การจัดการความรู้

ด้านการเรียนการสอน

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2559-2560 และ การเสริมสร้างความดีสากล ปีการศึกษา 2557-2558


หลักการสำคัญของ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking) โดยผู้เรียนไม่เพียงแต่ฟัง แต่จะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน คิดอย่างลุ่มลึก และลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้บรรยากาศของความสนุก ท้าทาย และเป็นกัลยาณมิตร


การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จากการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของปีการศึกษา 2559 มาต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2560 ...Read more

การเรียนการสอบแบบ Active Learning

ผลการจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ...Read more

การเสริมสร้างความดีสากล ปีการศึกษา 2557-2558

ความดีสากล

แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีสากล ด้วยวิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 รายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ และรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม พบว่า วิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอนที่อาจารย์เลือกใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการเสริมสร้างความดีสากล ได้แก่ ...Read more