ผลงานนักเรียน KidBright

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิชา เทคโนโลยี ง32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นายบุญมี วรชมพู