Documents de centre

En aquest apartat trobareu els documents que ens defineixen com a escola i ens marquen el camí a seguir:


  • Projecte Educatiu de Centre: Document que recull els trets d’identitat de centre.
  • Projecte de Direcció: Document que estableix les intencions estratègiques per al desenvolupament del projecte educatiu en un període de 4 anys.
  • Programació General Anual: Document que concreta el desenvolupament dels objectius definits en el PdD en un curs escolar
  • Carta de compromís educatiu: Document que concerta el compromís de l’escola i de la família en l’educació dels infants.


Projecte Educatiu Centre

PEC_Escola_Camins_web.pdf

Programació General Anual

PGA_2018-2019.pdf

Carta de Compromís Educatiu

Annex_19 Carta de compromís educatiu.pdf