https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru-1


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • "สีดาวิทยาเกมส์" การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน  25-27  กันยายน 2560  โรงเรียนสีดาวิทยาคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Sep 26, 2017, 8:37 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสากู้ภัยฉุกเฉิน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสากู้ภัยฉุกเฉิน  กิจกรรมศูนย์เยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  วันที่ 21-22 กันยายน 2560  ณ  โรงเรียนสีดาวิทยาคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Sep 22, 2017, 1:35 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โรงเรียนสีดาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Sep 18, 2017, 10:45 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมครูสะเต็มศึกษา วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสีดาวิทยาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมครูสะเต็มศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เรื่องการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2560 และได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าชั้นมัธยมศึกษาต้น นำโดยครูศรัณย์ ยอดมงคล พร้อมทีมงาน กิจกรรมบอลลูนไอความร้อน และช่วงบ่ายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดยครูนิตยา  ศรีพันธุ์ พร้อมทีมงาน กิจกรรมไข่ดิ่งพส ...
  Posted Aug 28, 2017, 2:07 AM by Yodnithi Mathipikhai
 • โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ STEM วันนี้ 26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสีดาวิทยาจัดโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดค่ายนักเรียนแกนนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  (STEM) ซึ่งมีการสมมติฐานจำลองเหตุการณ์ให้นักเรียนแก้ปัญหา ตามขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เช่น กิจกรรมหอคอยหลอดกาแฟ ไข่ดิ่งพสุธา โคมลอย เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
  Posted Aug 26, 2017, 6:51 AM by Yodnithi Mathipikhai
 • การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสีดาวิทยา ยินดีต้อนรับ คณะ การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  รับการประเมินจากคณะกรรมการ วันที่ 22 สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมปรางค์สีดาคลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Aug 21, 2017, 9:20 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสีดาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา  เป็นประธานในพิธี คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Aug 17, 2017, 12:47 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่ 7-11  สิงหาคม 2560  คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Aug 11, 2017, 1:14 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน วันนี้ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสีดา จัดงานสัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาน เอกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค และส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นในโรงเรียนและชุมชน ให้ตระหนักในความปลอดภัยในการบริโภค และการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
  Posted Aug 11, 2017, 1:04 AM by Yodnithi Mathipikhai
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 256 ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนสีดาวิทยาได้จัดพิธีถวายพระพรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกตญญูกตเวทีบุพการีและผู้มีพระคุณ และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า บทบาทสำคัญของแม่ในสังคมปัจจุบัน  โรงเรียนสีดาวิทยา กำหนดพิธี วันแม่แห่งชาติ ปี 256 โดยจัดให้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560  คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Aug 10, 2017, 9:05 PM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 10 of 116. View more »


RSS Feed


เผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

http://login.microsoftonline.com/#

http://spm31.youweb.info/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/168-2.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/4455.jpg

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200-2.jpg

https://www.youtube.com/

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/facebook1.pngGoogle Calendar


http://210.246.188.154/schoolmapping/
http://ww1.worldclassschoolthai.net/
http://106.0.176.3/home
http://210.246.188.154/mathayom/
http://106.0.176.61/useb/login/welcome.php
http://210.246.188.154/obec_scd/stat/

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed