การจัดการความรู้

ด้านการเรียนการสอน

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2559-2560 และ การเสริมสร้างความดีสากล ปีการศึกษา 2557-2558


หลักการสำคัญของ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking) โดยผู้เรียนไม่เพียงแต่ฟัง แต่จะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน คิดอย่างลุ่มลึก และลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้บรรยากาศของความสนุก ท้าทาย และเป็นกัลยาณมิตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จากการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของปีการศึกษา 2560 มาต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2561 ...Read more

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จากการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของปีการศึกษา 2559 มาต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2560 ...Read more

การเรียนการสอบแบบ Active Learning


ผลการจัดการเรียนการสอบแบบ Active Learning ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ...Read more

ความดีสากล


แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความดีสากล ด้วยวิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 รายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ และรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม พบว่า วิธีการสนับสนุนทางสังคมของอาจารย์ผู้สอนที่อาจารย์เลือกใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการเสริมสร้างความดีสากล ได้แก่ ...Read more