Curs de monitor/a d'estudi assistit i reforç escolar

70 hores

Curs de monitor/a d'estudi assistit i reforç escolar

Presentació

Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els d'estudi assistit des de tots els àmbits, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i també a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement, ens especial el col·lectiu de pares i mares que volen atendre de prop el seus fills en els seus estudis.

Es tracta d'un curs per assentar les bases del que anomenem reforç escolar sense cap altra pretensió, ja que tracta molts aspectes que per aprofundir-se requereixen estudis especialitzats.

L'ESTUDI ASSISTIT UNA NOVA SORTIDA LABORAL: cada cop s'imposa més el model d'estudi assistit com a servei de suport a la tasca escolar, centrat en l'aprenentatge i el reforç de les competències bàsiques en biblioteques públiques i de centres escolars. Només heu de posar "estudi assistit" a Google ho veureu. 

Autors dels curs

Rubèn Fornós i Casares

Lídia Puigvert i Vilert

Objectius del curs

Aquest curs pretén donar als alumnes les bases del què entenem per Reforç Escolar o estudi assistit, quina és la funció del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i quins són els principals recursos per portar a terme amb èxit aquesta tasca. Aquest curs es complementa amb el curs de monitor i monitora d’activitats de lleure educatiu infantils i juvenils.

Sortides professionals

Les sortides professionals i de voluntariat a què dóna accés són principalment en el reforç escolar i l'estudi assistit:

ESTUDI ASSISTIT:

Els tallers d'estudi assistit a la tasca escolar són un acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l'alumnat més desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social.

-Educadors i educadores socials de CRAE i altres centres per tal d'assistir a l'estudi dels menors residents

-Monitor i monitora d'espai d'estudi d'activitats extraescolars a l'escola

-Monitor i monitora d'estudi assistit en biblioteques escolars

-Monitor i monitora d'estudi assistit en les biblioteques públiques i altres biblioteques

-Monitor i monitora d'estudi assistit per a nens i nenes amb pocs recursos i/o risc d'exclusíó social

REFORÇ ESCOLAR:

Reforç escolar és l’acció que fem sobre l’alumnat, escoles i pares i mares, per ajudar a l'alumnat amb dificultats escolars i/o que vulguin millorar el seu rendiment escolar.

-Classes particulars de reforç escolar

-Classes de reforç escolar en una acadèmia privada

-Casals d'estiu que combinen el reforç escolar amb les activitats de lleure

-Monitor i monitora de suport escolar personalitzat

Mòduls formatius

1) El monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar 

2) L’acompanyament dels infants i els adolescents 

3) Trets de la personalitat, la individualitat 

4) Trets de la personalitat que podem treballar específicament 

5) Resolució de conflictes 

6) Motivació per al treball i l’estudi 

7) La cultura de l’esforç 

8) Dificultats i trastorns de l’aprenentatge

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs

Quin títol obtindré

El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat en Reforç Escolar. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. (És el mateix títol que es dóna en els cursos presencials) Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades.

En l'actualitat no hi ha cap normativa que exigeixi una titulació concreta per fer activitats extraescolars a les escoles públiques o privades. Això vol dir que poden agafar qualsevol persona, però com a mínim poden demanar que s'acreditin uns coneixements. Això vol dir que amb aquesta titulació específica en reforç escolar i estudi assistit, podeu passar al davant d'altres persones que no la tinguin en un procés de selecció.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç