หน้าหลัก
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา .... เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ให้แล้วเสร็จจากการทอดผ้าป่า ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคเป็นเงินทอดผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนสีดาวิทยา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๓๐๒-๐-๒๙๑๐๗-๐” โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙-๐๘๓, ๐๔๔-๓๒๙-๐๓๔

ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/445.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/14454601_1830978157125701_1622744775_n.png?attredirects=0


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา โรงเรียนสีดาวิทยา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้ารับการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4  กันยายน  พ.ศ.  2559  ณ โรงแรมสบายโฮเทล  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  Posted Sep 7, 2016, 7:25 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสีดาวิทยา   ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559   คลิกดูภาพเพิ่มเติม          คลิกภาพกีฬา 2ก.ย. 59    
  Posted Sep 1, 2016, 11:20 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • คณะกรรมการนิเทศ โครงการโรงเรียนในฝัน คณะกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย โครงการโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา  โรงเรียนสีดาวิทยา  คลิกดูภาพเพิ่มเติม   
  Posted Aug 31, 2016, 12:50 AM by ครูบุญมี วรชมพู
 • ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) วันที่ 28 สิงหาคม 2559  โรงเรียนสีดาวิทยา เปิดงานค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)   ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน  เขียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน   โดยท่าน ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข  เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นำโดยคุณครูพรรณ์พิมล  แสนศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  คลิกดูภาพเพิ่มเติม  
  Posted Aug 27, 2016, 8:32 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559  โรงเรียนสีดาวิทยาเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่าน ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข  เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูดรุณี ภัทรโภคิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  คลิกดูภาพเพิ่มเติม  
  Posted Aug 22, 2016, 6:46 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี โรงเรียนสีดาวิทยา เป็นเจ้าภาพในการจัด  การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยมี นายสมัคร  ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนสุรนารี เป็นประธานคลิกดูภาพเพิ่มเติม  
  Posted Aug 19, 2016, 4:59 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 19  สิงหาคม 2559  โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมประชุม โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา    ณ ห้องประชุมปรางค์สีดา โรงเรียนสีดาวิทยา คลิกดูภาพเพิ่มเติม   
  Posted Aug 19, 2016, 4:43 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 อุดรธานี โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 อุดรธานี ได้เหรียญทอง  ฐิติมา. ประจงได้เหรียญเงิน  คนิน อันทับทิมได้เหรียญทองแดง  จิราวัฒน์ วิรัช  และ เจยวัฒน์ หวายฤทธิ์
  Posted Aug 18, 2016, 9:00 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • กิจกรรมวันแม่ อ. สีดา กิจกรรมวันแม่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา   12 สิงหาคม 2559
  Posted Aug 11, 2016, 9:05 PM by ครูบุญมี วรชมพู
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม. 1 ด้วยโรงเรียนสีดาวิทยา มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์คนดีมีจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงจัดโครงการ เข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยาเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ให้กับนักเรียนชั้น  ม. 1  ระหว่างวันที่ 11-12  สิงหาคม 2559  ณ  วัดป่าอัมพวโนทยาราม อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  คลิกภาพเพิ่มเติม
  Posted Aug 11, 2016, 12:59 AM by ครูบุญมี วรชมพู
Showing posts 1 - 10 of 58. View more »

RSS Feedเผยแพร่ผลงานครู

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/banner200.jpg

http://www.168tutoronline.com/
http://www.youtube.com

http://www.facebook.com

Google Calendar


https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b4.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b6.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/ba.png
http://210.246.188.154/mathayom/
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/wcs_ict.jpg
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/b2.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1t.png
https://sites.google.com/a/sidaschool.ac.th/sd/home/1tt.png

หนังสือราชการและข่าวภูมิภาค สพฐ.

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed