อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

เมียนฉั่ง-ปะขุกกุ๋.pptx

ภาพสไลค์การทำบุญที่บ้านเกิดของพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ วัดวาโซใต้ เมียนฉั่ง เมียนมาร์ และเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านเคยไปศึกษา อีกหลายวัด และวัดวาโซใต้นั้นยังมีคณะศิษย์พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะได้ สร้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงด้วยหินหยกขาว ตั้งไว้ที่วัดด้วย และยังมีน้องสาวอีกสองท่านยังมีชีวิตอยู่ อายุ 90 กว่าทั้งสองคน

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถ.หน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

-----------------------------------------

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมที่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก โดยไม่จำกัดอายุ เพศ วัย วุฒิการศึกษา จัดการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ศึกษาตามอัธยาศัยแบบชั้นเรียน แบ่งการศึกษาเป็น ๙ ชั้น จูฬ-ตรี ถึง มหา-เอก ภาคการศึกษาที่ ๑ ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ภาคการศึกษาที่ ๒ ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ทุกปี

เวลาเรียน

วันจันทร์-ศุกร์ บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วันเสาร์-อาทิตย์ บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

หลักฐานการสมัครเรียน

  • สำเนาใบสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน /ต่างชาติใช้สำเนา passport ที่มีอนุญาตจาก ตม.อยู่เมืองไทย ๑ ปี
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
  • จ่ายค่าสมัคร กรอกใบสมัครแต่ละหน่วยบริการฯ

หมายเหตุ หยุดเรียนวันพระและวันนักขัตฤก หรือตามประกาศฯมหาวิทยาลัย หนังสือหลักสูตรซื้อได้ที่ อชว.ส่วนกลางเท่านั้น

วันเปิดเรียนแต่ละภาคดูปฏิทินการศึกษาประจำปี

ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิดปฐมนิเทศน์ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.

ติดต่อ/สอบถาม อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2224-3843 ภายใน 1118 โทรสาร.0-2623-6101

เวปไชต์ : http://aphidham.mcu.ac.th หรือ mcu.ac.th เข้าสำนัก/สถาบัน..อภิธรรมฯ และ http://gg.gg/abhidham หรือ https://goo.gl/zGH4gr

ปฏิทินการศึกษาปี2561.pdf