Kết quả xét điều kiện dự thi hết học phần

Mời mở xem hoặc tải file dưới đây để xem danh sách HSSV đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kết thúc từng học phần học kỳ II năm học 2015-2016:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Kế toán trên máy vi tính  53k v. 1 18:47, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
An toàn và nôi trường công nghiệp   15k v. 1 00:18, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Bảo hiểm  34k v. 1 00:19, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Chi tiết máy  35k v. 1 18:30, 7 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Nguyên lý máy  35k v. 1 18:30, 7 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Công nghệ chế tạo máy 1  35k v. 1 22:47, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Công nghệ chế tạo máy 2  35k v. 1 18:47, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Co ứng dụng  35k v. 1 18:47, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  44k v. 1 18:31, 7 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Mạch điện  20k v. 1 00:19, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Truyền động điện và ứng dụng  37k v. 1 18:47, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Truyền động điện và ứng dụng  37k v. 1 00:20, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Hệ thống điều khiển tự động  44k v. 1 00:20, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Cơ sở văn hóa Việt Nam  39k v. 1 00:20, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Đo lường cảm biến  36k v. 1 18:48, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Kỹ thuật truyền số liệu  45k v. 1 00:20, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Vi xử lý  45k v. 1 00:21, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Đo lường cảm biến  45k v. 1 00:21, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Tiếng Anh 1  94k v. 1 00:21, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Tiếng Anh 2  44k v. 1 18:48, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Giáo dục thể chất 2  43k v. 2 18:43, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Tư tưởng Hồ Chí Minh  35k v. 1 00:21, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Nguyễn lý kế toán  44k v. 1 00:22, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  37k v. 1 00:22, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Kế toán tài chính doanh nghiệp 3  38k v. 1 00:22, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Thanh toán quốc tế  35k v. 1 00:23, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Marketing căn bản  45k v. 1 18:48, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2  103k v. 1 00:23, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Mạng máy tính  37k v. 1 00:23, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Mạng máy tính  37k v. 1 00:24, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Lập trình thiết kế mạch số  35k v. 1 00:24, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Kiến trúc máy tính  37k v. 1 00:24, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Công nghệ phần mềm  36k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Khí cụ điện  38k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Nhiệt kỹ thuật  35k v. 1 22:47, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Nhiệt kỹ thuật  35k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Phân tích và thiết kế mạng máy tính  36k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Pháp luật địa cương  35k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Pháp luật kinh tế  46k v. 1 00:25, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Quản trị doanh nghiệp  38k v. 1 18:48, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Tin học ứng dụng trong kinh doanh  48k v. 1 18:48, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Quản trị ngoại thương  37k v. 1 22:47, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  35k v. 1 00:26, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Quản trị dự án  35k v. 1 22:48, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Tài chính doanh nghiệp  39k v. 1 22:48, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Tài chính doanh nghiệp  15k v. 1 00:26, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Tiền tệ-Ngân hàng  35k v. 2 00:48, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Tài chính quốc tế  34k v. 1 00:26, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Toán cao cấp 2  43k v. 1 18:49, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Toán cao cấp 2  43k v. 2 00:48, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Toán rời rạc  37k v. 2 00:48, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Toán kinh tế  52k v. 1 18:49, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thuế  39k v. 2 00:48, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thuế  40k v. 1 18:49, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Lập trình mạng  35k v. 1 00:27, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Phát triển ứng dụng mã nguồn mở  37k v. 2 18:43, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Lập trình C  40k v. 2 18:43, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  35k v. 1 00:27, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Cơ sở dữ liệu  37k v. 1 18:49, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Phân tích thiết kế hướng đối tượng   37k v. 2 22:48, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Ngôn ngữ hình thức  34k v. 1 00:28, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Phân tích thiết kế hướng đối tượng  36k v. 1 00:28, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Công nghệ mã nguồn mở  35k v. 1 00:49, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Nguyên lý thống kê  42k v. 1 00:49, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Truyền động thủy lực và khí nén công nghiệp  35k v. 1 18:49, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thống kê doanh nghiệp  39k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Phân tích và thiết kế mạng máy tính  36k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Điện tử cơ bản  37k v. 1 18:31, 7 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thực tập Vi xử lý  37k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Vi điều khiển  35k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Lịch sử văn minh thế giới  36k v. 1 00:28, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Hình họa vẽ kỹ thuật  35k v. 1 00:28, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Vật liệu học  35k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Vật lý đại cương 1  35k v. 1 00:28, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Vật lý 2  41k v. 1 00:50, 6 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Bảo hiểm  35k v. 1 00:29, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Tiếng Anh 2  43k v. 1 22:49, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thị Trường chứng khoán  37k v. 1 22:49, 8 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2  43k v. 1 18:50, 9 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 (lớp học phần thứ 2 trong năm)  43k v. 1 00:29, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  35k v. 1 18:31, 7 thg 6, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Lập trình hướng đối tượng  35k v. 1 00:30, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Cơ sở dữ liệu  36k v. 1 00:30, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Vật lý đại cương 2  35k v. 1 00:30, 6 thg 6, 2016 Thanh Đồng Tố
Comments