Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat

Conjunt de premis lligats a una sèrie d’entitats que podran anar variant d’un any a l’altre depenent de les seva disponibilitat. Cada entitat convocarà un premi dirigit a treballs de recerca de Batxillerat. Totes les entitats hauran d’estar treballant i tenir vincle a la comarca en temes de qualsevol índole, independentment que el seu abast sigui més gran que el comarcal. Cadascun dels premis tindrà relació amb un àmbit de recerca propi de l’entitat que el convoqui.

Poden participar aquells treballs que s'adeqüen a les bases i descriptors proposades a cada modalitat.

En cas d'estar interessats en la participació us heu de posar en contacte amb el Centre de Recursos de la vostra zona. CRPsBaix Llobregat


 PREMI 2019
 El determina cada entitat (veure especificacions al menú desplegable superior).

 DESTINATARI  Alumnat de Batxillerat dels centres educatius del Baix Llobregat.

 PROMOTORS  Veure el menú desplegable a la part superior.


 CALENDARI  ACTUACIONS DE LA CINQUENA EDICIÓ
Gener - abril 2019

Celebració dels diferents fòrums i mostres locals.

30 d'abril
2019
Lliurament dels treballs seleccionats per cadascun dels fòrums locals i constitució dels jurats de les diferents modalitats.

17 de juny
2019

Acte de reconeixement dels guanyadors a l'auditori Rafael Nebot (institut Joaquim Blume) d'Esplugues de Llobregat.


BASES GENÈRIQUES:


1. La presentació dels premis a d’altres concursos o certàmens, així com el fet d’haver-ne estat guanyadors, no exclou la possibilitat de presentar-se a aquests premis.


2.  En la valoració dels treballs presentats es tindran en compte els aspectes següents (com a criteris comuns, més enllà dels que pugui afegir com propis de cada fòrum o mostra, si s’escau):

  • L’originalitat i el caràcter innovador del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
  • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
  • L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats i l'estructuració del treball de recerca.
  • L'originalitat de les fonts d'informació emprades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts.
  • Els aspectes formals en la presentació del treball de recerca, la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat, la competència comunicativa digital i dels recursos audiovisuals, si escau.

3. Jurats:

Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per representants de les entitats, associacions i empreses convocants. El jurat el determinarà cada entitat, igual que les bases pròpies de la seva convocatòria. Els jurats podran declarar deserts els premis.


4. Difusió:

Per tal de facilitar la difusió del treball, amb l’acceptació del premi, l’autor/a o autors/es cediran, sense límit temporal el dret a publicar el treball i/o la seva comunicació pública a la pàgina web d’EDURECERCA i de les entitats col·laboradores i promotores. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor/a o dels autors/es, el dels tutors/es i el nom del centre educatiu al qual pertanyen. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de protecció de dades.


5. Lliurament de premis:

El lliurament dels premis es farà al juny en un sol acte organitzat pels Serveis Territorials del Baix Llobregat juntament amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona.