หน้าหลัก


ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา ได้กำหนดจัดให้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ใน
วันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ตรงกับ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้แล้วเสร็จจากการทอดผ้าป่า ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคเป็นเงินทอดผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนสีดาวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๓๐๒-๐-๒๙๑๐๗-๐” โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙-๐๘๓, ๐๔๔-๓๒๙-๐๓๔
ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม. ปลาย ปีการศึกษา 2558  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา
  Posted Feb 3, 2016, 6:35 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัมนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทยด้านอาชีพให้กับเยาวชนให้มีนิสัยรักการทำงาน เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  Posted Jan 28, 2016, 7:42 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  วันที่ 18 มกราคม 2559  เด็กชายนันธณัฏฐ์  สามติรัมย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sudoku ม.ต้น  นางสาวรัชนก ซอสูงเนิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 180IQ ม.ปลาย    เด็กชายสุวรรณ ประวันนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 180IQ ม.ต้น 
  Posted Jan 25, 2016, 11:03 PM by บุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม. 1 กิจกรรมเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม. 1  วันที่ 23 มกราคม 2559  ณ  โรงเรียนสีดาวิทยา 
  Posted Jan 25, 2016, 11:04 PM by บุญมี วรชมพู
 • งานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 งานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2558  ด้วยงานแนะแนว กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา โรงเรียนสีดาวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
  Posted Jan 25, 2016, 11:04 PM by บุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 5 of 14. View more »

admin@sidaschool.ac.th


RSS Feed


http://www.168tutoronline.com/
http://www.youtube.com

http://www.facebook.com

Google Calendar


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b4.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b6.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/ba.png
http://210.246.188.154/mathayom/
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/wcs_ict.jpg
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b2.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1t.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1tt.png

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed