TROSGLWYDDO

Transition


Croeso / Welcome

Diweddarwyd diwethaf / Last updated: 13/07/2021

Dyma'r cyflwyniad dwyieithog i rieni blwyddyn 6 o'n cyfarfod nos Iau 8 Gorffennaf 2021:

This is the bilingual presentation for year 6 parents from our meeting on Thursday evening 8 July 2021:

Cyfarfod cymraeg Bl 6

YEAR 6 english meeting

Cyflwyniad Pontio Rhieni 2021

Dyma'r cyflwyniad dwyieithog i rieni blwyddyn 5 o'n cyfarfod nos Lun 12 Gorffennaf 2021:

This is the bilingual presentation for year 5 parents from our meeting on Monday evening 12 July 2021:

Cyfarfod cymraeg Bl 5

Year 5 english meeting

Blog Bro Edern

Clciwch isod i weld y newyddion diweddaraf o Fro Edern. Rydyn ni'n cyfathrebu gyda'n rhieni drwy flog, nid drwy lythyrau.

Please click below to see the latest from Bro Edern. We communicate with our parents by blog, not through letters.

https://blogclwstwrbroedern.wordpress.com/

NEGESEUON TESTUN

Rydyn ni'n cyfathrebu gyda rhieni drwy'r gwasanaeth Teachers2Parents. Mae'r negeseuon yn cyrraedd fel neges destun arferol, os nad yw'r app gennych. PEIDIWCH â lawrlwytho'r app Teachers2Parents, ac os yw e gennych eisoes, cymerwch amser i'w ddileu dros yr haf! Mae llawer o negeseuon yn mynd ar goll ymhlith rhieni sydd â'r app, ac nid yw pawb yn derbyn hysbysiadau am negeseuon newydd. Mae'r app yn niwsans cyffredinol!

Os ydych chi'n prynu ffôn newydd, neu'n newid eich rhif, cofiwch roi gwybod i'r ysgol yn syth.

Text Messages

We send messages to our parents through the Teachers2Parents service. The messages arrive as normal text messages, as long as you do not have the app. PLEASE DO NOT download the Teachers2Parents app, and if you already have it, please take time to delete it over the summer! Lots of messages go missing for parents who have the app, and many do not receive notifications of a new message. The app is a general nuisance!

If you buy a new phone, or change your number, please let the school know straight away.

Trosglwyddo i Fro Edern Medi 2021

Pleser yw cyflwyno’r wefan hon i chi sydd yn darparu rhagor o wybodaeth am y broses drosglwyddo i Fro Edern. Mae Bro Edern wedi ymrwymo i ddarparu'r addysg orau bosibl i’ch plentyn mewn partneriaeth â chi a’r disgyblion. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi dros y saith mlynedd nesaf. Croesawn ymweliadau ac awgrymiadau gan rieni; os teimlwch fod modd i ni wella ar unrhyw beth yna mae croeso i chi gysylltu â ni yn yr ysgol.

Agorodd yr ysgol ym mis Medi 2012 ar safle Ysgol Gyfun Glantaf gyda 71 o ddisgyblion a deg aelod o staff. Ym mis Medi 2021 bydd tua 950 o blant yn yr ysgol a 60 aelod o staff.

COVID-19

Yn amlwg, mae'r broses o bontio gyda Bro Edern wedi cael ei gyfyngu eleni i ddisgyblion blwyddyn 6 oherwydd COVID-19. Mae'r sefyllfa a'r canllawiau yn newid o hyd gan Lywodraeth Cymru, wrth i'r cyngor meddygol gael ei ddiweddaru. Y bwriad yw croesawu blwyddyn 7 i Fro Edern ar gyfer eu diwrnod cyntaf ar ddydd Gwener 3 Medi, ar ôl Diwrnod HMS i staff ar ddydd Iau 2 Medi. Dim ond blwyddyn 7 a 12 fydd yn yr ysgol ar y dydd Gwener.

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n rhagweld y bydd COVID-19 unwaith eto'n tarfu ar y flwyddyn newydd. Os digwydd hynny, byddwn yn darparu cyfarwyddiadau clir i ddisgyblion a rhieni.

Yn anffodus, mae angen addasu llawer o drefniadau'r ysgol o ganlyniad i COVID-19 ac un siom fawr yw na fydd bl 6 a 7 yn medru mynd i Langrannog ym mis Tachwedd eleni unwaith eto. Y gobaith yw y bydd modd i flwyddyn 7 fynd i Wersyll Glan-llyn pan fyddant ym mlwyddyn 8.

Hefyd, o ganlyniad i'r pandemig COVID-19, bydd yna rai newidiadau i rannau eraill o'r wefan hon, megis digwyddiadau allgyrsiol a gweithgareddau eraill sydd fel arfer yn rhan arferol o fywyd ysgol.

Transition to Bro Edern SEPT 2021

It is a pleasure to introduce you to this website, which provides all necessary information on the transition process to Bro Edern. At Bro Edern we are committed to provide the best possible education for your child, in partnership with you and the pupils. We look forward to working with you over the course of the next seven years. We welcome visits and suggestions from parents; if you feel that we can improve in any way then please feel free to contact the school.

Bro Edern opened in September 2012 on the Glantaf site, with 71 pupils and 10 members of staff. In September 2021 there will be around 950 pupils and 60 staff members.

COVID-19

It is inevitable that for year 6 pupils, the usual transition procedures with Bro Edern have been curtailed once again this year, due to COVID-19. The situation and guidelines from Welsh Government are being updated regularly. Our intention is to welcome year 7 to Bro Edern on Friday 3 September, after an Inset Day for staff on Thursday 2 September. Only year 7 and 12 pupils will be in school on the Friday.

We currently foresee that COVID-19 may well disrupt the new school year. If this happens, we will provide pupils and parents with clear guidance.

Unfortunately, we need to adapt many of the school's arrangements due to the COVID-19 outbreak and one huge disappointment is the fact that years 6 and 7 will be unable to go to Llangrannog in November once again this year. We hope that normal rules will resume in time for them to go to Glan-llyn in year 8.

Also, due to the COVID-19 pandemic, other sections of this website are subject to change, such as extra-curricular events and other activities which are usually part of school life.

Gofal Bugeiliol ac academaidd

Pennaeth Cynnydd a Lles Blwyddyn 6 a 7

Enw: Mr Gary Ellis

Rhif Ffôn: 02920 489445

e-bost: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Swyddfa: Bloc 2 ar y coridor Maths

Fy mhrif gyfrifoldeb yw sicrhau fod pob disgybl yn hapus ac yn gwneud cynnydd yn yr ysgol. Mae symud i ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous ac yn ddigwyddiad arwyddocaol ym mywyd eich plentyn. Mae’n golygu troi cornel lle mae disgwyl iddynt fod yn annibynnol a datblygu sgiliau newydd. Dyma ddechrau taith fydd yn creu atgofion ac yn rhoi sylfaen i’r llwybr tuag at lwyddiant y dyfodol.

Edrychaf ymlaen at groesawu eich plentyn i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.pastoral and academic care

Head of Progress and Wellbeing for Years 6 and 7

Name: Mr Gary Ellis

Phone Number : 02920 489445

e-mail: GEllis@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Office: Block 2 on the Maths coridor

My main responsibility as Head of Progress is to ensure the happiness and progress of all pupils. Moving from primary to secondary school is an exciting and significant event in your child’s life. It is a turning of a corner where they are expected to become more independent and develop crucial life-skills that they have not yet used. It is the beginning of a journey that will create memories and pave the way to future success.

I look forward to welcoming your child to Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.


Golwg Gyflym / Quick Look

Isod gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth angenrhediol ar gyfer trosglwyddo i Fro Edern ym mis Medi 2021

Below you will find all relevant information for transition to Bro Edern in September 2021

Gwybodaeth Bwysig

Important information

Allgyrsiol

Extra curricular

ble mae bro edern?

Where is Bro edern?

@broedern