja sigui massa tard, sinó que el llegeixis tot de bon començament. Segur que així guanyaràs temps i qualitat.

- T’anirà bé reflexionar abans de prendre qualsevol decisió.

En aquesta primera fase has de saber combinar tres elements semblants que van molt lligats:

- saber quin tipus de recerca vols fer

- elegir el tema

- fixar o definir bé l’objectiu

Efectivament, aquestes tres coses van juntes i una afecta l’altra. Per exemple, si comences per buscar el tema i l’objectiu, aquestes variables ja poden determinar el tipus de recerca, o a l’inrevés, si comences pel tipus de recerca, ja estaràs delimitant els temes i els objectius. També et pot passar que el tema i l’objectiu es confonguin, que efectivament un gairebé s’identifiqui amb l’altre, però no passa res.

Per tant, es pot dir que ho has de triar tot alhora: quin tipus de recerca + quin tema / objectiu (apartats 4 i 5). L’important és tenir clar què faràs i com.

ELEGIR EL TEMA

Triar el tema és difícil i demana meditació. S’ha de començar per pensar en un gran tema que t’agradi i, a partir d’algunes lectures, ser capaç de delimitar-lo.

Què has de tenir present en triar un tema?

- que el tema t’interessi personalment

- que estiguis preparat per desenvolupar-lo

- que encaixi amb la teva orientació futura

- que les fonts o materials que empraràs et siguin fàcils de trobar

- que les fonts o materials que empraràs siguin comprensibles i al teu abast

- que dominis la metodologia que faràs servir

Primeres lectures panoràmiques

Quan tinguis alguna idea general sobre un tema ampli, és el moment de fer unes primeres lectures panoràmiques (en revistes, a la Viquipèdia, a pàgines web, a biblioteques, ...). T’ajudaran a:

- afinar tant com puguis el tema triat

- comprovar que el que vols estudiar realment té sentit

Posa un títol provisional

Això obliga a aclarir les idees i a precisar (és un esforç intel·lectual important). I quan acabis el TdR, si convé, ja el modificaràs o hi afegiràs alguna paraula.

Un títol ajuda a decidir exactament sobre què vols fer el TdR i, quasi tan important com això, sobre què no el vols fer.

Un bon títol ha de tenir aquestes característiques:

- ha de ser complet (de què parlarem i, per omissió, de què no)

- ha de ser clar, llegible i concís (un títol no és ni una frase ni un paràgraf, és una proposició)

- no ha de ser genèric ni abstracte,La publicitat , per exemple

- segons la matèria, ha de delimitar el tema, per exemple en espai i temps: «… a Catalunya entre 1975 i 2010»

- Per fixar el títol també et pot ajudar escriure un breu resum (màxim cinc línies) sobre el teu treball i/o buscar cinc paraules clau que l’identifiquin.


El/la tutor/a et pot ajudar a delimitar el tema, però tu l’has de triar!

DETERMINAR EL TIPUS DE RECERCA I FORMULAR L’OBJECTIU: QUÈ VOLS FER?


En termes generals, però sobretot a humanitats i a ciències socials, un TdR pot consistir a:

- fer una anàlisi a fons d’un tema

- resoldre un problema de recerca

- respondre una pregunta de recerca

- proposar una nova solució a un tema

- omplir una llacuna de coneixement

- ampliar el coneixement d’una matèria


Una recerca en l’àmbit de ciències o ciències biomèdiques podria ser:

- fer un treball de laboratori

- fer un treball de camp

- fer un treball experimental

- confeccionar un treball de recull i comentari bibliogràfic (en ciències)


I en l’àmbit tecnològic:

- Fer descripció i anàlisi d’aparells i màquines, de tècniques de càlcul, de fabricació, d’organització industrial, de disseny, de control de qualitat, etc.

- Fer recopilació i síntesi crítica d’informació bàsica sobre algun tema tecnicocientífic d’actualitat.

- Fer una realització i assaig de models a petita escala de màquines, circuits, automatismes, processos que exemplifiquin aspectes de disseny, construcció, assaig i avaluació.

- Fer disseny i programació de programari (software), videojocs o aplicacions per a telefonia mòbil.

- Fer observació i estudis de camp de processos industrials concrets, de naus, d’instal·lacions i construccions, sobre l’entramat industrial d’una zona determinada, etc.

- O si vols, formular i confirmar o refutar una hipòtesi.


Formular hipòtesis no és obligatori en un bon treball de recerca:

- Treballar amb hipòtesis és convenient segons el tema i la metodologia.

- Una hipòtesi parteix d’una afirmació o d’una negació i el contingut del treball, aleshores, consistirà a verificar o confirmar l’afirmació o bé a refutar-la o negar-la.


Com hem dit abans, allò que és imprescindible abans de tirar endavant és que tinguis tan clar com sigui possible QUÈ faràs, o sigui: el tema / objectiu + el tipus de recerca.


DETERMINAR EL MÈTODE, LES TÈCNIQUES I ELS PROCEDIMENTS


I encara abans de començar a treballar a fons en el TdR, tampoc n’hi ha prou de decidir QUÈ faràs; també has de preveure COM ho faràs.

Això és la metodologia.

Això (el «com» i el «quan») es concreta en el pla de treball, és a dir, has de preveure com faràs el treball. Aleshores has de fer el cronograma: un calendari per dies o setmanes (provisional i modificable) especificant-hi què faràs en el TdR.

REDACTAR UN SUMARI PROVISIONAL


El sumari –molts en diuen índex– és una part essencial del TdR, molt més del que sembla.

Quan s’ha triat bé el tema, s’han fet algunes lectures panoràmiques i s’ha triat la metodologia, aleshores és absolutament necessari fer un sumari provisional.

El sumari ha d’estar ben meditat i reflexionat. Invertir-hi tot el temps que calgui per fer-lo, sempre surt molt a compte.

El sumari és provisional perquè es modifica tantes vegades com calgui.

El sumari mostra l’estructura del treball i serveix de guia; anirem construint el TdR a partir de l’estructura que hi hem donat en el sumari. És la guia i la brúixola del TdR. Per fer-lo, tingues en compte el que direm sobre les parts del treball.