https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประกวดตัวแทนนักเรียน งานประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสีดาวิทยา ได้จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขวัญใจนักเรียน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 20, 2017, 10:33 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ...สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า...คณะครูโรงเรียนสีดาวิทยาคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 18, 2017, 8:12 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • โครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัด โครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1  (เวทคณิตแบบอินเดีย)คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 17, 2017, 7:36 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา ทำบุญ 2 วัด) ณ วัดป่าอัมพวโนทยาราม และวัดสังฆชินาราม(บ้านโนนสัง) อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียนคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 7, 2017, 12:19 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดป่าอัมพวโนทยาราม ต.โพนทอง อ.สีดา จังหวัดนครราชสีมาคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jul 6, 2017, 12:42 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ค่ายนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30 มิถุนายน 2560 - 1 กรกฏาคม 2560   โรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่สมาชิก 7-30430-001 มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู้ (ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน) นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู และบุคคลากรโรงเร ...
  Posted Jun 30, 2017, 4:42 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนสีดาวิทยา คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jun 29, 2017, 2:16 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • สัปดาห์วันสุนทรภู่ สัปดาห์วันสุนทรภู่คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jun 29, 2017, 2:26 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม. 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4  ระหว่างวันที่  23-24 มิถุนายน 2560 คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jun 22, 2017, 8:21 PM by บุญมี วรชมพู
 • ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสีดาวิทยา นำโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560   คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Jun 14, 2017, 10:09 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 10 of 101. View more »


RSS Feed


เผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

http://login.microsoftonline.com/#

http://spm31.youweb.info/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/168-2.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/4455.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200-2.jpg

https://www.youtube.com/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/facebook1.pngGoogle Calendar


http://210.246.188.154/schoolmapping/
http://ww1.worldclassschoolthai.net/
http://106.0.176.3/home
http://210.246.188.154/mathayom/
http://106.0.176.61/useb/login/welcome.php
http://210.246.188.154/obec_scd/stat/

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed