ห้องเรียนครูบุญมี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.5/1 วิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว32184 รหัสเข้าห้องเรียน sb10e4n

ม.5/2 วิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว32184 รหัสเข้าห้องเรียน 72i21p

ม.5/3 วิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว32184 รหัสเข้าห้องเรียน t4tc6ee

ม.5/4 วิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว32184 รหัสเข้าห้องเรียน acbcrr

ม.5/5 วิชา วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว32184 รหัสเข้าห้องเรียน vfl20d


ม.6/1 วิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33101 รหัสเข้าห้องเรียน hh475rh

ม.6/2 วิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33101 รหัสเข้าห้องเรียน m6sxs0

ม.6/3 วิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33101 รหัสเข้าห้องเรียน yb58cs

ม.6/4 วิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33101 รหัสเข้าห้องเรียน par6wy

ม.6/5 วิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33101 รหัสเข้าห้องเรียน fnpsvy
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ม. 1/2 วิชา แนะแนว วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล

ม. 3/1 วิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ รหัสวิชา ง20242 รหัสเข้าห้องเรียน nwgffq

ม. 3/2 วิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ รหัสวิชา ง20242 รหัสเข้าห้องเรียน 26729w


ม. 4/1 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว31181 รหัสเข้าห้องเรียน pnz59r

ม.4/2 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว31181 รหัสเข้าห้องเรียน rrgnsw

ม.4/3 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว31181 รหัสเข้าห้องเรียน rxgx85t

ม.4/4 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว31181 รหัสเข้าห้องเรียน zc8btq

ม.4/5 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว31181 รหัสเข้าห้องเรียน trqhqh


ม.5/1 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว32183 รหัสเข้าห้องเรียน kzw2xm

ม.5/2 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว32183 รหัสเข้าห้องเรียน tx7cx3

ม.5/3 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว32183 รหัสเข้าห้องเรียน ksfe32

ม.5/4 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว32183 รหัสเข้าห้องเรียน sdg3aus

ม.5/5 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว32183 รหัสเข้าห้องเรียน 4j9n4c3

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2561


********* ข้อสอบกลางภาคเรียน ง32102 ปีการศึกษา 2561 *********

********* ข้อสอบปลายภาคเรียน ง32102 ปีการศึกษา 2561 *********

********* ข้อสอบกลางภาคเรียน ว31181 ปีการศึกษา 2561 *********

********* ข้อสอบปลายภาคเรียน ว31181 ปีการศึกษา 2561 *********

********* เกม Kahoot! *********

kidBright สพม. 31 สีดาวิทยา KSP E-Service Logbook SESA myoffice AMSS++ STEM สกสค. คุรุสภา กรมสรรพากร ตรวจสอบเครื่องราชย์ ใบประกอบวิชาชีพ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ห้องพักครู ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 STEM กบข Certiport kruchiangrai สถาบันคุรุพัฒนา

รวมเว็บโหลด PNG แก้ไขPDF เพี้ยน flipgrid.com คุรุพัฒนา วิทยาการคำนวณ ม.4 วิทยาการคำนวณ ม.4 สร้างเกียรติบัตรเป็นไฟล์ pdf จาก google form อันโนมัติง่ายๆ สุจริตไทย thaisafeschool การสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. https://padlet.com เว็บสอนวิทยาการคำนวณ https://www.scimath.org/

อบรมวิทยากรคำนวณ รร. ขามสะแกแสง https://scratch.mit.edu/ งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

https://store.kidbright.info/plugin/7/iKB-1

168training http://virtualschool.club/index.php https://blockly.programming.in.th/ https://developers.google.com/blockly https://blockly-games.appspot.com/ http://168training.com/training/main.php

Unplugged https://classic.csunplugged.org https://curriculum.code.org/hoc/unplugged/ https://makecode.microbit.org/courses/csintro


โปรแกรมใช้อบรม https://microbit.org/code/ คู่มือ_Maqueen Robot Car[TH].pdfครูบ้านนอก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รร. ในสังกัด สพม.31 รับส่งหนังสือราชการ สพม. 31 ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โครงงานคุณธรรม IOT OBEC - LEARNING RESOURCE training.obec.go.th สถาบันคุรุพัฒนา tinkercad arduino.cc NodeMCU blynk-library Lab arduino lab arduino2 Download arduino ICTขอนแก่น การติดตั้ง Arduino IDE และทดสอบการทำงานเบื้องต้นของ NodeMCU/ESP8266 github Line_Notify URL Encode/Decode

ตรวจสอบเครื่องราชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา training.obec iotobectraining code.org padlet makecode ptt blue card counter.com/timer https://www.tickcounter.com/

รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร - สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้


1.หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถี เข้าเรียน

2.หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. เข้าเรียน

3.หลักสูตรสุจริตไทย เข้าเรียน

4.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เข้าเรียน

5.หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) เข้าเรียน

6.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. เข้าเรียน

7.เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร เข้าปลูกต้นไม้