ด้านการเรียนการสอน

" การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ "

ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2559 และ การเสริมสร้างความดีสากล ปีการศึกษา 2557-2558

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2559

................

หลักการสำคัญของ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking) โดยผู้เรียนไม่เพียงแต่ฟัง แต่จะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน คิดอย่างลุ่มลึก และลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้บรรยากาศของความสนุก ท้าทาย และเป็นกัลยาณมิตร

ผลการจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

  • ผู้เรียน

1. การกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักเหตุผล

2. การสรุปใจความสำคัญจากการอ่าน

3. การพูดหน้าชั้นเรียนด้วยภาษาทางการและตรงประเด็น

4. การนำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้หลากหลาย ดึงดูดความสนใจได้ และสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ

5. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนด้วยการศึกษาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

6. การคิดอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้

7. การแก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือหรือเรียนรู้จากผู้อื่น

  • ผู้สอน

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ที่เหมาะกับนิสิตที่มีความรับผิดชอบ

2. การกระตุ้นความสนใจ และการสร้างความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning

3. การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. การเป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

5. การสร้างบรรยากาศการเรียน การให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ การกระตุ้นด้วยคำถาม

การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project Based Learning):

(อาจารย์ผู้สอน ผศ.ชนัตถ์ พูนเดช อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง อ.มาลินี ลีโทชวลิต อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์ และ อ.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร )

“เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือกระทำ มีพื้นฐานความคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ John Dewey โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเกิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการใช้โครงงานต้องอาศัยเทคนิคหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การอภิปราย และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน การประยุกต์ใช้ผลงาน และการประเมินผลงาน” ...Read more


การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem Based Learning):

(อาจารย์ผู้สอน ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์ และ อ.เมทินี ทนงกิจ)

“เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงเป็นจุดตั้งต้น ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลด้วยตัวของเรียนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ...Read more
การเรียนรู้โดยการใช้ภาระงาน (Task Based Learning):

(อาจารย์ผู้สอน อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ อ.นันทพร ศรจิตติ และ อ.สุเมษย์ หนกหลัง)

“เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวางตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้และคำตอบจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนได้ชิ้นงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือได้ชิ้นงานที่ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอน ของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการสร้างชิ้นงาน การสร้างสรรค์ชิ้นงาน จนถึงการประเมินชิ้นงานของตนเองและผู้อื่น” ...Read more

การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Based Learning):

(อาจารย์ผู้สอน อ.จิตสุภา กิติผดุง)

“เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบสถานการณ์เสมือนจริงที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยสร้างสถานการณ์จำลองที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการสอน” ...Read more

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning):

(อาจารย์ผู้สอน อ.ณัชวดี จันทร์ฟอง)

“เป็นการจัดการความรู้ที่เน้นการศึกษาค้นคว้าและใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนในการถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมีการกำหนดโครงสร้างของงานแบบหลวมๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบและสร้างผลงานที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ตลอดจนใช้ขอบข่ายความรู้และทักษะที่ไม่จำกัดตายตัว ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ...Read more

การเรียนรู้โดยใช้ทีม (Team Based Learning):

(อาจารย์ผู้สอน อ.เมทินี ทนงกิจ)

“เป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การทำงานด้วยกันแบบทีมงาน บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้า การทดสอบความรู้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม และการประยุกต์ใช้ความรู้กับสาขาวิชาที่เรียนหรือชีวิตประจำวัน” ...Read more

การเรียนรู้ด้วย Think-Pair-Share:

(อาจารย์ผู้สอน ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และ อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์)

“เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการอภิปรายร่วมกันของผู้เรียน โดยเริ่มจากการที่ผู้สอนตั้งคำถามหรือกำหนดประเด็นในการอภิปราย แล้วให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อน จากนั้นจับคู่กับเพื่อนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ของตน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในระหว่างการฟังบรรยาย หรือมีส่วนร่วมในการทบทวนเนื้อหาหลังจากการฟังบรรยาย” ...Read more

การเรียนรู้ด้วย Gallery Walk:

(อาจารย์ผู้สอน อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์)

“เป็นการจัดการเรียนการสอนที่การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ในลักษณะการเดินชมผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ความถูกต้อง ความสร้างสรรค์ ของผลงานตนเองและผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ก่อนที่จะตกผลึกเป็นความรู้ความเข้าใจที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิด การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การสื่อสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตามหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ...Read more

การเสริมสร้างความดีสากล ปีการศึกษา 2557-2558

.................

ความดีสากล

แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีสากล ด้วยวิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 รายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ และรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม พบว่า วิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอนที่อาจารย์เลือกใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการเสริมสร้างความดีสากล ได้แก่ ...Read more