ผลงานนักเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี3 รหัสวิชา ว23185


กิจกรรมการเรียนการสอน วิชา การออกแบบและเทคโนโลยีผลงานนักเรียน KidBright

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิชา เทคโนโลยี ง33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอน นายบุญมี วรชมพูผลงานนักเรียน KidBright

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี2 ว32183 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นายบุญมี วรชมพู

ผลงานนักเรียน KidBright

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิชา เทคโนโลยี ง32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นายบุญมี วรชมพู